Álomfejtés

Édeskömény - fűszer és zöldségnövény

Egészséges élvezet - zöldben


 

Az édes­kö­mény, amely a föld­kö­zi-ten­ge­ri or­szá­gok út­szé­lein gya­kran em­ber­ma­gas­ság­nyi mé­re­tek­ben lát­ha­tó, úgy néz ki, mint egy nagy ka­por­nö­vény. Nyá­ron vi­rág­zik és az­tán zöld szí­nű, ánizs­hoz ha­son­ló il­la­tú mag­va­kat te­rem. A pom­pás zöld nö­vény, mely na­gyon ked­ve­li a na­pot és a hő­sé­get, már a nyár kez­de­te­kor meg­je­len­het. Ek­kor sze­dik le sű­rű zöld­jét, blan­sí­roz­zák, és olí­va­o­laj­jal, ci­trom­lé­vel zöld­ség­ként fo­gyaszt­ják, vagy ezt a zöl­det apró­ra vág­va ha­lé­te­lek fű­sze­re­zé­sé­hez hasz­nál­ják.

 

A zöld­ség­ként is egy­re gya­krab­ban hasz­nált hagy­ma vagy gu­mós édes­kö­mény (Fo­e­ni­cu­lum vul­ga­re Mill.) ízé­ről bár­mennyi­re is vi­táz­nak, egész­ség­ügyi hasz­na két­ség­te­len. Ke­vés ka­ló­ri­át tar­tal­maz, rost­dús, sok vi­ta­mint (B1-, B2-, B6-, fol­sav, pro­vi­ta­min A, és kü­lö­nö­sen sok C- és E-vi­ta­min) van ben­ne, gaz­dag ás­vá­nyi anya­gok­ban (vas, ká­li­um, kal­ci­um, mag­né­zi­um), va­la­mint ha­tá­sos il­ló­o­la­jok tár­há­za (men­to­lolaj, ane­tol és ke­se­rű kö­mé­nyolaj, ame­lyek se­gí­tik a ke­rin­gést és emész­tést, va­la­mint ser­ken­tik a máj- és ve­se mun­ká­ját.

 

E gyó­gyí­tó zöld­ség alko­tó­ré­szei és ros­t­anya­gai mé­reg­te­le­ní­tő és ko­lesz­te­rin­csök­ken­tő ha­tá­sú­ak. Az édes­kö­mény fel­hasz­nál­ha­tó nyer­sen, gő­zöl­ve, pör­köl­ve. Nyer­sen re­szel­ve vagy vé­kony sze­le­tek­re vág­va fo­gyaszt­juk. So­kan ked­ve­lik ép­pen ezt a lé­dús nyer­skoszt-zama­tot, s kü­lö­nö­sen sa­lá­ták­nál ér­té­ke­lik a gyü­möl­csök­kel ke­vert kom­bi­ná­ció­kat. Más or­szá­gok­ban (pl. Fran­cia­or­szág­ban és Ola­szor­szág­ban) a nyers sze­let­ké­ket ci­trom­lé­vel vagy ke­vés bors­sal, só­val utóé­tel­ként fo­gyaszt­ják. A gu­mók fél­be­vá­gás után meg­tölt­he­tők, cső­ben süt­he­tők. Pá­rol­va zöld­ség­kö­ret­nek hasz­nál­hat­juk hal- és szár­nyas­éte­lek mel­lé.

 

Az édes­kö­mény mag­ját ubor­ká­hoz, vö­rös és sa­va­nyú ká­posz­tá­hoz, ke­nyér­be, pék­áru­ba, arab és in­diai re­cep­tek­hez hasz­nál­ják, de alko­tó­ré­sze a kí­nai öt-fűszer­por­nak is. Az édes­kö­mény mag­já­nak rá­gá­sá­val meg­szün­tet­he­tő a száj­szag. Tea ké­szít­he­tő be­lő­le gör­csol­dás­ra, fáj­da­lom­csil­la­pí­tás­ra, gyo­mor­pa­na­szok­ra, emész­té­si pro­blé­má­k­ra, bron­chi­tis, kö­hö­gés ese­tén, s a nép­gyó­gyá­szat­ban anya­tej­kép­zés ser­ken­té­sé­re. A mag il­ló­o­la­ja kö­hö­gés­csil­la­pí­tó ha­tá­sú, tisz­tít­ja a lég­uta­kat, s li­kő­rök íze­sí­té­sé­re is hasz­nál­ják.

 

Receptek:

Édeskömény-sárgarépa saláta

Hoz­zá­va­lók: 25 dkg édes­kö­mény, 25 dkg friss édes sár­ga­ré­pa (ka­rot­ta), 1 ki­sebb ci­trom le­ve, 2 evő­ka­nál­nyi bo­gán­csolaj vagy olí­va­olaj, 1 te­áska­nál­nyi méz, ve­ge­tá­riá­nus fűszer­só,
2 evő­ka­nál pi­rí­tott na­pra­for­gó­mag.

 

El­ké­szí­té­se: A meg­tisz­tí­tott, el­fe­le­zett édes­kö­ményt fi­nom, vé­kony sze­le­tek­re vág­juk. A ka­rot­tá­kat ke­fé­vel le­dör­zsöl­jük vagy fi­no­man meg­há­moz­zuk. Az ön­tet­hez a ci­trom­le­vet méz­zel és az olaj­jal össze­önt­jük, ele­gyít­jük, fű­szer­só­val íze­sít­jük. Ezt rá­önt­jük a zöld­sé­gek­re és össze­ke­ver­jük. 5 per­cig áll­ni hagy­juk. A kész sa­lá­tát meg­szór­juk a na­pra­for­gó­mag­gal.

 

Édeskömény-saláta gyümölcsökkel

Hoz­zá­va­lók: 30 dkg édes­kö­mény, 2 db kö­ze­pes al­ma, 2 db na­rancs, ön­tet: 1 po­hár na­túr­jog­hurt, 2 evő­ka­nál olí­va­olaj, egy fél ci­trom le­ve, 1 te­áska­nál méz, 10 db da­ra­bolt dió, ve­ge­tá­riá­nus fű­szer­só.

 

El­ké­szí­té­se: Az édes­kö­ményt meg­tisz­tít­juk (zöld­jét fél­re­tes­szük), meg­mos­suk, majd el­ne­gye­del­jük. A tor­zsá­ját el­tá­vo­lít­juk, és vé­kony sze­le­tek­re vág­juk. Az al­má­kat dur­vá­ra re­szel­jük, a na­ran­cso­kat ki­fi­léz­zük, s kis da­ra­bo­kra vág­juk. Az édes­kö­mény zöld­jét apró­ra vág­juk. Min­dezt egy nagy tál­ba tes­szük. Az ön­tet­hez min­den hoz­zá­va­lót hab­ve­rő­vel jól össze­ke­ve­rünk és a sa­lá­tá­hoz ad­juk. Mi­u­tán ala­po­san meg­for­gat­tuk a sa­lá­tát az ön­tet­ben, a da­ra­bolt dió­val meg­szór­juk.

 

Pikáns édeskömény

Hoz­zá­va­lók: 3 db kö­ze­pes édes­kö­mény­gu­mó, 5 dkg vaj, fél ci­trom le­ve, 1 dl zöld­ség­le­ves, fél ká­vés­ka­nál­nyi ka­kukk­fű, ve­ge­tá­riá­nus fűszer­só. Kö­ret­hez: 1 evő­ka­nál ka­por, 12 fe­ke­te olí­va­bo­gyó, apró­ra vá­gott édes­kö­mény­zöld, 1 evő­ka­nál ka­pri­bo­gyó.

 

El­ké­szí­té­se: A meg­tisz­tí­tott édes­kö­mény­gu­mó­kat el­fe­lez­zük, tor­zsá­ját el­tá­vo­lít­juk, 3 cm vas­tag sze­le­tek­re vág­juk. A va­jat fel­he­vít­jük ser­pe­nyő­ben, s né­hány per­cig pá­rol­juk az édes­kö­ményt. Ezu­tán rá­önt­jük a zöld­ség­le­vest, hoz­zá­ad­juk a ci­trom­le­vet, s le­fed­ve mint­egy 10 per­cig pá­rol­juk. Ezu­tán a ka­kukk­fű­vel és fű­szer­só­val íze­sít­jük. Tá­la­lás­kor az édes­kö­ményt le­önt­jük a fő­zet­lé­vel, és rá­szór­juk a ka­pri- és olí­va­bo­gyót, va­la­mint az apró­ra vá­gott édes­kö­mény­zöl­det.

 

Tejszínes édesköményleves

Hoz­zá­va­lók: 1 kg édes­kö­mény, 0,75 l zöld­ség­le­ves, 2 ci­trom le­ve,
2 dkg vaj, ve­ge­tá­riá­nus fű­szer­só, bors, 1 csi­pet őrölt ko­rian­der, egy­nyol­cad li­ter fő­ző­tej­szín, 1 bio­na­rancs.

 

El­ké­szí­té­se: Az édes­kö­ményt apró­ra vág­juk, meg­pá­rol­juk a va­jon.
A ci­trom­le­vet víz­zel egy­nyol­cad li­ter­re fel­hí­gít­juk, majd az édes­kö­ményt ez­zel a ci­tro­mos víz­zel és zöld­ség­le­ves­sel fe­lönt­ve 20 per­cig las­sú tűzön főz­zük. Ezt pü­ré­sít­jük, eset­leg szűrőn át­önt­jük (vagy tur­mi­xol­juk). Még egy­szer fel­me­le­gít­jük fa­zék­ban, s fűsze­rez­zük. A ke­mény­re fel­vert ha­bot a víz­ben egyen­le­te­sen eloszt­juk. Na­rancs­héj­csík­ok­kal dí­szít­jük.

Borsik Miklósné
XII. évfolyam 5. szám

Címkék: édeskömény, natúrkonyha receptek

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.