Arcképcsarnok

Stricca Lilla - Holisztika az üzleti világban

Beszélgetés Stricca Lillával a világ átalakulásának kényszeréről és az egyén fejlődési lehetőségeiről

  Fenntartható egyéni fejlődés és biztonság – ezt tűzte zászlajára Stricca Lilla, amikor munkatársaival kidolgozta és elindította a „4D Életpálya tervezés” elnevezésű szolgáltatást. A mai kor kihívásaira az üzleti életben is új megközelítésű válaszokra van szükség. Stricca Lillát arról kérdeztük, hogyan lehet az üzleti világban holisztikusan gondolkodni, s merre lehet keresni a kitörési pontokat.***


  – Ön két lábbal a földön járó üzletasszony, könyvvizsgáló és nemzetközi adószakértő, aki az üzleti világban komoly karriert mondhat magáénak. Mégsem állnak távol öntől az ezoterikus gondolatok. Hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni?

   

  – Minden értelemben véve két lábbal a földön állok, és innen látom, hogy világunk teljesen átalakulóban van. Ez a koncepció eddigi pályám szintézisének tekinthető, a racionális, valamint a kreatív és innovatív énem ötvözetének. Közgazdasági, üzleti és politológiai tanulmányokat folytattam, húsz évet dolgoztam üzleti tanácsadóként a legnagyobb tanácsadó cégeknél, vezető beosztású könyvvizsgáló és adószakértő voltam, de egy ideje már saját tanácsadó cégemet építem. Rendszeresen olvasom a nemzetközi gazdasági szakirodalmat, és ezzel együtt a holisztikus nézőpontú szakirodalmat is. Azt látom, hogy amikor már a Világgazdasági Fórumon a világ vezető tudósai is arról értekeznek, hogy szellemi nézőpontváltásnak vagyunk tanúi, és a tudatunknak hatalma van az életünk felett, akkor nem lehet ezt a kérdést néhány megmosolyogni való álmodozó magánügyének tekinteni. Ma mintha szégyellni kellene a spirituális gondolkodást, holott meggyőződésem, hogy a gazdasági életben is az ezen alapuló meg-oldások szolgálnak majd kitörési pontként. Az elmúlt 4-5 évben ebben az irányban folytattam tanulmányokat, és igyekeztem fejleszteni önmagam. Most ezekkel a tapasztalatokkal szeretnék másoknak segíteni.

   

  – Mit jelent a 4D Életpálya tervezés?

   

  – Paradigmaváltásra van szükség, mert a korábbi megoldások nem kínálnak fenntartható fejlődést sem a cégek, sem az egyének számára. Ezek az új módszerek felhasználják az ősi tudás és filozófiák tanait, holisztikus megközelítéssel elemzik és oldják meg a problémákat. Az univerzumban, akárcsak az egyén szintjén, minden mindennel összefügg. Ha az egyének megtervezett, fenntartható és kiegyensúlyozott életpályát követnek, akkor a belőlük összetevődő közösség is felelősen és előre tervezetten gondolkodó, élő, fenntartható és kiegyensúlyozott társadalommá fog válni, ahol a problémák kialakulását megelőzik, nem pedig utólag menedzselik a válságot. Olyan társadalommá, ahol a hosszú távra szóló tervezésen, az egyensúlyon és az így kialakuló biztonságból fakadó pozitív gondolkodáson van a hangsúly.

   

  – Nem utópia ez?

   

  – Nem, egyszer valahol el kell kezdeni. Gandhi is azt mondta: „te magad légy a változás, amit a világban látni akarsz.” Azt tapasztalom, hogy sokan egymástól függetlenül ugyanazokra a válaszokra lelünk. Azt hiszem, mindannyian a kollektív tudattalanból táplálkozunk, és azok, akik kellően nyitottak, megértik az üzenetet, megtalálják az új válaszokat. Az ma már mindenki számára nyilvánvaló, hogy a világ nem működhet tovább ugyanígy. A mai kor embere szembemegy az univerzum szakrális összefüggéseivel, az ősbölcsességgel és a tradicionális törvényekkel. Ennek eredményeként már a bennünket követő generációnak, de az unokáinknak biztosan megoldhatatlannak tűnő problémákkal kell majd szembenézniük: az energiaválság, a túlnépesedés, az éhínség, a környezetszennyezés, a globális felmelegedés, a súlyosbodó gazdasági válság súlyos örökség. Az emberiség az eddigi gondolkodásmódjával ezt a helyzetet nem fogja tudni kezelni. Vagy elpusztul – vagy teljesen megváltoztatja a gondolkodását. A holisztikus megközelítés lényege, hogy ha az egyén szintjén egyensúlyt és biztonságot teremtünk, akkor ez globálisan és univerzálisan is megteremtődik.

   

  – Hogyan kell elképzelni egy ilyen életpálya-tervezést? Kiknek szól ez?

   

  – Azok fognak hozzánk eltalálni, akik mernek a függöny mögé nézni, és ismerni akarják a mélyebb, nem anyagi összefüggéseket. Az a tapasztalatom, hogy a spirituális fejlődésben senkit nem lehet sürgetni, mindenkinek magának kell a felismerések sorozatán keresztül eljutnia egy újfajta világszemlélethez és értékrendhez. Hozzáteszem, ennek semmi köze a valláshoz, bármely vallású ember végigjárhatja ezt az utat. A 4D Életpálya tervezés azért érdekes és más, mint a többi, mert mindenki az élet egyik vagy másik aspektusával foglalkozik: az egészséggel, az anyagi jóléttel, a fizikai kondícióval, a lelki gazdagsággal, holott ezek mind összefüggenek egymással. A látható anyagi világ csak egy része az egészségnek és a gazdagságnak – utóbbiból is van anyagi, lelki, spirituális, és ezek mind fontosak. Mi úgy tekintünk az emberre, mint individuumra, amely egy bonyolult egyensúlyi rendszerben érzi biztonságban magát, képes a tudati és érzelmi fejlődésre és az ennek kiteljesedéseként megvalósuló boldogságra.

   

  Ezt mi fenntartható egyéni fejlődésnek nevezzük. Ennek alapja a fizikai sík: az anyagi jóllét és a testi jóllét. Ezek megteremtése révén tudati és szellemi síkon lehetséges a kiteljesedés, az önmegvalósítás, a lelki jóllét. A tudati fejlődéshez tartozik a munka, a tanulás és a tudomány, a szellemi és érzelmi fejlődéshez pedig a kulturális élet és az emberi kapcsolatok, főként a párkapcsolat. Ha bármelyik rész hiányzik, az egyén nincs egyensúlyban.

   

  – De hol van itt az életpálya?

   

  – Az életpálya evolúciós pályát jelent mind egyéni, mind szervezeti szinten. Tehát nem csak az egyénnek, hanem cégeknek is van életpályája, evolúciós görbéje. Ennek keretében nemcsak az egyén, hanem a cégek fenntartható fejlődését is tervezni kell. Azt kell megvizsgálnunk, milyen feladatai, lehetőségei és kitörési pontjai vannak a cégnek vagy az embernek az egyes életszakaszokban. A cél mind az egyén, mind a cég esetében az, hogy úgy jusson el a felnőtt állapotába vagy a maturitási szakaszba, hogy ez fenntartható legyen. Az is célunk, hogy ezt a szakaszt minél tovább, minél későbbi életkorra megőrizzük. A hanyatlás és kilépés elkerülhetetlen, hiszen az élet véges, de egyáltalán nem mindegy, mennyi idő múlva és milyen módon következik be. Nem mindegy az egyén életében, de egy cég, egy vállalkozás életében sem.

   

  – Konkrétabban is megnevezné, mit jelent a HBS (Holistic Business Solutions) szolgáltatás?

   

  – Mint arról már szó volt, a biztonsági háló az anyagi jóllét (biztonság), a testi jóllét (egészség) és a lelki jóllét (harmónia, egyensúly, boldogság) köré épül, amely az anyagi és nem anyagi világ összefüggéseit és kölcsönhatását használja fel és tudatosítja az egyénekben. Ennek a biztonsági hálónak a kialakítása sosem késő, de minél korábban kezdjük el a megtervezését, annál harmonikusabb és kiegyensúlyozottabb lesz az egyének, cégeik és így a társadalom életpályája is. Ebben a kérdésben a mi szakembergárdánk egyedülálló, hiszen sikeres üzletemberként folytatott karrierünk kiegészül azokkal az új megközelítésű módszerekkel, amelyeket már a legnagyobb haladó szellemű amerikai egyetemek vezető üzleti képzésein is oktatnak, s amelyek a mai kor táguló tudatú és szellemiségű világában egyre kevésbé lesznek meghökkentőek, viszont annál célravezetőbbek. A HBS szolgáltatásai tehát: „Business Pszicho- Kinesis”, ami az egyéni „hardware & software” karbantartást és fejlesztést jelenti, valamint a „4D Coaching”, ami a mindennapos üzleti gyakorlatba építi be az univerzális törvények alkalmazását egyéni (felső vezetői) és cégszinten. Hihetetlen magabiztosságot ad az embernek, ha megtervezi a sorsát és az életpályáját, még akkor is, ha menet közben aztán rugalmasan alkalmazkodnia kell. Meggyőződésem, hogy a sorsunkat magunk alakítjuk.

   

   

  – Hogyan kell mindezt elképzelni a gyakorlatban? Előadásokat, egyéni konzultációkat tartanak?

   

  – Egyénre és cégre szabott megoldásokat dolgozunk ki. Előadásokat tartunk, szituációs gyakorlatokat és játékokat csinálunk, olvasmányokat beszélünk meg és dolgozunk fel. Az egyéni konzultáció során pedig segítünk annak a felismerésében, hol és miért van elakadva a résztvevő. A saját világában nehezen látja át az ember az összefüggéseket, néha a kudarcokat olyan okoknak tulajdonítja, amik csak részben valósak, és nem lát meg olyan okokat, amiknek az ismerete legközelebb segít elkerülni a kudarcot. Sokak számára fájdalmas az önmagukba nézés, az önkritika, de elkerülhetetlen, ha nem a nézői akarunk lenni a sorsunknak, hanem formálói.

   

  – Mit lát a fejlődés legnagyobb akadályának?

   

  – Sok emberből hiányzik az álmodozás képessége, de ha ez meg is van, nem tudja az álmait célokká formálni, legvégül pedig hiányzik a hite és a kitartása, hogy azokat meg tudja valósítani. A XXI. század kihívásaira csak a rejtett tartalékaink előhívásával, a szunnyadó képességeink és a határtalan agyi kapacitásunk felismerésével és fejlesztésével fogunk tudni válaszolni. Ezért célunk, hogy ezt egy alternatív megközelítésű vezetőkép- zéssé dolgozzuk ki. Ugyanis a XXI. század egésze erről fog szólni: az ember szuperpotenciáljának a kifejlesztéséről. Az emberi elme sokkal tökéletesebb, mint azt gondolnánk, és hihetetlen dolgokra is képes. A tudat hatalmának a felismerése az igazi hatalom! Egyáltalán nem mindegy, egy országban milyen az emberek rezgésszintje. Ha alacsony rezgésű, kevéssé motivált, enervált emberek vannak többségben, lehúzzák a társadalmat, ha magas rezgésű, céltudatos és energikus emberekből van több, fölemelik azt. Ezért szükség van intuícióra, kreativitásra, a tág perspektívákban való gondolkodásra,a képzelőerő és a hit fejlesztésére. A fejlődés akadályának látom egyébként az irigységet is, amiben sajnos a magyar ember jeleskedik. Szakítanunk kell a negatív töltetű zéró játszmákkal. (A játékelméletben azt nevezik zéró összegű játéknak, ahol a játékosok csak egymás kárára növelhetik nyereségüket. A nem zéró összegű játszma az, amikor a két fél nem csak egymástól, hanem egymással együttműködve valamilyen külső forrásból is nyerhet – a szerk.)

   

  – Azt állítja tehát, hogy lényegében bárkiből szerencsés és gazdag ember lehet? De ha így van, miért nem mindenki az? Hiszen valamennyien erre vágyunk!

   

  – Vágyni valamire és tenni valamiért, az nem ugyanaz. Sokan beszűkült tudatállapottal élnek, és nem akarnak kilépni a komfortzónájukból. Nincs kedvük az erőfeszítésekhez, a tanuláshoz, saját határaik feszegetéséhez. Közben pedig irigylik azt, aki megteszi. Sok személyiségfejlesztő tanfolyam azért nem jár sikerrel, mert a technikákat ugyan megtanítja, de nem ad elég erőt, és bizonyos lépcsőfokokat a fejlődésben nem lehet átugrani. Sajnos sok szülő már gyerekkorban megfojtja az ambíciót, levágja a növekedő fa csúcshajtásait és oldalágait. De a felnőtt ember már felelős önmagáért, a saját fejlődéséért, úgyhogy nem hivatkozhat élete végéig a gyerekkorára.

   

  – Az önök tanfolyamai kiknek szólnak?

   

  – Azoknak, akik már rendelkeznek bizonyos ismeretekkel önmagukról és a nem anyagi dimenziókról. A jó technikák csak az eszközöket jelentik. A fejlődésben nagyon nagy szerepe van a képzeletnek. Ahogyan Einstein mondta: a képzelet fontosabb, mint a tudás. A fejlődéshez hit, kitartás és szorgalom kell, és itt nem a vallásos hitről van szó. Önmagunkban és az álmainkban kell hinnünk.

  Zimber Szilvia
  XVIII. évfolyam 11. szám

  Címkék: 4D életpály tervezés, Stricca Lilla

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.