Asztrológia

A bolygók égi helyzete 2010. január havában


Január, régiesen januárius, stílszerűen a kapuk és átjárók ókori római mitológiai istenéről, Janusról kapta nevét. A népi kalendárium szerint Boldogasszony, Télhó, illetve Fergeteg havában vagyunk. A 18. századi nyelvújítók a „zúzoros” nevet akarták elfogadtatni. A Nap elsején a Bak 11. fokától indul, és a hónap végére a Vízöntő 12. fokáig halad előre (első ábra). A földies, melankolikus, de céltudatos gyakorlatiassággal bölcselkedő Bak és a levegős, szangvinikus, impulzív, következetes Vízöntő karaktertípusait figyelhetjük meg. Szellemünk mély átélésekre kész.

 

Az első három héten még a szaturnikus Bak jegyében jár a Nap, ott, ahol vele együtt a Merkúr, a Vénusz és a Plútó is tartózkodik. Közben a jegy ura, a Szaturnusz a békeszerető, harmóniára törekvő Mérleg jegyéből igyekszik bennünket bölcsességünkre apellálva kordában tartani. (1823. január elsején, Petőfi születésnapján a Jupiter és a Szaturnusz a termékenység jegyében, a Bikában tartózkodott. Hat égitest állt a Bak jegyében, közülük a Nap, a Merkúr, a Vénusz, az Uránusz és a Neptunusz szoros együttállásban. Ez a jelrendszer híven megjelenik a forradalmár költő céltudatos, lázadó és a népi hagyományokra épülő művészetében.) A jelenlegi bolygóhalmozódás latolgatásra, takarékosságra, a szükséges és elégséges anyagi javak megszerzésére, a munkában való helytállásra késztet. Ilyenkor jobban bízunk képességeinkben, öntudatosabban érvényesítjük jogainkat. Azonban a Bakban lévő bolygók közül éppen a gondolkodás, a cselekvés bolygója, a Merkúr hátrafelé halad, egészen január közepéig. Bonyolult, elhúzódó, önérdekű, de felsőbb akaratra hivatkozó erőfitogtató okfejtésekre, vitapárbajokra számíthatunk a hatalom, a hierarchiák legkülönbözőbb szintjein, de leginkább a diplomaták, a vezérképviselők, a politikai vezetők körében. Mindenki, saját távolabbi céljai szerint, biztosra akar menni. Az érvelések között fő helyet kapnak a konzervatív, a hagyományos megoldások. Az, hogy a Bak ura most a Mérlegben van, csak tovább fokozza a túlgondolkodást, a csűrés-csavarást, még bizonytalanabb helyzetet teremtve. 

Január 1–10. között a Bak második, Bika jellegű dekanátusában járunk. A Bika ösztönösen tudja, hogy az ember első, legfontosabb feladata az, hogy az előtte álló akadályok dacára gyökeret eresszen a földbe, megkapaszkodjon, majd növekedjen az ég felé. Most a Szaturnusz és a Plútó kvadrátja által jelzett akadályok legyőzése a legnehezebb feladat; feszítenek az energiák, de meg vagyunk kötözve. Az év biztonságos átéléséhez szükséges teendők latolgatása köti le a szellemi energiák nagy részét. Melyek azok a kevésbé hatékony kiadások, kötelezettségek, amelyektől célszerű megszabadulni, és mit lehet tenni, hogy azért haladni is lehessen?

 

6-án, vízkereszt ünnepén – számos országban munkaszüneti nap – a Hold a Szaturnusszal együtt állva kerül kvadrát kapcsolatba a Plútóval. Mélytudatunk különböző rétegei ütköznek egymással, és döntéseket, cselekvést sürgetnek. Sokan lesznek, akik nagyon nehezen élik meg ezt a belső küzdelmet, és viselkedésükkel nemcsak a maguk, de környezetük közérzetét is rontják. A vízkereszt máig ható üzenete, hogy a külvilággal kapcsolatos illúzióinkat levetve, a fejlődésünket hátráltató vágyainkról lemondva a földi élet lényegére figyeljünk. Idén ez az üzenet a bolygók állásából ítélve – a vízkereszt misztériumától függetlenül is – érvényesül gondolkodásunkban, cselekedeteinkben. A munkahelyeken megnő a főnökök és a beosztottak, a munkatársak közötti feszültség, sokasodnak a munkavégzést gátló tényezők. Összeütközésbe kerülhetünk a hatóságokkal, a bürokráciával.

 

7–8-án a számos disszonáns fényszög közül említésre méltó az együtt álló Nap és Vénusz százötven fokos, úgynevezett tanító kapcsolata a hátráló Marssal. Meg tudunk-e felelni a napi feladatoknak, méghozzá úgy, hogy csak a magunk elismerésére számíthatunk? Ez az időminőség az önmérsékletnek, a józan helyzetértékelésnek kedvez. A túlbuzgóság, az akaratosság balesetveszélyes.

 

9–13-a között a Bak minőség fontoskodó dominanciáját felvillanyozza az együtt álló Napra és Vénuszra szextil fényszöget vető Uránusz. Az előző napok sok elhúzódó, idegtépő vitája ideiglenesen lezárulhat valamilyen hirtelen, briliánsnak tűnő megoldási javaslattal.

 

10-én, vasárnap – a Szaturnusz megáll a Mérleg jegyében, mielőtt hátrálni kezdene − sokszínű, egész napos, látványos eseményre kerül sor Pécsett, ahol kezdetét veszi az Európa Kulturális Fővárosa egész éves rendezvénysorozata. Az időminőség jelzi, hogy a háttérben sok a feszültség. Mindenkinek, aki a rendezésben, szervezésben aktív szerepet játszik, tudása legjavát, szinte erejét meghaladó teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy a nyitányról elismerő vélemények szülessenek.

 

13–15-én a Hold is csatlakozik a Bakban lévő bolygókhoz, ahol így már öt égitest van. Pénteken jó lesz megbecsülni minden mosolyt, hiszen reggel Bak újholdra ébredünk, és jóval több komor, mint vidám emberrel találkozunk a nap folyamán. Próbáljuk meg tudatosan oldani ezt a hangulatot. 

 

18-án, hétfőn hajnalban – szinte egyszerre – a Vénusz a Vízöntőbe, a Hold és a Jupiter pedig a Halak jegyébe ér. Mélyből fakadó, inkább megnyugvást hozó hangulatváltozásra számíthatunk. (Közben a Halak társura, a Neptunusz, az időtlenség és határtalanság szimbóluma, még két évig a Vízöntőben, a „felelős szabadság” jegyében tartózkodik.) A Jupiter, a szeretet bölcsességének, az univerzum rendező elvének képviselője egy egész éven át ebben a jegyben is marad, és egészen április elsejéig a bolygók uralmi láncának csúcsán helyezkedik el. Ez a konstelláció a személyes horoszkóp jelzéseitől függően és szabad akaratunk szerint megkönnyítheti, hogy átérezzük, átéljük, képviseljük a szeretet bölcsességének elvét, vagy könnyelműekké váljunk. Világosabban látjuk felelősségünket, amelyet cselekedeteinkért, tétlenségünkért viselnünk kell. Sok szép élményről lemarad, aki csak saját boldogulására, keservére fogékony, aki úgy gondolja, hogy egyedül nála van az igazság. Másfelől sokan válnak könnyen rászedhetővé. Olyanok is lesznek, akiknél az uralomban lévő Jupiter egyszerűen éhségérzetük, szerzésvágyuk növekedésében nyilvánul meg, de talán emellett is marad hely lelkükben a magasabb szintű szeretetelv befogadására, a természet élvezetére. A Jupiter uralma idején rádöbbenhetünk, hogy az ellentétek, például az erős és a gyenge, a jó és a rossz, az öröm és a bánat nem ellenfelei, hanem kiegészítői egymásnak, az egység alkotói.

20-án kora reggel a Nap eléri a Vízöntő, az egyenrangúság elvének jegyét (második ábra). Azoknak kedvez a következő harminc nap, akik önmagukhoz, igazi énjükhöz mérik magukat, és nem az utánzással, a másoknak tetszéssel, a tekintélyszerzéssel akarnak kitűnni. „Hallgasd meg, mit beszélnek az emberek, és kövesd az utad!” – mondhatná egy vérbeli Vízöntő. Alacsonyabb szinteken felerősödhet a gyengeségből fakadó lázongás, a vállalt feladatok elől való menekülés. Fokozódik az újító szellemű, kreatív, a művészi érzékkel, a szabadelvűséggel megáldott emberek aktivitása, alkotásra serkentő ihletett pillanatokat, napokat élnek át. A hét további napjain – a Mérleg Szaturnusz és az együtt álló Nap−Vénusz trigonjának is köszönhetően – feltűnően előzékenyek, figyelmesebbek leszünk egymás iránt, élménykészségünk kitágul. Ekkor, a 22-i magyar kultúra napjának időszakában, e kitűnő égi konstelláció és a szervezők jóvoltából nagyobb érdeklődéssel fordulhatunk jhagyományaink, ősi kultúránk, megújulási lehetőségeink, építő szükségleteink felé. Átgondolhatjuk és rendezhetjük kapcsolatainkat. Nem csupán az emberi kapcsolatokról van itt szó, hanem életünk legkülönbözőbb területeit befolyásoló viszonyainkról, mint a zenéhez, a technikához, a tisztasághoz, a filozófiához, a táplálkozási ismeretekhez stb. fűződő viszonyunk. Tárgyilagosabban tudjuk megítélni önmagunk és a másik fél álláspontját. Vonatkozik ez az esetleges üzleti, munkatársi és pénzügyi tárgyalásokra is. A most induló kapcsolatok tartósnak ígérkeznek, a felek méltányolják, könnyebben elfogadják egymás nézeteit, viselkedési formáit.

A hónap utolsó hetében ismét mind pontosabbá válik a Szaturnusz és a Plútó kvadrátja. Mintha akadályversenyre vagy zsákban futásra lennénk kényszerítve, amit nem lehet elbliccelni. Olyan vizsgaidőszak ez, amelyen kiderül, hogy a sokféle gát, korlát, feladat közül melyeken tudunk könnyedén és melyeken csak igen nagy nehézségek árán túljutni. Ezek a tapasztalatok hozzásegítenek ahhoz, hogy hatékonyabb, nekünk tetszőbb, egészségesebb életet éljünk, azon az áron, hogy ami nem vagy nagyon nehezen megy, azt ne erőltessük, de használjuk, fejlesszük legjobb adottságainkat. Jobb, ha önként jutunk ilyen következtetésre, mint ha más jogos meglátását kellene megsértődve elszenvednünk. Jó esetben, mire a Szaturnusz−Plútó figyelmeztető jele elmúlik, magabiztosabban folytathatjuk utunkat. 

A szellem számára a tél az ébrenlét időszaka. Érzékenyebbek vagyunk az égi energiák sugallataira, megsejthetjük, megérezhetjük örök lényegünket, egyediségünket, önállóságunkat, mindazt, amire szükségünk van, hogy küldetésünket teljesítsük.

Gázmár László
XVI. évfolyam 1. szám

Címkék: asztrológia, bolygók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.