Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2004. április havában


 

Amel­lé­kelt ábra az égi­tes­tek hely­ze­tét mu­tat­ja 2004. ápri­lis 1-jén. Az egyes boly­gók egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

A hó­nap ele­jén a Nap és a Mer­kúr a Kos je­gyé­ben tar­tóz­ko­dik. A Kos ha­va a csil­la­gá­sza­ti év kez­de­te. Mi­vel a Kos az erő fo­ko­zó­dá­sá­nak, az ener­giá­val va­ló fel­töl­tő­dés­nek, a cse­le­kvés­nek a jel­ké­pe, ez az idő­szak al­kal­mas ar­ra, hogy újult erő­vel kezdjünk be­le va­la­mi­be, amit ed­dig ha­lo­gat­tunk. A Kos ha­va le­gin­kább az Orosz­lán és a Nyi­las szü­löt­tek­nek ked­ve­ző, de tar­to­gat kel­le­mes él­mé­nye­ket az Ik­rek és a Ví­zön­tők számá­ra is. Ke­vés­bé ked­ve­ző vi­szont a Rák és a Bak je­gyű­ek­nek, ők fő­leg ott­hon vagy a mun­ka­he­lyü­kön ér­zé­kel­nek sok fe­szült­sé­get.

 

Ápri­lis 1-jén a Vé­nusz és a Mars kö­zel áll­nak egy­más­hoz, ez pe­dig jó ha­tás­sal van a sze­rel­me­sek­re. A töb­bi boly­gó to­vább­ra is ab­ban a jegy­ben ma­rad, amely­ben az elő­ző hó­nap­ban volt: a Ju­pi­ter a Szűz­ben, a Sza­tur­nusz a Rák­ban, az Urá­nusz a Ha­lak­ban, a Nep­tu­nusz a Ví­zön­tő­ben és a Plú­tó a Nyi­las­ban. Ugya­ne­zen a na­pon 5 óra 32 perc­kor lép be a Mer­kúr a Bi­ka je­gyé­be. En­nek ered­mé­nye­ként gon­dol­ko­dá­sunk meg­fon­tol­tab­bá, gya­kor­la­tia­sab­bá vá­lik, és a ta­va­szi fá­radt­ság­ra va­ló hi­vat­ko­zás­sal a szo­kott­nál több pi­he­nés­re lesz szük­sé­günk. Er­re ki­vá­ló al­kal­mat kí­nál­nak a kö­zel­gő hú­své­ti ün­ne­pek.

 

Ápri­lis 3-án, 17 óra 05 perc­kor lép be a Vé­nusz az Ik­rek je­gyé­be, amely az­zal a kö­vet­kez­ménnyel jár, hogy be­szél­ge­té­se­ink­ben az ér­zel­mi té­mák ke­rül­nek elő­tér­be. To­váb­bi je­len­tős idő­pont eb­ben a hó­nap­ban ápri­lis 5., ami­kor 13 óra után két perc­cel van az el­ső ta­va­szi hold­töl­te. Ez az ese­mény ha­tá­roz­za meg a hú­s­vét idő­pont­ját, amely ha­gyo­má­nyo­san az em­lí­tett hold­töl­te utá­ni el­ső va­sár­na­pra ke­rül.

 

Ápri­lis 6-án, nem sok­kal reg­gel fél nyolc után a Mars disz­har­mo­ni­kus fény­szög­be ke­rül a Ju­pi­ter­rel. Emiatt sok kon­flik­tus adód­hat ab­ból, ha ne­he­zen fo­gad­juk el az em­be­re­ket oly­an­nak, ami­lye­nek. Az el­kö­vet­ke­zen­dő na­pok­ban haj­la­mo­sak va­gyunk a túl­zá­so­kra, és ar­ra, hogy a dol­go­kra a szo­kott­nál in­ge­rült­eb­ben re­agál­junk. Há­rom nap­pal ké­sőbb dél­táj­ban a Vé­nusz ke­rül disz­har­mo­ni­kus fény­szög­be az Urá­nus­szal. Eb­ben az idő­szak­ban az vált­hat ki vi­tá­kat és né­ze­tel­té­ré­se­ket, ha túl­sá­go­san ra­gasz­ko­dunk a sa­ját el­kép­ze­lé­se­ink­hez, és ne­he­zen fo­gad­juk el má­sok vé­le­mé­nyét.

 

A Kos jele

 

Ápri­lis 13-án, 5 óra után négy perc­cel a Mer­kúr vissza­tér a Kos je­gyé­be. En­nek meg­fe­le­lő­en gon­dol­ko­dá­sunk gyor­sab­bá, kom­mu­ni­ká­ci­ónk fris­seb­bé vá­lik. Az előt­tünk ál­ló idő­szak ki­vá­ló­an al­kal­mas min­den olyan te­vé­keny­ség­re, amely fo­ko­zott ak­ti­vi­tás­sal, ener­giai­génnyel jár. Mo­zog­junk so­kat, spor­tol­junk, men­jünk sé­tál­ni, ki­rán­dul­ni!

 

Ápri­lis 19-én, es­te nyolc óra előtt ki­lenc perc­cel lép be a Nap a Bi­ká­ba, és ez­zel meg­kez­dő­dik a Bi­ka ha­va. Itt az ide­je, hogy fel­hasz­nál­juk min­dazt a szé­pet és jót, amit a me­g­újult ter­mé­szet kí­nál! A Bi­ka ha­va a leg­ked­ve­zőbb a Szűz és a Bak, ke­vés­bé ked­ve­ző az Orosz­lán, a Ví­zön­tő és a Skor­pió szü­löt­tei számá­ra. Ápri­lis 24-én, es­te fél tíz után egy perc­cel a Mars szem­be­nál­lás­ba ke­rül a Plú­tó­val. Ezen a szép ta­va­szi hét­vé­gén ko­moly ne­héz­sé­gek­kel ta­lál­hat­juk szem­be ma­gun­kat, ha nem is­mer­jük a mér­té­ket. Ak­kor se fe­szít­sük túl a húrt, ha spor­tol­ni in­du­lunk.

 

A Kos ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te eb­ben az év­ben le­gyen az ábrán lát­ha­tó nyújtóz­ko­dás. Az összes iz­mot meg­nyújt­va üd­vö­zöl­jük a győ­ze­del­mes, ere­jét vissza­nye­rő Na­pot.

Szendrey Jutka
X. évfolyam 4. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.