Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2004. február havában


 

A mel­lé­kelt ábra a boly­gók hely­ze­tét ábrá­zol­ja 2004. fe­bru­ár 1-jén. Az egyes égi­tes­tek egy hó­nap­nyi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

Ja­nu­ár 20. óta már a Ví­zön­tő ha­vá­ban va­gyunk. Ez az idő­szak ar­ra ösz­tö­nöz­het min­ket, hogy ke­res­sük az újat, a szo­kat­lant, ami meg­vál­toz­tat­ja a min­den­na­pok unal­mát. Min­den­ki­ben fe­le­rő­sö­dik a füg­get­len­ség igé­nye és a sza­bad­ság­vágy. En­nek nem mond el­lent, hogy egy­ben ba­rá­ti tár­sa­ság­ra is vá­gyunk, ahol gon­do­la­ta­in­kat meg­oszt­hat­juk má­sok­kal. Azon­ban a ba­rá­ti tár­sa­sá­got za­var­hat­ja, hogy gya­k­ran nem azt tes­szük, amit elvár­nak tő­lünk. A Ví­zön­tő ha­va ál­ta­lá­ban ked­ve­ző azok­nak, akik­nek ho­rosz­kóp­já­ban hang­sú­lyos az Ik­rek, a Mér­leg, a Nyi­las vagy a Kos je­gye. Pro­blé­má­kat okoz­hat azon­ban azok­nál, akik­nek a ho­rosz­kóp­já­ban a Bi­ka vagy a Skor­pió je­gye hang­sú­lyos.

 

A hó­nap ele­jét az em­be­ri kap­cso­la­tok kon­flik­tu­sai jel­le­mez­he­tik. A friss kap­cso­la­to­kra fel­fo­ko­zott és he­ves ér­zel­mek jel­lem­zők. Min­dezt az okoz­za, hogy a Vé­nusz a Ha­lak­ban de­rék­szög­ben áll a Nyi­las­ban ta­lál­ha­tó Plú­tó­val.

 

A hó­nap ele­jé­nek má­sik pro­blé­má­ja, hogy so­kak­nál al­ler­gi­ás tü­ne­tek vagy gyógy­sze­rér­zé­keny­ség lép­het fel. Lesz­nek, akik né­hány na­pig za­vart­nak ér­zik ma­gu­kat, lel­ki pro­blé­mák­tól (bűn­tu­dat, két­sé­gek) szen­ved­nek. Ez azu­tán erő­sö­dik fel, hogy fe­bru­ár 2-án, dé­le­lőtt há­rom­ne­gyed 11-kor a Nap elé­ri a Nep­tu­nuszt a Ví­zön­tő­ben. Sze­ren­csé­re sem­mi sem bi­zo­nyul annyi­ra rossz­nak, mint ami­lyen­nek lát­szik. Ha er­re gon­do­lunk, könnyebb lesz az éle­tünk.

 

Ugyan­csak egy­sze­rűb­bé vá­lik az élet fe­bru­ár 3-án, fél 12 után, ami­kor a Mars be­lép a Bi­ka je­gyé­be. A jegy bé­kés, nyu­ga­lom­ra és biz­ton­ság­ra tö­rek­vő jel­le­ge ugya­nis tel­je­sen el­nyom­ja a Mars ag­resszi­vi­tá­sát és azon­na­li kez­de­mé­nye­ző­kész­sé­gét. Így a boly­gó in­kább ar­ra haj­la­mo­sít min­ket, hogy fog­gal-kö­röm­mel véd­jük azt, ami ked­ves ne­künk. Mi­vel nem szí­ve­sen moz­du­lunk ki a he­lyün­kről, és las­san éb­red fel a cse­lek­vő­ked­vünk, kí­vül­ről kell im­pul­zus­nak ér­kez­nie, ami a sok fel­gyü­lem­lett ener­gi­át le­ve­ze­ti.

 

A Vízöntő jele

 

Fe­bru­ár 7-én, dé­le­lőtt 10 óra­kor a Mer­kúr is be­lép a Ví­zön­tő­be, ami ar­ra haj­la­mo­sít­ja az em­be­re­ket, hogy min­den olyan el­mé­le­tet és öt­le­tet ki akar­ja­nak pró­bál­ni, ami nem fel­tét­le­nül gya­kor­la­ti­as. Bár alap­ve­tő­en lo­gi­ku­san és vi­lá­go­san ke­zel­jük a min­den­na­pi élet dol­gait, gon­dol­ko­dá­sun­kat idő­ről idő­re az ér­zel­mek irá­nyít­ják. Ezek kö­zül az ér­zel­mek kö­zül is kü­lö­nö­sen erő­tel­jes lesz az em­be­ri kap­cso­la­tok vi­lá­ga fe­bru­ár 8-án, es­te ne­gyed 6 után. Az­zal, hogy a Vé­nusz be­lép a Kos je­gyé­be, szen­ve­délyes ba­rát­sá­gok és ka­lan­dos, ro­man­ti­kus vi­szo­nyok lét­re­jöt­té­nek ked­ve­ző idő­szak kez­dő­dik. Egyéb­ként is jel­lem­ző, hogy eb­ben a pe­rió­dus­ban olyan kap­cso­la­to­kra vá­gyunk, ame­lyek nem anya­gi ala­po­kon nyug­sza­nak, ha­nem esz­mé­nyi biz­ton­sá­gon. Ugyan­csak az ér­zé­keny­sé­günk nő fe­bru­ár 15-én, ami­kor a Mer­kúr együt­t­ál­lás­ba ke­rül a Nep­tu­nus­szal. Ez a boly­gó­hely­zet fej­lesz­ti a kép­ze­lő­erőt és szí­ne­zi gon­dol­ko­dá­sun­kat is, né­ha ta­lán a szük­sé­ges­nél is job­ban, ami idő­ről idő­re kis­sé össze­za­var­hat­ja a gon­do­la­ta­in­kat. Jobb, ha né­hány na­pig fél­re­tes­szük a szín­tisz­ta lo­gi­kát igény­lő pro­blé­má­kat.

 

Fe­bru­ár 19-én, 8 óra 50 perc­kor lép be a Nap a Ha­lak je­gyé­be, és ez­zel meg­kez­dő­dik a Ha­lak ha­va. E hó­nap ar­ra ösz­tö­nöz ben­nün­ket, hogy el­gon­dol­kod­junk min­den lé­te­ző do­log egy­sé­gén, és fel­szín­re hoz­zuk a lel­künk mé­lyén meg­bú­vó va­ló­sá­got. Ked­ve­ző idő­szak ez a Rák, a Bi­ka és a Skor­pió szü­löt­tek­nek.

 

Fe­bru­ár 25-én, dél­után fél 2-kor a Mer­kúr is be­lép a Ha­lak je­gyé­be, ami a fe­bru­ár 15-i ál­la­pot­hoz ha­son­ló­an a kép­ze­let­vi­lág fe­le­rő­sö­dé­sé­vel jár együtt. Gon­do­la­ta­in­kat je­len­tős vál­to­zás vá­gya ve­zér­li, a leg­több be­szél­ge­tést is az ér­zel­mek ural­ják.

 

A fe­bru­á­ri jó­ga­test­hely­zet eb­ben az év­ben le­gyen az ábrán lát­ha­tó póz, ami nagy­mér­ték­ben erő­sí­ti a bo­kát és az al­só láb­szá­rat. Ezek a Ví­zön­tő­höz tar­to­zó test­ré­szek. A ta­laj­tól va­ló el­ru­gasz­ko­dás a Ví­zön­tő le­ve­gős jel­le­gét szim­bo­li­zál­ja.

Szendrey Jutka
X. évfolyam 2. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.