Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2004. január havában


 

 

A mel­lé­kelt ábra a boly­gók hely­ze­tét mutatja 2004. ja­nu­ár 1-jén. Az egyes égi­tes­tek egy hó­nap­nyi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

Az év­kez­de­tet ha­tá­ro­zot­tan erős, drá­mai szí­ne­ze­tű boly­gó­kap­cso­ló­dá­sok jel­zik. A Bak je­gyén át­vo­nu­ló Nap ép­pen szem­ben áll a Sza­tur­nus­szal és de­rék­szög­ben a Mars­sal. E há­rom égi­test kö­zül két­ség­te­le­nül az ott­ho­ná­ban, a Kos­ban lé­vő Mars van a leg­ked­ve­zőbb hely­zet­ben. Ezért tör­het­nek fel­szín­re a vad, ag­resszív meg­nyil­vá­nu­lá­sok olyan hely­ze­tek­ben is, ahol a rend szi­go­rú őrei meg­pró­bál­ják eze­ket fé­ken tar­ta­ni.

 

Az em­lí­tett há­rom égi­test kö­zül a Sza­tur­nusz hely­ze­tét to­vább ront­ja, hogy egész hó­nap­ban disz­har­mo­ni­kus kap­cso­lat­ban van a Nep­tu­nus­szal. Sőt, a hó­nap ele­jén a Vé­nus­szal is. A sze­re­tet, az együt­tér­zés és az egy­ség emiatt ke­mény pró­bá­kat áll ki, va­la­mi­lyen ha­tal­mi szi­gor­ral szem­ben. Bár for­dít­va is ér­tel­mez­he­tő a hely­zet, a rend kép­vi­se­lői kény­te­le­nek al­kal­maz­kod­ni bi­zo­nyos tár­sa­dal­mi vagy pén­zügyi hely­ze­tek­hez. Ez akár se­gí­tő ma­ga­tar­tás­ra is rá­ve­he­ti őket.

 

Még egy de­rék­szö­gű kap­cso­la­tot meg kell em­lí­te­nünk, amit a Plú­tó és a Ju­pi­ter zár be. Tö­me­ge­ket érin­tő kon­flik­tu­so­kat je­lez­het ez a boly­gó­hely­zet. En­nek meg­ol­dá­sa el­ső­sor­ban az em­be­rek szel­le­mi, esz­mei be­ál­lí­tott­sá­gá­val van össze­füg­gés­ben. Hogy ezen a te­rü­le­ten fo­lya­ma­to­san vál­to­zás­ra van szük­ség, azt erő­sí­ti, hogy a Plú­tón túl a Mer­kúr is a Nyi­las­ban ta­lál­ha­tó. Az Urá­nusz sze­ren­csé­re igyek­szik az em­be­ri­sé­get az egye­te­mes sze­re­tet fe­lé te­rel­ni.

 

Az év­kez­det ab­ból a szem­pont­ból is ér­de­kes lesz, hogy a hó­nap kö­ze­pé­ig a boly­gók alig vál­toz­tat­ják hely­ze­tü­ket. Ja­nu­ár 14-én, dé­li 1 óra­kor lép be a Mer­kúr a Bak je­gyé­be. Még ugya­ne­zen a na­pon es­te 6-kor a Vé­nusz be­lép a Ha­lak je­gyé­be, ahol más­nap reg­gel fél 9-kor elé­ri az Urá­nuszt. A Vé­nusz át­vo­nu­lá­sa a je­gyen al­kal­mas ar­ra, hogy tel­jes szív­vel, ön­zet­le­nül se­gít­sünk má­sok­nak, gon­dos­kod­junk má­so­król. Ugyan­csak ja­vul­nak a csa­pat­mun­ka esé­lyei, ba­rát­sá­gos lég­kör vesz kö­rül min­ket ilyen­kor. Ép­pen ezért min­den­fé­le kap­cso­la­tunk, le­gyen szó ba­rá­to­król, is­me­rő­sö­kről vagy üz­let­tár­sa­król, har­mo­ni­kus­sá vál­hat. Jó al­ka­lom ez a cso­por­tos jó­gá­zás­ra is.

 


A Bak jele

 

Ja­nu­ár 20-án, reg­gel há­rom­ne­gyed 9-kor lép be a Nap a Ví­zön­tő je­gyé­be, és el­kez­dő­dik a Ví­zön­tő ha­va. E hó­nap ar­ra ösz­tö­kél ben­nün­ket, hogy ke­res­sük az újat, a szo­kat­lant, ami meg­vál­toz­tat­ja a min­den­na­pok unal­mát. Az el­len­ke­ző­jét tes­szük an­nak, amit elvár­nak tő­lünk. Al­kal­mas e hó­nap ba­rá­ti kap­cso­la­tok ápo­lá­sá­ra és min­den­fé­le tár­sas össze­jö­ve­tel­re. A Nap itt a Ví­zön­tő­ben elő­ször a Nep­tu­nus­szal, majd az Urá­nus­szal ta­lál­ko­zik. Mind­két kon­stel­lá­ció fel­ka­va­ró és za­va­ró, de ugya­nak­kor jó ha­tá­sú is le­het az ere­de­ti, kre­a­tív meg­nyil­vá­nu­lá­sok számá­ra. A Ví­zön­tő ha­va ál­ta­lá­ban ked­ve­ző idő­szak azok­nak, akik­nek ho­rosz­kóp­já­ban hang­sú­lyos az Ik­rek, a Mér­leg, a Nyi­las vagy a Kos je­gye. Bi­zo­nyos szem­pont­ból pro­blé­má­sabb le­het azon­ban ez az idő­szak azok­nak, akik­nek ho­rosz­kóp­já­ban a Bi­ka vagy a Skor­pió hang­sú­lyos.

 

Ja­nu­ár 22-én, nem sok­kal reg­gel 6 óra után a Mer­kúr szem­be­nál­lás­ba ke­rül a Sza­tur­nus­szal. Gon­dol­ko­dá­sunk meg­ko­mo­lyo­dik, al­kal­ma­sab­bá vá­lunk szel­le­mi mun­ká­ra. De ne hajt­suk túl ma­gun­kat! Nem ér­de­mes sem­mit túl­zás­ba vin­ni, pi­hen­jünk is né­ha! Ta­lán kis­sé ked­vet­len, tö­pren­gő, bo­ron­gós han­gu­lat­ba ke­rü­lünk, de a po­zi­tív gon­dol­ko­dás és az épí­tő tet­tek ki­ránt­hat­nak min­ket eb­ből a han­gu­lat­ból.

 

A Bak ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te le­gyen az ábrán lát­ha­tó póz, ami nagy­mér­ték­ben erő­sí­ti a Bak test­ré­szét, a tér­det.

Szendrey Jutka
X. évfolyam 1. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.