Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2004. július havában


 

A mel­lé­kelt ábra az égi­tes­tek hely­ze­tét mu­tat­ja 2004. jú­li­us 1-jén. Az egyes boly­gók egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

A hó­nap ele­jén a Nap, a Sza­tur­nusz és a Mer­kúr is a Rák je­gyé­ben ta­lál­ha­tó. Ez a hal­mo­zó­dás, a jegy hang­sú­lyos­sá­ga össze­tű­zé­se­ket je­lez­het a Kos szü­löt­tek ott­ho­ná­ban, míg a Mér­leg szü­löt­tek fi­gyel­mét fo­ko­zot­tan hi­va­tá­suk fe­lé for­dít­hat­ja. Míg ér­zel­mi té­ren ked­ve­ző idő­szak ez a Ha­lak és Skor­pió szü­löt­tek­nek, ad­dig a Bak szü­löt­tek alá­ren­delt hely­zet­be ke­rül­het­nek tár­skap­cso­la­taik­ban.

 

A Rák jegy hang­sú­lyos­sá­ga mel­lett ar­ra is fel kell hív­nunk a fi­gyel­met, hogy a hó­nap ele­jén a Vé­nusz, a Mars és a Ju­pi­ter disz­har­mo­ni­kus fény­szö­gek­ben áll a há­rom kül­ső boly­gó­val, az Urá­nus­szal, a Nep­tu­nus­szal és a Plú­tó­val. Ez el­ső­sor­ban ar­ra utal, hogy az önös ér­de­kek és az em­be­ri­ség egye­te­mes ér­de­kei ko­moly össze­tű­zés­be ke­rül­het­nek egy­más­sal. A Vé­nusz–Urá­nusz de­rék­szög az em­be­ri kap­cso­la­tok hir­te­len, vá­rat­lan vál­to­zá­sait jel­zi, a Ju­pi­ter disz­har­mó­niá­ja a Nep­tu­nus­szal ál­ta­lá­ban te­szi za­va­ros­sá a dol­gok nö­ve­ke­dé­sét, ter­jesz­ke­dé­sét, míg a Mer­kúr és a Plú­tó ne­ga­tív kap­cso­ló­dá­sa sok olyan hely­zet hát­te­ré­ben meg­ta­lál­ha­tó, ami­kor va­la­ki rá akar­ja eről­tet­ni az aka­ra­tát egy má­sik sze­mély­re.

 

A gon­dol­ko­dás és a kom­mu­ni­ká­ció egyé­ni és egye­di stí­lust vesz fel azt kö­ve­tő­en, hogy 4-én, dél­után ne­gyed 5-kor a Mer­kúr be­lép az Orosz­lán je­gyé­be. A meg­ha­tá­ro­zó fo­gal­mak az én­köz­pon­tú­ság és az in­tui­ti­vi­tás le­het­nek. A be­szél­ge­té­sek­ben elő­tér­be ke­rül­nek a spor­tok, a nya­ra­lá­si té­mák, a szó­ra­ko­zás, a gye­re­kek, a já­té­kok. Ám négy nap­pal ké­sőbb kis­sé le­han­golt­nak érez­zük majd ma­gun­kat. En­nek az az oka, hogy 8-án, es­te 7 óra előtt pár perc­cel a Nap elé­ri a Sza­tur­nuszt. Ez a le­han­golt­ság azon­ban ha­mar el­mú­lik – sőt, még né­mi öröm­te­li elé­ge­dett­ség­ben is ré­szünk le­het –, ha össze­szed­jük ma­gun­kat és elvé­gez­zük a ránk vá­ró fe­la­da­to­kat.

 

Jú­li­us 11-én, dél­után há­rom­ne­gyed 2-kor a Mer­kúr együtt áll a Mars­sal. En­nek ha­tá­sá­ra so­kan hi­szik azt, hogy az ő el­kép­ze­lé­sük az egye­dül he­lyes. Még­is mi­előtt ezek az em­be­rek bi­ro­kra kel­né­nek má­sok­kal, tegyék fel ma­guk­nak a kér­dést: va­ló­ban meg kell-e küz­de­ni­ük né­ze­te­i­kért ott és ak­kor? Saj­nos az érin­tet­tek nem biz­tos, hogy meg­fo­gad­ják ezt a ta­ná­csot, mert ál­ta­lá­no­san jel­lem­ző mó­don ezen a na­pon elég­gé in­ger­lé­ke­nyek le­szünk. Két nap­pal ké­sőbb, 13-án, dél­után 2 óra előtt pár perc­cel a Mer­kúr már a Nep­tu­nus­szal ke­rül szem­be. Ez a boly­gó­hely­zet fo­ko­zott spi­ri­tuá­lis éber­ség­gel jár. En­nek el­le­né­re az ek­kor meg­nyil­vá­nu­ló mély igaz­sá­go­kat egy-két nap múl­va nem árt kö­ze­lebb­ről meg­vizs­gál­ni. Ne hoz­zunk sem­mi­lyen vég­le­ges in­téz­ke­dést min­dad­dig, amíg nem va­gyunk biz­to­sak a dol­gunk­ban.

 

A Rák jele

 

Jú­li­us 17-én, dél­után 1 óra­kor újabb op­po­zí­ció­ra kell fel­ké­szül­nünk, ezút­tal a Mars és a Nep­tu­nusz kö­zött. En­nek ha­tá­sá­ra el­bi­zony­ta­la­nod­ha­tunk vagy el­ked­vet­le­ne­dünk. Eb­ben a hely­zet­ben so­kat se­gít raj­tunk a má­sok ja­vá­ra vég­zett mun­ka, de ezért ne vár­junk sze­mé­lyes elég­té­telt, mert visszá­já­ra for­dul­hat­nak a dol­gok (vi­gasz­tal­jon min­ket a tu­dat, hogy ak­kor is rosszul sül­nek el a dol­gok, ha va­la­ki alat­to­mos mes­ter­ke­dés­re ad­ja a fe­jét).

 

Jú­li­us 22-én, nyá­ri idő sze­rint 13 óra 50 perc­kor lép be a Nap az Orosz­lán je­gyé­be, és meg­kez­dő­dik az Orosz­lán ha­va. Ez az észa­ki fél­te­ke leg­for­róbb hó­nap­ja. A pi­he­nés ide­je ez, még­is akik­nek a ho­rosz­kóp­já­ban hang­sú­lyos ez a jegy, ál­ta­lá­ban úgy ér­zik, va­la­mi je­len­tős do­log­ra szü­let­tek. Ők is oly­an­nak te­kin­tik ma­gu­kat, mint a Nap, amely­nek ter­mé­sze­tes jo­ga, hogy a kö­zép­pont­ban le­gyen, és elis­me­rést gyűjt­sön be. Mi­vel az Orosz­lán je­gyű em­be­rek kör­nye­ze­te nem min­dig tel­je­sí­ti kel­lő­kép­pen ezt a kí­ván­sá­got, sok Orosz­lán szü­lött sze­rény­nek tű­nik, bár szí­ve mé­lyén ar­ra vá­gyik, hogy ké­pes­sé­gei vég­re nap­vi­lág­ra ke­rül­je­nek.

 

Jú­li­us 25-én a Mer­kúr be­lép sa­ját ott­ho­ná­ba, a Szűz je­gyé­be. Et­től az idő­pont­tól kezdve az em­be­rek gon­dol­ko­dá­sá­ra a rend­sze­re­zett­ség, apró­lé­kos­ság, elem­zés vá­lik jel­lem­ző­vé. Be­szé­de­seb­bek is le­szünk, hol kri­ti­ku­san, hol csip­ke­lő­dő for­má­ban kö­zöl­jük mon­da­ni­va­lón­kat má­sok­kal.

 

A Rák ha­vá­nak jó­gatest­hely­ze­te eb­ben az év­ben le­gyen az ábrán lát­ha­tó jó­ga­híd. Ez a póz se­gí­ti a gyo­mor mű­kö­dé­sét, mely szerv a Rák je­gyé­nek be­fo­lyá­sa alatt áll.

Szendrey Jutka
X. évfolyam 7. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.