Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2004. június havában


 

A mel­lé­kelt ábra az égi­tes­tek hely­ze­tét mu­tat­ja 2004. jú­ni­us 1-jén. Az egyes boly­gók egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

A hó­nap ele­je in­for­má­ciók­kal, hí­rek­kel, in­tel­lek­tuá­lis ese­mé­nyek­kel te­li könnyed idő­sza­kot ígér, mi­vel a Nap és a Vé­nusz is az Ik­rek je­gyé­ben ta­lál­ha­tó. A sok­fé­le­ség, a nyüzs­gés és a köz­le­ke­dés a leg­jel­lem­zőbb fo­gal­mak ezek­re a na­po­kra. Ez né­ha tár­sul­hat kap­ko­dás­sal, nyug­ta­lan­ság­gal, több­fé­le te­vé­keny­ség egyide­jű vég­zé­sé­vel is. Min­den nap más, mint a töb­bi, hi­szen az ese­mé­nyek lét­ele­me ek­kor a vál­to­za­tos­ság lesz. Ért­he­tő­en előny­be ke­rül­nek a gyors ész­já­rá­sú, jó üz­le­ti ér­zék­kel meg­ál­dott, in­tel­li­gens em­be­rek, akik szél­se­be­sen tud­ják in­téz­ni dol­gai­kat, míg a las­sú moz­gá­sú, meg­fon­tolt gon­dol­ko­dá­sú, ér­zé­keny/ér­zel­mes em­be­rek ke­vés­bé ta­lál­ják meg he­lyü­ket a vi­lág­ban. Össze­fog­la­ló­an azt le­het mon­da­ni, hogy in­kább a le­ve­gős je­gyek (Ik­rek, Mér­leg, Ví­zön­tő) szü­löt­te­i­nek ked­ve­ző idő­szak ez, és ke­vés­bé ér­zik jól ma­gu­kat azok, akik­nek ho­rosz­kóp­já­ban meg­ha­tá­ro­zó a Ha­lak, a Bak vagy a Skor­pió jegy.

 

A nyüzs­gést csak az fé­ke­zi ki­csit, hogy a jegy ura, a Mer­kúr a Bi­ká­ban ta­lál­ha­tó. Ez a hely­zet azon­ban csak egy hé­tig tart. Ugya­nak­kor ott­ho­ni, csa­lá­di fe­szült­sé­get je­lez, hogy a Mars a Sza­tur­nus­szal együtt a Rák je­gyén ha­lad át. So­kan úgy érez­he­tik, aka­ra­tu­kat nem tud­ják ér­vé­nye­sí­te­ni. Eh­hez még hoz­zá­já­rul, hogy a Ju­pi­ter szem­ben áll a Sza­tur­nus­szal, és emiatt sok em­ber­ben meg­nö­ve­ke­dik a sza­bad­ság­vágy, ám ez el­ső­sor­ban ki­csi­nyes igé­nyek­ben nyil­vá­nul meg.

 

Jú­ni­us 3-án, haj­na­li há­rom­ne­gyed egy­kor a Vé­nusz ke­rül szem­be a Plú­tó­val, emiatt az em­be­rek nem ön­ma­gu­kat akar­ják meg­vál­toz­tat­ni, ha­nem tár­sai­kat kí­ván­ják át­ala­kí­ta­ni. Kü­lö­nö­sen igaz ez a Bi­ka és Skor­pió egyé­nek­re. Az iga­zi egy­más­ra fi­gye­lést az is hát­rál­tat­ja, hogy jú­ni­us 5-én, dél­után egy óra­kor a Mer­kúr meg­ér­ke­zik ott­ho­ná­ba, az Ik­rek je­gyé­be, és et­től csak erő­sö­dik a ko­ráb­ban em­lí­tett nyüzs­gés, kap­ko­dás. Pe­dig ez a kap­ko­dás, meg­gon­do­lat­lan­ság kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes le­het ve­ze­tés köz­ben jú­ni­us 9. után, ami­kor a Mer­kúr de­rék­szög­be ke­rül az Urá­nus­szal.

 

 

A boly­gó 19-én, es­te tíz előtt pár perc­cel hagy­ja el ott­ho­nát és ér­ke­zik meg a Rák je­gyé­be. Et­től fog­va csen­de­sül a nyüzs­gés, már egy­re in­kább haj­la­mo­sak va­gyunk egy­más­ra fi­gyel­ni és az em­be­rek gon­dol­ko­dá­sát több ér­ze­lem hat­ja át. Igaz, ez­zel pár­hu­za­mo­san a meg­sér­tő­dés le­he­tő­sé­ge is fo­ko­zot­tabb.

 

Jú­ni­us 21-én, a nyá­ri idő­szá­mí­tás sze­rint 2 óra 57 perc­kor lép be a Nap a Rák je­gyé­be, és ez­zel el­kez­dő­dik a csil­la­gá­sza­ti nyár. A Rák ha­vá­val meg­kez­dő­dik a nap­pa­lok rö­vi­dü­lé­se is. Az ural­ko­dó boly­gó­hely­zet össze­tű­zé­se­ket je­lez, el­ső­sor­ban a Kos szü­löt­tek ott­ho­ná­ban, míg a Mér­leg szü­löt­tek fi­gyel­mét fo­ko­zot­tan mun­ká­juk, hi­va­tá­suk fe­lé for­dít­ja. A Bak szü­löt­tek alá­ren­delt sze­re­pet kap­nak, míg ér­zel­mi­leg ked­ve­ző a hely­zet Ha­lak és a Skor­pió szü­löt­tek­nek.

 

Jú­ni­us 23-án, es­te há­rom­ne­gyed ti­ze­negy­kor a Mars be­lép az Orosz­lán je­gyé­be. Ez a ko­ráb­ban meg­szo­kott­nál sok­kal he­ve­sebb, ag­resz­szí­vabb aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kész­tet­het né­hány em­bert.

 

Az Ik­rek ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te eb­ben az év­ben le­gyen az ábrán lát­ha­tó ol­dal­ra haj­lá­sos ásza­na, amit le­het part­ner­rel együtt is gya­ko­rol­ni.

Szendrey Jutka
X. évfolyam 6. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.