Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2004. május havában


 

 

A mel­lé­kelt ábra az égi­tes­tek hely­ze­tét mu­tat­ja 2004. má­jus 1-jén. Az egyes boly­gók egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

A hó­nap ele­jén, a Bi­ka ha­vá­ban csu­pán a Nap tar­tóz­ko­dik eb­ben a jegy­ben. Még­is ezt a hó­na­pot a sze­re­lem is­ten­nő­je, Vé­nusz ural­ja. Ta­lán ép­pen ilyen­kor a leg­szebb a vi­lág. Ez az ide­je szer­ve­ze­tünk fel­fris­sí­té­sé­nek a me­gújult ter­mé­szet gaz­dag tár­há­zá­ból. Ép­pen ezért fo­gyasz­szunk sok friss zöld­sé­get, gyü­möl­csöt, és le­he­tő­leg tölt­sünk sok időt a sza­bad­ban, gyö­nyör­köd­va a vi­rá­gok pom­pás szín­ében.

 

A Bi­ka ha­va a ro­man­ti­kus sze­rel­mek ide­je is. Ked­ve­ző a Szűz- és Bak-szü­löt­tek­nek, de ke­vés­bé elő­nyös az Orosz­lán, a Ví­zön­tő és a Skor­pió jegy szü­löt­te­i­nek. A hó­nap ele­jén a Vé­nusz a Mars­sal együtt az Ik­rek­ben ta­lál­ha­tó. Ez ré­szint az egy­más­tól fi­zi­kai­lag tá­vol lé­vők kap­cso­la­tá­nak erő­sö­dé­sét hoz­hat­ja – a sze­rel­me­sek mo­bi­lon vagy in­ter­ne­ten ke­resz­tül ke­re­sik és ta­lál­ják meg egy­mást –, más­részt a sze­mé­lyes ta­lál­ko­zás irán­ti vágy is fe­le­rő­sö­dik, sok be­szél­ge­tés­re, kö­zös uta­zás­ra, sé­tá­ra és ki­rán­du­lás­ra ad al­kal­mat a boly­gók ál­lá­sa. Kü­lö­nö­sen a Mér­leg, az Orosz­lán, a Kos és a Ví­zön­tő élve­zi ezt az idő­sza­kot. A Szűz ta­lán kis­sé nyug­ta­la­ní­tó­nak és ide­ge­sí­tőn­ek ér­zé­ke­li az el­kö­vet­ke­zen­dő na­po­kat. A Ha­lak szü­löt­te­it is za­var­hat­ják kül­ső ha­tá­sok.

 

A Mer­kúr a Kos je­gyé­ben fel­gyor­sít­ja és ener­gi­kus­sá te­szi a gon­dol­ko­dást és a kom­mu­ni­ká­ci­ót. Sok re­mek öt­let szü­let­het ek­kor. Ezt erő­sí­ti a Ju­pi­ter is, amely a Szűz je­gyé­ben ki­tá­gít­ja az in­tel­lek­tuá­lis kí­ván­csi­sá­got, és nö­ve­li a rend­sze­re­te­tet (ám nem aján­la­tos a túl­zott apró­lé­kos­ság).

 

 A Bika jele

 

A Sza­tur­nusz a Rák je­gyé­ben a csa­lá­di élet­re és az ott­hon dol­gai­ra össz­pon­to­sít­ja a fi­gyel­met. Ha köz­vet­len kör­nye­ze­tünk­ben gon­do­kat, pro­blé­má­kat ér­zünk, azo­kat egye­dül ne­künk kell meg­ol­da­nunk. Az Urá­nusz a túl­zott ér­zel­mes­ség rab­sá­gá­ból igyek­szik fel­sza­ba­dí­ta­ni min­ket, míg a Nep­tu­nusz a tár­gyi­la­gos ma­ga­tar­tás­ba igyek­szik ér­zel­me­ket csem­pész­ni. Va­gyis e két boly­gó szé­pen ki­egyen­lí­ti egy­mást.

 

Má­jus 7-én, dé­le­lőtt 11-kor vál­to­zik elő­ször a boly­gó­hely­zet, ami­kor a Mars be­lép a Rák je­gyé­be. Ez min­den küz­del­met és em­be­ri tö­re­kvést a mély ér­zel­mek fe­lé tol el. A han­gu­la­tok, il­let­ve a szim­pá­tia-an­ti­pá­tia pá­ro­sa be­fo­lyá­sol­ja tet­te­in­ket. Ugyan­csak haj­la­mo­sít ez az idő­szak ar­ra, hogy sok em­ber pa­ran­csol­ga­tó, erő­sza­kos mó­don lép­jen fel, el­ső­sor­ban a szű­kebb csa­lá­di kör­ben.

 

Má­jus 16-án, reg­gel há­rom­ne­gyed ki­lenc­kor lép be a Mer­kúr a Bi­ka je­gyé­be, en­nek ha­tá­sá­ra a gon­dol­ko­dás ala­po­sab­bá és meg­fon­tol­tab­bá vá­lik. Ez na­gyon meg­fe­lel a Szűz- és Bi­ka-szü­löt­tek­nek. Ke­vés­bé ked­vez a Ví­zön­tők­nek és az Ik­rek­nek, akik úgy érez­he­tik, le­las­sul kö­rü­löt­tük az idő.

 

Má­jus 20-án, nyá­ri idő­szá­mí­tás sze­rint 18 óra 59 perc­kor lép a Nap az Ik­rek je­gyé­be, és kez­dő­dik az Ik­rek ha­va. Bi­zo­nyos nyug­ta­lan­sá­got, vál­to­zé­kony­sá­got érez­he­tünk a le­ve­gő­ben. Az újat ke­res­sük, és er­ről szí­ve­sen be­szé­lünk má­sok­kal. Kü­lö­nö­sen az Ik­rek, a Ví­zön­tő és a Mér­leg szü­löt­tek­nek ked­ve­ző ez. Má­jus 25-én, reg­gel há­rom­ne­gyed 8-kor a Mars elé­ri a Sza­tur­nuszt a Rák je­gyé­ben, emiatt ez az idő­szak nem al­kal­mas ar­ra, hogy bár­mi új do­log­ba kezdjünk, il­let­ve fon­tos dön­té­se­ket hoz­zunk. Vi­szont az ön­zet­len jó­té­kony­sá­gi mun­ka elő­tér­be ke­rül­het. Má­jus 27-én, es­te há­rom­ne­gyed 7 után pár perc­cel a Nap de­rék­szög­be ke­rül az Urá­nus­szal. En­nek kö­vet­ke­z­té­ben nagy va­ló­szí­nű­ség­gel ta­pasz­ta­lunk majd va­la­mi egé­szen vá­rat­lan, szo­kat­lan dol­got.

 

A Bi­ka ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te eb­ben az év­ben le­gyen az ábrán lát­ha­tó gyer­tya­tar­tás. Ez ser­ken­tő ha­tás­sal van a pajzs­mi­rigy mű­kö­dé­sé­re. A Bi­ka test­ré­szei ugya­nis a nyak és a to­rok.

Szendrey Jutka
X. évfolyam 5. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.