Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2004. március havában


 

A  mel­lé­kelt ábra az égi­tes­tek hely­ze­tét mu­tat­ja 2004. már­ci­us 1-jén. Az egyes boly­gók egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

A hó­nap ele­jén a Nap a Ha­lak je­gyé­ben tar­tóz­ko­dik, együt­tál­lás­ban a Mer­kúr­ral. A Ha­lak ha­va az ese­tek több­sé­gé­ben a ko­ra ta­va­szi ol­va­dás idő­sza­ka. Ilyen­kor min­den­re ér­zé­ke­nyen re­agá­lunk, még könnyeb­ben sír­va is fa­ka­dunk, mint más­kor. Jól il­lik eh­hez a han­gu­lat­hoz, hogy ez az ér­zel­mes fan­tá­ziá­lá­sok ide­je, so­kan, még olya­nok is ál­mo­doz­nak, akik egyéb­ként két láb­bal áll­nak a re­ali­tás ta­la­ján. Ez az ér­zel­mes han­gu­lat a kö­vet­ke­ző né­hány év­ben fo­ko­zot­tan jel­lem­zi majd a Ví­zön­tő és a Ha­lak ha­vát, mi­vel a Ví­zön­tő ura, az Urá­nusz a Ha­lak­ban van, he­lyet cse­rél­ve a jegy urá­val, a Nep­tu­nus­szal, amely vi­szont a Ví­zön­tő je­gyé­ben ta­lál­ha­tó.

 

E lel­ki fo­lya­mat­nak ta­lán ke­vés kö­ze van hét­köz­na­pi cél­ja­ink­hoz, sok­kal in­kább az egye­te­mes sze­re­tet­hez. Oly­as­mit érez­he­tünk, hogy fe­la­da­tunk, misszi­ónk van az élet­ben. A most kö­vet­ke­ző na­pok na­gyon ked­ve­ző­ek a Rák és a Skor­pió szü­löt­tek­nek, ke­vés­bé elő­nyö­sek az Ik­rek és az Orosz­lá­nok számá­ra.

 

A hó­nap ele­jén a boly­gók meg­le­he­tő­sen szét­szór­tan he­lyez­ked­nek el az ál­la­tö­vi je­gyek­ben, ezért egy­szer­re sok­fé­le ha­tás ér­vé­nye­sül. Rög­tön már­ci­us 4-én két égi­test, előbb haj­na­li 5 óra táj­ban a Mer­kúr, majd egy órá­val ké­sőbb a Nap ke­rül szem­be­ál­lás­ba a Ju­pi­ter­rel. Emiatt haj­la­mos­sá vá­lunk a túl­zá­so­kra, kü­lö­nö­sen tár­gya­lá­sok, elő­adá­sok al­kal­má­val. Az em­be­ri kap­cso­la­tok­ban a nagy ma­ga­biz­tos­ság és de­rű­lá­tás könnyen té­vút­ra vi­het min­ket.

 

Már­ci­us 5-én, es­te ne­gyed 8-kor a Vé­nusz be­lép sa­ját je­gyé­be, a Bi­ká­ba. Ez­zel az élet min­den te­rü­le­tén a biz­ton­ság lesz a leg­főbb jel­szó, en­nek meg­őr­zé­sé­re tö­rek­szünk. Nem­csak a kéz­zel­fog­ha­tó anya­gi dol­gok te­rén, ha­nem a szel­le­mi ér­té­kek biro­dal­má­ban is, mert a Vé­nusz har­mo­ni­kus kap­cso­lat­ban van az Urá­nus­szal.

 

A Halak jele

 

Már­ci­us 12-én, dé­le­lőtt há­rom­ne­gyed 11-kor a Mer­kúr be­lép a Kos je­gyé­be. Ezt kö­ve­tő­en az em­be­ri kap­cso­la­tok „ke­mé­nyeb­bé, éle­seb­bé” vál­nak, tá­ma­dó ked­vű vi­ták láng­ol­nak fel, egye­nes és rá­me­nős vé­le­mé­nyek hang­za­nak el. Kü­lö­nö­sen a Bak és a Mér­leg szü­löt­tek­nek aján­la­tos fi­gyel­ni­ük ar­ra, hogy túl éle­sen re­agál­hat­nak. Ugyan­csak eh­hez a nap­hoz köt­he­tő, hogy meg­érez­zük a ta­vasz friss le­ve­gő­jét, az em­be­rek gon­dol­ko­dá­sa, be­szé­de, moz­gá­sa gyor­sab­bá, élén­keb­bé vá­lik. Igaz ez an­nak el­le­né­re, hogy ez a fel­fris­sü­lés sok fe­szült­ség­gel és ide­ges­ség­gel kez­dőd­het, mert pon­to­san ezen a na­pon ke­rül a Nap de­rék­szög­be a Plú­tó­val, dé­li fél 1-kor.

 

Már­ci­us 15-én egy má­sik de­rék­szö­gű boly­gó­ál­lás ha­tá­roz­za meg te­vé­keny­sé­gün­ket. Dél­után fél 5-kor a Mer­kúr ke­rül de­rék­szög­be a Sza­tur­nus­szal. Ez az idő­szak al­kal­mas a szel­le­mi dol­gok rész­le­te­zé­sé­re, ám nagy, át­fo­gó ter­vek ké­szí­té­sé­re nem jó.

 

A ta­va­szi na­pé­je­gyen­lő­ség ide­jén, azaz már­ci­us 20-án lép be a Nap a Kos je­gyé­be, 7 óra 49 perc­kor. Ek­kor kez­dő­dik a Kos ha­va és a csil­la­gá­sza­ti ta­vasz. A kö­vet­ke­ző har­minc nap le­gin­kább az Orosz­lán és a Nyi­las szü­löt­tek­nek ked­vez majd, de az Ik­rek­nek és a Ví­zön­tő szü­löt­tek­nek is tar­to­gat kel­le­mes él­mé­nye­ket. Rossz­abb hely­zet­ben van­nak a Kos, a Rák és a Bak szü­löt­tei. Ők fő­ként ott­hon, a csa­lá­di élet­ben él­nek át túl sok iz­gal­mat. A Mér­leg szü­löt­tek szin­tén tár­skap­cso­la­ti pro­blé­mák­kal küsz­köd­het­nek.

 

Már­ci­us 21-én, 9 óra 10 perc­kor a Mars be­lép az Ik­rek je­gyé­be, így min­den olyan te­vé­keny­ség égi tá­mo­ga­tást kap, amely fo­ko­zott ak­ti­vi­tás­sal, ener­gia­ki­áram­lás­sal jár együtt. Men­jünk hát spor­tol­ni, ki­rán­dul­ni, sé­tál­ni! Élvez­zük a ta­vaszt a sza­bad­ban, a kert­ben, az er­dő­ben! De ne le­gyünk ma­gá­nyo­sak! Min­dez ak­kor a leg­jobb, ha tár­sa­ság­ban, sok be­szél­ge­tés­sel tölt­jük az időt. Kü­lö­nö­sen ked­ve­ző lesz a hely­zet a Ví­zön­tő, a Kos és a Mér­leg szü­löt­tek­nek.

 

A Ha­lak ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te eb­ben az év­ben le­gyen az ábrán lát­ha­tó, hát­só nyújtó póz. Fő­leg a láb hát­só iz­mait és a ge­rinc al­só sza­ka­szát nyújt­juk eb­ben a test­hely­zet­ben.

Szendrey Jutka
X. évfolyam 3. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.