Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2004. november havában


 

A mel­lé­kelt ábra az égi­tes­tek hely­ze­tét mu­tat­ja 2004. no­vem­ber 1-jén. Az egyes boly­gók egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

A ré­gi­ek nem vé­let­le­nül idő­zí­tet­ték a ha­lot­tak nap­ját en­nek a hó­nap­nak az ele­jé­re. A ha­lál eb­ben a ké­ső őszi idő­szak­ban vá­lik a le­gin­kább lát­ha­tóvá, kéz­zel­fog­ha­tóvá. Igaz ez a ter­mé­szet­re. Szük­ség van er­re az idő­sza­kra, hogy majd el­jö­hes­sen az új kez­det, amely ta­vasszal megy vég­be. Köz­ben még át kell jut­ni a tél sö­tét­jén is. A Skor­pió vi­zes jegy, a nagy őszi eső­zé­sek és könnyhul­la­tá­sok ide­je. Eb­ben az idő­szak­ban kell az em­ber­nek is le­száll­nia lel­ki mély­sé­ge­i­be, hogy meg­is­mer­je ösz­tön­eit, rej­tett tu­laj­don­sá­gait és ed­dig nem tu­da­to­sí­tott vá­gyait. Eb­ben a fe­lis­me­ré­si, át­ala­kulá­si fo­lya­mat­ban „meg­hal­nak” azok a ré­sze­ink, ame­lyek­kel ed­dig azo­no­sí­tot­tuk ma­gun­kat.

 

Mi­vel a hó­nap ele­jén a jegy egyik ura, a Mars a Mér­leg­ben, míg má­sik ura, a Plú­tó a Nyi­las­ban van, va­la­mi­vel ol­dot­tabb, la­zább e hó­nap ál­ta­lá­nos han­gu­la­ta, mint egyéb­ként len­ni szo­kott. Et­től füg­get­le­nül ke­vés­bé ta­lál­nak ma­gu­kra az Orosz­lán, a Ví­zön­tő és a Bi­ka je­gyé­ben szü­le­tet­tek. Az össz­ké­pet to­vább ár­nyal­ja a Mer­kúr hely­ze­te. Mi­vel har­mo­ni­ku­san kap­cso­ló­dik a Sza­tur­nus­szal, se­gít a fi­gye­lem össz­pon­to­sí­tá­sá­ban.

 

Ez a hely­zet no­vem­ber 4-én, dél­után há­rom­ne­gyed 4-kor vál­to­zik meg, ami­kor a Mer­kúr be­lép a Nyi­las je­gyé­be. Et­től so­kak­ban erős lesz a kész­te­tés, hogy be­avat­koz­za­nak a tár­sa­sá­gi és a tár­sa­dal­mi vi­ták­ba, és ők is ki­fejt­sék vé­le­mé­nyü­ket. So­kan lény­ege­sen be­szé­de­seb­bek lesz­nek a szo­ká­sos­nál. A boly­gó két nap­pal ké­sőbb fél 5-kor az Urá­nus­szal ke­rül de­rék­szög­be. Az ed­di­gi ko­moly gon­dol­ko­dás va­la­mi­vel fe­lü­le­te­seb­bé vál­hat, ugya­nak­kor agyunk gyor­sab­ban fo­rog. Ér­de­mes te­hát öt­le­te­in­ket pa­pír­ra vet­ni, és a rész­le­te­ket csak ké­sőbb ki­dol­goz­ni. Ugyan­csak ta­ná­csos ke­rül­ni az el­ha­mar­ko­dott íté­le­te­ket és meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­té­se­ket.

 

A Skorpió jele

 

No­vem­ber 7-én, haj­na­li há­rom­ne­gyed 6-kor a Mars ke­rül de­rék­szög­be a Sza­tur­nus­szal. Emiatt az élet szá­mos te­rü­le­tén kell ko­moly aka­dá­lyo­kat le­küz­de­nünk. De az el­ső lé­pés min­dig az, hogy ma­gunk­ban pró­bál­junk ren­det te­rem­te­ni. Eb­ben az idő­szak­ban egyik fe­lünk ar­ra biz­tat, hogy bát­ran lép­jünk to­vább, míg má­sik fe­lünk azt mond­ja, nem va­gyunk még elég jók er­re. Ha meg­ta­lál­juk az arany kö­zé­p­utat, egy idő után rá­jö­vünk, hogy fé­lel­me­ink nagy ré­sze in­do­ko­lat­lan volt.

 

No­vem­ber 11-én, reg­gel 6 óra előtt pár perc­cel ép be a Mars sa­ját ott­ho­ná­ba, a Skor­pió­ba. Az ek­kor kez­dő­dő na­po­kra jel­lem­ző le­het a mély­re ha­to­ló, ösz­tö­nö­sen rá­ér­ző gon­dol­ko­dás és a rend­kí­vü­li in­tel­li­gen­cia ép­púgy, mint a be­fo­lyá­sol­ha­tat­lan­ság. Pon­to­san lát­juk a té­nye­ket, de nem biz­tos, hogy al­kal­maz­ko­dunk hoz­zá­juk.

 

No­vem­ber 22-én, 0 óra 22 perc­kor lép be a Nap a Nyi­las je­gyé­be. A Nyi­las ha­vá­nak ál­ta­lá­nos ten­den­ciá­ja az új­já­szü­le­tés, a szel­lem ere­jé­vel. Az e jegy­ben szü­le­tet­tek az élet ma­ga­sabb ér­tel­mét ke­re­sik, min­den lé­te­ző kö­zött a bel­ső össze­füg­gé­se­ket akar­ják meg­ta­lál­ni. Még ugya­ne­zen a na­pon dél­után a Vé­nusz is he­lyet vál­toz­tat, és be­lép a Skor­pió­ba. Emiatt az em­be­rek egy­re töb­bet gon­dol­nak az ér­zel­mi biz­ton­ság­ra. Fe­lér­té­ke­lik, és ezért ki­tar­tób­ban és szen­ve­délye­sen sze­re­tik tár­sai­kat.

 

A Skor­pió ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te eb­ben az év­ben le­gyen az ábrán lát­ha­tó, úgy­ne­ve­zett szöcs­ke­test­tar­tás. Ezt azért aján­la­tos ilyen­kor gya­krab­ban vé­gez­ni, mert ked­ve­ző ha­tá­sú a Skor­pió je­gyé­hez tar­to­zó al­ha­si szer­vek mű­kö­dé­sé­re.

Szendrey Jutka
X. évfolyam 11. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.