Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2004. október havában


 

 

A mel­lé­kelt ábra az égi­tes­tek hely­ze­tét mu­tat­ja 2004. ok­tó­ber 1-jén. Az egyes boly­gók egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

A hó­nap ele­jén nagy boly­gó­hal­mo­zó­dás van a Mér­leg je­gyé­ben. Ez a „mér­le­ge­lés” a har­mó­nia­te­rem­tés, a ki­egyen­sú­lyo­zás idő­sza­ka a ter­mé­szet­ben és az em­be­ri kap­cso­la­tok­ban egy­aránt. A Nap is csu­pán nem­rég ha­ladt át az Egyen­lí­tőn, a na­pé­je­gyen­lő­ség ide­jén.

 

Ilyen­kor el kel­le­ne en­ged­nünk min­dazt, ami nem ér­dem­li meg a to­vább­vi­telt, és vé­del­met kel­le­ne kap­nia a „bár­ká­ban” min­dan­nak, ami ér­ték­nek ta­lál­ta­tik. A Mér­leg-jel­leg eb­ben az év­ben kü­lö­nös hang­súlyt kap.

 

A jegy ura, a Vé­nusz a hó­nap ele­jén még az Orosz­lán je­gyé­ben lát­ha­tó, és ez a hely­zet fel­pezs­dí­ti az ere­jét vesz­tő Na­pot. A fák le­ve­lei­nek tar­ka pom­pá­ja der­űt hoz éle­tünk­be, és ki­rán­du­lás­ra csá­bít. Kü­lö­nö­sen ked­ve­ző idő­szak ez az Ik­rek és a Nyi­las szü­löt­tek­nek.

 

Ugya­nak­kor az Urá­nusz kis­sé za­var­ja a Mér­leg egyen­súly­te­rem­tő tö­re­kvé­se­it, de ezt el­len­sú­lyoz­za a Nep­tu­nusz és a Plú­tó se­gí­tő ha­tá­sa. Rög­tön a hó­nap ele­jén, 3-án es­te 7 óra­kor a Vé­nusz át­lép a Szűz je­gyé­be. Et­től kezdve az em­be­ri kap­cso­la­tok­ban a kom­mu­ni­ká­ció ke­rül elő­tér­be. Az egyen­sú­lyi ál­la­pot elő­ször 6-án es­te fél 6 után ke­rül ve­szély­be, ek­kor ugya­nis a Vé­nusz szem­ben áll az Urá­nus­szal. El­sőd­le­ge­sen em­be­ri kap­cso­la­ta­ink­ban lép­het­nek fel vá­rat­lan for­du­la­tok.

 

Ok­tó­ber 16-án, haj­na­li 1 óra­kor a Mer­kúr be­lép a Skor­pió je­gyé­be. Et­től a boly­gó­ál­lás­tól bo­ron­gó gon­do­la­ta­ink tá­mad­hat­nak. Szí­ve­sen vissza­hú­zód­nánk a tö­meg elől, a nyil­vá­nos­ság­tól, és csön­des ma­gány­ban me­di­tál­nánk az élet mú­lan­dó­sá­gá­ról. Rá­adá­sul ok­tó­ber 20-án a Nap de­rék­szög­be ke­rül a Sza­tur­nus­szal. Ez egyi­ke lesz azok­nak a na­pok­nak, ami­kor ne­héz­nek, fá­rasz­tó­nak vagy unal­mas­nak ta­lál­juk a mun­kát. Úgy érez­het­jük, agyon­nyom ben­nün­ket a kö­te­les­ség, és emiatt nem csi­nál­hat­juk azt, ami­hez iga­zán ked­vünk len­ne. Pe­dig in­kább ar­ról van­nak té­ves fo­gal­ma­ink, hogy mit kell ten­nünk, fej­lő­dé­sünk kor­lá­tait eb­ben az idő­szak­ban hi­bás né­ze­te­ink, il­let­ve vá­lasz­tá­sa­ink je­len­tik. A pro­blé­mák ép­pen ar­ra vi­lá­gí­ta­nak rá, hová kell ener­gián­kat kon­cen­trál­ni, hogy több ön­bi­za­lom­ra tegyünk szert.

 

A Mérleg jele

 

Ok­tó­ber 23-án, nyá­ri idő­szá­mí­tás sze­rint haj­na­li 3 óra 49 perc­kor lép be a Nap a Skor­pió je­gyé­be, és meg­kez­dő­dik a Skor­pió ha­va. A Skor­pió szü­löt­tek­re erős aka­rat, ha­té­kony, ki­tar­tó, szen­ve­délyes ter­mé­szet, zár­kó­zott­ság jel­lem­ző. Ők az éle­tet ha­lá­lo­san ko­moly do­log­nak tart­ják, nem tud­ják könnye­dén ven­ni. Rö­gesz­me­sze­rű­en és kö­nyör­te­le­nül össz­pon­to­sí­ta­nak a küz­del­mek­re, az in­du­la­to­kra és a győ­ze­lem­re. Sa­ját ma­gu­kat ép­púgy ko­mo­lyan ve­szik, mint az egész em­be­ri lé­tet. Meg akar­ják ta­lál­ni a tit­kok nyit­ját, a vég­ső kér­dé­sek­re ke­re­sik a vá­laszt. A Skor­pió ha­va le­gin­kább a vi­zes je­gyek szü­löt­te­i­nek (Rák, Skor­pió, Ha­lak) ked­ve­ző, szem­ben az Orosz­lán, a Ví­zön­tő és a Bi­ka je­gyé­ben szü­le­tet­tek­kel.

 

Ok­tó­ber 29-én, haj­na­li fél 3-kor lép be a Vé­nusz sa­ját ott­ho­ná­ba, a Mér­leg je­gyé­be, ami­től is­mét fon­tos­sá vá­lik az egyen­súly ke­re­sé­se, il­let­ve meg­te­rem­té­se em­be­ri kap­cso­la­ta­ink­ban. Kü­lö­nö­sen ked­ve­ző idő­szak ez mű­vé­sze­ti al­ko­tá­sok szü­le­té­sé­re.

 

A Mér­leg ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te eb­ben az év­ben le­gyen az ábrán lát­ha­tó, az egyen­sú­lyér­zé­ket nö­ve­lő test­hely­zet.

Szend­rey Jut­ka
X. évfolyam 10. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.