Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2005. április havában 

A mel­lé­kelt ábra a boly­gók hely­ze­tét mu­tat­ja 2005. ápri­lis 1-jén. Az egyes égi­tes­tek egy hónapi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vonalakkal je­löl­tük.

 

Ta­vasszal új élet­ci­klus kez­dő­dik. A Kos – amelyben már már­ci­us 20. óta já­runk – té­mái az önérvényesítés, az ön­fenn­tar­tás, az ag­resszió, a túlélési harc, a kez­de­mé­nye­zés, az ösz­tö­nök és a szen­ve­délyes­ség. Ápri­lis 1-jén a Nap, a Mer­kúr és a Vé­nusz is a Kos je­gyé­ben tartózkodik, mindez erő­sí­ti az előbb fel­so­rolt ten­den­ciá­kat. Ellensúlyként a Ju­pi­ter a kiegyezésre, bé­ké­re, mér­sék­le­tes­ség­re tö­rek­vő Mér­leg je­gyé­ben van. A Mér­leg–Ju­pi­ter szembenállása azon­ban még tü­ze­seb­bé és hevesebbé te­szi a Kos ha­vá­nak jel­le­gét. Rá­adá­sul vá­rat­lan iz­gal­mak is fém­jel­zik ezt az időszakot. Lobbanékonyak, meggondolatlanok va­gyunk, tel­ve csu­pa lát­szó­lag el­le­nő­ri­zet­le­nül feltörő ener­giá­val. Min­dezt a Vízöntőben ta­lál­ha­tó Mars okoz­za. Nem tűr­jük sza­bad­sá­gunk semmiféle korlátozását, emiatt szá­mos kon­flik­tu­sunk tá­mad­hat. Ez nem al­kal­mas idő hosszú tá­vú tervek készítésére. Még­is ked­ve­ző le­het ez az idő­szak a Ha­lak és a Skor­pió szülötteknek, mert a Rák jegyében lé­vő Sza­tur­nusz se­gí­ti őket a kon­cen­trá­lás­ban és önmaguk fegyelmezésében.

 

Ápri­lis 3-án, haj­na­li fél 2-kor a Vé­nusz, majd dél­után fél 5-kor a Nap ke­rül pon­tos szembenállásba a Ju­pi­ter­rel. Et­től füg­get­le­nül kel­le­mes le­het a na­punk, ha kel­lő önmérsékletet tanúsítva sem­mit sem vi­szünk annyi­ra túl­zás­ba, hogy azt rög­tön meg is bánjuk. A túl­zott optimizmus vagy ma­ga­biz­tos­ság min­den kap­cso­la­tun­kra ká­ros le­het.

 

Ápri­lis 8-án, dé­le­lőtt fél 10-kor a Vé­nusz a Sza­tur­nus­szal ke­rül kva­drát-fény­szög­be (derékszögbe). Ez a boly­gó­hely­zet ar­ra haj­la­mo­sít min­ket, hogy fél­re­vo­nul­junk, és hi­deg fejjel mérlegre tegyük kap­cso­la­ta­in­kat, il­let­ve azok je­len­tő­sé­gét. Nem sok­kal a Vé­nusz után, ápri­lis 10-én, dél­után fél 3-kor a Nap is de­rék­szög­be ke­rül a Sza­tur­nus­szal, így 10-e egyi­ke lesz azon na­pok­nak, ami­kor a leg­szí­ve­seb­ben nem csi­nál­nánk sem­mit, mert úgy érez­zük, hogy agyon­nyom ben­nün­ket a mun­ka. Sze­ren­csé­re ez a boly­gó­ál­lás ép­pen va­sár­na­pra esik, ezért a leg­töb­ben meg­en­ged­he­tik ma­guk­nak a pi­he­nést.

 

13-án, dél­után ne­gyed 4-kor éri el a Mars a Nep­tu­nuszt. Az el­kö­vet­ke­ző né­hány nap nem lesz al­kal­mas ar­ra, hogy új dol­gok­ba kezdjünk, vagy min­den aka­dá­lyon át­tör­ve ér­vé­nye­sít­sük aka­ra­tun­kat. Ar­ra sem al­kal­mas ez az idő­szak, hogy fon­tos dön­té­se­ket hoz­zunk. Kedvező viszont az iga­zán ön­zet­len, jó­té­kony­sá­gi mun­ká­ra.

 


A Kos jele

 

A Vé­nusz ápri­lis 15-én, es­te fél 11 előtt pár perc­cel lép be a Bi­ká­ba, sa­ját ott­ho­ná­ba. Most már va­ló­ban itt az ide­je an­nak, hogy iga­zán élvez­zük a ta­vaszt, és örül­jünk az élet­nek, men­jünk ki a természetbe, az er­dő­be, a he­gyek­be, a kis­ker­tek­be, és az is elég, ha csak figyelünk. Az ér­zék­szer­ve­ket gyö­nyör­köd­te­tő szép­ség és harmónia idő­sza­ka kez­dő­dik. Ápri­lis 20-án, nyá­ri idő sze­rint 1 óra 37 perc­kor a Nap be­lép a Bi­ka je­gyé­be, és ez­zel el­kez­dő­dik a Bi­ka ha­va. To­vább­ra is igaz, hogy hasz­nál­juk fel min­dazt a szé­pet és jót, amit a me­g­újult ter­mé­szet kí­nál. A Bi­ka ha­va a Szűz és a Bak je­gyek szülötteinek a leg­ked­ve­zőbb, ke­vés­bé ked­ve­ző az Orosz­lán, a Vízöntő és a Skor­pió szü­löt­tek­nek.

 

Ápri­lis 28-án, reg­gel ne­gyed 7-kor a Mer­kúr szem­be­nál­lás­ba ke­rül a Ju­pi­ter­rel, emiatt haj­la­mos­sá vá­lunk a vi­tat­ko­zás­ra, il­let­ve a kinyilatkoztatásra. A vég­le­tek em­ber­ei va­gyunk, egyik pil­la­nat­ban túl­sá­go­san nagy­vo­na­lú­an vi­sel­ke­dünk, utá­na mé­lyen be­le­me­rü­lünk a rész­let­kér­dé­sek­be. Általánosan jel­lem­ző lesz az em­be­rek­re a szét­szórt­ság, a fi­gyel­met­len­ség. Kre­a­tív képzelőerőnk és ihletettségünk azon­ban szár­nya­kat kap két nap­pal ké­sőbb, ápri­lis 30-án, ami­kor haj­nal­ban a Vénusz ke­rül de­rék­szög­be a Nep­tu­nus­szal. Ta­lán még ön­ma­gun­kat is ámu­lat­ba fog­juk ejteni. Ezen a na­pon haj­la­mo­sak va­gyunk ar­ra, hogy min­dent és min­den­kit ró­zsa­szín sze­mü­ve­gen ke­resz­tül lás­sunk. Ter­mé­sze­te­sen a csa­ló­dás sem ma­rad­hat el, ami­kor ki­de­rül, hogy a valóság más­ként fest. Tart­sunk mér­té­ket, ál­mo­doz­ha­tunk is, de ez az idő nem alkalmas ar­ra, hogy bár­mi vagy bár­ki mel­lett vég­le­ge­sen el­kö­te­lez­zük ma­gun­kat.

 

A Kos ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te le­gyen az ábrán lát­ha­tó nyújtóz­ko­dó ál­lás. Az összes iz­mot meg­nyújt­va üd­vö­zöl­jük az ere­jét vissza­nye­rő, győ­ze­del­mes Na­pot.

Szendrey Jutka
XI. évfolyam 4. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.