Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2005. augusztus havában


 

 

A  mel­lé­kelt ábra a boly­gók hely­ze­tét ábrá­zol­ja 2005. au­gusz­tus 1-jén. Az egyes égi­tes­tek egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

Au­gusz­tus 1-jén az Orosz­lán ha­vá­ban va­gyunk, mi­kor a Nap a sa­ját ott­ho­ná­ban van. Ez az idő­szak mind­nyá­jun­kat egy kis­sé he­ve­seb­bé, éle­ti­gen­lőb­bé, ha­tá­ro­zot­tab­bá, di­na­mi­ku­sab­bá, nagy­vo­na­lúb­bá, ön­tu­da­to­sab­bá tesz. Kre­a­tí­vab­bak va­gyunk. Szí­ve­seb­ben vál­la­lunk koc­ká­za­tot, mint más­kor. Sze­ret­nénk át­ven­ni a dol­gok irá­nyí­tá­sát. Der­ıt su­gár­zunk és vi­dám tár­sa­sá­got ke­re­sünk. Szük­sé­günk van a sze­re­tet­re, ar­ra, hogy va­la­ho­gyan a kö­zép­po?t­ba ke­rül­jünk.

 

Még­is most va­la­hogy vissza­fo­got­tabb a hely­zet. A hó­nap ele­jén sok a disz­har­mó­nia az égen. Ez fő­leg az em­be­ri kap­cso­la­to­kat za­var­ja. Össze­zör­dü­lé­sek, el­hi­de­gü­lé­sek, sza­kí­tá­sok vár­ha­tók. Fő­leg az Urá­nusz a fe­le­lős eze­kért. Túl nagy a sza­bad­ság­igé­nyünk. Az Urá­nusz a Ha­lak­ban szem­ben áll a Vé­nus­szal és tá­mad­ja a Na­pot is. A Nap csak az el­múlt hó­nap vé­ge fe­lé ment ke­resz­tül a Sza­tur­nu­szon. Még nem he­ver­tük ki a nyo­masz­tó ér­zé­se­ket. Sze­ret­nén? meg­őriz­ni az ál­lan­dó­sá­got, de va­la­mi min­dig köz­be­szól. A Bi­ká­ban lé­vő Mars kva­drát fény­szö­ge a Sza­tur­nusz­hoz a hó­nap ele­jén még majd­nem pon­tos. Óva­tos­ság­ra, ki­mért tem­pó­kra, tü­re­lem­re van szük­ség, mert ko­moly aka­dá­lyok me­rül­het­nek fel, kü­lö­nö­sen a mun­ka és az am­bí­ci­ók te­rén.

 

A hó­nap ele­jé­nek má­sik szem­be­nál­lá­sa⌦2-án, reg­gel há­rom­ne­gyed hét­kor ala­kul ki a Mer­kúr a Nep­tu­nusz kö­zött. Kom­mu­ni­ká­ci­ós ne­héz­sé­ge­ket je­lez ez a boly­gó­hely­zet. Le­het, hogy csu­pán fél­re­ér­tünk, fél­re­ma­gya­rá­zunk va­la­mit, de elő­for­dul­hat szá­mos szán­dé­kos csa­lás is. Mi­vel a Ju­pi­ter a Mér­leg­ben har­mo­ni­kus kap­cso­lat­ban old­ja a Mer­kúr és a Nep­tu­nusz szem­be­nál­lá­sát, ezért ta­lán ez utób­bi­ak rit­káb­ban for­dul­nak elő.

 

Au­gusz­tus 8-án, nyá­ri idő sze­rint 18 óra 41 perc­kor a Nap ke­rül szem­be a Nep­tu­nus­szal. Emiatt csök­ken az em­be­rek ön­bi­zal­ma. Ta­lán kis­sé za­va­ro­dott­nak érez­zük ma­gun­kat. Ér­de­mes a na­pot el­mél­ke­dés­sel, la­zí­tás­sal töl­te­ni. Nem úgy két nap­pal ké­sőbb, 10-én, amik­kor dé­le­lőtt 11 óra­kor a Vé­nusz kva­drát fény­szög­be ke­rül a Plú­tó­val. Kap­cso­la­ta­ink ér­zel­mi hő­fo­ka meg­nő. Ez azon­ban nem fel­tét­le­nül kel­le­met­len. A most kez­dő­dő kap­cso­la­to­kra a he­ves?és fel­fo­ko­zott ér­zel­mek lesz­nek jel­lem­ző­ek. Mi­ként más ér­te­lem­ben fel­fo­ko­zott ér­zel­me­ket okoz au­gusz­tus 13-án, es­te fél ti­ze­negy­kor, hogy a Mer­kúr ke­rül de­rék­szög­be a Mars­sal. Könnyen in­ger­lé­kennyé vál­ha­tunk. A leg­apróbb dol­gok is ki­hoz­hat­nak min­ket a so­drunk­ból. Ha nem va­gyunk óva­to­sak, könnyen meg­éget­het­jük a ke­zün­ket.

 

Au­gusz­tus 17-én, nyá­ri idő sze­rint 5 óra­kor lép be a Vé­nusz sa­ját ott­ho­ná­ba, a Mér­leg­be. Most re­mény­tel­je­sebb­nek mu­tat­koz­nak kap­cso­la­ta­ink, mint ed­dig. Jó idő­szak kez­dő­dik ar­ra, hogy pon­tot tegyünk vi­tá­ink vé­gé­re, tisz­táz­zuk ál­lás­pon­tun­kat vagy ki­áll­junk iga­zun­kért.

 

Au­gusz­tus 23-án, nyá­ri idő sze­rint haj­na­li 2 óra 46 perc­kor lép be a Nap a Szız je­gyé­be, és kez­dő­dik a Bol­dog­asszony ha­va. Ez a be­ta­ka­rí­tás ide­je a föl­de­ken, és a ki­ta­ka­rí­tás ide­je ott­ho­nunk­ban és az el­ménk­ben. Most rend­be rak­ha­tunk min­dent, ami ed­dig nem volt a he­lyén. El­kezdhe­tünk va­la­mi­lyen egész­ség­me­gőr­ző dié­tát, sza­bá­lyoz­hat­juk gon­dol­ko­dá­sun­kat. Na­gyon ked­ve­ző idő­szak kö­vet­ke­zik a Bi­ka és a Bak szü­löt­tek számá­ra. De a Rák és a Skor­pió?szü­löt­tek sem pa­nasz­kod­hat­nak.

 


Az Oroszlán jele

 

Au­gusz­tus 26-án, nyá­ri idő sze­rint 3 óra 22 perc­kor az Orosz­lán­ban vesz­teg­lő Mer­kúr új­ra de­rék­szög­be ke­rül a Mars­sal, és még ugya­ne­zen a na­pon 22 óra 32 perc­kor is­mét pon­tos a szem­be­nál­lás­ba a Nep­tu­nus­szal. Mi­vel a Mer­kúr a gon­dol­ko­dás­ért, a kom­mu­ni­ká­ció­ért, va­la­mint az ideg­rend­szer mı­kö­dé­sé­ért fe­le­lős, új­ra fel­hí­vom a fi­gyel­met gon­dol­ko­dá­sunk ki­tisz­tí­tá­sá­ra és sza­bá­lyo­zá­sá­ra, hogy el­ke­rül­hes­sük a kel­le­met­len­sé­ge­ket.

 

Au­gusz­tus 28-án, dé­le­lőtt tíz óra­kor a Mars a Nep­tu­nus­szal ke­rül de­rék­szög­be. Ez a tran­zit el­tö­kélt­sé­gün­ket te­szi pró­bá­ra. Ne­künk sze­ge­zi a kér­dést, hogy va­jon he­lyes úton já­runk-e. Sem­mi eset­re se en­ged­jünk a kí­sér­tés­nek, hogy va­la­mi alat­to­mos dol­got tegyünk, mert ez na­gyon meg­bosszul­hat­ja ma­gát. Ener­gia­szin­tünk ala­csony, és ki va­gyunk té­ve az al­ler­gi­ás be­teg­sé­gek­nek. Nem árt az óva­tos­ság. Ne csi­nál­junk töb­bet, mint amennyit na­gyon mu­száj, é? köz­ben pró­bál­junk la­zí­ta­ni, pi­hen­ni.

 

Au­gusz­tus 30-án, nyá­ri idő sze­rint 11 óra 6 perc­kor har­mo­ni­kus fény­szög­be ke­rül a Vé­nusz a Nep­tu­nus­szal. Na­gyon jó né­hány nap ez a kre­a­tív, ih­le­tett gon­dol­ko­dás­ra, ami hoz­zás­egít né­hány ki­fe­je­zet­ten gya­kor­la­tis pro­blé­ma meg­ol­dá­sá­hoz. Mı­vé­szi al­ko­tá­sok élve­zé­sé­re is na­gyon fo­gé­ko­nyak va­gyunk, kü­lö­nö­sen a ze­ne és a kép­ző­mı­vé­szet te­rén.

 

Az Orosz­lán ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te le­gyen most az ábrán lát­ha­tó test­tar­tás. Az Orosz­lán test­ré­szei­hez tar­to­zik a szív és a hát­ge­rinc.

Szendrey Jutka
XI. évfolyam 8. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.