Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2006. április havában


   

   

   

   

   

  A mel­lé­kelt ábra a boly­gók hely­ze­tét ábrá­zol­ja 2006. ápri­lis 1-jén. Az egyes égi­tes­tek egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

   

  A Kos ha­vá­ban va­gyunk, de csu­pán a Nap tar­tóz­ko­dik a Kos je­gyé­ben, a töb­bi égi­test szer­te­szét az ég­bol­ton. A hó­nap ál­ta­lá­nos, e hely­zet­től füg­get­len jel­lem­ző­je az új­ra­kez­dés, a cse­le­kvés, a kez­de­mé­nye­zés, a ki­rob­ba­nó ener­gia. Gya­kran va­gyunk tü­rel­met­le­nek, ami­nek kö­vet­kez­mé­nye a he­ves, ag­resszív vi­sel­ke­dés, de a vál­lal­ko­zó kedv, a ka­land­vágy, a bá­tor elin­du­lás is. A Kos tü­zes jegy. Kü­lö­nö­sen ked­ve­ző ez az idő­szak azok­nak, akik­nek hang­sú­lyo­sak a tü­zes je­gyek a ho­rosz­kóp­juk­ban.

   

  A hó­nap ele­jén a Mer­kúr és az Urá­nusz a Ha­lak­ban, a Vé­nusz és a Nep­tu­nusz a Ví­zön­tő­ben van­nak. Mint­ha a boly­gók he­lyet cse­rél­tek vol­na egy­más­sal. A „gon­dol­ko­dó” boly­gók a Ha­lak­ba, az „ér­zel­mi” boly­gók a Ví­zön­tő­be ke­rült­ek. Így ki­egé­szítik egy­mást. A Mars az Ik­rek­ben ta­lál­ha­tó, kö­ze­lít­ve a Nyi­las Plú­tó szem­be­nál­lás­hoz. A Ju­pi­ter to­vább­ra is a Skor­pió­ban tar­tóz­ko­dik, ép­pen úgy, mint a Sza­tur­nusz az Orosz­lán­ban.

   

  Ápri­lis 4-én, dél­után fél öt­kor a Mer­kúr har­mo­ni­kus tri­gon fény­szög­be ke­rül a Ju­pi­ter­rel. El­ménk bi­zo­nyá­ra na­gyon tisz­ta és éles, op­ti­miz­mu­sunk ha­tár­ta­lan, kis ön­fe­gye­lem­mel még a leg­ne­he­zebb pro­blé­mák­kal is meg tu­dunk bir­kóz­ni. To­vább­ha­lad­va út­ján, két nap­pal ké­sőbb, 6-án haj­na­li ne­gyed négy­kor lép be a Mer­kúr a Ha­lak je­gyé­be. Ah­hoz, hogy a most kez­dő­dő hó­nap­ból a leg­töb­bet ki­hoz­zuk, őszin­te oda­adás­sal kell má­so­kon se­gí­te­nünk és ten­nünk dol­gun­kat. Ha csak va­la­mi­lyen el­len­szol­gál­ta­tás re­mé­nyé­ben cse­lek­szünk, nem lesz meg­nyug­vá­sunk.

   

  Ápri­lis 8-án dél­ben a Mars szem­be­nál­lás­ba ke­rül a Plú­tó­val. Bár en­nek ha­tá­sá­ra haj­la­mo­sak va­gyunk cél­ja­ink elé­ré­sé­ért ke­mé­nyen meg­dol­goz­ni, he­ves el­le­nál­lás­ba is üt­köz­he­tünk és szó­vál­tá­sok­ba, ha­tal­mi össze­tű­zé­sek­be ke­ve­red­he­tünk. Ér­de­mes el­ke­rül­ni az alat­to­mos meg­ol­dá­so­kat, mert vissza­üt­het­nek ránk. Ak­kor se ve­gyük fel a kesz­tyűt, ha má­sok pró­bál­koz­nak ilyes­mi­vel ve­lünk szem­ben. Ke­rül­jük a ve­szé­lyes esz­kö­zö­ket, he­lye­ket, hely­ze­te­ket. Ápri­lis 14-én, dél­után ne­gyed négy­kor a Mars már a Rák je­gyé­be lép be. Az ek­kor kez­dő­dő idő­szak­ban tu­da­ta­lat­ti mo­ti­vá­ci­ók vagy ré­gi em­lé­kek ke­rül­het­nek fel­szín­re és be­fo­lyá­sol­hat­ják cse­le­ke­de­te­in­ket. Ha ez­zel tisz­tá­ban va­gyunk, és tud­juk, mit te­szünk, job­ban el­le­nőr­zé­sünk alatt tart­hat­juk a hely­ze­tet és köz­ben so­kat ta­nul­ha­tunk.
  A Nap nem ural­ko­dik egész hó­nap­ban egye­dül a Kos je­gyén, hi­szen 16-án, dél­után ket­tő­kor a Mer­kúr is be­lép eb­be a jegy­be. El­ménk éber és élénk lesz, így sok si­ker­re szá­mít­ha­tunk, fel­té­ve, ha elég ide­ig tu­dunk egy do­log­ra kon­cen­t­rál­ni. Ám en­nél a boly­gó­hely­zet­nél az is elő­for­dul­hat, hogy gya­kran ide­ges­ke­dünk. De ha­té­ko­nyan tu­dunk kom­mu­ni­kál­ni. Fő­leg az Ik­rek je­gyé­nek szü­löt­tei számá­ra elő­nyös ez az idő­szak.

   

  Ápri­lis 18-án, nyá­ri idő sze­rint 11 óra 13 perc­kor a Mer­kúr de­rék­szög­be ke­rül a Mars­sal, 11 óra 44 perc­kor pe­dig a Vé­nusz elé­ri az Urá­nuszt. In­ger­lé­kennyé vál­ha­tunk, és a leg­apróbb dol­gok is ki­hoz­hat­nak min­ket a so­drunk­ból. Vá­rat­lan iz­ga­lom elé néz­he­tünk. Ke­res­sük a ka­lan­dot és tü­rel­met­le­nek va­gyunk. Ha ek­kor kez­dő­dik egy új kap­cso­la­tunk, az iz­gal­mas­nak ígér­ke­zik, de nem biz­tos, hogy tar­tós lesz.

   

  A Kos jele

   

  Ápri­lis 20-án, nyá­ri idő sze­rint 7 óra 26 perc­kor lép be a Nap a Bi­ka je­gyé­be és kez­dő­dik a Bi­ka ha­va. E jegy a föld elem­hez és az ál­lan­dó mi­nő­ség­hez tar­to­zik, így el­mé­le­ti­leg nem ta­lál­ha­tunk az e jegy­ben szü­le­tett em­be­rek­nél szi­lár­dabb, sta­bi­labb sze­mé­lyi­sé­ge­ket. Áll­ha­ta­to­sak, meg­bíz­ha­tó­ak és ren­dít­he­tet­le­nek, és az élet anya­gi ol­da­lá­ra he­lye­zik a hang­súlyt. Eb­ben az év­ben azon­ban a Bi­ka ér­zel­me­sebb, mű­vé­szi jel­le­gű tu­laj­don­sá­gai ke­rül­nek elő­tér­be, mi­vel úr­nő­je, a Vé­nusz a Ha­lak­ban van. A Bi­ka ha­va kü­lö­nö­sen ked­ve­ző azok­nak, akik­nek a ho­rosz­kóp­já­ban hang­sú­lyos a Szűz, a Bak vagy a Ha­lak je­gye.

   

  Ápri­lis 25-én, nyá­ri idő sze­rint 3 óra 26 perc­kor a Nap de­rék­szög­be ke­rül a Sza­tur­nus­szal. Emiatt ener­gia­szin­tünk vár­ha­tó­an ala­csony lesz. Ta­lán úgy érez­het­jük, mint­ha a kö­rül­mé­nyek sú­lya alatt ros­ka­doz­nánk. Te­kint­sük át új­ra sa­ját vá­lasz­tá­sa­in­kat és vál­la­lá­sa­in­kat, le­het, hogy nem is kell meg­ten­nünk min­dazt, amit sze­rin­tünk elvár­nak tő­lünk. Té­ves fo­gal­ma­ink le­het­nek ar­ról, amit ten­nünk kell. Sa­ját vá­lasz­tá­sa­ink vagy hi­bás né­ze­te­ink le­het­nek a kor­lá­ta­ink. A pro­blé­mák ma rá­vi­lá­gí­ta­nak, hová kell ener­giáin­kat kon­cen­trál­ni, hogy több ön­bi­za­lom­ra tegyünk szert.

   

  Ápri­lis 30-án, dé­le­lőtt fél ti­zen­ket­tő­kor a Vé­nusz de­rék­szög­be ke­rül a Plú­tó­val. Ked­ve­ző nap ez va­la­mi­lyen vál­toz­ta­tás­ra em­be­ri kap­cso­la­ta­ink­ban. Le­gyünk fel­ké­szül­ve a ré­gi elen­ge­dé­sé­re és az új be­fo­ga­dá­sá­ra. Min­den­fé­le kap­cso­la­tunk ér­zel­mi hő­fo­ka meg­nő ilyen­kor, bár ez nem fel­tét­le­nül kel­le­met­len.

   

  A Kos ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te le­gyen az ábrán lát­ha­tó ún. nyújtóz­ko­dó test­tar­tás, ami em­lé­kez­tet a Kos jegy je­lé­re is.

   

  Szendrey Jutka
  XII. évfolyam 4. szám

   Aktuális lapszámunk:
   2020. február

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.