Asztrológia

A bolygók helyzete az égen 2006. május havában


 

A mel­lé­kelt ábra a boly­gók hely­ze­tét ábrá­zol­ja 2006. má­jus 1-jén. Az egyes égi­tes­tek egy hó­na­pi ha­la­dá­sát az ábra szé­lé­re raj­zolt vo­na­lak­kal je­löl­tük.

 

A ta­vasz idén sok ti­tok­za­tos­sá­got, ér­zék­fe­let­ti­sé­get, ér­zel­mi töl­tést hor­doz ma­gá­ban. Haj­la­mo­sak­ká vá­lunk túl­zá­so­kra, szer­te­len­sé­gek­re, kon­flik­tu­sok ke­re­sé­sé­re is, hi­szen a hó­nap ele­jén a Nap a föl­dies, szi­lárd Bi­ka je­gyé­ben van, szem­be­nál­lás­ban a Skor­pió Ju­pi­ter­rel és har­mo­ni­kus fény­szög­ben a Rák je­gyé­ben lé­vő Mars­sal (emiatt egyéb­ként sok az in­ge­rült vi­ta és ve­sze­ke­dés, mert min­den­ki ra­gasz­ko­dik a sa­ját öt­le­té­hez vagy el­gon­do­lá­sá­hoz, el­len­kez­ve má­sok­kal). A Bi­ka jegy ura, a Vé­nusz a Ha­lak­ban ta­lál­ha­tó. A Sza­tur­nusz to­vább­ra is az Orosz­lán­ban tar­tóz­ko­dik, ahol ne­he­zen tud fe­gyel­met tar­ta­ni a ha­ta­lom kö­rü­li csa­tá­ro­zá­sok­ban. Az Urá­nusz a Ha­lak­ban nagy har­mó­niá­ban van a Mars­sal és a Nap­pal. Ez a szel­le­mi és a fi­zi­kai ener­gi­ák meg­nö­ve­ke­dé­sét je­len­ti. A Nep­tu­nusz to­vább­ra is a Ví­zön­tő­ben van, a Plú­tó szin­tén ma­rad a Nyi­las­ban.

 

A föld elem az ér­zék­szer­vek­kel ér­zé­kel­he­tő vi­lá­got je­len­ti. A Vé­nusz a szép­ség, a nyu­ga­lom, a har­mó­nia boly­gó­ja. Men­jünk ki a sza­bad­ba, ami­kor csak te­het­jük, szem­lé­lőd­jünk, és min­den ér­zék­szer­vünk­kel élvez­zük a me­gújult ter­mé­sze­tet, a vi­rá­gok il­la­tát és szí­nor­giá­ját, a ma­da­rak bol­dog éne­két, a friss zöld­sé­gek ízét. Ez az idő­szak fő­leg azok­nak ked­ve­ző, akik­nek a ho­rosz­kóp­já­ban hang­sú­lyos a Szűz, a Bak, a Rák vagy a Ha­lak je­gye.

 

Má­jus 3-án, nyá­ri idő­szá­mí­tás sze­rint dé­li ne­gyed egy­kor lép be a Vé­nusz a Kos je­gyé­be. Et­től kezdve az ál­ta­lá­nos kö­zíz­lés kis­sé va­dab­bá, ener­gi­ku­sab­bá, kez­de­mé­nye­zőb­bé vá­lik. Har­sá­nyabb művé­sze­ti stí­lus ke­rül elő­tér­be. Gya­ko­rib­bá vál­nak az össze­üt­kö­zé­sek az in­tim em­be­ri kap­cso­la­tok­ban. Más­nap, nyá­ri idő­szá­mí­tás sze­rint 16 óra 34 perc­kor lesz tel­je­sen pon­tos a Nap szem­be­nál­lá­sa a Ju­pi­ter­rel. Aján­la­tos min­den te­kin­tet­ben fé­kez­nünk túl­zó haj­la­mun­kat. Bi­zo­nyá­ra op­ti­mis­ták és ma­ga­biz­to­sak va­gyunk, de ez ar­ra ve­zet­het, hogy to­vább nyújtóz­ko­dunk, mint amed­dig a ta­ka­rónk ér. Egy kis ön­mér­sék­let­tel a hely­ze­tet ja­vun­kra for­dít­hat­juk. Sze­ren­csé­re má­jus 5-én, nem sok­kal dé­le­lőtt 11 előtt a Mer­kúr is be­lép a Bi­ka je­gyé­be, így a gon­dol­ko­dás és a kom­mu­ni­ká­ció nyu­god­tab­bá, meg­fon­tol­tab­bá vá­lik. A nyu­ga­lom nem tart túl so­ká, má­jus 8-án reg­gel ne­gyed hat­kor a Mer­kúr de­rék­szög­be ke­rül a Sza­tur­nus­szal. Egy-két na­pig kom­mu­ni­ká­ci­ós za­va­rok tá­mad­hat­nak ké­se­del­mek, fél­re­ér­té­sek miatt. Nem ez a le­gal­kal­ma­sabb idő tár­gya­lá­so­kra.

 

Má­jus 10-én, dél­után fél öt­kor ke­rül a Nap de­rék­szög­be a Nep­tu­nus­szal. A nap fo­lya­mán fi­zi­kai­lag és szel­le­mi­leg gyen­gébb­nek érez­het­jük ma­gun­kat, mint más­kor. De az is le­het, hogy a vi­lá­got lát­juk más­kép­pen, mint ami­lyen va­ló­já­ban.

 


A Bika jele

 

A Mer­kúr előbb a Ju­pi­ter­rel ke­rül szem­be­nál­lás­ba (má­jus 12-én, haj­na­li ne­gyed ket­tő­kor), majd má­jus 15-én, 6 óra­kor a Nep­tu­nus­szal ke­rül de­rék­szög­be. Az el­ső boly­gó­hely­zet­ben néz­zük a tel­jes­sé­get min­den­ben, de hagy­junk időt az apró rész­le­tek­re is. A má­so­dik­nál nem árt óva­tos­nak len­ni min­den­fé­le üz­le­ti tár­gya­lá­son. Fen­náll a meg­té­vesz­tés ve­szé­lye.

 

Má­jus 19-én, nyá­ri idő­szá­mí­tás sze­rint 22 óra 34 perc­kor lép be a Mer­kúr sa­ját ott­ho­ná­ba, az Ik­rek­be. A gon­dol­ko­dás és a kom­mu­ni­ká­ció fel­gyor­sul, nyug­ta­la­nab­bá vá­lik. Na­gyon sok a mon­da­ni­va­lónk, so­kol­da­lú az ér­dek­lő­dé­sünk. Kis­sé fel­szí­ne­sebb idő­szak kez­dő­dik.

 

Má­jus 21-én, nyá­ri idő sze­rint 6 óra 32 perc­kor lép be a Nap az Ik­rek je­gyé­be. Vál­to­zé­ko­nyabb, nyug­ta­la­nabb hó­nap kez­dő­dik. Még ta­vasz van, de már na­gyon kö­zel a nyár. Le­ve­gős jegy a Mer­kúr ott­ho­na. A tár­sal­gá­sok, a be­szél­ge­té­sek, az esz­me­cse­rék ide­je. Szí­ve­sen ke­re­sünk tár­sa­sá­got, hogy mon­dan­dón­kat kö­zöl­hes­sük. Kü­lö­nö­sen ked­ve­ző idő ez a Mér­leg és a Ví­zön­tő szü­löt­tek­nek. Ke­vés­bé ked­ve­ző a Ha­lak és a Szűz jegy szü­löt­te­i­nek.

 

A hó­nap vé­ge is bő­vel­ke­dik spe­ciá­lis boly­gó­hely­ze­tek­ben. Előbb má­jus 23-án, éj­fél előtt ne­gyed órá­val a Vé­nusz de­rék­szög­be ke­rül a Mars­sal (ez a pár­kap­cso­la­tok­ban okoz za­vart, köl­csö­nös be­lá­tás és en­ged­mé­nyek nél­kül né­ze­tel­té­ré­sek ke­let­kez­het­nek sze­rel­mi éle­tünk­ben), majd má­jus 26-án a Mer­kúr ke­rül de­rék­szög­be az Urá­nus­szal (emiatt jobb, ha óva­to­san köz­le­ke­dünk, min­den hir­te­len­ke­dés, he­ves moz­du­lat, rossz hely­zet­fe­lis­me­rés egy jár­mű­ben ve­szé­lyes le­het).

 

Má­jus 29-én, nyá­ri idő­szá­mí­tás sze­rint 14 óra 35 perc­kor lép be a Vé­nusz sa­ját ott­ho­ná­ba, a Bi­ká­ba. Haj­la­mo­sab­bá vá­lunk az ér­zék­szer­vek­kel ész­lel­he­tő dol­gok élve­ze­té­re, mint ed­dig. Bir­to­klá­si vá­gya­ink is meg­nö­ve­ked­het­nek.

 

A Bi­ka ha­vá­nak jó­ga­test­hely­ze­te le­gyen az ábrán lát­ha­tó ún. „gyer­tya” póz. Ez ser­ken­tő ha­tás­sal van a pajzs­mi­rigy műkö­dé­sé­re, ami a Bi­ka je­gyé­hez kap­csolt test­ré­szek egyi­ke.

Szendrey Jutka
XII. évfolyam 5. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.