Asztrológia

Válaszol a humanisztikus asztrológus - 2004. április

Párkapcsolat


 

Ked­ves Pé­ter!

 

Negy­ve­negy éves va­gyok, ti­zen­két éve há­zas­ság­ban élek. Van két szép gye­re­kem. Fér­jem (Szűz aszcen­dens, Skor­pió Nap) hi­va­tá­sá­ban si­ke­res, jó apa. Én is sze­re­tem a mun­kám, elvi­leg min­den tö­ké­le­tes kö­rü­löt­tünk, még­is úgy ér­zem, a há­zas­sá­gunk fel­tar­tóz­tat­ha­tat­la­nul ha­lad a vá­lás fe­lé. Fér­jem­mel gya­kor­la­ti­lag el­hi­de­gül­tünk egy­más­tól. Ha az egyi­künk be­szél­ge­tést kez­de­mé­nyez, ak­kor egé­szen biz­tos, hogy a má­sik va­la­mi sér­tőt vág a fe­jé­hez. Utó­lag ma­gam sem ér­tem, mi­ért akar­juk egy­mást foly­ton meg­bán­ta­ni. Ezért in­kább hall­ga­tunk, ke­rül­jük a ta­lál­ko­zást.
A fa­gyos lég­kört azon­ban nem so­ká­ig fog­juk már bír­ni. Va­jon az asz­tro­ló­gia meg tud­ja-e vi­lá­gí­ta­ni, tu­laj­don­kép­pen mi tör­té­nik kö­zöt­tünk? Mert én jó­sze­ri­vel nem ér­tem az egé­szet. Vá­la­szát vár­va üd­vöz­li:

 

L.-né An­na (Rák aszcen­dens, Orosz­lán Nap)

 

Ked­ves An­na. Egy­más mel­lé tet­tem a ho­rosz­kóp­ju­kat, és az a szó ju­tott eszem­be: „tör­vény­sze­rű”. Nem elő­re meg­ha­tá­ro­zott­ság­ra gon­do­lok, ha­nem az asz­tro­ló­giai ka­rak­te­rek ké­miá­já­ra. Mi­kor bi­zo­nyos jegy­ka­rak­te­rek kap­cso­lat­ba lép­nek, re­ak­ció­kat vál­ta­nak ki egy­más­ból, ezek a re­ak­ci­ók újabb re­ak­ció­kat ge­ner­ál­nak és így to­vább. Tör­vény­sze­rű­en. Mint a kö­zé­pis­ko­lai ké­mia­ó­rá­kon a tá­blá­ra írt ké­ple­tek, az önök kap­cso­la­tá­nak re­ak­ció­lán­ca is meg­ha­tá­ro­zott lé­pé­se­ket kö­vet.

 

Az ön Nap­ja Orosz­lán, ami ma­ga­biz­tos, ural­ko­dó ka­rak­tert je­lent, olyat, aki­nek szi­lárd el­kép­ze­lé­se van a dol­gok me­ne­té­ről. Aszcen­den­se azon­ban, a Rák az Orosz­lánt hát­tér­be szo­rít­ja, mert min­de­ne­ke­lőtt gon­dos­ko­dó és al­kal­maz­ko­dó én­jé­vel sze­ret­ne kap­cso­lód­ni az em­be­rek­hez, a tár­sá­hoz.

 

Fér­je aszcen­den­se Szűz. Ő szor­gal­mas, meg­bíz­ha­tó, ám kis­sé ön­bi­za­lom­hi­á­nyos, szo­ron­gás­ra haj­la­mos én­jét mu­tat­ja a vi­lág fe­lé. Part­ner­ére ta­lál az Ön Rák mű­kö­dé­sé­ben, amely fi­gyel­met, tá­mo­ga­tást és biz­ton­sá­got nyújt számá­ra. Ám mi­kor fér­je Szűz-én­jé­ből elő­tör a kri­ti­kai haj­lam, az ön ér­zé­keny Rák-én­je sé­rül és be­zár­kó­zik. Ilyen­kor lép elő­tér­be az ad­dig rej­tő­ző Orosz­lán, és át­ve­szi a sze­mé­lyi­ség vé­del­mét. Ez kel­le­met­len for­du­lat a part­ner számá­ra. Az Orosz­lán ugya­nis kö­zöm­bö­sen te­kint a Szűz ér­ve­i­re, te­kin­tély­po­zí­ció­ból és el­sö­p­rő erő­vel ren­de­zi le a vi­tás ügye­ket. Fér­je Szűz aszcen­den­se ek­kor riad­tan vissza­vo­nul, és Skor­pió Nap­ja áll­ja né­mán és rez­ze­nés­te­len arc­cal az Orosz­lán csa­pá­sait. Ám mint min­den Skor­pió, sé­rel­me­it el­rak­tá­roz­za, és ak­kor és oda csap vissza, ami­kor és ahol a leg­job­ban fáj a má­sik­nak. Ez a ké­sőb­bi vá­rat­lan tá­ma­dás már át­ha­tol a Rák ön­vé­del­mén, és ko­moly tra­u­má­kat okoz. Az ön Orosz­lán én­je ilyen­kor mél­tó­sá­gán alu­li­nak tart­ja, hogy az ál­ta­la alat­to­mos­nak ítélt tá­ma­dás­ra meg­fe­lel­jen. Ám on­nan­tól elég egy apró ürügy, hogy be­le­mar­jon a part­ne­ré­be, és így ve­gyen elég­té­telt a Rák-én ko­ráb­bi sé­rel­mén.

 

Íme, ked­ves An­na, az önök kap­cso­la­tá­nak „ké­miai re­ak­ció­lán­ca”. Ez azon­ban, el­len­tét­ben a ter­mé­sze­ti tör­vé­nyek­kel, csak ad­dig de­ter­mi­nált, amíg hát­te­ré­ben ösz­tö­nös­ség és re­flex­sze­rű au­to­ma­tiz­mu­sok áll­nak. Amint tu­da­tos­sá vá­lik e fo­lya­mat, és a részt­ve­vők az „át­kap­cso­lá­si pon­to­kon” ké­pe­sek meg­sza­kí­ta­ni a re­fle­xí­vet, a meg­re­kedt kap­cso­lat új sza­ka­szá­ba lép. En­nek esz­kö­ze le­het a kap­cso­la­ti játsz­mák is­me­re­te – eh­hez sze­re­tet­tel aján­lom Je­gyek és játsz­mák c. köny­ve­met, va­la­mint Mars­hall Ro­sen­berg A sza­vak ab­la­kok vagy fa­lak c. mű­vét, amely­ből meg­is­mer­he­tő az a (szá­mun­kra saj­nos szin­te is­me­ret­len) kom­mu­ni­ká­ci­ós szem­lé­let, amely­nek se­gít­sé­gé­vel a csa­lá­di har­cok va­ló­di esz­me­cse­ré­vé és tá­mo­ga­tó együtt­mű­kö­dés­sé sze­lí­dül­nek.

Rákos Péter
X. évfolyam 4. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.