Asztrológia

Válaszol a humanisztikus asztrológus - 2004. december


Ked­ves Pé­ter!

 

Kér­dez­he­ti, mit aka­rok 17 évi há­zas­ság és két gye­rek után, miért fir­ta­tok olyan kér­dé­se­ket, mint hogy „va­jon a fér­jem-e az iga­zi”... Pe­dig ezen őr­lő­döm már évek óta. Még gim­ná­zi­um­ban is­mer­ked­tünk össze, gya­kor­la­ti­lag el­sők va­gyunk egy­más­nak. Azó­ta mind­ket­ten „ka­lan­doz­tunk” egy ke­ve­set, kö­zös egye­tér­tés­sel, és nem csa­pom be ma­gam, ha ál­lí­tom, jól ke­zel­tük eze­ket a hely­ze­te­ket. Még­is, va­la­hogy el­szür­kült a kap­cso­la­tunk, hi­ány­zik be­lő­le a ro­man­ti­ka, a len­dü­let. Szin­te ész­re­vét­le­nül el is hi­de­gül­tünk egy­más­tól. Nem sze­ret­ném így le­él­ni az éle­te­met, csak ép­pen fo­gal­mam sincs, ki­nek és mit ké­ne ten­nie, hogy ez a hely­zet meg­vál­toz­zon. Tu­dom, má­sok­nak nagy­ság­ren­dek­kel sú­lyo­sabb pro­blé­mái van­nak, még­is örül­nék, ha vá­la­szol­na.

 

R. Tí­mea (Nyi­las nap, Ví­zön­tő Ascen­dens)

 

 

Ked­ves Tí­mea!

 

A ti­ze­né­vek­ben szö­vő­dő ka­maszsze­rel­mek pár hó­nap vagy pár év alatt leg­több­ször vé­get ér­nek. Ez a szárny­pró­bál­ga­tás, ön­meg­is­me­rés, a ha­tá­rok ki­pró­bá­lá­sá­nak idő­sza­ka. Ilyen­kor a pár­kap­cso­lat tü­kröt tart az én­nek, fur­csa, torz tü­kröt, hi­szen aki­ben a ka­masz ilyen­kor ön­ma­gát lát­ni kí­ván­ja, szin­tén há­bor­gó, ön­ma­gát ke­re­ső lé­lek... A ti­ze­né­ves e kap­cso­la­tok­ban sze­re­pe­ket is gya­ko­rol, ösz­tö­nö­sen ki­pró­bál­ja, ő ho­gyan tud­ja mű­köd­tet­ni a szü­lői min­tá­kat, és ho­gyan ké­pes azo­kat az erők­et moz­gó­sí­ta­ni, ame­lyek for­rá­sa a pszi­ché­je mé­lyén fa­kad, s ame­lyek­ről a ho­rosz­kóp min­tá­za­ta árul­ko­dik.

 

Igen-igen rit­kán elő­for­dul – mint az önök ese­té­ben is –, hogy az el­ső kap­cso­lat tük­re nem torzké­pet mu­tat, így a két fél szel­le­mi és ér­zel­mi re­zo­nan­ciá­ja za­var­ta­lan, és a kap­cso­lat­ban ját­szott sze­re­pek, csa­lá­di és asz­tro­ló­giai min­ták ma­ra­dék­ta­la­nul ki­egé­szítik egy­mást. Ilyen­kor nem me­rül fel az el­sza­ka­dás kész­te­té­se, nin­csen csa­ló­dás és vá­das­ko­dás, a fe­lek úgy lát­ják, miért is ne él­het­nék le éle­tü­ket eb­ben a har­mó­niá­ban – ezért az­tán össze­há­za­sod­nak, gye­re­ke­ket ne­vel­nek, s ener­giái­kat nem kap­cso­la­ti játsz­mái­kra, ha­nem kül­ső té­nye­zők­re, leggya­krab­ban hi­va­tá­suk épí­té­sé­re for­dít­ják. Ám egy­re in­kább el­ha­tal­ma­so­dik ben­nük va­la­mi hi­á­nyér­zet, an­nak sej­té­se, lé­tez­nek mély­sé­gek, ame­lye­ket még egyik fél sem ta­pasz­talt meg, s ami ilyen tí­pu­sú mon­da­tok­ban tör a fel­szín­re: „min­den szép és jó, tény­leg nem le­het okom pa­nasz­ra, de...” A hu­ma­nisz­ti­kus asz­tro­ló­gia ana­ló­gi­ás szem­lé­le­te ezt ún. „Ik­rek-tí­pu­sú kap­cso­lat­nak” ne­ve­zi. Az el­ne­ve­zés füg­get­len a részt ve­vő fe­lek jel­lem­ző csil­lag­je­gye­i­től – leggya­krab­ban – mint az önök ese­té­ben is – jel­lem­ző Ik­rek énál­la­pot elő sem for­dul a ho­rosz­kóp­juk­ban. Te­hát hang­sú­lyo­zom, a kap­cso­lat Ik­rek tí­pu­sú. Egy asz­tro­ló­giai jegy ugya­nis nem­csak egyé­ne­ket, ha­nem em­ber­cso­por­to­kat, szak­má­kat, né­pe­ket, or­szá­go­kat is jel­le­mez – ter­mé­sze­te­sen ide ér­ten­dő egy em­ber­pár, mint csa­lá­di, kap­cso­la­ti egy­ség le­írá­sa is.

 

Az „Ik­rek tí­pu­sú kap­cso­lat­ban” az iker­pár meg­fe­le­lő­je a há­zas­pár, akik az Ik­rek­re jel­lem­ző kö­zös szel­le­mi és ener­ge­ti­kai hul­lám­hosszon re­zeg­nek. Ér­dek­lő­dé­si kö­rük, a vi­lág­ról alko­tott vé­le­mé­nyük, vér­mér­sék­le­tük és szo­ká­saik gya­kor­la­ti­lag egye­ző­ek. Egy­más mel­lett, pár­hu­za­mo­san élik az éle­tü­ket, va­gy­is sem nem aka­dá­lyoz­zák, sem nem tü­krö­zik egy­mást. Az Ik­rek kulcssza­va az „is-is”, il­let­ve a „se-se”.

 

Ez­zel a két iker-szó­val jel­le­mez­he­tő szin­te a kö­zös éle­tük egé­sze. Az Ik­rek igen jel­lem­ző tu­laj­don­sá­ga a sem­le­ges­ség, ezen be­lül a ne­mi sem­le­ges­ség is. Az asz­tro­ló­giai jegy jel­ké­pe egy fia­tal, lá­nyos fiú vagy fi­ús lány, az ábrá­zolt alak ne­me gya­k­ran nem is meg­ál­la­pít­ha­tó, ami azt üze­ni: a sze­xua­li­tás nem ké­pe­zi az Ik­rek ener­gia lé­nyegi ré­szét. Az Ik­rek­re jel­lem­ző to­váb­bá a könnyed fe­lü­le­tes­ség, a nem-a-dol­gok-mé­lyé­re-ha­to­lás. Ked­ves Tí­mea! Gon­do­lom, szá­mos pár­hu­za­mot ta­lált már az Ik­rek jegy e váz­la­tos leí­rá­sa és a kap­cso­la­tu­kra jel­lem­ző sa­ját­os­sá­gok kö­zött. Ha egy asz­tro­ló­giai szak­könyv­ben fel­la­poz­za az ide vá­gó részt, még szám­ta­lan egye­zés­re buk­kan­hat.

 

Az asz­tro­ló­gia, mint tud­ja, csu­pán di­ag­nó­zist ad. A ter­ápia má­sutt ke­re­sen­dő. Hogy mi­lyen irány­ban? Ta­pasz­ta­lat, hogy az „Ik­rek-tí­pu­sú kap­cso­la­tok­ban” min­dig je­len van egy gyer­me­ki, vagy mond­juk így: na­gyon is fia­ta­los, ki­ér­le­let­len elem. Ez je­lent­kez­het a vi­lág­kép, a gon­dol­ko­dás­mód, a sze­xua­li­tás te­rén.

 

E te­rü­let olyan, mint­ha „meg­állt vol­na a nö­vés­ben”, ez­zel gá­tol­va a kap­cso­lat to­vább­fej­lő­dé­sét, fel­nö­ve­ke­dé­sét. Ha egy pár­ter­ápia se­gít­sé­gé­vel er­re si­ke­rül rá­buk­kan­ni és kö­zös erő­fe­szí­tés­sel „fel­nö­vel­ni”, há­zas­sá­guk ki­lép az Ik­rek ha­tá­sa alól, és érett, tel­jes­sé­get adó fel­nőtt- kap­cso­lat­tá vá­lik.

Rákos Péter
X. évfolyam 12. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. december

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.