Asztrológia

Válaszol a humanisztikus asztrológus - 2004. június

Párkapcsolat 

Ked­ves Pé­ter!

 

A fér­jem­mel va­ló kap­cso­lat ér­de­kel­ne asz­tro­ló­giai szem­pont­ból. Ő Skor­pió szü­lött Rák Hold­dal, Bi­ka aszcen­dens­sel, és más­fél éve va­gyunk há­za­sok. Előt­te há­rom éven át két kü­lön la­kás­ban él­tünk, ak­kor kap­cso­la­tunk fel­hőt­len­nek volt mond­ha­tó. Amió­ta össze­köl­töz­tünk, éle­tünk va­la­mi ki­mond­ha­tat­lan fe­szült­ség­től ter­hes. Rit­kán élünk meg fel­hőt­len, ol­dott idő­sza­ko­kat, s ezek rend­sze­re­sen az­zal ér­nek vé­get, hogy a fér­jem meg­sér­tő­dik va­la­mi ért­he­tet­len ok­ból vagy be­lém mar fáj­dal­ma­san és tel­je­sen in­do­ko­lat­la­nul, leg­több­ször né­pes tár­sa­ság előtt. Ilyen­kor csú­nya ve­sze­ke­dés­be kez­dünk, egy­más fe­jé­hez vag­do­sunk kí­gyót-bé­kát, az­tán pe­dig be­gu­bó­zunk, és he­te­kig,  nem­rit­kán hó­na­po­kig alig szó­lunk egy­más­hoz. Köz­ben úgy ér­zem, mind­ket­ten szí­ve­sen ki­bé­kül­nénk, de egyi­künk sem tud­ja vagy me­ri meg­ten­ni a kez­dő lé­pést.

 

Iga­zá­ból nincs ked­vem így le­él­ni az éle­tem hát­ra­le­vő ré­szét. Elvál­ni sem aka­rok, mert meg­győ­ződé­sem, hogy fér­jem­mel alap­ve­tő­en sze­ret­jük és be­csül­jük egy­mást, csak va­la­mi „be­akadt” a kap­cso­la­tunk­ban, amit egye­dül nem tu­dok „ki­akasz­ta­ni”. Mit tegyek? Vá­la­szát
vár­va üd­vöz­li:

 

K. Adri­enn (Orosz­lán Nap, Mér­leg Hold, Rák aszcen­dens)

 

 

Játsz­ma ez a ja­vá­ból.

 

S mint olyan, össze­tett, trük­kös ko­reo­grá­fi­át kö­vet, s lé­pé­sei jól nyo­mon kö­vet­he­tők a ho­rosz­kóp­ban. Itt csu­pán váz­la­tos di­ag­nó­zist tu­dok kí­nál­ni, nem ter­ápi­át, bár egy játsz­ma fe­lis­me­ré­se min­dig az el­ső lé­pés an­nak elve­té­se fe­lé.

 

Meg­kí­sér­lem a lé­lek rej­tett szín­pa­dán fo­lyó moz­gást va­la­me­lyest kép­sze­rű­vé ten­ni, s an­nak ko­reo­grá­fiá­ját egy tánc­já­ték dra­ma­tur­giá­já­val szim­bo­li­zál­ni.

 

Az Ön tán­co­sait (ho­rosz­kóp­já­nak ön­ál­ló cse­lek­vő­ké­pes­ség­gel ren­del­ke­ző énál­la­po­tait) kép­zel­jük el kék dressz­ben, a fér­jé­it pe­dig pi­ros­ban. A mű­sor az Ön kék ru­hás Mér­leg Hold­já­nak csá­bos tán­cá­val ve­szi kez­de­tét. Ez le­en­dő fér­je pi­ros ru­hás Skor­pió Nap­já­nak igen­csak fel­kel­­ti a fi­gyel­mét. Ka­lan­dot szi­ma­tol, és be­le­megy a tánc­ba. Va­rá­zsos és ér­zé­ki a moz­gás, s ez ki is töl­ti az egész el­ső fel­vo­nást (a kap­cso­lat el­ső há­rom évét). Ezu­tán is­mét föl­megy a füg­göny, s a szín­pa­dra pen­de­rül a kék ru­hás Rák aszcen­dens (aki ed­dig a hát­tér­ből fi­gyel­te a sze­rel­me­sek tán­cát), és ag­gó­dó moz­du­la­tok­kal tud­tá­ra ad­ja min­den­ki­nek, ő csak ak­kor ér­zi ma­gát biz­ton­ság­ban, ha ez a pas de deux egy élet­re szól. Vá­la­szul kéz a kéz­ben meg­je­le­nik a pi­ros Bi­ka aszcen­dens és Rák Hold, s ma­guk is elő­ad­ják a Biz­ton­ság­ke­re­sők Tán­cát, s a cso­port egy össze­han­golt ko­reo­grá­fiá­ban egye­sül Men­delssohn Ná­szin­du­ló­já­nak hang­jai­ra. A büsz­ke Skor­pió Nap öl­be kap­ja a bol­do­gan pi­ru­ló Mér­leg Hol­dat, és át­eme­li a kö­zös csa­lá­di fé­szek kü­szö­bén.

 

Csu­pán egyet­len sze­re­plő, egyet­len énál­la­pot nem tán­colt idá­ig: az Ön Orosz­lán Nap­ja (ed­dig va­ló­szí­nű­leg a kar­rier­szín­pa­don volt szó­ló­est­je). Most azon­ban lát­hat­juk, amint az ott­hon fa­la­in be­lül lus­tán nyúj­tó­zik, az aj­tó­fél­fán meg­éle­sí­ti kör­me­it, és rá­cso­dál­ko­zik a Skor­pió Na­pra, aki ép­pen egy kard­tán­cot ad elő a ven­dé­gek lel­ke­sen tap­so­ló gyű­rű­jé­ben. Ek­kor ő is a szín­pa­dra lép (elvég­re ne­ki is ki­jár a fi­gye­lem), könnye­dén ki­pöc­kö­li a Skor­pió Nap ke­zé­ből a szab­lyát, és vár­ja, er­re mi­lyen har­ci­as tánc­lé­pés­sel vá­la­szol a má­sik. Meg­le­pe­té­sé­re az fü­lig pi­rul, ab­ba­hagy­ja a tán­cot, s a pi­ros ru­hás Rák Hold tá­mo­ga­tá­sá­val el­hagy­ja a szín­pa­dot. A be­állt za­vart a ven­dé­gek pol­ká­ja old­ja fel.

 

Har­ma­dik fel­vo­nás. A szí­nen je­len van min­den­ki, ám a sze­re­plők ezút­tal a kék dresszes Orosz­lán Nap kö­ré for­mál­nak gyű­rűt, aki épp be­le­kezd büsz­ke és ér­zé­ki szó­ló­já­ba. Moz­du­la­tai ma­ga­biz­to­sak és mél­tó­ság­tel­je­sek. A rit­mus gyor­sul, a han­gu­lat fel­for­ró­so­dik, ám ek­kor a kör­ben ál­ló pi­ros ru­hás Skor­pió Nap vá­rat­la­nul ki­nyújt­ja lábát, és el­gán­csol­ja az ön­fe­led­ten tán­co­ló Orosz­lán Na­pot. Az egy pil­la­na­tig nem ér­ti, mi is tör­tént ve­le, ho­gyan ke­rült a föl­dre. Azu­tán fel­tá­pász­ko­dik, s dü­hös, meg­ve­tő pil­lan­tást küld­ve a Skor­pió Nap fe­lé ki­sán­ti­kál a szín­pa­dról. A pi­ros ru­hás Bi­ka aszcen­dens int a ze­ne­kar­nak, az té­mát vált és vi­dám ke­rin­gő­be kezd.

 

Foly­tas­sam? Sze­rin­tem fö­lös­le­ges ecset­el­ni a ne­gye­dik fel­vo­nás sér­tett lel­kű szó­ló­tán­co­sai­nak te­kin­te­tét, a szo­ron­gó Rák sze­re­plők té­tova moz­du­la­tait, s a ze­ne­kar el-ela­ka­dó fu­ta­mait. Ön ezt sok­kal job­ban is­me­ri min­den­ki­nél. Ám ne fe­led­je: a kék ru­hás tán­co­sok csak ad­dig jár­ják szó­ló­tán­cu­kat sa­ját fe­jük-ked­vük sze­rint, amíg a ve­ze­tő Ko­reo­grá­fus, az Ön tu­da­tos én­je csend­re nem in­ti a ze­ne­kart, s be­le nem kezd egy új, min­den­ki szük­ség­le­tét fi­gye­lem­be ve­vő össz­tánc be­ta­ní­tá­sá­ba... A szük­ség­le­tek ér­vé­nye­sí­té­sé­nek játsz­ma­men­tes mű­vé­sze­tét pe­dig ér­de­mes Mars­hall B. Ro­sen­bergtől meg­ta­nul­ni, aki­nek köny­ve, a Sza­vak: ab­la­kok vagy fa­lak ott ké­ne áll­jon min­den há­za­su­lan­dó köny­ves­pol­cán.

Rákos Péter
X. évfolyam 6. szám

Címkék: asztrológia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.