Betegségek A-tól Z-ig

A lábszárfekély kezelése 9. rész

Szép, egész­sé­ges lábak


A láb­szár­fe­kély ke­ze­lé­sé­nek leg­főbb sza­bá­lya, hogy aki­nek láb­szár­fe­ké­lye van, ke­res­sen hoz­zá­ér­tő sza­kem­bert, és azt rend­sze­re­sen lá­to­gas­sa. Azok a be­te­gek, akik csak egy-két al­ka­lom­mal je­len­nek meg, ta­ná­csot kér­nek, majd el­tűn­nek, nem szok­tak meg­gyó­gyul­ni. Ők ugya­nis rend­sze­rint csak a seb­re kon­cen­trál­nak, pe­dig a seb gya­kran csak a je­le an­nak, hogy va­la­mi más ter­mé­sze­tű baj is van. To­váb­bá a fe­kély­gyó­gyu­lás kü­lön­bö­ző fá­zi­sai­ban kü­lön­bö­ző gyógy­mó­do­kat kell al­kal­maz­ni. A fe­kély jel­zi a be­teg ál­ta­lá­nos ál­la­po­tá­nak vál­to­zá­sát, az idő­vál­to­zást és a ter­he­lés vál­to­zá­sát is. A fel­me­rü­lő gon­do­kat cél­sze­rű te­hát a té­má­ban jár­tas sza­kem­ber­rel rend­sze­re­sen meg­be­szél­ni, és a ke­ze­lé­sen időn­ként vál­toz­tat­ni.

 

Ezt az alap­sza­bályt, va­gyis hogy le­gyen egy a fe­kély ke­ze­lés­ben jár­tas or­vo­sa az ul­cu­sos be­teg­nek, sem itt­hon, sem más or­szá­gok­ban nem tart­ják be, an­gliai fel­mé­rés sze­rint a fe­ké­lyek­nek csak mint­egy 20%-át ke­ze­li sza­kem­ber, a töb­bit a be­te­gek ma­guk kö­töz­ge­tik.

 

A be­te­gek gya­kran bőr­gyó­gyász­tól ér­se­bész­hez, ter­mé­szet­gyó­gyász­tól gyógy­sze­rész­hez ván­do­rol­nak, és ke­re­sik a „cso­da­ke­nő­csöt”, amely majd vé­g­ér­vé­nye­sen meg­gyó­gyít­ja a lábu­kat. Ezt saj­nos még nem ta­lál­ták meg sem ők, sem mi. Ta­lán ép­pen ezért nincs olyan ke­nőcs vagy gyó­gyí­tó­nak vélt anyag, ill. gyógy­mód, amit a fe­kély gyó­gyí­tá­sá­ra ki ne pró­bál­tak vol­na. A tü­zes vas­tól a lé­zer­su­gá­rig, a kü­lön­bö­ző gyü­möl­csök­től az ál­la­ti ürü­lé­kig, a bo­ros öblí­tés­től a klór­vi­zes öblí­té­sig, a mé­zes ke­nőcs­től az an­ti­bio­ti­ku­mig, az ólom­le­me­zes kö­tés­től a víz­pá­rás kö­té­sig, és a sort so­ká­ig foly­tat­hat­nánk. Az eli­ga­zo­dás te­hát a már ki­pró­bált és a re­ményt kel­tő gyógy­sze­rek és gyógy­mó­dok ren­ge­te­gé­ben nem könnyű.

 

To­vább ne­he­zí­ti a hely­ze­tet, hogy a fe­kély oka is gya­kran bi­zony­ta­lan. A leg­több fe­kély, vagy mond­hat­juk úgy is, a ti­pi­kus láb­szár­fe­kély hát­te­ré­ben vissze­res ke­rin­gé­si za­var áll. Ezek fe­le-fe­le arány­ban a trom­bó­zi­sos és a visszér­tá­gu­la­tos ere­de­tet je­len­tik. E két fő ok mel­lett gya­kran tár­sult okok is elő­for­dul­hat­nak, mint ér­szű­kü­let, cu­kor­be­teg­ség, szív­be­teg­ség, ma­gas vér­nyo­más, vér­kép­ző­szer­vi be­teg­ség stb. Ese­ten­ként ma­ga a ke­ze­lés okoz­za a bajt, pl. az an­ti­bio­ti­ku­mok ek­cé­mát vált­hat­nak ki, vagy a so­ká­ig nem cse­rélt kö­tés elő­se­gí­ti a bak­té­riu­mok sza­po­ro­dá­sát.

 

Me­lyek azok az el­já­rá­sok, ame­lyek szin­te min­dig se­gí­te­nek? A vé­nás láb­szár­fe­kély ke­ze­lé­sé­re na­gyon jól be­vált a seb csap­vi­zes le­mo­sá­sa. Ez csak­nem min­den ned­ve­ző seb ese­té­ben jó­té­kony ha­tá­sú. Ha szap­pan ke­rül a seb­be, az sem baj. Ezt a le­mo­sást nap­já­ban 2-3 al­ka­lom­mal cél­sze­rű is­mét­el­ni. Ko­ráb­ban fen­nen hir­det­ték a csap­víz kár­té­kony vol­tát, és til­tot­ták a seb víz­zel va­lóérint­ke­zé­sét. Mint tud­juk, az or­vos­tu­do­mány tör­té­ne­te az em­be­ri té­ve­dé­sek tör­té­ne­te. Ma is té­ve­dünk egyes dol­gok­ban, de ezt nyil­ván csak ké­sőbb fog­juk meg­tud­ni. Amit vi­szont si­ke­rült fel­fe­dez­ni, azt al­kal­maz­zuk, hogy a be­te­ge­ket mi­előbb meg­gyó­gyít­suk.

 


 

To­váb­bi fon­tos alap­sza­bály a ru­gal­mas pó­lya vi­se­lé­se (nem ha­ris­nya). En­nek rész­le­te­i­re itt nem té­rek ki, hi­szen ko­ráb­ban er­ről már szó volt, csak a lény­eget is­mét­lem: a láb­szár­fe­kély oka a láb­ban meg­re­kedt sok vé­nás vér – ezt nem tud­ja a szer­ve­zet ke­rin­get­ni. Ha en­nek egy ré­szét si­ke­rül a pó­lyá­val ki­ürí­te­ni, ak­kor a szer­ve­zet­nek sok­kal ke­ve­seb­bet kell meg­moz­gat­nia, ez meg tud­ja gyor­sí­ta­ni a láb vér­ke­rin­gé­sét.

 

Fon­tos szem­pont a test­súly. So­vány em­be­rek­nek rit­kán van fe­ké­lyük, ha van, ak­kor köny­nyen be­gyó­gyul. Nem min­degy, hogy az a be­teg láb mek­ko­ra súlyt vi­sel. A láb­szár­fe­ké­lyes be­te­gek több mint fe­le 100 kg-nál sú­lyo­sabb. Az is szá­mít, hogy mennyi időn át ter­he­li a
be­teg lábát ez a nagy súly, va­gyis mennyit van tal­pon a be­teg. A nyílt fe­kély ese­tén a hosszú tal­pon lét nem elő­nyös. A láb­fe­jet bo­ká­ban kell moz­gat­ni, de ter­he­lés nél­kül. Ilyen tor­na le­het a meg­emelt láb­bal a le­ve­gő­ben tör­té­nő moz­ga­tás. Jó a szo­ba­ke­rék­pá­ron, ter­he­lés nél­kü­li könnyed te­ke­rés. Moz­ga­tás köz­ben le­gyen raj­ta a pó­lya!

 

Az ed­dig em­lí­tett el­já­rá­sok töb­bet szá­mí­ta­nak, mint az, hogy mi­lyen cso­da­ke­nő­csöt te­szünk a seb­re. A fe­ké­lyek je­len­tős ré­sze ke­nőcs nél­kül szá­raz köt­szer­rel be­gyó­gyul. Le­gyünk óva­to­sak min­den új­don­ság­gal, amit a seb­re te­szünk. Le­he­tő­leg egy­sze­rű, egy anyag­ból ké­szült, fer­tőt­le­ní­tő ha­tá­sú, an­ti­bio­ti­kum nél­kü­li ke­nő­csöt tegyünk a seb­re.

 

Mi­lyen köt­szert al­kal­maz­zunk? Ami min­dig jó, nem okoz csa­ló­dást, az a nedvszí­vó, pu­ha, vas­tag köt­szer. Ezt na­pon­ta több al­ka­lom­mal cse­rél­get­ve biz­to­san nem ár­tunk.

 

So­kan bíz­nak a lé­zer cso­dat­évő ere­jé­ben.
A lé­zer va­ló­ban jó ha­tá­sú, de nem cso­da­szer. Ak­kor hasz­nál, ha az ed­di­gi­e­ket be­tart­juk. Egy ki­csit tény­leg hoz­zá­tesz a seb­gyó­gyu­lás­hoz, ha az az ed­di­gi­ek el­le­né­re nem kez­dett gyó­gyul­ni. Rend­sze­rint hosszú ide­je fen­nál­ló vagy sok­szor ki­újult se­bek­nél hoz ked­ve­ző for­du­la­tot.

 

A láb­szár­fe­ké­lyes be­teg se­bét rend­sze­rint több hó­na­pos együtt­mű­kö­dés­sel, jobb és rossz­abb idő­sza­kok vál­ta­ko­zá­sa után si­ke­rül be­gyó­gyí­ta­ni. A pro­blé­ma saj­nos ez­zel nem ol­dó­dott meg vé­gér­vé­nye­sen. A fe­ké­lyek több­sé­ge ugya­nis egy éven be­lül ki­újul. A fe­kély kar­ban­tar­tá­sa te­hát élet­for­ma. Sze­ren­csés az a be­teg, aki­nél az okot si­ke­rül tisz­táz­ni, és az meg­old­ha­tó pl. egy visszér­mű­tét­tel. Ez­zel ugya­nis örök­re meg­sza­ba­dul­hat et­től a nyűg­től. Még job­ban jár, ha ezt a mű­té­tet elő­ze­te­sen, a fe­kély fel­lé­pé­se előtt elvé­gez­te­ti.

 

Dr. Bihari Imre
X. évfolyam 1. szám

Címkék: lábszárfekély

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.