Betegségek A-tól Z-ig

A rák ezotériája

A betegség a lélek elfojtásának eredménye

Az ezotéria fogalma az emberi értelem elől elrejtett valóságot jelenti. Megismeréséhez szemléletet kell váltani, hiszen ha az általánosan elfogadott világkép korlátain belül gondolkodunk és viszonyulunk a jelenségekhez, rejtve marad az a lényeg, amit a legjobb törekvésünk ellenére sem érthetünk meg. Az ezoterikus ismeretek azt szolgálják, hogy fellebbentsék a fátyolt a vélt igazságokról, axiómaként elfogadott, tudomány által is képviselt dolgokról.


Az ezoterikus gyógyítás első törvénye: A betegség a lélek elfojtásának eredménye. A gyógyító feladata a beteg gondolkodó, emocionális személyiségét lelki akarata irányítása alá vonni, személyisége akaratával egyezően. Így az ember a lelkiségében hordozott teremtői tervet valósítja meg a fizikai világban, vagyis lélekprogramja szerint él harmóniában valóságos énjével.

 

Az embert megbetegítő tényezők csak a kiszolgáltatott személyiség gondolataiban, érzelmeiben, fizikai-éteri testében képesek támadáspontokat létrehozni.

 

A rák a mi civilizációnkban határozottan a konkrét elme aktivitásának eredménye, ami az éteri test stimulálását eredményezi. Ez a negatív érzelmek által irányított gondolatokból kialakuló betegség. A szívbetegség viszont az emberiség élvonalában lévők energetikai stimulálásából fakad, akik az önös sikereknek vagy az élvonalban maradásnak alárendelődve gyakran áldozzák fel lelkük igazi célját. Ezen a tudatszinten a negatív gondolkodás irányította érzelmek és a rendkívüli módon koncentrált energia a betegség közvetítője.

 

A rákbetegség közvetlen kapcsolatban van az asztrális erőközpontokkal, és észrevehető, ahogy a központ a betegség körzetében fokozottan tevékeny, amelynek következtében megnövekszik a hozzá tartozó testi szubsztancián keresztül az energiaáramlás. Az adott energia és a központ hibás működése nemcsak az asztrális központ túlzott aktivitásával és kisugárzásával magyarázható, hanem a központ mentális blokkolásával is. A mentális blokk elzárja az energiaáramlás útját, és az adott helyen erős energiakoncentráció figyelhető meg. A rák egyik támadási pontja a második asztrális központ, amely az ember természetes nemiségének elnyomása és az ezzel kapcsolatos gondolatok teljes elfojtása útján jön létre, még ha a gondolatok jó szándékúak is. Az ilyen tévútra tévedtek azt a tanítást is elfogadják, hogy a nemi élet erkölcstelen, a sátán kísértő eszköze, még gondolni sem jó rá. A normális reakciót, hogy alkotó aktivitássá alakítsák át és ellenőrzés alá vonják a nemi energiákat, hatalmas erőkkel nyomják el, és a nemi életről szóló gondolatok nem juthatnak kifejezésre. Mindazonáltal az energia feltölti a gondolatformát, és ennek eredményeként ez a magnetikus energia magához vonzza az energiafonatokat és a sejteket. Íme, itt van a rosszindulatú daganatok rejtett forrása.

 

Ugyanezt el lehet mondani a szellemiség felé törekvők erős visszafogottságáról is, amely az emocionális reakciók elfojtását váltja ki. Az emberek az asztrális test ellenőrzését a közvetlen gátlásban és elnyomásban látják. Így a vágy, kívánság, szenvedély természetet képviselő harmadik asztrális központ gátlása a visszatartott energia hatalmas raktárává változtatja a központot. Az emóciók ésszerű átalakítása törekvéssé, szeretetté és irányított ellenőrzéssé lehetetlenné válik, és a pangó, felgyűlt erők az egész testben szétszóródó rosszindulatú daganatok kialakulását eredményezik.

 

Létezésünk fizikai síkján, sejttípusú felépítésünkben ezek a folyamatok a sejt normális tudatának elpusztításához vezetnek. Az emberi sejt számára nem természetes az önző, egoista lét, a csakis saját érdekét, biztonságát, fejlődését és reprodukcióját szolgáló kizárólagos feladat, amelynek biztosításához az összes lehetséges energiaforrást ki akarja meríteni. Először az őt tápláló energiaközpontokat, majd amikor azokat kimerítette, autonóm asztrális központot hoz létre, amelyen keresztül az adott szerv összes energiakészletét saját érdekében feléli, és propagandát fejt ki más szervekben a hozzá hasonló átalakulásra.

 

A rák információja a környező sejteknél sokkal erősebb, ellentétes célú energetikájával betör a legyengített sejtekbe, amelyeket elfoglal és saját típusára átformál. Egy idő után a szervezet energetikája annyira kimerül, hogy védelmi rendszere a külső környezettel szemben védtelenné válik, és saját szétszaggatott energiatestein keresztül a külső közegből, más, számára pusztító energiaforrásokból beáramló erők hatalmába kerül. Aurájában "fekete lyukak" keletkeznek, amelyeken át, válogatás nélkül, bármely információ támadásának célpontjává válik. A rák tudata egoista, a sejt szintjén ez a burjánzás, vagyis csak saját magát akarja reprodukálni, és lassan, de biztosan felemészti az emberi szervezet sejtjeit, bár ezzel saját pusztulását is előkészíti.

 

Többekben felmerül a kérdés, hogy mi szabadítja fel a normális sejtet a sejtburjánzás megakadályozása alól? Egyes vélemények szerint a daganatossá váló sejtek kromoszómáiban rákgének vannak. Eszerint az emberi rákot az onkogének váltják ki, amelyek a rendes gének megváltozott formái. E véleménnyel ellentétben a rák génje a számára megfelelő közegben a sejt normális génjének onkogén szerepbe kényszerítése nélkül is jelen lehet.

 

Az egyetlen jellegzetesség, amely az összes daganatsejtre jellemző, a korlátlan szaporodóképesség. A ráksejtek leküzdik azt a gátat, amellyel a szervezet az egészséges sejtek szaporodását, a sejtek osztódását szabályozza. A sejt "elrákosíthatóságának" lehetőségét nem az egészséges szöveti sejt genomjában történő változásban, hanem a mitokondriumok elektrontranszportjában, az oxidációs folyamatokban találjuk meg.

 

A rákkutatás ezotériája, hogy az elfogadott kutatók saját logikájukat akarják a természetre rákényszeríteni, és nem a multidimenzionális természet törvényeit akarják megérteni.

 

Kijelentésemmel nem állok egyedül, hogy a rák olyan emberpusztító folyamat, amelynek a gondolatokban, az érzelmekben és a fizikai szinten is saját, nem a Teremtő által létrehozott életformái vannak. Ezeknek felismerése és elismerése nélkül a komplex terápia elképzelhetetlen.

 

Egyből adódik a kérdés, hogy ismerjük-e a rák kórokozóját? Bár megpróbálják elrejteni, de a válasz, igen, ismerjük, és képesek vagyunk a lehető legtermészetesebb módon elkerülni pusztító jelenlétét. A rák kórokozói önálló, a Teremtő tervével ellentétes célú létformák, a fáziskontraszt-mikroszkópban 10–50 nanométer méretű pontszerű organizmusok, amelyek 0,2 mikron nagyságú mukoprotein pelyhekbe tömörülnek, és ha leválnak, akkor primer B-kromatinoknak nevezzük őket. Ezek még növekednek, majd közvetlen önreprodukcióba kezdenek, és az így keletkező részecskéket szekunder B-kromatinoknak tekintjük. A B-kromatinok méretüknél fogva a keringéssel az egészséges szöveti sejtbe jutnak, a sejtmaghoz is eljuthatnak, és a sejt osztódása során fellazult, feloldódó anyagaiból felépíthetik saját magukat, tehát nem a gazdasejt osztódását veszik át. Nem tekinthetők vírusoknak, mivel méretben is továbbfejlődhetnek, differenciálódhatnak, transzplantálódhatnak, és végső soron a ráksejtek mikroszkopikus méretű, kisebb-nagyobb magjává fejlődhetnek, valamint mozgó vagy nyugalomban lévő, membránnal fedett vagy membrán nélküli úszó telepeket alkothatnak. A tipikus ráksejt nem a sejtjeinkre jellemző osztódással szaporodik, hanem sejtszüléssel, és így okozzák a tumorszimptómát. A B-kromatinok, a ráksejtek és a rákos telepek kitartósejteket, telepeket is létrehoznak a számukra már kedvezőtlenné váló viszonyok között, és évtizedeken át is átmentik génjeiket. Fonalszerű tömlőket is kialakíthatnak, amelyek betörnek az ép szövetekbe, ahol a bennük szaporodó rákkeltő ágensek szétterjednek.

 

A B-kromatinoknak négy szerepe van a rák keletkezésében:

 

1. Hordozóként működnek, mivel robbanásszerűen veszik fel a környezetükben keletkező metilglioxált és szállítják valamely hozzáférhető aminocsoporthoz, és ezzel kezdetét veszi az ember ép sejtjein a rákosodás folyamata.

2. A rákosodás információját transzportálják messengerként. Ennek következtében a ráksejtek magjává fejlődhetnek és biztosítják a rákos sejtekké, telepekké differenciálódást, a primer B-kromatinok keletkezését, a rák "halhatatlanságát".

3. Az önreprodukció szerepe, amelynek során a számukra megfelelő közegben önmagukat szünet nélkül, tömegesen és különféle módon megsokszorozni és fenntartani képesek.

4. Módosult formák, kitartó telepek kialakítása, amelyek a rák infiltrációját okozhatják.

 

Azok az anyagok lehetnek karcinogének, amelyek lehetővé teszik a B-kromatinok szaporodását, elősegítik a metilglioxál és az aminoszármazékok keletkezését, akadályozzák a vas- és a rézionok elektrontranszportját a mitokondriumokban, illetve az ubikinon elektronfelvételét, és általában gyengítik a szervezet védelmi rendszerét, gátolják a nyomelemek felszívódását, és azok inaktiválását, illetve hiányát okozzák.

 

Felmerül a kérdés, hogy ha ez így van, akkor ezek a felismerések megkapják-e az elvárható figyelmet, és ennek szellemében kerül-e kidolgozásra a rák elleni küzdelem stratégiája? A válasz sajnos nemleges. A B-kromatinokat nem vizsgálják, de ha megtalálják, "szennyeződésnek" mondják, amely csak megzavarja a tisztánlátást. Ez is a rák ezotériája. A B-kromatinra oki módon ható készítményt, amely már régóta gyógyszer, nagyvonalúan „immunerősítőként” kínálják. Amikor ezeket a gondolatokat megosztom az Olvasóval, mély tisztelettel emlékezem Béres Józsefre, akinek a szellemisége és rendkívüli tudása nélkül nem kaphattam volna meg az utolsó láncszemet ahhoz az algoritmushoz, amely a rákban megbetegedett ember gyógyításának általam kidolgozott sorrendiségéhez elengedhetetlenül szükséges volt. Számomra így kerek a kép.

 

A rák gyógyítása, ezoterikus ismereteim alapján, többrétegű. A legnagyobb figyelmet a megelőzésre kell fordítani, és nem a már kialakult folyamatok biokémiai és biofizikai kezelésére. De ha már arra, akkor nem árt megismerkedni a rák valódi fizikai kórokozójával. Ha ez megtörtént, még mindig nem vagyunk képesek a betegség okára hatni, csakis az ezoterikus gyógyítás 1. törvénye betartásával, mely szerint a betegség a lélek elfojtásának eredménye. A gyógyító feladata a lélek felszabadítása, és a gondolkodó, érzelmeken keresztül motivált fizikai test alárendelése, a benne rejlő teremtői tervnek a személyiség akaratával egyezően.

Dr. Bíró Dénes
XV. évfolyam 3. szám

Címkék: ezotéria, lélek, rák

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.