Betegségek A-tól Z-ig

Al­ter­na­tív rák­ter­ápi­ák – a va­ló­di meg­ol­dás

Mi­ért kell az egész em­bert ke­zel­ni ah­hoz, hogy a rák el­tűn­jön?

  Gyó­gyít­ha­tat­lan. A rá­kos be­te­gek számá­ra ez a ki­je­len­tés fe­lér egy ha­lá­los íté­let­tel, so­kak számá­ra vi­szont in­kább új len­dü­le­tet ad gon­dol­ko­dá­suk meg­vál­toz­ta­tá­sá­hoz. Ar­ra ad esélyt, hogy a ha­gyo­má­nyos  ter­ápi­ák je­len­tet­te hosszú szen­ve­dés után az il­le­tő a sa­ját ke­zé­be ve­gye az éle­tét, és sze­líd gyógy­mó­do­kat ke­res­sen.


  Ha az ope­rá­ció, ke­mo­ter­ápia és su­gár­ke­ze­lés je­len­tet­te sok szen­ve­dés után a be­te­get gyó­gyít­ha­tat­lan­nak íté­lik, a riasz­tó ér­zé­sek mel­lett fel­buk­kan­hat a re­mény is, hogy még­is van ki­út. Hogy ér­de­mes to­vább­ra is ak­tív éle­tet él­ni, és meg­ke­res­ni azo­kat a gyógy­mó­do­kat, ame­lyek se­gít­sé­gé­vel oly­kor ke­zel­he­tet­len­nek ítélt be­te­gek is meg­gyó­gyul­nak.

   

  Lot­har Hir­ne­i­se, a né­met Em­be­rek a rák el­len ala­pít­vány el­nö­ke nem hisz a spon­tán gyó­gyu­lás­ban. Au­gus­ti­nus­szal ért egyet, aki azt mond­ta, a cso­dák nem a ter­mé­szet el­le­né­re ját­szód­nak le, ha­nem csak an­nak el­le­né­re, amit mi tu­dunk ró­la. A sza­kem­ber az el­múlt évek so­rán szám­ta­lan gyó­gyult tu­mor­pá­ciens­sel be­szélt, ezért nyu­godt szív­vel ál­lít­hat­ja, hogy fe­lé­pü­lé­sük­nek nin­cse­nek ti­tok­za­tos okai. Min­dan­nyi­an va­la­mi­lyen ter­ápi­át pró­bál­tak ki: táp­lál­ko­zás­ter­ápi­át, mé­reg­te­le­ní­tő pro­gra­mot, men­tá­lis gya­kor­la­to­kat, szel­le­mi gyó­gyá­sza­tot, ám mi­vel a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás sze­mé­ben ezek nem ter­ápi­ák, ezért be­szél­nek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan gyó­gyu­lás­ról. Ho­lott ezek a több­nyi­re ha­lál­ra ítélt em­be­rek na­gyon ke­mé­nyen meg­dol­goz­tak az egész­sé­gü­kért.

   

  A több mint hét éve te­vé­keny­ke­dő ala­pít­vány nem­csak Né­me­tor­szág­ban, ha­nem egész Eu­ró­pá­ban, Oro­szor­szág­ban, az Egye­sült Ál­la­mok­ban, Me­xi­kó­ban és má­sutt is vég­zett fel­mé­rő mun­kát. Szá­mos al­ter­na­tív kli­ni­kát fel­ke­res­tek, ta­nul­má­nyoz­ták az ott al­kal­ma­zott ter­ápiá­kat, or­vo­sok­kal és be­te­gek­kel be­szél­get­tek. Do­ku­men­tá­ci­ós mun­ká­ju­kat ki­egé­szítik azok az ada­tok, ame­lye­ket test­vér­szer­ve­ze­tük­től, az ame­ri­kai Pe­o­ple aga­inst can­cer ala­pí­távnytól kap­tak. Ezek­nek az ada­tok­nak nem­csak a szer­ve­zet tag­jai ve­szik hasz­nát, ha­nem azok az or­vo­sok és gyó­gyí­tók is, akik az ál­ta­luk szer­ve­zett ké­té­ves tan­fo­lyam so­rán ho­lisz­ti­kus rák­ta­ná­csa­dók­ká vál­nak. Az ala­pít­vány fe­la­da­ta ugya­nis nem a gyó­gyí­tás, ha­nem az in­for­má­ció­adás. En­nek meg­fe­le­lő­en fő­ként olyan em­be­rek for­dul­nak hoz­zá­juk, aki­kről a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás már le­mon­dott, de akik nem akar­ják fe­lad­ni a küz­del­met.

   

  Az aka­dé­miai or­vos­lás számá­ra rák ese­tén csak a mű­tét, a su­gár­ke­ze­lés, a ke­mo- és hor­mon­ter­ápia jö­het szó­ba. Ez azon­ban, hang­sú­lyoz­za a sza­kem­ber, tá­vol­ról sincs így! Ho­lisz­ti­kus szem­pont­ból néz­ve nem lé­te­zik re­mény­te­len eset, jól­le­het a ku­ta­tá­si pén­zek orosz­lán­ré­sze az em­lí­tett ter­ápi­ás te­rü­le­tek tá­mo­ga­tá­sá­ra megy el. A né­met ala­pít­vány szin­te va­la­mennyi lé­te­ző al­ter­na­tív ter­ápi­át kri­ti­kus vizs­gá­lat­nak ve­tet­te alá, és nem min­de­gyi­ket tud­ják fel­té­tel nél­kül aján­la­ni. Van­nak azon­ban két­ség­kí­vül ered­mé­nyes el­já­rá­sok. Ezek kö­zé tar­to­zik pél­dá­ul a dr. Jo­han­na Budwig-fé­le olaj-fe­hér­je koszt, a Ju­li­us Hac­ket­hals ál­tal ki­dol­go­zott hor­mon­blo­kád bu­se­re­lin­nel, az ak­tív láz­ter­ápia, a dr. Ru­dolf Pek­ars ne­vé­hez fű­ző­dő bio-elek­tro­ter­ápia, a Ger­zson-dié­ta, az ad­re­na­lin­ter­ápia, az an­ti­ne­o­plasz­ton­ter­ápia, a VG1000, és nem utol­só­sor­ban a ho­me­o­pá­ti­ás sze­rek al­kal­ma­zá­sa.

   

  El­gon­dol­kod­ta­tó, hogy a rá­kos sej­tek le­győ­zé­se ön­ma­gá­ban még nem je­len­ti au­to­ma­ti­ku­san az élet­mi­nő­ség ja­vu­lá­sát

   

  Ez utób­bi meg­le­pő ki­je­len­tés mö­gött az rej­tő­zik, hogy vi­lág­szer­te össze­sen két olyan kli­ni­ka lé­te­zik már, ahol elég bát­rak ah­hoz, hogy rá­kos be­te­ge­ket tel­je­sen nyíl­tan vál­lal­tan ki­zá­ró­lag ho­me­o­pa­ti­kus sze­rek­kel ke­zel­je­nek. Ugya­n­ak­kor lé­te­zik egy 1931-ben ké­szült ta­nul­mány, amely­ 225, ki­zá­ró­lag ho­me­o­pa­ti­kus ter­ápiá­ban ré­sze­sült be­teg­ről szól, és az il­le­tők két­har­ma­da hat év­vel ké­sőbb még élet­ben volt.

   

  Bár az al­ter­na­tív ter­ápiá­kat jór­észt Né­me­tor­szág­ban sem fi­nan­szí­roz­zák a be­teg­biz­to­sí­tók, van­nak olyan ter­ápi­ák, ame­lye­ket bár­ki el­kezdhet anél­kül, hogy ez arány­ta­la­nul nagy anya­gi ter­het ró­na rá. A pro­gram az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás­ra va­ló át­ál­lás­sal kez­dő­dik, ré­sze a mé­reg­te­le­ní­tés és bél­tisz­tí­tás, olyan egy­sze­rű meg­ol­dá­sok­kal, mint a be­ön­tés, a für­dők, a máj­pa­ko­lás, az iz­zasz­tó­kú­rák, az olaj­rá­gás, a sav-bá­zis egyen­súly meg­te­rem­té­se, a men­tá­lis gya­kor­la­tok, a me­di­tá­ció, a vi­zua­li­zá­ció és egy sor ha­son­ló do­log.

   

  Nem vé­let­len, hogy az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás ke­rült a lis­ta el­ső he­lyé­re. Lot­har Hir­ne­i­se ál­lít­ja, szá­mos olyan volt rá­kos be­teg­gel ta­lál­ko­zott, akik pusz­tán táp­lál­ko­zá­suk meg­vál­toz­ta­tá­sá­val győz­ték le a kórt. A rá­kel­le­nes dié­ta alko­tó­ele­mei a te­lí­tet­len zsír­sa­vak kom­bi­nál­va kén­tar­tal­mú ami­no­sa­vak­kal, mi­nél több friss bio­koszt­tal, le­he­tő­leg sok nyers en­ni­va­ló­val, ke­vés vagy sem­mi hús­sal, va­la­mint fris­sen pré­selt gyü­mölcs- és zöld­ség­le­vek­kel.

   

   

  Ha a be­teg gyó­gyul, az át­té­tek el­tűn­nek

  A sza­kér­tő meg­lá­tá­sa sze­rint az or­vos­tu­do­mány azért al­kal­maz­za a ke­mo­ter­ápi­át, mert ez­zel – és a high-tech or­vos­lás­sal – több pénzt le­het ke­res­ni. A má­sik ok a hoz­zá­ál­lás: sze­rin­tük a tu­mor a go­nosz, amely­re min­den kon­cen­trál, ame­lyet fel­tét­le­nül el kell tá­vo­lí­ta­ni, ke­rül, ami­be ke­rül, akár a be­teg éle­te árán is. Köz­ben tel­je­sen el­fe­lejt­kez­nek ar­ról, hogy a tu­mo­rok és át­té­tek el­tűn­nek, ha a be­teg meggyó­gyul. És ép­pen ez a leg­több al­ter­na­tív rák­ter­á­pia ki­in­du­lá­si pont­ja. En­nek el­le­né­re a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás lét­jo­go­sult­sá­gu­kat ta­gad­ja, nem is ta­nít­ják őket az or­vos­egyet­eme­ken.

   

  Az olyan al­ter­na­tív ter­ápi­ák, mint a gal­va­no­ke­ze­lés vagy a ho­me­o­pá­tia lát­szó­lag re­mény­te­len ese­tek­ben is esélyt kí­nál a tú­lé­lés­re. A taj-csi vagy a vi­zua­li­zá­ci­ós gya­kor­la­tok elő­se­gí­tik a bel­ső har­mó­nia meg­te­rem­té­sét, és ez­zel új len­dü­le­tet ad­nak az em­ber­nek

   

  Lot­har Hir­ne­i­se úgy vé­li, va­ló­ban szük­ség le­het a rosszin­du­la­tú da­ga­nat el­tá­vo­lí­tá­sá­ra, ha fe­k­vé­se és mé­re­te miatt élet­fon­tos­sá­gú szer­ve­ket nyom vagy elvi­sel­he­tet­len fáj­dal­ma­kat okoz. Tisz­tá­ban kell len­ni ugya­nak­kor az­zal, hogy a tu­mor el­pusz­tí­tá­sa nem fel­tét­le­nül je­len­ti az élet­ki­lá­tá­sok meg­hosszab­bo­dá­sát, és – fő­ként ag­resszív ke­mo­ter­ápia vagy su­gár­ke­ze­lés ese­tén – nem biz­tos, hogy ja­vít­ja az élet­mi­nő­sé­get. A sza­k­em­ber azért es­küdt el­len­sé­ge a ke­mo­ter­ápiá­nak, mert, mint mond­ja, is­me­ri azo­kat a kli­ni­kai vizs­gá­la­to­kat, ame­lyek egyér­tel­mű­en be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy a da­ga­na­tok nyolcvan szá­za­lé­ka ese­té­ben ez a faj­ta ke­ze­lés nem hosszab­bít­ja meg az éle­tet. Ak­kor sem, ha ha­tá­sá­ra a da­ga­nat ki­sebb lesz vagy el­tű­nik. Nem vé­let­len, te­szi hoz­zá, hogy név­te­le­nül ki­töl­tött kér­dő­í­ve­ken sok or­vos úgy nyi­lat­ko­zik, sem­mi­kép­pen sem len­ne haj­lan­dó alá­vet­ni va­la­me­lyik hoz­zá­rar­to­zó­ját ke­mo­ter­ápiá­nak. En­nek el­le­né­re a leg­több rá­kos be­teg­nél al­kal­maz­zák, és so­kan be­le is hal­nak – nem a rák­ba, ha­nem a ke­ze­lés­be. Vagy ha nem, ak­kor is je­len­tő­sen csök­ken az esé­lyük az ered­mé­nyes ke­ze­lés­re. A sza­kem­ber sze­rint akik tú­lé­lik a ke­mo­ter­ápi­át és az ope­rá­ci­ót, azok sok­kal in­kább a ke­ze­lés el­le­né­re, és nem amiatt gyó­gyul­tak meg. Olyan ket­tős vizs­gá­lat ada­tai pe­dig nem áll­nak ren­del­ke­zés­re, ahol a ke­mo­terá­piá­val ke­zelt pá­cien­se­ket olyan kon­troll­cso­port­tal ha­son­lí­ta­nák össze, amely­nek tag­jai ki­zá­ró­lag bio­ló­giai ter­ápiá­kat kap­tak.

   

  Nem ajánl­ja a ke­mo­ter­ápi­át sem leu­ké­mi­ás gye­re­kek, sem he­rer­ák­ban szen­ve­dők számá­ra. Egy­részt azért, mert sok olyan pá­cienst is­mer, aki ezek­ből a be­teg­sé­gek­ből felggyó­gyult ke­mo­ter­ápia nél­kül is, il­let­ve he­rer­ák­ügy­ben lé­te­zik egy olyan olasz vizs­gá­lat, amely­ben a nem ke­zelt be­te­gek tú­lé­lé­se alig volt rossz­abb a ke­mo­ter­ápi­ás cso­por­té­nál. Ami a leu­ké­mi­át il­le­ti, ott az a ké­tely is fel­me­rül, va­ló­ban rá­król van-e szó, vagy va­la­mi­lyen egyéb meg­be­te­ge­dés­ről. Rá­adá­sul ez eset­ben a ke­mo­ter­ápia azért hat, mert a rosszin­du­la­tú sej­tek a vér­ben úsz­nak, azaz hoz­zá­juk le­het fér­ni. Da­ga­na­tok­nál ez­zel szem­ben a rá­kos sej­tek egyet­len nagy masszát al­kot­nak a szö­ve­te­ken be­lül, és ne­he­zen ér­he­tők el a ci­tosz­ta­ti­ku­mok számá­ra.

   

   

  Rá­kos gye­re­kek: kü­lön­le­ges pro­blé­ma

  Lot­har Hir­ne­i­se fel­te­szi a kér­dést: va­jon hány gye­rek ve­szí­ti éle­tét a ke­mo­ter­ápia so­rán? Vé­gez­zük el a kö­vet­ke­ző gon­do­lat­kí­sér­le­tet – ja­va­sol­ja. Vá­lasszunk ki száz egész­sé­ges gye­re­ket, és elő­ször ad­junk ne­kik (aho­gyan ez a leu­ké­mi­ás kis pá­cien­sek­nél szo­ká­sos) elő­ször kor­ti­zont, utá­na nagy dó­zi­sú kemoter­á­pi­át, majd vé­gez­zük el a szük­sé­ges csont­ve­lő-át­ül­te­tést. Kény­sze­rít­sük rá eze­ket a gye­re­keket ar­ra, hogy két éven át több hó­na­pot kór­ház­ban tölt­se­nek. Biz­to­san lesz­nek kö­zü­lük né­há­nyan, akik tú­lé­lik ezt a pro­ce­dú­rát, de so­kan előbb-utóbb vagy be­le­hal­nak, vagy sú­lyo­san ká­ro­sod­nak.

   

  En­nek el­le­né­re a gye­re­kek ese­te tör­vé­nyi szem­pont­ból néz­ve is ké­nyes, hi­szen az a szü­lő, aki nem haj­lan­dó be­teg gye­re­két alá­vet­ni a ha­gyo­má­nyos or­vos­tu­do­mány elő­ír­ta ter­ápiák­nak, azt koc­káz­tat­ja, hogy elve­szik tő­le a gye­re­ket. Más a hely­zet a gyó­gyít­ha­tat­lan­ná nyil­vá­ní­tott pá­cien­sek­kel. Őket ha­za­kül­dik, és a szü­lő ek­kor már sza­ba­don ke­res­he­ti a gyó­gyu­lás út­ját. Saj­nos az is elő­for­dul, hogy az al­ter­na­tív ter­ápi­ák­kal fel­ja­ví­tott ál­la­po­tú gye­re­ket új­ra ke­mo­ter­á­piá­nak ve­tik alá, és eb­be sze­gény vé­gül be­le­hal. Ami pe­dig a su­gár­ke­ze­lést il­le­ti, ah­hoz Lot­har Hir­ne­i­se csak annyit fűz hoz­zá: va­jon lé­te­zik-e olyan ra­dio­ló­gus, aki idő­ről idő­re meg­elő­ző su­gár­ke­ze­lés­nek vet­né alá ma­gát csak azért, hogy el­pusz­tít­sa a min­d-an­nyi­unk szer­ve­ze­té­ben rend­sze­re­sen ke­let­ke­ző rá­kos sej­te­ket, ne­hogy da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés ala­kul­jon ki ná­la?

   

   El­té­rő gyó­gyí­tók, el­té­rő utak: ered­mé­nyes­nek bi­zo­nyult a Ju­li­us Hac­ket­hals (bal­ra) ál­tal ki­dol­go­zott hor­mon­blo­kád, az Amo Thal­ler- (kö­zé­pen) fé­le láz­ter­ápia, és a dr. Ru­dolf Pek­ars (jobb­ra) ne­vé­hez fű­ző­dő bio-elek­tro­ter­ápia

   

  A né­met sza­kem­ben sa­ját be­val­lá­sa sze­rint nagy ér­dek­lő­dés­sel fi­gye­li a ha­gyo­má­nyos or­vos­tu­do­mány rák­ter­ápi­ás kon­cep­ció­i­nak fej­lő­dé­sét. Nagy öröm­mel köny­ve­li el azt is, hogy az ala­pít­vány­nál ta­ná­csot ké­rők kö­zött nem­csak be­te­gek és hoz­zá­tar­to­zók, ha­nem egy­re több or­vos is fel­buk­kan. Ha­son­ló­kép­pen öröm­mel töl­ti el az a ten­den­cia is, hogy min­din­kább nem­csak az or­vo­sok ál­tal gyó­gyít­ha­tat­lan­nak el­köny­velt pá­cien­sek for­dul­nak hoz­zá­juk, ha­nem olyan rá­kos be­te­gek is, akik in­for­má­ció­kat ke­res­nek dön­té­se­ik­hez, és még nem ve­tet­ték alá ma­gu­kat a ha­gyo­má­nyos ter­ápiák­nak.

   

   

  Éle­te az al­ter­na­tív ter­ápi­ák szol­gál­ta­lá­ban áll

  Lot­har Hir­ne­i­se, az Em­be­rek a rák el­len alaptvány lét­re­ho­zó­ja. A szo­mo­rú al­kal­mat egy ba­rátjának rák okoz­ta ha­lá­la szol­gál­tat­ta. Az 1961-ben szü­le­tett, be­teg­ápo­lói ké­pe­sí­tés­sel rend­le­ke­ző fér­fi 1990-ben ott­hagy­ta a pszi­chiát­riai kli­ni­kát, ahol ad­dig dol­go­zott, és új pály­ára lé­pett: meg­vá­sá­rolt egy sport­sze­rüz­le­tet. Az így szer­zett anya­gi füg­get­len­ség le­he­tő­vé tet­te számá­ra, hogy éle­tét az al­ter­na­tív rák­ter­ápi­ák ku­ta­tá­sá­nak szen­tel­je.

   

    

  Rák­ter­ápia ese­tén köz­pon­ti kér­dés a he­lyes táp­lál­ko­zás: bio­koszt sok te­lí­tet­len zsír­sav­val, ke­vés vagy sem­mi hús­sal és fris­sen pré­selt gyü­mölcs- és zöld­ség­le­vek­kel

   

  Eh­hez a szo­mo­rú al­kal­mat egy ba­rát­já­nak rák miat­ti ha­lá­la szol­gál­tat­ta. Hir­ne­i­se egy lon­do­ni könyv­ki­ál­lí­tá­son is­mer­ke­dett meg az ame­ri­kai Em­be­rek a rák el­len ala­pít­vány el­nö­ké­vel, Frank Wi­ew­el­lel, és a ket­tős él­mény nyo­mán 1997-ben lét­re­hoz­ta az ala­pít­vány né­met test­vér­szer­ve­ze­tét. Az ala­pít­vány szék­he­lyén, a Stutt­gart mel­le­ti Ker­nen­ben ta­lál­ha­tó Né­me­tor­szág leg­na­gyobb olyan do­ku­men­tum­gyűj­te­mé­nye, amely fel­vi­lá­go­sí­tást ad az al­ter­na­tív rák­ter­ápi­ák­ról. En­nek ré­sze az a sok száz be­teg­tör­té­net is, amely a rossz prog­nó­zis el­le­né­re al­ter­na­tív mód­sze­rek­kel rák­ból ki­gyó­gyult em­be­re­kről szól.

   

   

  Al­ter­na­tív rák­ter­ápi­ák – rö­vi­den

  • Ger­zson-dié­ta: en­zi­mek, vi­ta­mi­nok, ás­vá­nyi anya­gok be­vi­te­lé­vel, órán­ként fo­gyasz­tott fris­sen pré­selt nö­vé­nyi le­vek­kel hely­re­hoz­za a meg­za­vart szer­ve­ze­tet, és mé­reg­te­le­ní­tés­sel össze­kap­csol­va ki­húz­za a ta­lajt a rák lába alól
  • Im­mu­no-aug­men­ta­tív ter­ápia: bi­zo­nyos vér­fe­hér­jék­nek a be­in­jek­ció­zá­sá­val hely­re­ál­lít­ja a test­ben a rák el­le­ni im­mun­vé­de­lem­hez nél­kü­löz­he­tet­len, négy vér­fe­hér­je-össze­te­vő al­kot­ta egyen­súlyt
  • Dr. Pek­ars-fé­le bio-elek­tro­ter­ápia: két pla­ti­na­elek­tró­dát ve­zet­nek a tu­mor­ba vagy az azt kö­rül­ve­vő szö­ve­tek­be. A két elek­tró­da kö­zött gyen­ge egye­ná­ram fo­lyik, amely el­pusz­tít­ja a rá­kos sej­te­ket
  • Olaj-fe­hér­je koszt Budwig sze­rint: en­nél a rák­dié­tá­nál so­vány tú­ró és le­nolaj for­má­já­ban jut­tat­nak a szer­ve­zet­be több­szö­rö­sen te­lí­tet­len zsír­sa­va­kat és kén­tar­tal­mú fe­hér­jé­ket. Ez ak­ti­vi­zál­ja a sejt­lég­zést és mo­bi­li­zál­ja a szer­ve­zet sa­ját gyó­gyí­tó ere­jét
  • VG 1000: az em­be­ri méh­le­pény vé­ré­ből ki­vont VG 1000 im­mu­na­nyag ké­pes­sé te­szi az im­mun­rend­szert ar­ra, hogy el­pusz­tít­sa a rá­kos sej­te­ket
  • Anit­ne­o­plas­ton-ter­ápia: az em­be­ri vi­ze­let­ből ki­vont pep­ti­dek fé­ke­zik bi­zo­nyos rák­faj­ták nö­ve­ke­dé­sét. Az anya­got in­tra­vé­ná­san vagy kap­szu­lák for­má­já­ban

  M.L.
  X. évfolyam 11. szám

  Címkék: alternatív rákterápiák

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.