Betegségek A-tól Z-ig

Csök­ken­tett deuté­ri­um­tar­tal­mú víz

Ha­tá­sos ké­szít­mény a rák el­len – egye­lő­re hi­va­ta­los elis­me­rés nél­kül

Az 1930-as évek­ben Urey No­bel-dí­jat ka­pott a deuté­ri­um fel­fe­de­zé­sé­ért, ame­lyik hat­szor na­gyobb mennyi­ség­ben van je­len a szer­ve­ze­tünk­ben, mint a kal­ci­um, és tíz­sze­re­se a mag­né­zi­u­mé­nak. Dr. Som­lyai Gá­bor, a bio­ló­giai tu­do­má­nyok kan­di­dá­tu­sa, aki mo­le­ku­lá­ris bio­ló­giá­val, gén­se­bé­szet­tel fog­lal­ko­zott, 1990 óta vizs­gál­ja a deuté­ri­um sze­re­pét a da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sé­ben. A kí­sér­le­tek­be be­vont hat­van ku­ta­tó és or­vos a vi­lág öt or­szá­gá­ban ar­ra a meg­ál­la­pí­tás­ra ju­tott, hogy a csök­ken­tett deuté­ri­um- tar­tal­mú víz le­las­sít­ja, le­ál­lít­ja vagy vissza­for­dít­ja a da­ga­na­tok nö­ve­ke­dé­sét. El­ső­sor­ban ez­zel ma­gya­ráz­ha­tó, hogy az utób­bi négy év­ben ide­ha­za fo­ko­za­to­san csök­ken a da­ga­na­tos ha­lá­lo­zás. A té­má­ról a fel­ta­lá­ló­val be­szél­get­tünk.


 

– Ré­gó­ta tu­dott, hogy a rá­kos da­ga­na­tok el­sőd­le­ges oka az, hogy hi­bák ke­let­kez­nek a ge­ne­ti­kai pro­gram­ban. Az élet­hez tar­to­zik az a tény, hogy ami­kor egy sejt­ből ket­tő lesz, a ge­ne­ti­kai anya­got is meg kell dup­láz­ni, ami az em­ber ese­té­ben azt je­len­ti, hogy há­rom­mil­li­árd be­tű­ből ál­ló ge­ne­ti­kai kó­dot kell két kó­piá­ban elő­ál­lí­ta­ni. Ez a me­cha­niz­mus ha­son­lít ah­hoz, ami­kor a gépí­ró­nő­nek több száz vagy ezer ol­dalt kell le­gé­pel­nie. Bár­mi­lyen jól gépel va­la­ki, bi­zo­nyos gya­ko­ri­ság­gal fél­reüt egy-egy be­tűt. Utó­lag ugyan ki­ja­vít­ja, de né­hány hi­ba így is ben­ne ma­rad a szö­veg­ben. A sta­tisz­ti­ka azt mu­tat­ja, hogy egymil­lió be­tű át­írá­sa után ezer hi­ba ma­rad, amely­ből 999-et ki­ja­vít, egyet azon­ban nem. Ha­son­ló­an mű­kö­dik az élet is: ami­kor meg­tör­té­nik a meg­ter­mé­ke­nyí­tés, a sej­tek el­kez­de­nek osz­tód­ni, azu­tán, az idő elő­re­ha­lad­tá­val, a szer­ve­ze­tünk egy­re több osz­tó­dá­son megy ke­resz­tül, egy­re több­ször kell át­má­sol­ni a ge­ne­ti­kai anya­got, idő­vel pe­dig a hi­bák dú­sul­nak. Az élő szer­ve­zet ugyan fan­tasz­ti­kus me­cha­niz­mu­so­kat dol­go­zott ki ar­ra, hogy csök­kent­se a hi­bá­kat, min­det még­sem tud­ja kor­ri­gál­ni. A sta­tisz­ti­kák sze­rint negy­ve­né­ves kor fö­lött kezd me­re­de­ken emel­ked­ni a da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­sek száma, ami ar­ra ve­zet­he­tő vissza, hogy a hi­bák gya­krab­ban ke­rül­nek a ge­ne­ti­kai pro­gram­ba, és a ja­ví­tó me­cha­niz­mu­sok ha­té­kony­sá­ga is csök­ken. Száz év­vel eze­lőtt negy­ven év volt a vár­ha­tó élet­tar­tam, ezért ke­vés volt a da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés, má­ra ki­to­ló­dott 60-70 év­re, en­nek meg­fe­le­lő­en a szer­ve­zet­ben na­gyobb eséllyel ke­let­kez­nek és ma­rad­nak fenn da­ga­na­tos sej­tek.

 

– Gon­do­lom, va­la­me­lyest raj­tunk is mú­lik, elő­se­gít­jük-e vagy hát­rál­tat­juk a hi­bás sej­tek túl­bur­ján­zá­sát...

 

– Ter­mé­sze­te­sen, az élet­mó­dunk nagy­ban be­fo­lyá­sol­ja a fo­lya­ma­tot, hi­szen a do­hány­zás, a rossz le­ve­gő és kü­lön­bö­ző ká­ros ve­gyü­le­tek, ame­lyek az ét­el­lel, az ital­lal vagy más mó­don be­lénk ke­rül­nek, be­le­szól­hat­nak az egyen­súly­ba, el­tol­hat­ják ab­ba az irány­ba, ahol sza­po­ro­dik a ge­ne­ti­kai hi­bák száma, és meg­nő az esé­lye an­nak, hogy va­la­ki­nek 10-20-30 éven be­lül da­ga­nat ala­kul ki a szer­ve­ze­té­ben. Olyan ez, mint ami­kor va­la­ki az au­tó­pá­lyán 200 ki­lo­mé­te­res se­bes­ség­gel szág­uld – na­gyobb az esé­lye, hogy ka­ram­bo­lo­zik, mint an­nak, aki nor­mál tem­pó­ban ha­lad. Igaz, aki min­dent sza­bályt be­tart­va ve­zet, az is szen­ved­het ba­le­se­tet, te­hát a rák oly­an­nál is ki­fej­lőd­het, aki egész­sé­ge­sen él, de en­nek sok­kal ki­sebb az esé­lye. Amíg egy sejt­ből 1-2 cen­ti­mé­ter át­mé­rő­jű tu­mor fej­lő­dik, el­te­lik 4-5 év. Ered­mé­nye­ink azt mu­tat­ják, hogy a deuté­ri­um meg­vo­ná­sá­val, va­gyis a csök­ken­tett deuté­ri­umtar­tal­mú víz fo­gyasz­tá­sá­val el­tün­tet­he­tők a da­ga­na­tos sejt­cso­por­tok a szer­ve­zet­ből. Meg­elő­zés­kép­pen 2-3 éven­ként meg­is­mé­telt, két hó­na­pon ke­resz­tül tar­tó kú­ra se­gít fenn­tar­ta­ni az egész­sé­ges ál­la­po­tot. Ma­gyar­or­szá­gon éven­te 60 ezer da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dést reg­isz­trál­nak, ezt a szá­mot drasz­ti­ku­san le­het­ne csök­ken­te­ni az ál­ta­lunk ki­kí­sér­le­te­zett víz fo­gyasz­tá­sá­val. Ma a kü­lön­bö­ző che­mo­ter­ápi­ás ke­ze­lé­sen át­eset­tek 50%-a meg­hal – ezt 10%-ra le­het­ne re­du­kál­ni.

 

– Mi az oka an­nak, hogy a csök­ken­tett deuté­ri­umtar­tal­mú víz nem fog­lal­ja el a ne­ki meg­fe­le­lő he­lyet a gyó­gyí­tás­ban?

 

– Az ál­lat­gyó­gyá­szat­ban négy év­vel eze­lőtt tör­zsköny­vez­ték a da­ga­na­tel­le­nes ké­szít­ményt, amely­nek in­jek­ci­ós vál­to­za­tá­val a kö­zel­múlt­ban zá­rult­ak le a kli­ni­kai vizs­gá­la­tok. A ta­lál­mányt nem­zet­kö­zi sza­ba­dal­mak vé­dik, az el­já­rás­ra ed­dig 19 or­szág adott sza­ba­dal­mi ol­tal­mat. Ered­mé­nye­in­ket a ma­gya­ron kí­vül an­gol és né­met nyel­ven pu­bli­kál­tuk, a ,,Győz­zük le a rá­kot’’ cí­mű könyv ro­mán, an­gol és ja­pán nyel­ven is meg­je­lent. Ter­mé­kün­ket en­ge­délyez­ték az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban, Ja­pán­ban, Dá­niá­ban és Bul­gá­riá­ban. Min­den erő­fe­szí­tés, a nyil­ván­va­ló ered­mé­nyek, az ál­lat­gyó­gyá­szat­ban elért si­ke­rek el­le­né­re az Or­szá­gos Gyógy­sze­ré­sze­ti In­té­zet az el­múlt évek mun­ká­ját nem tart­ja bi­zo­nyí­tó ere­jű­nek, nem ad­ják meg a hi­va­ta­los en­ge­délyt, hogy a ter­mé­ket gyógy­szer­ként le­hes­sen tör­zsköny­vez­ni. Úgy tű­nik, nem a da­ga­na­tos be­teg­ség le­küz­dé­se a leg­ne­he­zebb fe­la­dat, ha­nem az el­já­rás elis­mer­te­té­se a szak­ha­tó­ság­gal, mi­köz­ben a csök­ken­tett deuté­ri­umtar­tal­mú víz­zel az élet­mi­nő­ség meg­tar­tá­sa, il­let­ve ja­ví­tá­sa mel­lett, mel­lék­ha­tá­sok nél­kül ér­he­tő el ter­ápi­ás ha­tás. Amíg nem kap­juk meg az en­ge­délyt, a be­te­gek ki van­nak té­ve an­nak, hogy ér­te­sül­nek-e va­la­mi­lyen úton-mó­don a ké­szít­mény­ről vagy sem, ahe­lyett, hogy or­vo­si fe­lü­gye­let mel­lett gyó­gyul­hat­ná­nak.

Józsa Éva
X. évfolyam 11. szám

Címkék: deutérium, víz

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.