Betegségek A-tól Z-ig

Ha a hormonrendszer megzavarodik

A gyógynövények ereje


Szen­ved­nek, és szen­ved tő­lük köz­vet­len kör­nye­ze­tük is: sok nő a men­stru­á­ció kez­de­te előtt tel­je­sen ki van szol­gál­tat­va tes­te egyen­súly­vesz­té­sé­nek. Ez a disz­har­mó­nia gya­kran igen he­ves for­má­ban nyil­vá­nul meg.


A tü­ne­tek igen sok­fé­lék le­het­nek: erő­tel­jes han­gu­la­tin­ga­do­zá­sok, ro­ha­mok­ban je­lent­ke­ző édes­sé­géh­ség, in­ger­lé­keny­ség, al­vá­sza­va­rok, fáj­dal­mas em­lő­fe­szü­lés, has­puf­fa­dás, szék­re­ke­dés, ödé­má­so­dás és ez­zel együtt já­ró súly­gya­ra­po­dás, fej­fá­jás és hány­in­ger. Rá­adá­sul ilyen­kor könnyeb­ben újul ki az ajak­her­pesz is.

 

A tú­lér­zé­keny­ség fo­ko­zott hor­mo­ná­lis te­vé­keny­ség­re utal. A hely­ze­tet to­vább ront­hat­ja a máj le­gyen­gült mű­kö­dé­se. E szer­vünk szer­te­ága­zó fe­la­da­tai kö­zé tar­to­zik ugya­nis a test ál­tal ter­melt hor­mo­nok és mé­re­ga­nya­gok le­bon­tá­sa, ha­tás­ta­la­ní­tá­sa. A rosszul, nem meg­fe­le­lő­en mű­kö­dő máj ter­mé­sze­te­sen nem ké­pes tel­jes mér­ték­ben el­lát­ni fe­la­da­tát. Ezért a női szer­ve­zet a ha­vi ci­k­lus má­so­dik fe­lé­ben sok­szor nem tud meg­bir­kóz­ni az emel­ke­dett hor­mon­szin­tek­kel. A táp­lál­ko­zás fon­tos sze­re­pet játsz­hat a pro­blé­mák meg­ol­dá­sá­ban, amennyi­ben ke­ve­sebb hor­mont fo­gyasz­tunk el éte­leink­kel. Gyógy­nö­vé­nyek­kel is fo­koz­hat­juk, se­gít­het­jük má­junk mű­kö­dé­sét, a szer­ve­zet mé­reg­te­le­ní­té­sét.

 

A meg­fe­le­lő ét­rend

Fon­tos: Együnk ke­ve­sebb sót, ke­rül­jük az ipa­ri­lag fi­no­mí­tott asz­ta­li sót.

 

Tes­tünk­nek na­pon­ta 2-4 mg B6-vi­ta­min­ra van szük­sé­ge. Ezek zöld fő­ze­lék­fé­lék­ben, szó­já­ban, bur­go­nyá­ban, to­jás­sár­gá­já­ban és élesz­tő­ben for­dul­nak elő je­len­tő­sebb mennyi­ség­ben.

 

A mag­né­zi­um és a kal­ci­um is fon­tos. A fe­hér liszt­ből ké­szí­tett tész­ta­fé­lék és ke­nye­rek azon­ban nem tar­tal­maz­nak ele­gen­dőt ezek­ből, te­hát: együnk tel­jes kiőr­lé­sű liszt­ből ké­szült ke­nye­ret!

 

A kri­ti­kus na­pok, a fo­gam­zás­gát­ló ta­blet­ta el­ha­gyá­sa, a vál­to­zás ko­ra – szá­mos kö­rül­mény ki­bil­lent­he­ti egyen­sú­lyá­ból a női szer­ve­zet hor­mon­ház­tar­tá­sát.

 

Az ödé­mák ki­ala­ku­lá­sá­nak meg­elő­zé­se ér­de­ké­ben sem­mi­képp se csök­kent­sük a na­pi fo­lya­dék­fo­gyasz­tást! A víz (a le­he­tő­leg szén­sav­men­tes) ter­mé­sze­tes víz­haj­tó. Ha­tá­sá­ra a máj és a ve­sék mű­kö­dé­se ja­vul.

 

A mé­reg­men­tes, vi­ta­mi­nok­ban dús táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tá­sá­val meg­előz­het­jük a men­stru­á­ció­kor je­lent­ke­ző szék­re­ke­dést is. Ne ter­hel­jük a má­jat sült ét­elek­kel, túl sok cso­ko­lá­dé­val és al­ko­hol­lal, ugya­nak­kor fo­koz­zuk az epe­hó­lyag mű­kö­dé­sét: pl. fe­ke­te re­tek­kel, ar­ti­csó­ká­val és olí­va­bo­gyó­val.

 

 

Hor­mon­ház­tar­tást sza­bá­lyo­zó gyógy­nö­vé­nyek­kel a har­mó­niá­ért

Az öszt­ro­gén­túl­ter­me­lő­dés el­len­sú­lyo­zá­sá­ra gesz­ta­gé­nek­hez ha­son­ló ha­tó­a­nya­go­kat tar­tal­ma­zó gyógy­nö­vé­nye­ket fo­gyas­szunk. Ilyen a szar­sza­pa­ril­la, a pa­lást­fű, ba­rát­bors (ag­nus cas­tus) tea, tink­tú­ra for­má­já­ban. A tink­tú­rá­ból na­pon­ta egy­szer 15 csep­pet ve­gyünk be né­mi víz­ben.

 

A hor­mon­ház­tar­tást sza­bá­lyo­zó nö­vé­nyek kö­zé so­rol­ha­tó a mál­na­le­vél, a fe­ke­te ri­biz­li le­ve­le, va­la­mint a csip­ke­bo­gyó, szin­tén tea vagy tink­tú­ra for­má­já­ban szed­he­tő.

 

A fia­tal nyír­fa­rügy és kom­ló­ter­més te­aként fo­gyaszt­va ha­tá­so­san csök­ken­ti a fáj­dal­mas em­lő­fe­szü­lést. Szin­tén ajánl­ha­tó a li­get­szé­pe ola­já­val tör­té­nő be­dör­zsö­lés is, e nö­vény több­szö­rö­sen te­lí­tet­len zsír­sa­vai jó­té­ko­nyan be­fo­lyá­sol­ják a hor­mo­ná­lis mű­kö­dé­se­ket.

 

 

A gyógy­fü­vek mé­reg­te­le­ní­te­nek és tá­mo­gat­ják a szerv­mű­kö­dé­se­ket

A máj és az epe­hó­lyag mé­reg­te­le­ní­té­sé­re igen al­kal­mas a bol­do ne­vű nö­vény (de­presszió­el­le­nes), va­la­mint a fe­ke­te re­tek (az epeü­rí­tés fo­ko­zá­sá­ra), a kö­mény és az ánizs (puf­fa­dás­gát­ló), a gyer­me­klánc­fű, a föl­di­töm­jén, a ka­kukk­fű és a má­ria­tö­vis mag­ja.

 

A ve­sék mé­reg­te­le­ní­té­sé­ben be­vált az arany­ru­ta.

 

A ga­la­go­nya, a gol­go­ta­vi­rág, a ci­t­rom­fű és a macs­ka­gyö­kér meg­nyug­tat­ják a szí­vet és a lel­ket.

 

A má­ria­tö­vis ter­mé­se el­ső­sor­ban a máj re­ge­ner­álá­sá­ra hasz­ná­la­tos. Mi­vel a máj­nak fon­tos sze­re­pe van a hor­mo­nok le­bon­tá­sá­ban, a má­je­re­de­tű de­presszió, va­la­mint a zsí­re­mész­tés za­va­ra­inak gyó­gyí­tá­sá­ban e gyógy­nö­vényt fo­gyaszt­hat­juk. Egyéb­ként a szop­ta­tós anyák tej­ter­me­lé­sét is se­gí­ti. A má­ria­tö­vis ter­mé­se nyu­god­tan fo­gyaszt­ha­tó ter­hes­ség ide­jén is, kel­le­mes mel­lék­ha­tá­sa, az eny­hén pé­pes szék­let sok ter­hes nő­nek va­ló­sá­gos ál­dás. A drá­ga, kap­szu­lá­zott vagy ta­blet­ta for­má­já­ban for­gal­ma­zott ki­vo­nat ol­csó és szin­tén ha­té­kony al­ter­na­tí­vá­ja a zú­zott vagy pely­he­sí­tett ma­gok fo­gyasz­tá­sa. Egy te­áska­nál­nyi a jog­hurt­ba vagy a müz­li­be ke­ver­ve ele­gen­dő.

 

Az arany­ru­ta a ve­sék gyógy­sze­re, de a jel­leg­ze­tes ha­vi pro­blé­mák meg­ol­dá­sá­ban is se­gít. Mel­let­te: A má­ria­tö­vis mag­ja ak­ti­vál­ja a fá­radt má­jat, így sza­bá­lyoz­va a női hor­mon­ház­tar­tást

 

Az arany­ru­tát el­ső­sor­ban hú­gyú­ti be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­ben al­kal­maz­zák elő­sze­re­tet­tel, de ki­vá­ló a női ba­jok eny­hí­té­sé­ben is. A ha­gyo­má­nyos gyó­gyí­tó is­ko­lák ta­ní­tá­sa sze­rint ugya­nis az ér­zel­mek ott­ho­na a ve­se. Ér­zel­mek, fel­há­bo­ro­dás, vá­gyak – min­dezt a ve­se dol­goz­za fel. Az arany­ru­ta erő­sí­ti a ve­sé­ket és sta­bi­li­zál­ja az ér­zel­mi éle­tet. 15 csepp arany­ru­ta tink­tú­ra éh­gyo­mor­ra, és mind­járt job­ban kez­dő­dik a nap.

 

A vé­re­hul­ló fecs­ke­fű ho­me­o­pá­ti­ás ké­szít­mény for­má­já­ban jó­té­kony ha­tást gya­ko­rol az epe­hó­lyag­ra, va­la­mint a máj­ban zaj­ló anyag­cse­ré­re. A men­ses előtt je­lent­ke­ző jobb ol­da­li mi­grén a máj mű­kö­dé­si za­va­ra­i­ra hív­ja fel fi­gyel­mün­ket. (Egyéb­ként a máj is a jobb test­fé­len ta­lál­ha­tó!) Az ilyen tí­pu­sú fej­fá­jás­ra az egyik leg­jobb gyógy­szer a Che­li­do­ni­um fer­ro cul­tum D3. Eb­ből na­pon­ta há­rom­szor 5 csep­pet kell ét­ke­zés előtt, víz­zel hí­gít­va be­ven­ni.

 

Nem csak a has, a mel­lek is fáj­nak a ne­héz na­pok­ban

A fia­tal nők is egy­re gya­krab­ban pa­nasz­kod­nak a men­stru­á­ció előt­ti na­pok­ban fáj­dal­mas em­lő­fe­szü­lés­re (mas­todynia). Gya­kran a fo­gam­zás­gát­ló ta­blet­ta is sze­re­pet ját­szik e je­len­ség ki­ala­ku­lá­sá­ban. Hét­köz­na­pi élve­ze­ti mér­ge­ink, a ká­vé, a ni­ko­tin, pá­ro­sul­va a tar­tós stressz­ha­tás­sal, szin­tén fo­koz­hat­ják a pro­lak­tin ne­vű hor­mon ter­me­lő­dé­sét.

 

Sa­lá­tá­in­kat le­he­tő­leg gyógy­ha­tá­sú, friss zöld­fű­sze­rek­kel íze­sít­sük: a roz­ma­ring például sti­mu­lál­ja a női szer­ve­zet mi­ri­gye­it

 

Ez hosszú tá­von a mell mi­ri­gyál­lo­má­nyá­nak cso­mó­so­dá­sát ered­mé­nyez­he­ti. A leg­több mell­pa­nasz men­s­tru­á­ció előtt rossz­ab­bo­dik. Itt csak a ter­mé­szet se­gít­het: nö­vé­nyi gesz­ta­gé­nek for­má­já­ban. A Mas­todynon kom­plex ho­me­o­pá­ti­ás ké­szít­mény, amely csep­pek és ta­blet­ta for­má­já­ban egy­aránt kap­ha­tó, eny­hí­ti a mell­fe­szü­lést.

 

A ba­rát­cser­je, az írisz, az ig­na­tia, va­la­mint a tig­ris­li­liom szin­tén ja­vít­ják az ál­ta­lá­nos kö­zér­ze­tet ne­héz na­pok­ban.

 

 

A jó­ízű fű­sze­rek nem csak fi­no­mak, de mi­rigy­mű­kö­dé­sün­ket is ja­vít­ják

Ki gon­dol­ná: nem csak jó ízük van, de va­ló­sá­gos gyó­gyír­ként hat­nak a női szer­ve­zet mi­ri­gye­i­re a friss zöld­fű­sze­rek, ame­lyek­kel sa­lá­tá­in­kat és zöld­sé­ge­in­ket fű­sze­rez­zük. Eze­ket le­he­tő­leg ne főz­zük meg a zöld­sé­gek­kel együtt, mert elvész ér­té­kes il­ló­olaj-tar­tal­muk. A mi­ri­gyek mű­kö­dé­sét fo­koz­za a roz­ma­ring, a ka­kukk­fű, a ma­jo­rán­na és a bor­si­ka­fű, a ci­trom­fű és a zsá­lya is.

 

A tu­da­tos és he­lyes táp­lál­ko­zás­sal tá­mo­gat­hat­juk ve­sé­ink mű­kö­dé­sét, har­mo­ni­zál­hat­juk ér­zel­mi egyen­sú­lyun­kat. Jel­lem­ző, hogy a ve­se­kö­ves­ség gya­krab­ban ala­kul ki nők­nél, mint fér­fiak­nál. A ve­sék­re jó­té­kony ha­tás­sal bír­nak a kö­vet­ke­ző zöld­fű­sze­rek: pet­re­zse­lyem, zel­ler és les­tyán. Fo­koz­zák a ve­se­mű­kö­dést, ez­zel meg­aka­dá­lyoz­zák a víz­vissza­tar­tást.

 

Öszt­ro­gén kon­tra pro­gesz­te­ron

A men­stru­á­ci­ót meg­elő­ző pa­na­szok ese­tén igen fon­tos, hogy igye­kez­zünk fenn­tar­ta­ni az egyen­súlyt az öszt­ro­gén és a pro­gesz­te­ron kö­zött.

 

A női hor­mo­ná­lis ci­klus már szü­le­tés előtt, az em­brio­ná­lis élet fo­lya­mán kez­de­tét ve­szi. Ami­kor a nő­ne­mű em­brió 21 na­pos, és még alig két mil­li­mé­ter­nyi a mé­re­te, már meg­kez­dő­dik a hor­mo­nok mun­ká­ja: en­nek ha­tá­sá­ra már a ter­hes­ség ötö­dik hó­nap­já­ban ki­ala­kul­nak a mag­zat pe­te­fész­kei.

 

A fáj­dal­mas, fe­szü­lő em­lők nem csak a vál­to­zás ko­rá­ba lé­pő höl­gye­ket kí­noz­zák. A fo­gam­­zás­gát­lók el­ha­gyá­sa is okoz­hat ilyen pa­naszt. Ho­me­o­pá­tiá­val ez könnyen or­vo­sol­ha­tó

 

A pu­ber­tás ko­rá­ig azon­ban nem ak­tí­vak. A hi­po­ta­la­musz­nak ne­ve­zett agyi te­rü­let kez­di el ter­mel­ni a go­na­do­tro­pin hor­mont. Az éret­len sej­tek ér­ni kez­de­nek, mi­re meg­tör­té­nik az el­ső tü­sző­re­pe­dés, amely ezen­túl ha­von­ta egy­szer ismétlődik. Saj­nos ez a fo­lya­mat nem min­den­ki­nél zaj­lik gond nél­kül. Az öszt­ro­gén és a pro­gesz­te­ron ne­vű hor­mo­nok köl­csö­nö­sen sza­bá­lyoz­zák egy­mást, ezért egyen­súly­ban kell len­ni ará­nyuk­nak.

 

Ha nem így van, ki­ala­kul­nak a már ko­ráb­ban em­lí­tett kel­le­met­len pa­na­szok, tü­ne­tek.

 

A pro­gesz­te­ron a fér­fi és női szer­ve­zet­ben egy­aránt meg­ta­lál­ha­tó. A nők­nél a tü­sző­re­pe­dést kö­ve­tő­en a sár­ga­test kez­di el ter­mel­ni, de a mel­lé­kve­sék is ter­me­lik. A na­pon­ta ter­me­lő­dött mennyi­ség vál­to­zik, élet­kor­tól füg­gő­en, va­la­mint at­tól, hogy az il­le­tő ter­hes-e vagy sem.

 

Az öszt­ro­gén ha­tá­sá­ra rom­lik a han­gu­lat

Ami­kor a vál­to­zás ko­rá­ba lép­ve csök­ken az öszt­ro­gén ter­me­lő­dé­se, ál­ta­lá­ban rom­lik a höl­gyek han­gu­la­ta is. A test sa­ját hor­mon­ter­me­lé­sét le­he­tő­leg sti­mu­lál­juk ter­mé­sze­tes mó­don, mi­előtt mes­ter­sé­ges hor­mon­pót­lás­hoz fo­lya­mod­nánk.

 

Az ivar­mi­ri­gye­ket sti­mu­lá­ló nö­vé­nyek a ba­zsa­li­kom, az an­gyal­fű, az üröm­fű, a da­miá­na,
a ru­ta és a roz­ma­ring.

 

Gyógy­nö­vé­nyek­kel a han­gu­la­tin­ga­do­zás el­len

An­gyal­fű (an­ge­li­ca ar­chan­ge­li­ca): A nö­vény gyö­ke­ré­ből ké­szí­tett tink­tú­ra át­me­le­gí­ti a kis­me­den­cei szer­ve­ket. Aján­lott a tink­tú­rá­ból na­pon­ta 20 csep­pet szed­ni.

 

A ba­zsa­li­kom eny­he öszt­ro­gén­ha­tá­sú fű­szer- és gyógy­nö­vény, elő­se­gí­ti a tü­sző­re­pe­dést és fo­koz­za a sze­xuá­lis vá­gyat. Kel­le­mes íze miatt na­pi ét­ren­dünk rend­sze­res sze­re­plő­jé­vé te­het­jük. Az üröm­fű (ar­te­mi­sia vul­ga­ris) tea for­má­já­ban a to­boz­mi­rigy mű­kö­dé­sé­re hat­va har­mo­ni­zál­ja a hor­mon­rend­szert.

 

A da­miá­na­gyö­kér (tur­ne­ra aphro­di­sia­ca) a maja in­di­á­nok gyógy­sze­re volt. Az asszo­nyok ked­vel­ték öszt­ro­gén­sze­rű ha­tá­sa miatt, ami­nek kö­vet­kez­té­ben elő­se­gí­ti az ovu­lá­ci­ót és fo­koz­za a sze­xuá­lis vá­gyat. Tipp: Az üröm­fű és a da­miá­na egyen­lő arány­ban ke­ver­ve, tea for­má­já­ban fo­gyaszt­va eny­hí­ti a men­stru­á­ci­ós gör­csö­ket.

 

A kom­ló (hu­mu­lus lu­pu­lus) öszt­ro­gén­sze­rű ha­tá­sok­kal bír. Fér­fiak­nál csök­ken­ti a ne­mi vá­gyat (sör), nők­nél vi­szont fo­koz­za azt tea for­má­já­ban.

 

A női hor­mo­nok mű­kö­dé­se már a mag­za­ti élet so­rán meg­kez­dő­dik

 

Zsá­lya (sal­via of­fi­ci­na­lis). Öszt­ro­gén jel­le­gű ha­tó­a­nya­go­kat tar­tal­maz, csök­ken­ti a ve­rej­té­ke­zést. Tea for­má­já­ban ajánl­juk.

 

Schi­er­ling (co­ni­um ma­cu­la­tum): csök­ken­ti, tom­pít­ja a bel­ső elvá­lasz­tá­sú mi­ri­gyek mű­kö­dé­sét. A ho­me­o­pá­ti­ás co­ni­um D4 ke­nőcs a pajzs­mi­rigy­re, ill. az em­lők­re ken­ve nyug­ta­tó ha­tá­sú.

 

A pa­lást­fű (al­che­mil­la vul­ga­ris) tea for­má­já­ban mel­lék­ha­tá­sok nél­kül har­mo­ni­zál­ja a hor­mon­ház­tar­tást, ezál­tal a han­gu­la­tot és az ál­ta­lá­nos kö­zér­ze­tet is.

 

A men­stru­á­ció­tól szen­ve­dő nők­nek ajánl­juk a né­met nyelv­te­rü­le­ten is­mert ne­vű gyógy­fü­ves pap, Her­mann-Jo­seph Wei­din­ger te­are­ceptjét:

 

– pa­lást­fű 3 rész (sár­ga­test-har­mo­ni­zá­ló)

– cic­ka­fark 2 rész (gör­csol­dó)

– ku­tya­ben­ge­ké­reg 1 rész (aka­do­zó vér­zés­re, eny­he has­haj­tó)

– csa­lán 3 rész (a vér­vesz­te­sé­get el­len­sú­lyoz­za)

– ka­mil­la 2 rész (gör­csol­dó)

– bors­men­ta 3 rész (íz­ja­ví­tó)

 

Az ún. post-pill-szind­ró­ma (a fo­gam­zás­gát­ló-ta­blet­ta el­ha­gyá­sa) ese­tén szin­tén gya­ko­ri­ak a hor­mo­ná­lis in­ga­do­zá­sok, és en­nek kel­le­met­len ve­le­járói. Ilyen ese­tek­ben ér­té­kes se­gít­sé­get nyújt­hat az üröm­fű öszt­ro­gén- és gesz­ta­gén-egyen­sú­lyát meg­te­rem­tő ha­tá­sa. E gyógy­nö­vény ha­tá­sait már a ré­gi fü­ves­köny­vek is em­lí­tik.

 

A te­akú­ra kö­vet­kez­té­ben meg­in­du­ló mé­reg­te­le­ní­tés ha­tá­sá­ra a vá­la­dé­kok és a vi­ze­let erő­sebb szag­úvá vál­hat. Az üröm­fű­te­át aján­la­tos több hé­ten át fo­lya­ma­to­san fo­gyasz­ta­ni a meg­fe­le­lő ha­tás ér­de­ké­ben, kü­lö­nö­sen ak­kor, ha a men­zesz ki-ki­ma­rad vagy csak na­gyon ke­vés vér tá­vo­zik. Ilyen ese­tek­ben ál­ta­lá­ban jel­lem­ző a de­presszió­ra va­ló haj­lam is. A höl­gyek pro­blé­máik­kal ál­ta­lá­ban ma­gu­kra ma­rad­nak, leg­több­ször nem ér­tik meg és hisz­té­ri­ás­nak tart­ják őket.

 

Az ürömfű segít stabilizálni a hangulatot

 

Ha va­la­ki el­fojt­ja az ér­zel­me­it, an­nál fo­ko­za­to­san ki­ala­kul az élet­től va­ló fé­le­lem, ami rá­te­lep­szik egész éle­té­re. Az egyen­sú­lyá­ból ki­bil­lent lé­lek gyó­gyí­tá­sá­ra al­kal­mas az Au­rum/Apis re­gi­na comp. ne­vű ho­me­o­pá­ti­ás ké­szít­mény.

 

Szin­tén jó e cél­ra a le­ven­du­la: a bo­ta­ni­kai név a la­tin la­va­re (mos­ni) igé­ből szár­ma­zik, ami utal a nö­vény erő­sen tisz­tí­tó jel­le­gé­re. A le­ven­du­la­vi­rá­got már ősi­dők óta al­kal­maz­zák tisz­tí­tó esszen­ci­ák, szap­pa­nok és par­fü­mök ké­szí­té­sé­nél. A nö­vény il­la­ta, sőt a le­ven­du­la­me­zők pusz­ta lát­vá­nya jobb kedvre de­rít, el­űzi a me­lan­kó­li­át.

 

A le­ven­du­la il­ló­o­la­ja az ér­zel­me­in­kért fe­le­lős agy­köz­pon­tot sti­mu­lál­ja. A le­ven­du­la­tej­ből ké­szült, le­ven­du­la­vi­rág­gal, ró­zsa­szi­rom­mal ki­egé­szített für­dő va­ló­sá­gos bal­zsam az el­gyö­tört lé­lek­nek. A le­ven­du­la il­ló­o­la­já­ból né­hány cseppnyit a hom­lok és a ha­lán­ték bő­ré­be be­masszí­roz­va meg­nyug­tat, el­la­zít.

V.T.
X. évfolyam 12. szám

Címkék: gyógynövények, hormonrendszer

Aktuális lapszámunk:
2021. január

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.