Betegségek A-tól Z-ig

Haj-baj

Élet­ko­runk a ha­junk ál­la­po­tán is le­mér­he­tő, és na­gyon jól lát­szik be­lő­le, hogy az il­le­tő szer­ve­ze­te bio­ló­giai ér­te­lem­ben fia­ta­labb vagy öre­gebb-e az élet­ko­rá­nál. Ha va­la­ki­nek az idős­kor elé­ré­se előtt már gond­jai van­nak a ha­já­val, az több­nyi­re va­la­mi­lyen bel­ső okra ve­zet­he­tő vissza. A haj­hul­lás (alo­pe­cia) fér­fiak­nál az öre­ge­dé­sen kí­vül örök­lött oko­kra, nők­nél pe­dig in­kább a hor­mon­rend­szer­nek a kli­max után meg­vál­to­zott mű­kö­dé­sé­re ve­zet­he­tő vissza. Szá­mos egyéb oka is le­het a haj­hul­lás­nak, így va­la­mi­lyen he­veny meg­be­te­ge­dés, gyen­ge ke­rin­gés, bőr­be­teg­ség, vas­hi­ány, cu­kor­be­teg­ség, pajzs­mi­rigy­be­teg­ség, hely­te­len ét­rend, hir­te­len fo­gyás, emész­tő­rend­sze­ri za­va­rok, vi­ta­min­hi­ány, stressz vagy más lel­ki pro­blé­mák, ter­hes­ség, va­la­mint kör­nye­ze­ti ár­tal­mak, gyógy­szer­mel­lék­ha­tás (pél­dá­ul ke­mo­ter­ápia).  


Az ese­tek több­sé­gé­ben a he­lyes ét­rend és élet­mód ön­ma­gá­ban se­gít. Kü­lö­nö­sen jó ha­tá­sú­ak a gyógy­nö­vé­nyek – bel­ső­leg, il­let­ve kül­ső­leg egy­aránt.

 

A haj na­gyobb­részt a kör­mö­ket is alko­tó fe­hér­jé­ből, a ke­ra­tin­ból épül fel, és nem élő szö­vet. Ha­junk ak­kor egész­sé­ges, ha a fej­bőr­ben ta­lál­ha­tó haj­hagy­mák ele­gen­dő és meg­fe­le­lő tá­pa­nyag­hoz jut­nak a vér­ből. A haj nö­ve­ke­dé­se és hul­lá­sa is ter­mé­sze­tes fo­lya­mat. Ha­von­ta kb. 1 cm hosszú­sá­gú új ha­junk nő ki, ugya­nak­kor akár 100 haj­szá­lunk is ki­hull­hat na­pon­ta, de ál­ta­lá­ban ugya­nennyi új nő he­lyet­te. Min­dez a nor­má­lis haj­vál­tás ré­sze. Bajt je­lez vi­szont, ha ha­junk szá­raz­zá, tö­re­de­zet­té vá­lik, nem nő
vissza, vagy a fej­bőr túl­zot­tan hám­lik, ezért kor­pás lesz.

 

A né­pi és ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti mód­sze­rek ál­ta­lá­ban ki­vá­ló­an hasz­nál­ha­tók, ám fel­tét­le­nül for­dul­junk or­vos­hoz, ha a haj­hul­lás hir­te­len kö­vet­ke­zik be, és olyan tü­ne­tek­kel pá­ro­sul, mint pél­dá­ul a men­stru­á­ció el­ma­ra­dá­sa. Ugyan­csak or­vo­si vizs­gá­lat szük­sé­ges, ha a haj fol­tok­ban hul­lik, vagy ha a fej­bőr erő­sen visz­ket.

 

Ét­rend

El­ső­sor­ban olyan ét­ele­ket fo­gyas­szunk, ame­lyek bő­sé­ge­sen tar­tal­maz­nak a haj­hul­lás meg­elő­zé­sé­hez szük­sé­ges vi­ta­mi­no­kat, ás­vá­nyi anya­go­kat.

 

Hasz­nos a sár­ga­ré­pa, pet­re­zse­lyem, cé­kla, ká­posz­ta, pa­pri­ka, man­da­rin és a vi­rág­por (az er­re al­ler­giá­sok­nak azon­ban ti­los!). Jó­ízű cse­me­ge a re­szelt sár­ga­ré­pa, méz­zel és ci­trom­mal íze­sít­ve. Az em­lí­tett élel­mi­sze­rek min­de­gyi­ké­ben van bé­ta-ka­ro­tin, il­let­ve A-vi­ta­min.

 

Együnk rend­sze­re­sen csí­rá­zó ga­bo­na­fé­lé­ket, tel­jes őr­lé­sű ga­bo­na­fé­lé­ből ké­szült ke­nye­ret, szó­ját, élesz­tőt, di­ót, man­du­lát, len­csét, föl­di­mo­gyo­rót, sző­lőt, cse­resz­nyét – min­d­egyik­ben meg­ta­lál­hat­juk a szük­sé­ges B-vi­ta­mi­no­kat.

 

Fon­tos az is, hogy zár­juk ki ét­ren­dünk­ből a cu­krot és az édes­sé­ge­ket, mel­lőz­zük a húst vagy mér­sé­kel­jük fo­gyasz­tá­sát. Haj­hul­lás­nál és kor­pá­so­dás­nál gya­kran gyors ja­vu­lást ta­pasz­tal­ha­tunk a tej­ter­mé­kek, fő­ként a sajt adag­já­nak csök­ken­té­se nyo­mán. (Dr. Oláh An­dor)

 

Élet­mód

Sem­le­ges kém­ha­tá­sú sam­pon­nal mos­suk a ha­jun­kat. So­ha ne tegyük a sam­pont köz­vet­le­nül a haj­ra, ha­nem elő­ző­leg ke­ver­jük el meg­fe­le­lő hő­mér­sék­le­tű víz­ben, és az ele­gyet vi­gyük fel a fej­bőr­re. A haj szá­rí­tá­sa is kí­mé­le­te­sen tör­tén­jen, mel­lőz­zük az erős dör­zsö­lést.

 

Ke­rül­jük a ká­ros vegy­ha­tá­so­kat, pél­dá­ul a kló­ros vizű me­den­cét, és túl­zott hő­ha­tás­nak se tegyük ki a ha­jat, te­hát ne hasz­nál­junk erős és for­ró lég­áram­mal mű­kö­dő haj­szá­rí­tót vagy sü­tő­va­sat. Óv­juk a nap­fény túl­zott ha­tá­sá­tól a ha­jat és a fej­bőrt. Erős nap­sü­tés­ben vi­sel­jünk sap­kát, ka­la­pot.

 

Le­ga­lább he­ten­te egy­szer masszí­roz­zuk meg a fej­bő­rün­ket, ez­zel a stressz eny­hí­té­se mel­lett ja­vít­juk a fej­bőr, a haj­hagy­mák vé­rel­lá­tá­sát. Hasz­nos le­het, ha a be­dör­zsö­lést hí­gí­tott ecet­tel vagy ci­trom­lé­vel vé­gez­zük el.

 

Hasz­nos le­het, ha a be­dör­zsö­lést hí­gí­tott ecet­tel vagy ci­trom­lé­vel vé­gez­zük el

 

Dr. Oláh An­dor is­mer­te­ti az ujjmasszázs ha­tá­sos mód­ját a fej­bőr vér­ke­rin­gé­sé­nek ja­ví­tá­sá­ra. Be­haj­lí­tott uj­ja­in­kat ka­rom­sze­rű­en tart­va dör­zsöl­jük mind­két kéz­zel a fej­bőrt na­pon­ta két al­ka­lom­mal né­hány per­cig. Ezu­tán pár per­cig kör­kö­rö­sen nyom­juk a fej­bőrt, va­la­mennyi te­rü­le­tet érint­ve.

 

Fon­tos a rend­sze­res fé­sül­kö­dés is, de nem he­gyes fo­gú fé­sű­vel. Nem baj, ha az erő­tel­jes fé­sü­lés kö­vet­kez­té­ben elve­szí­tünk né­hány haj­szá­lat, mert azok már úgyis la­zán rög­zül­tek.

 

Do­hány­osok, fi­gye­lem! Egy an­gliai ku­ta­tás sze­rint a do­hány­zók ha­já­nak őszü­lé­se min­den ko­rosz­tály­ban négy­szer na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel kö­vet­ke­zik be, mint a nem do­hány­zók­nál. A ku­ta­tók a do­hány­zás és a haj­hul­lás kö­zött is össze­füg­gést ta­lál­tak.

 

A fej­bőr vé­rel­lá­tá­sát ront­hat­ja, ezál­tal haj­hul­lás­hoz ve­zet­het, ha be­csí­pőd­nek az oda ve­ze­tő ideg­szá­lak. Ez be­kö­vet­kez­het ge­rinc­fer­dü­lés­től, il­let­ve a cso­mó­ba állt, össze­hú­zó­dott vál­liz­mok­tól is. Ilyen­kor se­gít a rend­sze­res tor­na, a csi­go­lyák kör­nyé­ké­nek, a vál­liz­mok­nak az el­la­zí­tá­sa (meg­fe­le­lő krém­mel is).

 

A for­dí­tott test­hely­ze­tű jóg­agya­kor­la­tok ha­tá­sá­ra je­len­tő­sen ja­vul a haj­hagy­mák vé­rel­lá­tá­sa (az agyé nem­kü­lön­ben). El­ső­sor­ban a na­pon­ta 2-3 per­cig vég­zett tel­jes gyer­tya (szár­van­gá­sza­na) és/vagy a fe­je­nál­lás (sir­sá­sza­na) ja­va­solt. Vi­gyá­zat: ezek az ásza­nák ma­gas­vér­nyo­más-be­teg­ség ese­tén el­len­ja­vall­tak.

 

Gyógy­nö­vé­nyek

Lu­kács­né haj­hul­lás el­le­ni – bel­ső­leg al­kal­ma­zan­dó – te­ake­ve­ré­ke: kö­röm­vi­rág, ra­ga­dós galaj, gó­lya­orr és boj­tor­ján – azo­nos arány­ban. A kú­ra ál­ta­lá­ban 2 hó­na­pig tart. Lu­kács­né fel­hív­ja a fi­gyel­met ar­ra, hogy haj­hul­lás ese­tén meg kell ke­res­ni és ki kell szűr­ni a gyul­la­dá­sos gó­cot a szer­ve­zet­ben. Nők­nél ál­ta­lá­ban nő­gyó­gyá­sza­ti pro­blé­má­kra, fér­fiak­nál pe­dig a prosz­ta­ta meg­be­te­ge­dé­sé­re ve­ze­ti vissza a haj­hul­lást. Te­ake­ve­ré­ke ma­gát a haj­hagy­mát gyó­gyít­ja, a kú­ra nyo­mán – mint ír­ja – a gyó­gyult hagy­má­ból az ere­de­ti for­má­ban és színé­ben nő ki a haj.

 

Dr. Nagy Gé­za ugyan­csak hang­sú­lyoz­za, hogy gennyes góc (pél­dá­ul rossz fog, gyul­ladt man­du­lák stb.) okoz­hat haj­hul­lást. Ilyen­kor elő­ször a ki­vál­tó okot kell meg­szün­tet­ni. A góc el­tá­vo­lí­tá­sa mel­lett ki­egé­szítő ter­ápia­ként ked­ve­ző­en hat­nak a gyul­la­dás­gát­ló gyógy­nö­vé­nyek. Ilyen te­ake­ve­rék pél­dá­ul: kö­röm­vi­rág (30 g), me­zei zsur­ló (20 g) és cic­ka­fark­fű­vi­rág (50 g). Eb­ből egy evő­ka­nál­nyit for­ráz­zunk le 2 dl víz­zel, 20 per­cig hagy­juk áz­ni, szűr­jük le. Na­pi 2-3 al­ka­lom­mal ét­ke­zés után igyuk.

 

Elő­for­dul az is, hogy emész­té­si za­var kö­vet­kez­té­ben hul­lik a haj. Ilyen­kor a bél­fló­ra rend­be­ho­za­ta­lá­hoz, a nor­má­lis emész­tés­hez gyógy­nö­vé­nyek is hoz­zás­egít­het­nek. Hasz­nos le­het: bors­men­ta (100 g), ezer­jó­fű (20 g), apró­boj­tor­ján (50 g), fe­hé­rü­röm­fű (30 g), édes­kö­mény (100 g), ba­zsa­li­kom (100 g). A ke­ve­rék­ből egy evő­ka­nál­nyit főz­zünk két per­cig 2 dl víz­ben, majd 10 per­cig hagy­juk áz­ni. Ha az édes­kö­mény zú­zott ál­la­pot­ban van, ele­gen­dő a for­rá­zás is. Ebéd, il­let­ve va­cso­ra előtt 20-30 perc­cel igyunk na­pon­ta két­szer 2 de­ci­li­tert. A ke­ve­rék ke­se­rű, de éde­sí­tés nél­kül fo­gyas­szuk, így azon­nal be­in­dít­ja az emész­tőn­ed­vek kép­ző­dé­sét.

 

Fon­tos, hogy zár­juk ki ét­ren­dünk­ből a cu­krot és az édes­sé­ge­ket

 

A ne­ves fi­to­ter­apeuta hoz­zá­te­szi, hogy ideg­rend­sze­ri, lel­ki ok is elő­i­déz­he­ti a haj­hul­lást. Ilyen­kor a szo­ron­gást, a szo­mor­úsá­got vagy a ki­me­rült­sé­get aján­lott ke­zel­ni gyógy­te­ák­kal, az előbb em­lí­tett sor­rend­ben ci­trom­fű­vel, macs­ka­gyö­kér­rel vagy aro­ma­ter­ápi­ás gyógy­für­dő­vel (le­ven­du­la, roz­ma­ring).

 

Szo­ron­gás el­le­ni re­ceptje: ci­trom­fű­ből 100 gram­mot for­ráz­zunk le fél li­ter víz­zel, 20 per­ces ál­lás után szűr­jük le. Egy nap alatt fo­gyas­szuk el kor­tyol­gat­va. Rá­mu­tat, hogy mi­nél gyen­gébb a tea, an­nál job­ban nyug­tat.

 

A szo­mor­úság le­küz­dé­sé­re az aláb­bi ke­ve­ré­ket ja­va­sol­ja: macs­ka­gyö­kér (60 g), bors­men­ta­fű (30 g) és szu­rok­fű (10 g). Egy evő­ka­nál­nyi mennyi­sé­get 2 dl víz­ben főz­zünk 5 per­cig, majd szűr­jük le. Na­pon­ta 2-3 al­ka­lom­mal, ét­ke­zés után 2 dl-t igyunk.

 

Egy má­sik for­rás­ból szár­ma­zó, aján­lott te­a­ke­ve­rék: nyír­fa­le­vél, csa­lán­le­vél, boj­tor­ján­gyö­kér, fűz­fa­ké­reg és ka­mil­la­vi­rág (5-5 g), va­la­mint le­ven­du­la­vi­rág és ró­mai ka­mil­la (2-2 g). Még egy re­cept: boj­tor­ján­gyö­kér, csa­lán­le­vél, csa­láng­yö­kér, fűz­fa­le­vél, fűz­fa­ké­reg (min­d­egyik­ből 5 g), ró­mai ka­mil­la (2 g). A ke­ve­ré­kek haj­hul­lás és kor­pá­so­dás el­len egy­aránt ha­tá­so­sak. A te­ake­ve­rék­ből ké­szült fő­zet­tel haj­mo­sás után erő­tel­je­sen dör­zsöl­jük be, masszí­roz­zuk meg a fej­bőrt. (Rá­pó­ti–Rom­váry)

 

Ka­kukk­fű, roz­ma­ring, zsá­lya vagy csa­lán for­rá­za­ta szin­tén se­gít­het haj­pro­blé­má­nál. Ve­gyünk 2-3 evő­ka­nál­nyi nö­vényt, for­ráz­zuk le fél li­ter víz­zel, hagy­juk 10 per­cig áll­ni. Haj­mo­sás után dör­zsöl­jük be a fő­zet­tel a fej­bőrt, né­hány per­cig masszí­roz­zuk ve­le, azu­tán öblít­sük le. Mind haj­hul­lás­ra, mind kor­pá­so­dás­ra jó. (Bar­bara Griggs)

 

Al­kal­mas be­dör­zsö­lés­re az ezer­jó­fű vagy a far­kas­al­ma­le­vél fő­ze­te is. El­ké­szí­té­sük azo­nos: 3-4 te­té­zett evő­ka­nál­nyi gyógy­fü­vet dob­junk be fél li­ter for­ró víz­be, rög­tön ve­gyük le a tűz­ről, és 10-15 per­ces ál­lás után szűr­jük. Nem­csak be­dör­zsö­lő szer­ként hasz­nál­hat­juk, be is márt­hat­juk a ha­jas fej­bőrt a fő­zet­be.

 

Or­vo­si vizs­gá­lat szük­sé­ges, ha a haj fol­tok­ban hul­lik, vagy ha a fej­bőr erő­sen visz­ket

 

A fej­bőr be­dör­zsö­lé­sé­re jó még a kö­vet­ke­ző gyógy­nö­vé­nyek va­la­me­lyi­kének vagy ke­ve­ré­ké­nek fő­ze­te: áfo­nya­le­vél, ár­ni­ka, boj­tor­ján, csa­lán, dió­le­vél, fűz, le­ven­du­la, ma­jo­rán­na, roz­ma­ring, szap­pan­fű, vas­fű, zsá­lya, zsur­ló. (Sza­lai Mik­lós ha­lim­bai es­pe­res)

 

Ke­ve­sen tud­ják, hogy be­dör­zsö­lés­re a csa­lán­le­vél ki­vo­na­tá­nál ha­té­ko­nyabb a nö­vény gyö­ke­re. Há­zi­lag is el­ké­szít­het­jük fris­sen gyűj­tött csa­láng­yö­kér­ből a sze­szes ki­vo­na­tot. A gyö­ke­ret mos­suk meg, azon­nal ap­rít­suk fel, és kb. 2 he­tes szá­rí­tás után 200 grammnyit áz­tas­sunk be egy li­ter 60 vagy 40%-os szesz­be. Az üve­get jól zár­juk le, 20 na­pig tart­suk sö­tét he­lyen, de na­pon­ta le­ga­lább egy­szer ráz­zuk fel. Ha ké­szen van, szűr­jük le, na­pon­ta egy­szer masszí­roz­zuk be ve­le a fej­bőrt. Utá­na ne mos­sunk ha­jat, hogy a ha­tó­a­nya­gok fel­szí­vód­has­sa­nak. (Dr. Nagy Gé­za)

 

Fel­hív­juk a fi­gyel­met, hogy víz­haj­tó ha­tá­sú gyógy­nö­vé­nyek al­kal­ma­zá­sa­kor (ilyen pél­dá­ul a csa­lán) ügyel­ni kell ar­ra, hogy tú­la­da­go­lás ese­tén a tea ki­hajt­ja a szer­ve­zet­ből az ás­vá­nyi anya­go­kat (ma­kro- és mi­kro­ele­me­ket). Nem he­lyes te­hát, ha tisz­tí­tás cél­já­ból va­la­ki na­pi 2 li­ter csa­lán­te­át fo­gyaszt. In­kább főz­zön egy evő­ka­nál­nyi csa­lán­le­ve­let 3 dl víz­ben két per­cig, hagy­ja áll­ni 10 per­cet, szűr­je le, és ne egy­szer­re igya meg, ha­nem egész na­pra eloszt­va kor­tyol­gas­sa.

 

 

Pa­ko­lás

Akár be­teg­ség, akár gyógy­szer­sze­dés miatt kö­vet­ke­zik be haj­hul­lás, si­ker­rel al­kal­maz­ha­tó a kö­vet­ke­ző pa­ko­lás. Ke­ver­jünk el egyen­le­tes, nem túl híg, krém­sze­rű masszá­vá to­jás­sár­gá­ját és ri­ci­nu­so­la­jat. A jól meg­mo­sott haj­ra, fő­leg a haj­tő­re egyen­le­te­sen ken­jük fel, masszí­roz­zuk a fej­bőr­be. A leg­ha­tá­so­sabb, ha éj­sza­ká­ra tes­szük fel a pa­ko­lást, a ned­ves fe­jet bo­rít­suk fó­liá­val, zu­ha­nyo­zó­sap­ká­val, majd bur­kol­juk be tö­rül­kö­ző­vel. (Ez csak azért szük­sé­ges, hogy a fe­jünk meg ne fáz­zon.)

 

Ezt a pa­ko­lást al­kal­maz­zuk he­ten­te há­rom­szor. Lát­ha­tó ered­ményt kb. egy hó­nap el­tel­té­vel vár­ha­tunk, ak­kor azon­ban meg­le­pő­en szép, erős, fé­nyes új haj­szá­la­ink lesz­nek!

 

 

Il­ló­o­la­jok

Haj­hul­lás­ra, kor­pá­so­dás­ra aján­lott il­ló­o­la­jok: bo­ró­ka, cé­drus­fa, ci­trom, le­ven­du­la, ka­je­put, ka­kukk­fű, mus­ko­tály­zsá­lya, pa­csu­li, roz­ma­ring, te­a­fa, zsá­lya. Elő­se­gí­ti a haj­nö­ve­ke­dést a cic­ka­fark, az ilang-ilang és a roz­ma­ring ola­ja.

 

Haj­vizs­gá­lók sze­rint labo­ra­tó­riu­mi kí­sér­let­tel egyet­len haj­tincs­ből ki­mu­tat­ha­tó a szer­ve­zet fel­bo­rult ás­vá­nyi­a­nyag-ház­tar­tá­sa

 

Kü­lö­nö­sen lel­ki ki­me­rü­lés ese­tén ha­tá­sos az aro­ma­ter­ápi­ás für­dő. Csep­pent­sünk für­dő­vi­zünk­be 6-10 csepp il­ló­o­la­jat (le­ven­du­la, roz­ma­ring, ba­zsa­li­kom, ró­zsa, jáz­min egy­aránt al­kal­mas). Le­fe­kvés előtt ve­gyünk 30 per­ces für­dőt.

 

 

Re­fle­xo­ló­gia

Ke­ze­len­dő zó­nák: ve­se, mel­lé­kve­se, húgy­ve­ze­ték, húgy­hó­lyag, máj, tü­dő, ivar­mi­ri­gyek (pe­te­fész­kek vagy he­rék).

 

A ve­se re­flex­zó­ná­ja a talp kö­ze­pé­től in­dul, foly­ta­tó­dik a húgy­ve­ze­ték zó­ná­ján ke­resz­tül a láb bel­ső ol­da­la fe­lé, a sa­rok­pár­ná­ig, ahol a húgy­hó­lyag­zó­na ta­lál­ha­tó. Eb­ben az irány­ban kell masszí­roz­ni is. A mel­lé­kve­se zó­ná­ja mind­két lábon köz­vet­le­nül a ve­se­zó­na fe­lett, de mé­lyeb­ben ta­lál­ha­tó.

 

A ko­pasz­ság gya­kran örök­le­tes mó­don ala­kul ki, el­ső­sor­ban fér­fiak­nál, de stressz is okoz­hat­ja

 

A máj csak a jobb lábon ke­zel­he­tő. A zó­na a tal­pon a pár­nás rész alatt, a ne­gye­dik és ötö­dik láb­kö­zép­csont te­rü­le­tén hú­zó­dik, a har­ma­dik és a ne­gye­dik ujj vo­na­lá­tól ol­da­li­rány­ban, a talp kül­ső szé­léig tart. Csak fi­no­man masszí­roz­zuk!

 

A tü­dő­zó­nát mind­két lábon, a lábuj­jak alat­ti pár­nás ré­szen és a láb­fe­jen ke­zel­het­jük.

 

A pe­te­fész­kek, il­let­ve a he­rék zó­ná­ja a láb kül­ső ol­da­lán, a sa­rok­cson­ton ta­lál­ha­tó, a bo­ka mö­gött és alatt.

 

Aku­presszú­ra

Tes­ten ke­ze­len­dő pon­tok: H-23, V-3.

 

A hó­lyag­me­ri­di­án 23-as pont­já­nak (H-23) ke­ze­lé­se a ge­rinc mind­két ol­da­lán, két-két ujjnyi­ra a 2. lum­bá­lis csi­go­lya tö­vis­nyúl­vá­nyá­nak al­só szé­lé­től ol­dal­ra tör­té­nik. Ha a te­nye­re­ket a csí­pő­re he­lyez­zük, há­tul a hü­vely­kuj­ja­ink ép­pen er­re a pont­ra mu­tat­nak.

 

Ugyan­csak hasz­nos a ve­se­ve­ze­ték 3-as pont­já­nak (V-3) masszí­ro­zá­sa. Az Achil­les-ín és a bel­ső bo­ka vé­ge kö­zöt­ti tá­vol­ság fe­lé­nél ta­lál­ha­tó.

 

 

Táp­lá­lék­ki­egé­szítők

A haj­hul­lás meg­elő­zé­sé­hez el­ső­sor­ban A-, D-, B5- és B6-vi­ta­min­ra, va­la­mint ko­va­sav­ra van szük­ség. Ha eze­ket ét­eleink­kel nem tud­juk be­vin­ni (lásd az Ét­rend részt), ak­kor be­ve­he­tünk bé­ta-ka­ro­tint tar­tal­ma­zó ét­rend-ki­egé­szítőt (a bé­ta-ka­ro­tin az A-vi­ta­min elő­a­nya­ga, eb­ből a szer­ve­zet ma­ga ál­lít­ja elő a számá­ra szük­sé­ges A-vi­ta­mint), a B-vi­ta­mi­no­kat pe­dig B-kom­plex táp­lá­lék­ki­egé­szítő­vel jut­tat­hat­juk be. A meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű D-vi­ta­min kép­ző­dé­sé­hez ál­ta­lá­ban ele­gen­dő, ha az em­ber nem ke­rü­li a na­pot. Ha vi­szont va­la­ki túl ér­zé­keny a nap­fény­re vagy nem sze­re­ti a na­po­zást, ak­kor táp­lá­lék­ki­egé­szítő­vel is ma­gá­hoz ve­he­ti a D-vi­ta­mint.

 

Ta­pasz­ta­la­tok sze­rint az esszen­ciá­lis zsír­sa­vak­ban gaz­dag táp­lá­lék­ki­egé­szítők (ten­ge­ri­hal-olaj, len­ma­golaj, ken­der­ma­golaj, li­get­szé­pe­olaj) jó­té­ko­nyan hat­nak a haj­ra: csök­ken­tik szá­raz­sá­gát, ja­vít­ják szí­nét, mér­sék­lik a visz­ke­tést és a kor­pá­so­dást, sőt vissza­szo­rít­hat­ják a fej­bőr ek­cé­má­ját vagy pik­kely­sö­mö­rét.

 

Elő­se­gí­ti az egész­sé­ges haj­nö­ve­ke­dést, mér­sé­kli a haj­hul­lást a cink. Kü­lö­nö­sen azok­nál ha­tá­sos, akik­nél a szá­raz és tö­re­de­zett haj alul­mű­kö­dő pajzs­mi­rigy miatt ala­kult ki. Ér­te­lem­sze­rű­en el­len­ja­vallt a cink na­gyobb adag­ban va­ló, hosszan tar­tó sze­dé­se a pajzs­mi­rigy hor­mon túl­ter­me­lő­dé­sé­nél, va­gyis túl­mű­kö­dő pajzs­mi­rigy­nél. Fel­hív­juk a fi­gyel­met ar­ra, hogy a hosszan tar­tó cink­sze­dés réz­hi­ány­hoz ve­zet­het, ezért an­nak pót­lá­sá­ról is gon­dos­kod­ni szük­sé­ges. Réz­hi­ány miatt egyéb­ként az őszü­lés is ha­ma­rabb kö­vet­ke­zik be, mi­vel a réz a me­la­nin­nak, va­gyis a haj és a fej­bőr szí­nét adó pig­ment­nek fon­tos össze­te­vő­je. (Ha­tá­sos és ké­nyel­mes mód­ja a réz­pót­lás­nak az új­ra di­vat­ba jött rézkar­kö­tő vagy rézcsuk­ló­pánt vi­se­lé­se, mi­vel ez a fém a bő­rön át ki­vá­ló­an fel­szí­vó­dik.)

 

Ked­ve­ző­en hat a haj nö­ve­ke­dé­sé­re, gá­tol­ja az őszü­lést és a kor­pá­so­dást a sze­lén nyo­m­elem pót­lá­sa is.

 

Ha a haj­pro­blé­ma hát­te­ré­ben emész­té­si za­var áll, kü­lö­nö­sen jó­té­ko­nyan hat az egész­sé­ges bél­fló­ra hely­re­ál­lí­tá­sá­ban se­gí­tő „ba­rát­sá­gos” bél­bak­té­ri­um, az Aci­dop­hi­lus. Meg­ta­lál­ha­tó a jog­hurt­ban és a ke­fir­ben is, de ezek­ből túl nagy mennyi­sé­get kel­le­ne fo­gyasz­ta­nunk, hogy elér­jük a kí­vánt ha­tást.

 

Ter­mé­sze­tes gyul­la­dás­gát­ló anyag a pro­po­lisz, amely emel­lett bak­té­ri­um- és ví­ru­sö­lő ha­tá­sú is. Bel­ső­leg sze­szes ki­vo­na­tát, a pro­po­lisz­ból ké­szült tink­tú­rát al­kal­maz­hat­juk na­pon­ta há­rom­szor ét­ke­zés előtt egy órá­val. Aki­nek ma­gas a vér­nyo­má­sa, két­szer 20 csep­pet ve­gyen be, aki­nek ala­csony, az két­szer 10 csep­pet, ke­vés ci­tro­mos víz­ben old­va. Ter­mé­sze­te­sen vi­rág­por­ra, il­let­ve pro­po­lisz­ra al­ler­giá­sok­nak ti­los az al­kal­ma­zá­sa.

Kürti Gábor
X. évfolyam 10. szám

Címkék: haj, hajápolás, hajhullás

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.