Betegségek A-tól Z-ig

Men­stru­á­ci­ós ren­del­le­nes­sé­gek

Né­pi gyógy­mó­dok, ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti el­já­rá­sok

Min­den har­ma­dik nő küzd fáj­dal­mas men­stru­á­ció­val. Az al­ha­si fáj­dal­mat és de­rék­fá­jást több­nyi­re ál­ta­lá­nos gyen­ge­ség, rossz kö­zér­zet kí­sé­ri, és fej­fá­jás, hány­in­ger is elő­for­dul­hat. Ugyan­csak gya­ko­ri, hogy ké­sik vagy túl erős a men­stru­á­ció. Min­de­gyik ren­del­le­nes­ség jól ke­zel­he­tő ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti mód­sze­rek­kel, de ma­gá­tól ér­te­tő­dik, hogy ki kell zár­ni a ba­jok szer­vi ere­de­tét, te­hát elen­ged­he­tet­len az ala­pos sza­kor­vo­si vizs­gá­lat. Ha ké­sik a vér­zés, ter­mé­sze­te­sen elő­ször ar­ról kell meg­győ­ződ­ni, nem ter­hes-e az il­le­tő.


A de­rék masszí­ro­zá­sá­val meg­szűn­nek a men­stru­á­ci­ós gör­csök. Az is jó, ha ma­gunk meg­nyom­kod­juk

 

A men­zesz szá­mos ok­ból ma­rad­hat el. Elő­for­dul­hat fo­ko­zott fi­zi­kai vagy lel­ki meg­ter­he­lés­től, hir­te­len idő­já­rás-vál­to­zás­tól és hor­mon­za­var­tól, amely­nek kö­vet­kez­té­ben a pe­te­érés las­sabb vagy nem tör­té­nik meg. Min­den­kép­pen ki kell zár­ni olyan be­teg­sé­ge­ket, mint a pe­te­fé­szek-gyul­la­dás, da­ga­nat vagy cisz­ta, ideg­rend­sze­ri be­teg­sé­gek, va­la­mint a bel­ső elvá­lasz­tá­sú mi­ri­gyek ren­del­le­nes mű­kö­dé­se.

 

Ha az or­vo­si vizs­gá­lat után min­dez elvet­he­tő, ak­kor ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti mód­sze­rek­kel jól le­het se­gí­te­ni, elő­i­déz­ve a pe­te­érést, va­la­mint a vér­bő­sé­get a kis­me­den­cé­ben. Ha vi­szont a vér­zés túl erős, ér­te­lem­sze­rű­en csil­la­pí­tás­ra van szük­ség. Ter­mé­sze­te­sen ilyen­kor is ki kell zár­ni a méh és a pe­te­fé­szek be­teg­sé­ge­it, és ügyel­ni ar­ra, hogy a be­teg­nél ne ala­kul­jon ki vér­sze­gény­ség.

 

A rend­kí­vül fáj­dal­mas men­zesz al­ka­ti jel­le­gű is le­het, de elő­for­dul­hat a méh izom­za­tá­nak és nyál­ka­hár­tyá­já­nak be­teg­sé­gei miatt is. Ilyen­kor sem le­het mel­lőz­ni te­hát az ala­pos or­vo­si ki­vizs­gá­lást.

 

Ét­rend

Ku­ta­tá­sok és ta­pasz­ta­la­tok sze­rint a nyers vagy fé­lig érett pa­paya na­gyobb mennyi­ség­ben fo­gyaszt­va elő­se­gí­ti a men­zeszt. Ma­gyar­or­szá­gon is hoz­zá­fér­he­tő a nyers pa­pay­ából ké­szült, egyéb­ként ki­vá­ló ízű sa­va­nyú­ság, il­let­ve a zöld te­ával ke­vert nyers pa­paya, va­la­mint a pa­pay­atar­tal­mú ét­rend-ki­egé­szítő.

 

Gyógy­nö­vé­nyek

Ha ké­sik a men­zesz, és biz­tos, hogy az il­le­tő nem ter­hes, ak­kor olyan gyógy­nö­vé­nye­ket ér­de­mes al­kal­maz­ni, ame­lyek be­fo­lyá­sol­ják a pe­te­érést, il­let­ve vér­bő­sé­get hoz­nak lét­re a kis­me­den­cé­ben. Cic­ka­fark­fű vi­rág­já­ból (100 g), kom­ló­ból (30 g) és édes­kö­mény­ből vagy ánizs­ból (100 g) egy evő­ka­nál­nyi ke­ve­ré­ket főz­zünk 5 per­cig 2 dl víz­ben, majd 10 per­ces ázás után szűr­jük le. Na­pon­ta két­szer ké­szít­sünk te­át ma­gunk­nak, és min­den­nap igyuk, amíg a vér­zés meg nem in­dul. A kú­rát a men­stru­á­ció vár­ha­tó idő­pont­ja előtt tíz nap­pal kezdjük meg.

 

Ki­egé­szít­het­jük a fen­ti tea ha­tá­sát egy má­sik­kal. Bo­ró­ka­bo­gyó­ból, ka­kukk­fű­ből, ko­rian­der­ből, me­zei zsur­ló­ból, roz­ma­rin­gle­vél­ből és kál­mos­gyö­kér­ből ve­gyünk 100-100 gram­mot, a ke­ve­rék­ből egy-két evő­ka­nál­nyit főz­zünk 15 per­cig 2 dl víz­ben, majd szűr­jük le. Ez utób­bi tea vér­bő­sé­get okoz, fel­vált­va fo­gyaszt­ha­tó az előb­bi­vel, na­pi 2-3 al­ka­lom­mal. (Dr. Nagy Gé­za)

 

Elő­se­gí­ti a men­stru­á­ci­ót Bässler ke­ve­ré­ke: ke­rek­rep­kény­fű (10 g), cic­ka­fark­fű (10 g), édes­gyö­kér (10 g), bo­ró­ka­bo­gyó (20 g), or­bánc­fű (20 g), ru­ta­fű (20 g).

 

A rend­kí­vül fáj­dal­mas men­zesz al­ka­ti jel­le­gű is le­het, de elő­for­dul­hat a méh izom­za­tá­nak és nyál­ka­hár­tyá­já­nak be­teg­sé­gei miatt is

 

Ha a vér­zés so­ká­ig tart és na­gyon erős, se­gí­te­nek a vér­zés­csil­la­pí­tó gyógy­nö­vé­nyek. Egy hasz­nos re­cept: pász­tor­tás­ka­fű (100 g), me­zei zsur­ló (50 g), por­csin­fű (100 g), cic­ka­fark­fű vi­rá­ga (100 g). Ke­ve­ré­kük­ből egy evő­ka­nál­nyit for­ráz­zunk le 2 dl víz­zel, 15 per­ces ázás után szűr­jük le. Na­pon­ta 3-4 al­ka­lom­mal 2-2 dl fo­gyasz­tan­dó be­lő­le. Ne fe­lejt­sük el: vér­zés­csil­la­pí­tó gyógy­nö­vé­nye­ket csak sza­kor­vo­si ki­vizs­gá­lás után hasz­nál­ha­tunk, hogy ki­zár­has­suk a méh és a pe­te­fé­szek be­teg­sé­ge­it. (Dr. Nagy Gé­za)

 

Ugyan­csak a ma­gyar sza­kér­tő­től szár­ma­zó te­are­cept a fáj­dal­mas men­stru­á­ció tü­ne­te­i­nek csil­la­pí­tá­sá­ra: ma­jo­rán­na, li­ba­pim­pó, ka­kukk­fű, fe­hér üröm­fű – min­de­gyik­ből 100 g. A ke­ve­rék­ből egy evő­ka­nál­nyit főz­zünk öt per­cig 2 dl víz­ben, hagy­juk áll­ni 15 per­cet, majd szűr­jük le. Ét­ke­zés előtt 15 perc­cel igyunk 2-2 de­ci­li­tert, na­pon­ta 2-3 al­ka­lom­mal, éde­sí­tés nél­kül.

 

A fáj­da­lom és a gör­csök, il­let­ve a túl erős men­zesz eny­hí­té­sé­re al­kal­mas dr. Oláh An­dor ké­szít­mé­nye. Pász­tor­tás­ká­ból, ka­mil­la­vi­rág­ból, cic­ka­fark­ból, ci­trom­fű­ből és kom­ló­ból ke­ver­jünk össze egyen­lő mennyi­sé­ge­ket, pél­dá­ul 50-50 gram­mot. A ke­ve­rék­ből egy te­té­zett evő­ka­nál­nyit for­ráz­zunk le 2 dl víz­zel, hagy­juk áll­ni 10-15 per­cig, majd szűr­jük le. Na­pon­ta há­rom­szor fo­gyas­szunk ilyen adag­ban a teá­ból.

 

Ugyan­csak Oláh dok­tor re­ceptje a túl erős men­stru­á­ci­ós vér­zés csök­ken­té­sé­re: pász­tor­tás­ka­fű, ár­va­csa­lán­fű, ci­trom­fű, zsá­lya­le­vél, pi­pacs­szi­rom, fa­gyöngy azo­nos mennyi­ség­ben, pél­dá­ul 5-5 gram­mot vé­ve. Vi­gyá­zat: a fa­gyöngyből a ha­tó­a­nya­got langyos vi­zes áz­ta­tás­sal von­juk ki!

 

Ez az aku­presszú­rás pont ke­ze­len­dő em­lő­fáj­da­lom ese­tén

 

Csil­la­pít­ja a men­stru­á­ci­ós fáj­dal­mat, sza­bá­lyoz­za a vér­zést Gio­van­ni­ni ke­ve­ré­ke. Eb­ben azo­nos mennyi­ség, pél­dá­ul 5-5 g van ár­va­csa­lán­fű­ből, cic­ka­fark­fű­ből, ci­trom­fű­ből, ga­la­go­nya­bo­gyó­ból, or­bánc­fű­ből, pász­tor­tás­ka­fű­ből, ka­mil­la­vi­rág­ból, vas­fű­ből és zsá­lya­le­vél­ből. (Rá­pó­ti–Rom­váry)

 

A Theiss há­zas­pár női ba­jo­kra aján­lott bá­zis­te­ája jó­té­kony ha­tá­sú le­het men­stru­á­ci­ós ren­del­le­nes­sé­gek­ben is. Össze­té­te­le: cic­ka­fark (30 g), pa­lást­fű (30 g), ka­mil­la (20 g), pász­tor­tás­ka (20 g). Ezt az alap­re­cep­tet a to­váb­bi két „női” gyógy­nö­vénnyel, fe­hér ár­va­csa­lán­nal és/vagy ta­va­szi kan­ka­lin­nal kom­bi­nál­hat­juk, il­let­ve ide­ge­rő­sí­tő és nyug­ta­tó gyógy­nö­vé­nyek­kel egé­szít­het­jük ki. A te­ake­ve­ré­ket aján­lott fo­lya­ma­to­san, több hé­ten ke­resz­tül fo­gyasz­ta­ni, na­pi 2-3 csé­szé­vel, nem pe­dig csak a pa­na­szok je­lent­ke­zé­se­kor. Ha a men­stru­á­ció erős vér­zés­sel jár, a fen­ti tea mel­lett ja­va­solt na­pi 3x15 csepp pász­tor­tás­ka-tink­tú­ra al­kal­ma­zá­sa is.

 

Bo­ro­ga­tás, ülő­für­dő

Ré­gó­ta is­mert, né­pi gyógy­mód a me­leg vi­zes vagy me­leg vi­zes pa­lackkal vég­zett bo­ro­ga­tás. A pa­ko­lást rög­zít­sük szo­ro­san gyap­jú­ken­dő­vel. Hasz­nos le­het a me­le­gí­tő­pár­na is. Eny­hí­ti a gör­csö­ket, la­zí­tó ha­tá­sú, de mi­vel a me­leg ser­ken­ti a ke­rin­gést, elő­for­dul­hat, hogy az erős vér­zés még erő­sebb lesz.

 

A fáj­dal­mas men­stru­á­ció­val gya­kran együtt já­ró mell­fáj­dal­ma­kat csil­la­pít­ja a hű­vös me­ze­i­zsur­ló-te­ával vég­zett bo­ro­ga­tás. Ha a mell duz­zad, fe­szít, tegyünk rá ma­jo­rán­nás te­ával ké­szí­tett me­leg bo­ro­ga­tást.

 

Le­fe­kvés előtt ve­gyünk me­leg für­dőt 34-37 °C-os víz­ben 10-15 per­cig. Hi­deg vagy lang­yos vi­zes tu­so­lás­sal fe­jez­zük be a für­dést.

 

A vas­tag­bél 4-es aku­presz­szú­rás pont in­ger­lé­sé­vel hely­re­áll az elég­te­len és
sza­bály­ta­lan men­stru­á­ció

 

Fáj­da­lom­csil­la­pí­tó ha­tá­sú a me­zei zsur­ló­val és cic­ka­fark­kal ké­szí­tett ülő­für­dő. Mind­két nö­vény­ből ve­gyünk 50-50 gram­mot, önt­sünk rá egy li­ter, for­rás­ban lé­vő vi­zet, és 10 per­ces ál­lás után, meg­szűr­ve ad­juk a für­dő­víz­hez.

 

A cic­ka­fark­fü­ves tel­jes vagy ülő­für­dő ön­ma­gá­ban is hasz­nos. Egy ma­rék­nyi cic­ka­far­kat for­ráz­zunk le egy-két li­ter víz­zel, hagy­juk áll­ni 10 per­cig, majd szűr­jük le. Az így nyert ki­vo­na­tot önt­sük a für­dő­víz­hez; ülő­für­dő­höz a fe­le is ele­gen­dő. A für­dő 10-15 per­cen be­lül tel­je­sen meg­szün­te­ti a gör­csö­ket.

 

Egy má­sik re­cept: ke­ver­jünk össze bors­men­tát, ka­kukk­fü­vet, roz­ma­rin­gle­ve­let, le­ven­du­la­vi­rá­got és ko­rian­dert azo­nos arány­ban, eb­ből 4-5 evő­ka­nál­nyit főz­zünk 10 per­cig egy li­ter víz­ben, szűr­jük le, és ad­juk hoz­zá a kád­ban lé­vő for­ró víz­hez. Ak­kor al­kal­maz­zuk, ha ké­sik a men­stru­á­ció. A für­dés fél órá­ig tart­son, köz­ben a víz alatt ér­de­mes kör­kö­rös moz­gás­sal masszí­roz­ni az al­ha­sat.

 

A 23-as és a 32-es húgy­hó­lyag­pont el­he­lyez­ke­dé­se (a 23-as aku­presszú­rás pont a de­ré­kon)

 

A te­akú­ra és az ülő­für­dő ki­egé­szíté­se­ként Bar­bara és Pe­ter Theiss ja­va­sol­ja a cic­ka­fark-tink­tú­rát több hé­ten ke­resz­tül, na­pi 3x15 csep­pes adag­ban.

 

A ma­gyar né­pi or­vos­lás ci­trom­fűfő­zet­tel va­ló gő­zö­lést, il­let­ve ülő­für­dő­ként ka­mil­la­for­rá­za­tot is ajánl. A ka­mil­la­gő­zös al­tes­ti für­dő old­ja a gör­csö­ket és la­zít. Bi­dé­ben vagy meg­fe­le­lő nagy­sá­gú mű­anyag tál­ban egy csé­sze ka­mil­la­vi­rá­got 1 li­ter for­ró víz­zel le­for­rá­zunk. Vi­gyá­zat: a gőz ne le­gyen túl for­ró! A tá­lon he­lyet fog­lal­va, né­hány per­cen be­lül ta­pasz­tal­ha­tó a gör­csök ol­dó­dá­sa.

 

Fo­koz­za a ha­tást, ha für­dő után ka­mil­la­o­laj­jal be­dör­zsöl­jük az al­tes­tet. Ka­mil­la­o­la­jat há­zi­lag is ké­szít­he­tünk: két­ma­rék­nyi ka­mil­la­vi­rá­got szór­junk egy át­lát­szó üveg­be, önt­sünk rá egy li­ter olí­va­o­la­jat, és há­rom hé­tig hagy­juk na­pon áll­ni. Szű­rés után, üveg­be át­tölt­ve, kor­lát­lan ide­ig fel­hasz­nál­hat­juk.

 

Il­ló­o­la­jok

Men­stru­á­ci­ós pa­na­szok eny­hí­té­sé­re ál­ta­lá­ban al­kal­ma­sak a kö­vet­ke­ző il­ló­o­la­jok: bo­ró­ka, ci­trom­fű, fa­héj, ge­rá­ni­um, jáz­min, le­ven­du­la, ma­jo­rán­na, mus­ko­tály­zsá­lya, ró­mai ka­mil­la, ró­zsa, roz­ma­ring.

 

Aro­ma­ter­ápi­ás für­dőt is al­kal­maz­ha­tunk: bors­men­ta, ka­kukk­fű, ko­rian­der és kál­mos il­ló­o­la­já­ból ke­ver­jünk el 3-3 csep­pet ke­vés tej­ben, majd önt­sük a for­ró für­dő­víz­hez. A men­stru­á­ci­ót vá­ró nő eb­ben fü­röd­jön fél órát.

 

Für­dés után hasz­nos le­het az aro­ma­ter­ápi­ás masszázs az em­lí­tett il­ló­o­la­jok­kal, ame­lye­ket elő­ző­leg ke­ver­jünk el va­la­mi­lyen hi­dra­tá­ló ha­tá­sú krém­ben. A vér­bő­ség fo­ko­zá­sá­ra masszí­roz­zuk az al­ha­sat kör­kö­rös moz­gás­sal 15 per­cig.

 

 

Re­fle­xo­ló­gia

Ke­ze­len­dő zó­nák a lábon: ve­se, mel­lé­kve­se, húgy­ve­ze­ték, húgy­hó­lyag, pe­te­fé­szek, méh, agy, hi­po­fí­zis, nap­fo­nat. Men­stru­á­ció ide­jén a méh és a pe­te­fé­szek zó­náit nem vagy csak óva­to­san ke­zel­jük!

 

A ve­se­zó­na, mi­vel pá­ros szerv­ről van szó, mind­két lábon meg­ta­lál­ha­tó. A talp kö­ze­pé­től in­dul, a húgy­ve­ze­ték zó­ná­ján ke­resz­tül ha­lad a bel­ső bo­ka irá­nyá­ba, a húgy­hó­lyag­zó­na fe­lé, és eb­ben az irány­ban kell masszí­roz­ni is. A mel­lé­kve­se­zó­nát mind­két lábon köz­vet­le­nül a ve­se­zó­na fe­lett, de mé­lyeb­ben ta­lál­juk meg.

 

A pe­te­fé­szek zó­ná­ja a méh zó­ná­já­val szem­közt, a láb kül­ső ol­da­lán, a sa­rok­cson­ton ta­lál­ha­tó,
a bo­ka mö­gött és alatt.

 

A vi­ta­mi­nok és más ki­egé­szítők se­gí­tik az egész­sé­ges men­stru­á­ci­ós ci­klus fenn­tar­tá­sát

 

A méh­zó­na ke­ze­lé­sé­hez mind­két lábon a láb bel­ső ol­da­lát masszí­roz­zuk a sa­rok­cson­ton. Vi­szony­lag nagy te­rü­let.

 

Az agy zó­ná­já­nak ke­ze­lé­sé­hez a na­gyujj be­gyét, a talp fe­lő­li pár­nás ré­szét, va­la­mint a má­so­dik ujj fe­lé eső ol­da­lát masszí­roz­zuk. A jobb agy­fél re­flex­zó­ná­ja a bal lábon, a ba­lé pe­dig a jobb lábon ta­lál­ha­tó. A hi­po­fí­zis re­flex­zó­ná­ja mé­lyen, a nagy­lá­bujj kö­ze­pén van.

 

A nap­fo­nat (ple­xus so­la­ris) ke­ze­lé­se a 2. és a 3. ujj kö­zöt­ti vo­nal­ban, a talp pár­nás ré­sze alat­ti te­rü­le­ten tör­té­nik. Nyom­juk meg kö­zé­pe­rő­sen (ér­zé­ke­nyebb em­be­rek­nél ki­sebb erő­vel), és tart­suk nyom­va 10-15 má­sod­per­cig, majd las­san en­ged­jük fel az uj­jun­kat. Ki­vá­ló nyug­ta­tó ha­tást ér­he­tünk el.

 

Aku­presszú­ra

Tes­ten ke­ze­len­dő pon­tok: L-6, Bef-4, Bef-6, H-23, V-3.

 

Min­den kis­me­den­cei pro­blé­má­nál, hó­lyag­­hu­rut­nál, női ba­jok­nál, sza­bály­ta­lan men­stru­á­ció­nál, ja­va­solt a lép­me­ri­di­án 6-os pont­já­nak (L-6) masszí­ro­zá­sa. Ez a bel­bo­ka fe­lett négy ha­rán­tujjnyi­ra, a síp­csont hát­só szé­lé­nél ta­lál­ha­tó. Vi­gyá­zat: ha a pont fe­lett vissze­res a láb, nem sza­bad ke­zel­ni, és ál­la­po­tos nőn­él sem al­kal­maz­ha­tó!

 

A be­fo­ga­dó me­ri­di­án 4-es pont­ja (Bef-4) 4 ha­rán­tujjnyi­ra a köl­dök alatt, a test kö­zép­vo­na­lá­ban ta­lál­ha­tó. Ke­ze­lé­se se­gít sza­bály­ta­lan menstru­á­ció­nál, és vi­ze­let-vissza­tar­tá­si za­var­ban.

 

A be­fo­ga­dó ve­ze­ték 6-os pont­já­nak (Bef-6) ke­ze­lé­se hasz­nos sza­bály­ta­lan vagy fáj­dal­mas men­stru­á­ció­nál, vi­ze­let-vissza­tar­tá­si za­var­ban (in­kon­ti­nen­cia). A köl­dök alatt más­fél hü­vely­kujjnyi­ra, va­gyis 2 ha­rán­tujjnyi­ra ta­lál­ha­tó a test kö­zép­vo­na­lá­ban. A ke­le­ti harc­mű­vé­sze­tek­ben ezt a pon­tot ener­gia­köz­pont­nak tart­ják. Masszá­zsa dör­zsö­lés­sel vagy nyom­ko­dás­sal tör­té­nik.

 

A nyers vagy félig érett papaya nagyobb mennyiségben fogyasztva elősegíti a menzeszt

 

A húgy­hó­lyag-me­ri­di­án 23-as pont­já­nak (H-23) ke­ze­lé­se el­ső­sor­ban a ve­se­mű­kö­dés ser­ken­té­se cél­já­ból ja­va­solt, emel­lett fon­tos sza­bály­ta­lan men­zesz­nél, fül­zú­gás­nál, ho­má­lyos lá­tás­nál. A ge­rinc mind­két ol­da­lán, két-két ujjnyi­ra a 2. lum­bá­lis csi­go­lya tö­vis­nyúl­vá­nyá­nak al­só szé­lé­től ol­dal­ra ta­lál­ha­tó. Ha a te­nye­re­ket a csí­pő­re he­lyez­zük,
hü­vely­kuj­ja­ink há­tul ép­pen er­re a pont­ra mu­tat­nak.

 

A ve­se­mű­kö­dés erő­sí­té­sé­re hasz­nos a ve­se­ve­ze­ték 3-as pont­já­nak (V-3) masszí­ro­zá­sa. Az Achil­les-ín és a bel­ső bo­ka vé­ge kö­zöt­ti tá­vol­ság fe­lé­nél ta­lál­ha­tó. A V-3 pont ke­ze­lé­se jó még to­rok­fá­jás­ra, fog­fá­jás­ra, aszt­má­nál, sza­bály­ta­lan men­zesz­nél.

 

 

Táp­lá­lék­ki­egé­szítők

A men­stru­á­ci­ós gör­csök csil­la­pí­tá­sá­ra jól be­vál­tak az esszen­ciá­lis zsír­sa­va­kat tar­tal­ma­zó, így a prosz­tag­lan­di­nok ter­me­lő­dé­sét fé­ke­ző ét­rend-ki­egé­szítők. Ilyen a ten­ge­ri­hal-olaj vagy a len­ma­golaj. Ugyan­csak elő­nyös le­het az A-vi­ta­min sze­dé­se, el­ső­sor­ban fo­ko­zott men­stru­á­ci­ós vér­vesz­tés ese­tén. Ha­son­ló ha­tá­sú az E-vi­ta­min és va­ló­szí­nű­leg a K-vi­ta­min be­vi­te­le is (az utób­bi egyik for­má­ja a nyers­klo­ro­fill-ké­szít­mény).

 

Két, in­kább Nyu­ga­ton el­ter­jedt gyógy­nö­vény, a ba­rát­cser­je és a kí­nai an­gyal­gyö­kér táp­lá­lék­ki­egé­szítő for­má­já­ban is hoz­zá­fér­he­tő. Az előb­bi ér­zé­keny mel­lek­nél se­gít, az utób­bi a hor­mo­ná­lis egyen­súlyt ja­vít­ja, de erős vér­zés­nél nem sza­bad szed­ni.

 

Ha a vér­zés túl so­ká­ig tart és erős, könnyen ki­me­rül­nek a szer­ve­zet vas­kész­le­tei, en­nek kö­vet­kez­té­ben vi­szont a men­zesz ren­del­le­nes­sé­gei is fo­ko­zód­nak. Ilyen­kor aján­lott a vas­pót­lás, le­he­tő­leg szer­ves (ke­lát-) kö­té­sű vas for­má­já­ban. Elő­se­gí­ti a vas fel­szí­vó­dá­sát a ve­le egyidejű­leg ada­golt C-vi­ta­min és a bio­fla­vo­no­i­dok. Az utób­bi­ak azért is elő­nyö­sek, mert erő­sí­tik a haj­szá­le­rek fa­lát a méh­ben.

Kürti Gábor
X. évfolyam 6. szám

Címkék: menstruáció, népi gyógymódok

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.