Betegségek A-tól Z-ig

Reggeli gerincdiagnosztika


  Saj­nos már har­minc-negy­ven éves kor­ban is gya­ko­ri, hogy a reg­ge­li fe­léb­re­dés­nél ge­rinc­kör­nyé­ki fáj­da­lom jel­zi, va­la­mi nincs rend­ben szer­ve­ze­tünk­ben. Ez a ge­rinc va­la­me­lyik sza­ka­szá­hoz jól kö­rül­ha­tá­rol­ha­tó­an csa­tol­ha­tó fáj­da­lom az egé­szen eny­he kel­le­met­len­ség­től az éles, a moz­gást re­fle­xe­sen kor­lá­to­zó erős­ség­ig ter­jed­het.

   

  Ré­gi igaz­ság, ami­lyen a ge­rinc ál­la­po­ta, olyan az egész­ség. Já­rá­sunk, moz­gá­sunk elá­rul­ja, ha egyes csi­go­lyák fo­ko­zot­tabb ter­he­lé­se ir­ri­tál­ja az ott ta­lál­ha­tó ér­zőide­ge­ket. A ge­rinc­ve­lő sok-sok ideg­pá­lyá­ból áll, ha­son­ló­an egy sok szál­ból össze­so­dort ve­ze­ték­hez. Eh­hez a ve­ze­ték­hez tes­tünk min­den ré­szé­ből in­for­má­ci­ós szá­lak ve­zet­nek, míg más ideg­szá­lak a ge­rin­ca­gyi köz­pont­ból a pe­ri­fé­ria fe­lé ha­lad­va to­váb­bít­ják az uta­sí­tá­so­kat. En­nek meg­fe­le­lő­en az egyes ge­rinc­ve­lői szeg­men­tu­mok és a hoz­zá­juk tar­to­zó szer­vek kö­zött köz­vet­len kap­cso­lat van. Pl. a nya­ki ge­rinc­szel­vény kór­ta­ni ren­d­el­le­nes­sé­ge be­fo­lyá­sol­hat­ja az agy és a fej vé­r­el­lá­tá­sát, a nya­ki erek szű­kí­té­sé­vel vagy az ere­ket moz­ga­tó, sza­bályo­zó ide­gek nyo­má­sá­val.

   

  A há­ti ge­rinc bán­tal­ma­zott­sá­ga lég­zés-ren­del­le­nes­sé­gek­hez ve­zet­het. Az ágyé­ki-ke­reszt­cson­ti szel­vény­hez a gyo­mor-bél­rend­szer, a máj-has­nyál­mi­rigy, a ve­sék és a ne­mi szer­vek tar­toz­nak. Mi­vel ez az utób­bi te­rü­let szen­ve­di meg le­gin­kább a hely­te­len test­tar­tás kö­vet­kez­mé­nye­it, ért­he­tő, hogy eb­ben a kap­cso­lat­rend­szer­ben kell leggya­krab­ban szer­vi funk­ció­za­va­ro­kra szá­mí­ta­nunk.

   

  A ge­rinc kü­lön­bö­ző sza­ka­sza­in ki­ala­ku­ló fáj­da­lom az ese­tek túl­nyo­mó több­sé­gé­ben túl­ter­he­lés miatt je­lent­ke­zik. Ez a túl­ter­he­lés a hely­te­len test­tar­tás miatt ala­kul­hat ki. A leg­fon­to­sabb tar­tá­si ren­del­le­nes­sé­gek kö­zé tar­to­zik az ál­lan­dó ülés (hi­bás, a ge­rinc fi­zio­ló­gi­ás gör­bü­le­te­it fi­gyel­men kí­vül ha­gyó szé­ke­ken), il­let­ve az ál­lás. Utób­bi eset­ben a test­súly min­dössze egy-két csi­goly­ára, rá­adá­sul azok­nak is csak kor­lá­to­zot­tan ki­csi fe­lü­le­té­re kon­cen­t­rá­ló­dik.

   

  Ha reg­gel az el­ső moz­du­la­tok fáj­dal­mat okoz­nak, de ké­sőbb úgy érez­zük, hogy szer­ve­ze­tünk „be­já­ra­tó­dott”, ér­de­mes ar­ra fi­gyel­ni, hogy a vég­ta­gok ki­sízü­le­te­i­ben nem je­lent­kez­nek-e reu­más elvál­to­zá­sok vagy ezek­re uta­ló fáj­dal­mak. Eb­ben az eset­ben ugya­nis a leggya­ko­ribb kó­rok (ter­mé­sze­te­sen nem be­szél­he­tünk ki­zá­ró­la­gos­ság­ról) az ízü­le­tek­ben fel­hal­mo­zó­dott sa­lak­anyag. A meg­ol­dás a rend­sze­res mé­reg­te­le­ní­tés.

   

  A he­veny, gyor­san ki­ala­ku­ló, erős he­lyi fáj­da­lom­mal já­ró, nem­csak az ízü­le­tek­re, ha­nem a kör­nye­ző szö­ve­tek­re, ina­kra, ín­hü­ve­lyek­re is ki­ter­je­dő elvál­to­zá­sok ese­tén az or­vo­si be­avat­ko­zás el­ke­rül­he­tet­len. Ha a fo­lya­ma­tot eset­leg láz is kí­sé­ri, az azt jel­zi, hogy olyan kó­ros fo­lya­mat in­dult be, mely is­mét­lőd­ve, idült­té vál­va már vissza­for­dít­ha­tat­lan de­ge­ner­atív elvál­to­zá­sok­hoz ve­zet. A tar­tós moz­gá­sza­var­ral, ízü­le­ti de­for­mi­tá­sok­kal já­ró be­teg­sé­gek cso­port­já­ba tar­toz­nak az arthro­si­sok, me­lyek­nél a porc­szö­vet reg­resszív elvál­to­zá­sa áll elő­tér­ben. Kór­bonc­ta­ni­lag nem a gyul­la­dás, ha­nem a porc­szö­vet el­cson­to­so­dá­sa, kli­ni­kai­lag a fáj­da­lom, a moz­gáskor­lá­to­zott­ság a jel­lem­ző er­re a tí­pu­sú be­teg­ség­cso­por­tra.

   

  Itt is igaz azon­ban, hogy kez­de­ti stá­di­um­ban a reg­ge­li „kö­tött­ség” ha­mar fe­lol­dó­dik. Ké­sőbb azon­ban a fáj­da­lom fo­ko­zód­hat. A mé­reg­te­le­ní­tés mel­lett ilyen­kor a rend­sze­res és az egész test­re, de min­de­ne­ke­lőtt a ge­rinc egész hosszá­ra ki­ter­je­dő moz­gás­pro­gram aján­lott. Va­gyis a reg­ge­li me­rev­ség, fáj­dal­mas­ság azon­na­li tö­rő­dést, élet­mód-vál­toz­ta­tást kö­ve­te­lő tü­net­cso­port.

  Dr. Pőcze Tibor
  X. évfolyam 2. szám

  Címkék: gerincdiagnosztika

   Aktuális lapszámunk:
   2021. január

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.