Betegségek A-tól Z-ig

Rotációs diéta allergiásoknak

Így csökkenthető a rejtett tápláléktúlérzékenység

A rej­tett táp­lá­lé­kal­ler­gia szá­mos olyan pa­nasz ki­vál­tó oka le­het, mint neu­ro­der­mi­tisz, gyo­mor- és bél­bán­tal­mak, reu­ma­ti­kus meg­be­te­ge­dé­sek, mi­grén, hogy csu­pán né­hány pél­dát em­lít­sünk. Saj­nos az ilyen tí­pu­sú al­ler­gi­ák, il­let­ve a táp­lá­lék­ban rej­tő­ző egyes al­ler­gé­nek sem a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás el­já­rá­sai­val, sem a ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti tesz­tek­kel nem mu­tat­ha­tók ki egyér­tel­mű­en. A ro­tá­ci­ós dié­ta azon­ban be­vált mód­szer­ként kí­nál­ko­zik a tú­l­ér­zé­keny­sé­get oko­zó élel­mi­sze­rek egyé­ni ki­szű­ré­sé­re. Emel­lett pe­dig egyidejű­leg ha­tá­sos ter­ápi­át is je­lent.


 

 

Az ame­ri­kai Her­bert Rin­kel már or­vos­tan­hall­ga­tó ko­rá­ban ér­de­kes fel­fe­de­zést tett. Éde­sap­já­tól min­den hé­ten ti­zen­két to­jást ka­pott aján­dék­ba. Ami­kor ter­ápia­re­zisz­tens, tar­tós nát­ha fej­lő­dött ki ná­la, kí­sér­let­kép­pen elő­ször meg­evett hat nyers to­jást, anél­kül, hogy bár­mi­fé­le re­ak­ció fel­lé­pett vol­na, majd öt na­pon át nem evett to­jást, mi­re is nát­há­já­nak tü­ne­tei ja­vul­ni kezdtek. Ami­kor azon­ban a ha­to­dik na­pon megint to­jás­evés­sel pró­bál­ko­zott, rend­kí­vül erős al­ler­gi­ás re­ak­ci­ót ta­pasz­talt. Ké­sőbb, már or­vos­ként Rin­kel szá­mos pá­cien­sé­nél fi­gyelt meg ha­son­lót. En­nek alap­ján ala­kí­tot­ta ki a rej­tett al­ler­gi­ák­ról szó­ló té­te­lét, amely­nek leg­lény­ege­sebb szem­pont­jai a kö­vet­ke­zők:

 

Szá­mos em­ber kü­lön­fé­le pa­na­szok­kal re­agál olyan élel­mi­sze­rek­re, ame­lye­ket nap mint nap fo­gyaszt, a re­ak­ció azon­ban kés­lel­tet­ve lép fel.

 

A be­te­gek elő­ször gya­kran job­ban ér­zik ma­gu­kat, mi­u­tán a szó­ban for­gó élel­mi­szert el­fo­gyasz­tot­ták.

 

Ha az adott táp­lá­lé­kot tö­röl­jük az ét­la­pun­k­ról, és egy má­sik­kal he­lyet­te­sít­jük, né­hány em­ber­nél tú­lér­zé­keny­sé­gi re­ak­ció fej­lő­dik ki a he­lyet­te­sí­tő táp­lá­lé­kra, mert túl gya­k­ran eszik be­lő­le.

 

Min­dezt el­ke­rü­len­dő, az or­vos ki­ala­kí­tot­ta a ro­tá­ci­ós dié­tát. A teszt so­rán pa­na­szo­kat oko­zó­nak bi­zo­nyult élel­mi­szert elő­ször egy­ál­ta­lán nem sza­bad en­ni, a pa­naszt nem oko­zó ét­elek fo­gyasz­tá­sát vi­szont úgy kell meg­ter­vez­ni, hogy csak min­den ne­gye­dik nap ke­rül­je­nek az asz­tal­ra.

 

A sza­kem­be­rek már ré­gó­ta tisz­tá­ban van­nak az­zal, hogy az azon­na­li re­ak­ci­ót ki­vál­tó, klasszi­kus al­ler­gi­ák mel­lett szám­ta­lan olyan táp­lá­léktú­lér­zé­keny­ség lé­te­zik, amely a ha­gyo­má­nyos vizs­gá­la­ti el­já­rá­sok­kal nem mu­tat­ha­tó ki. A Rin­kel ál­tal fe­lis­mert „rej­tett” al­ler­gi­ák ese­tén a re­ak­ció gya­kran csak órák­kal vagy na­pok­kal ké­sőbb lép fel, ezért nem tár­sít­ha­tó egy bi­zo­nyos al­ler­gén­nel.

 

Gya­kran a ked­venc ét­el vált­ja ki az al­ler­gi­ás re­ak­ci­ót

Igen gya­kran elő­for­dult, hogy a rej­tett al­ler­gi­át va­la­me­lyik ked­venc ét­elünk vált­ja ki, amely ép­pen ked­velt vol­ta miatt sok­szor sze­re­pel az ét­ren­dünk­ben. A rej­tett al­ler­giára utal, ha a szó­ban for­gó ét­el fo­gyasz­tá­sa után át­me­ne­ti­leg jól érez­zük ma­gun­kat, ha azon­ban né­hány na­pra le­mon­dunk ró­la, ál­la­po­tunk rossz­ab­bo­dik. Ezért va­ló­sá­gos füg­gő­ség ala­kul­hat ki. Csak a kö­rül­be­lül négyna­pos, szi­go­rú ab­szti­nen­cia után ér­zi ma­gát az érin­tett új­ra job­ban. Ha vi­szont ek­kor új­ra pró­bál­ko­zik a szó­ban for­gó ét­el­lel, erő­tel­jes re­ak­ció lép­het fel.

 

A rej­tett al­ler­gia tü­ne­tei sok­fé­lék le­het­nek: fej­fá­jás, hi­pe­rak­ti­vi­tás, reu­más pa­na­szok, kró­ni­kus fá­radt­ság, kon­cen­trá­ció­hi­ány, gyo­mor- és bél­pa­na­szok (pél­dá­ul gya­ko­ri émely­gés, has­me­nés, puf­fa­dás), múl­ni nem aka­ró nát­ha, sza­po­ra szív­ve­rés, bőr­ki­ü­tés, ödé­ma vagy ma­kacs túl­súly. Az élel­mi­sze­rek­re va­ló tú­lér­zé­keny­ség még pszi­chi­kai za­va­ro­kat is ki­vált­hat.

 

Ta­gad­ha­tat­lan, hogy ezek­nek a tü­ne­tek­nek vagy be­teg­sé­gek­nek szám­ta­lan oka le­het, amely­nek min­den egyes be­teg­nél a vé­gé­re kell jár­ni. Ezen­kí­vül szó­ba jö­het­nek egyes, igen el­ter­jedt ér­zé­keny­sé­gek is, pél­dá­ul a glu­tén­ra, a tej­cu­kor­ra, a gyü­mölcscu­kor­ra vagy a hisz­ta­min­ra, eze­ket is ki kell zár­ni.

 

Min­de­zek után te­he­tő fel a kér­dés, va­jon rej­tett al­ler­giá­ban szen­ved-e a be­teg. A ta­pasz­ta­la­tok azt mu­tat­ják, hogy a „bű­nös” ál­ta­lá­ban a kö­vet­ke­zők kö­zül ke­rül ki: te­hén­tej és tej­ter­mé­kek, bú­za, rozs, cu­kor, to­jás, ká­vé, élesz­tő, ci­t­rus­fé­lék. Mi­vel az ér­zé­keny­ség ki­vál­tó­ja egyé­nen­ként vál­to­zik, teszt­dié­tát ve­zet­nek be, mi­előtt meg­kez­de­nék a va­ló­di ro­tá­ci­ós dié­tát.

 

Koc­ká­zat­men­tes dié­ta, mint elő­ze­tes teszt­fá­zis

Ezt a teszt­fá­zist vagy böj­tö­lés elő­zi meg, vagy egy le­ga­lább öt­na­pos idő­szak, ami­kor koc­ká­zat­men­tes vagy hi­po­al­ler­gén dié­ta van na­pi­ren­den. En­nek so­rán min­den olyan élel­mi­szer fo­gyaszt­ha­tó, amely a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint nem haj­la­mos al­ler­gia elő­i­dé­zé­sé­re: bá­rány­hús, puly­ka, nyúl, pisz­tráng, kör­te­kom­pót, sár­ga­din­nye, édes­bur­go­nya, haj­di­na, rizs, szá­gó, cuk­kí­ni, tök, zöld­bab, brok­ko­li, avo­ká­dó, hi­de­gen pré­selt na­p­ra­for­gó- vagy olí­va­olaj, ten­ge­ri só. Az ital víz le­gyen. Ha a be­teg sa­ját ta­pasz­ta­la­tá­ból tud­ja, hogy nem jól bír­ja mond­juk a brok­ko­lit, ak­kor azt ter­mé­sze­te­sen ki le­het hagy­ni. A teszt­sza­kasz so­rán is aján­la­tos a fe­hér­je­dús (hús, hal), il­let­ve a ke­mé­nyí­tő­ben gaz­dag (ga­bo­na, édes­bur­go­nya, szá­gó, haj­di­na) ét­ele­ket négy­na­pos rit­mus­ban vál­to­gat­ni, aho­gyan ez majd a ké­sőb­bi ro­tá­ci­ós dié­tát is jel­le­mez­ni fog­ja.

 

Az el­ső két na­pon a szó­ban for­gó dié­ta (aho­gyan a böj­tö­lés­nél is) kel­le­met­len kö­zér­ze­tet, fej­fá­jást okoz­hat. Ha azon­ban a be­teg öt nap múl­tán job­ban ér­zi ma­gát, ak­kor kez­dőd­het a va­ló­di teszt­sza­kasz: eza­latt a koc­ká­zat­men­tes dié­tát kell foly­tat­ni, és két na­pon át ki­egé­szíte­ni va­la­me­lyik gya­nús élel­mi­szer­rel. A teszt­dié­ta so­rán aján­la­tos táp­lál­ko­zá­si és kö­zér­ze­ti nap­lót ve­zet­ni, hogy pon­to­san ki­de­rül­jön, me­lyik en­ni­va­ló hív­ja elő a tü­ne­te­ket. Amennyi­ben sem­mi­fé­le tü­net nem je­lent­ke­zik, két nap múl­va kö­vet­kez­het egy újabb en­ni­va­ló tesz­te­lé­se. Ha az élel­mi­szer ront­ja az ál­la­po­tun­kat, ak­kor egy újabb en­ni­va­ló ki­pró­bá­lá­sá­val ad­dig kell vár­ni, amíg a tü­ne­tek el­tűn­nek.

 

Le­he­tő­ség van ar­ra is, hogy egy­szer­re több élel­mi­szert új­ra be­ve­zes­sünk, ez­zel le­rö­vi­dít­het­jük a teszt­sza­kaszt, mert egyéb­ként mond­juk 20 kü­lön­fé­le tesz­te­len­dő ét­el­nél 41 na­pos teszt­fá­zis­ra len­ne szük­sé­günk. Ha azon­ban kü­lön­fé­le új en­ni­va­lók fo­gyasz­tá­sa után tü­ne­tek je­lent­kez­nek, ak­kor eze­ket még egy­szer, egyen­ként kell tesz­tel­ni, hogy ki­de­rül­jön, me­lyi­kük fe­le­lős a pa­na­szo­kért.

 

Az al­ler­gi­át ki­vál­tó élel­mi­sze­rek új­ra be­ve­ze­té­sé­nél – a né­hány na­pos ab­szti­nen­ci­át kö­ve­tő­en – erő­tel­jes tü­ne­tek lép­het­nek fel, pél­dá­ul sú­lyos mi­gré­nes ro­ham. Ép­pen ezért ta­ná­csos a tesz­te­lést or­vo­si fe­lü­gye­let mel­lett vé­gez­ni.

 

 

So­kan hét­na­pos rit­must igé­nyel­nek

Ha rá­jöt­tünk, mely élel­mi­sze­rek okoz­zák a pa­na­sza­in­kat, ak­kor eze­ket a kö­vet­ke­ző hó­na­p­ra tö­röl­jük az ét­ren­dünk­ből. Az azon­ban nem ele­gen­dő, ha a szó­ban for­gó ter­mé­ket va­la­mi más­sal he­lyet­te­sít­jük, pél­dá­ul te­hén­tej he­lyett szó­ja­te­jet iszunk. Ilyen­kor ugya­nis fen­náll an­nak a ve­szé­lye, hogy szer­ve­ze­tünk a „pót­ter­mék­re” is al­ler­gi­át fej­leszt ki. Ehe­lyett kezdjük el in­kább a ro­tá­ci­ós dié­tát: a re­ak­ci­ót ki­vál­tó élel­mi­szer ta­bu, a töb­bit négy­na­pos rit­mus sze­rint he­lyez­zük el. A dié­ta el­ső nap­ján min­dent ehe­tünk, ami az el­ső lis­tán ta­lál­ha­tó, a má­so­dik na­pon min­dent a má­so­dik, a har­ma­di­kon a har­ma­dik, a ne­gye­dik na­pon a ne­gye­dik lis­tá­ról. Így te­hát ugya­naz az en­ni­va­ló csak négy­na­pon­ként ke­rül az asz­ta­lun­kra.

 

So­kak­nál elő­for­dul­hat, hogy a négy­na­pos rit­mus nem ele­gen­dő ah­hoz, hogy a szer­ve­ze­tet meg­sza­ba­dít­sa élel­mi­szer-tú­lér­zé­keny­sé­gé­től. Ez ab­ban nyil­vá­nul­hat meg, hogy a kró­ni­kus pa­na­szok (pél­dá­ul gyo­mor- és bél­bán­tal­mak, lé­gú­ti tü­ne­tek) a kö­vet­ke­ze­tes dié­ta el­le­né­re fen­náll­nak. Eb­ben az eset­ben szük­sé­ges le­het egy hét­na­pos ter­vet ki­pró­bál­ni.

 

Más­nap ne együnk ro­kon élel­mi­szert

Mi­vel a rej­tett al­ler­giá­ban szen­ve­dők gya­kran a szó­ban for­gó élel­mi­szer­rel ro­kon­ság­ban ál­ló en­ni­va­ló­ra is rosszul re­agál­nak, az egy csa­lád­ba tar­to­zó te­mé­ke­ket ne együk egy­mást kö­ve­tő na­po­kon. Aki te­hát pél­dá­ul egyik nap pa­ra­di­cso­mot evett, an­nak más­nap nem­csak a pa­ra­di­cso­mot, ha­nem a pad­li­zsánt, a krum­plit és a pa­pri­kát is mel­lőz­nie kell. Ter­mé­sze­te­sen nem kell táp­lál­ko­zás­tu­do­má­nyi sza­kér­tő­vé ké­pez­nünk ma­gun­kat, elég, ha az elvet meg­ért­jük, és be­tart­juk a fe­l­épí­tett ét­ren­det:

 

1. elő­ször is, az ugya­no­lyan en­ni­va­lót csak min­den ne­gye­dik na­pon fo­gyaszt­juk,

 

2. má­sod­szor, az egy­más­sal ro­kon­ság­ban ál­ló ter­mé­kek fo­gyasz­tá­sa kö­zött le­ga­lább egy nap szü­ne­tet tar­tunk.

 


Ugyanannak az élelmiszernek csak minden negyedik nap szabad a tányérra kerülnie, egymással rokonságban álló ennivalóknak csak kétnaponta. Megfelelően kialakított terv segítségével a rotációs diéta könnyen megvalósítható

 

A ro­tá­ci­ós dié­tát tel­jes ér­té­kű­en ala­kít­suk ki. Hogy ne lép­je­nek fel hi­á­nyál­la­po­tok, fon­tos nap mint nap ke­mé­nyí­tő­tar­tal­mú ét­elt en­ni (krum­pli, ga­bo­na, haj­di­na, ama­ránt), va­la­mint zöld­sé­get és eset­leg gyü­möl­csöt – ter­mé­sze­te­sen csak ab­ból a cso­port­ból, ame­lyik azon a na­pon az en­ge­délye­zett lis­tán van.

 

Né­hány hó­nap­pal azu­tán, hogy le­mond­tunk a szer­ve­ze­tünk számá­ra el nem vi­sel­he­tő élel­mi­szer­ről, or­vo­si fe­lü­gye­let mel­lett ki­pró­bál­hat­juk, ehet­jük-e az adott ter­mé­ket tü­ne­tek nél­kül. Ugya­nak­kor ta­ná­csos a dié­ta si­ke­res le­zá­rá­sát kö­ve­tő­en sem fo­gyasz­ta­ni min­den­nap azt az en­ni­va­lót, amely­re ere­de­ti­leg ér­zé­ke­nyek vol­tunk. Így el­ke­rül­het­jük, hogy a táp­lá­lék­al­ler­giánk új­ra ki­fej­lőd­jön.

 

Al­ler­gia­me­ge­lő­zés min­den­ki­nek: ter­mé­sze­tes ro­tá­ció

A je­lek ar­ra mu­tat­nak, hogy a táp­lá­lé­kal­ler­giá­ban szen­ve­dők száma fo­lya­ma­to­san emel­ke­dik, mi­vel az em­be­rek több­sé­ge egész éven át ha­zai és eg­zo­ti­kus en­ni­va­lók szé­les pa­let­tá­já­ról vá­lo­gat­hat. Már­pe­dig el­mé­le­ti­leg va­la­mennyi ve­gyü­let al­ler­gén le­het, il­let­ve az egyes em­ber számá­ra al­ler­gén­né vál­hat. Mi­nél több­fé­le ét­elt eszünk, elv­ben an­nál több, po­ten­ciá­li­san al­ler­gi­át oko­zó anyag ke­rül a szer­ve­ze­tünk­be. Ép­pen ezért az al­ler­giára haj­la­mos em­be­rek­nek ta­ná­csos na­pon­ta nem túl sok­fé­le ét­elt en­ni­ük, de nap mint nap ugya­nazt sem.

 

A tel­jes ér­té­kű táp­lál­ko­zás ré­gó­ta kö­ve­ti a „ter­mé­sze­tes ro­tá­ci­ós dié­tát”: kö­ve­tői min­dig az év­szak­nak meg­fe­le­lő­en ét­kez­nek, és előny­ben ré­sze­sí­tik az adott kör­nyék­ről szár­ma­zó en­ni­va­ló­kat. Ez egy­fe­lől ter­mé­sze­tes vál­to­za­tos­ság­ról gon­dos­ko­dik, más­fe­lől le­he­tő­vé te­szi, hogy a szer­ve­ze­tet ne in­ge­rel­jék túl­zot­tan az al­ler­gia­ki­vál­tó anya­gok. Ezt a táp­lál­ko­zá­si irány­el­vet fő­ként az al­ler­giára haj­la­mo­sak­nak ta­ná­csos meg­szív­lel­ni­ük.

 

 

Min­ta­ét­rend ro­tá­ci­ós dié­tá­hoz

A ro­tá­ci­ós dié­ta két fő alap­el­ven nyug­szik: 1. Ugya­nazt az en­ni­va­lót csak négy­na­pon­ként fo­gyaszt­juk. 2. Egy­más­sal ro­kon­ság­ban ál­ló ét­ele­ket nem eszünk két egy­mást kö­ve­tő na­pon. Az élel­mi­sze­rek cso­port­ba ren­dez­ve al­kot­ják a dié­ta alap­ját.

 

A.    Hü­ve­lye­sek: bab, bor­só, len­cse,     csi­cse­ri­bor­só, föl­di­mo­gyo­ró.
B.    Bur­go­nya­fé­lék: pa­ra­di­csom, pa­pri­ka, krum­pli, pad­li­zsán.
C.    Fű­fé­lék: min­den ga­bo­na     (bú­za, rozs, ár­pa, rizs).
D.    Haj­di­na, re­bar­bara.
E.    Tök­fé­lék: tök, ubor­ka, cuk­kí­ni, din­nye.
F.    Ró­zsa­fé­lék: al­ma, sár­ga­ba­rack, kör­te, eper, mál­na, cse­resz­nye, man­du­la.
G.    Er­nyősök: édes­kö­mény, sár­ga­ré­pa, kö­mény, pet­re­zse­lyem, zel­ler.
H.    Ke­resz­tes­vi­rá­gú­ak: ká­posz­ta­fé­lék,     brok­ko­li, ka­ra­lá­bé, re­tek, mus­tár.
I.    Fész­ke­sek: bo­gán­csolaj, en­dí­via, sa­lá­ta, na­pra­for­gó.
J.    Cé­kla, mán­gold, spe­nót, cu­kor­ré­pa.
K.    Li­liom­fé­lék: fok­hagy­ma, vö­rös­hagy­ma,     pó­ré­hagy­ma, spár­ga.
L.    Ri­biz­li, eg­res.
M.    Sze­zám.
N.    Mar­ha-, bor­jú-, kecs­ke-, bir­ka­hús és -tej.
O.    Disz­nó, vad­disz­nó.
P.    Szar­vas, őz.
Q.    Nyúl, me­zei nyúl.
R.    Csir­ke, to­jás, fá­cán, gyöngytyúk.
S.    Hal.

 


A be­tűk­kel va­ló meg­je­lö­lés meg­könnyí­ti az ét­lap át­te­kint­he­tő­sé­gét: ugya­nan­nak a be­tű­nek nem sza­bad két egy­mást kö­ve­tő na­pon fel­buk­kan­nia. Egy ro­tá­ci­ós dié­ta ét­rend­je kö­vet­he­ti pél­dá­ul ezt a min­tát:

 

  1. nap 2. nap 3. nap 4. nap
Ke­mé­nyí­tő-tar­tal­mú ét­elek B. krum­pli C. rizs D. haj­di­na C. tön­köly­bú­za
Zöld­ség

B. pa­ra­di­csom

B. pa­pri­ka

I. en­dí­via

E. ubor­ka

E. tök

J. spe­nót

H. kar­fiol

H. ká­posz­ta

I. sa­lá­ta

G. édes­kö­mény

G. pet­re­zse­lyem

J. cé­kla

Gyü­mölcs

F. cse­resz­nye 

F. al­ma

E. sár­ga­din­nye

D. re­bar­bara

F. kör­te L. ri­biz­li
Mag­vak F man­du­la A. föl­di­mo­gyo­ró I. na­pra­for­gó(olaj) M. sze­zám
Fe­hér­je­tar­tal­mú ét­elek

N. te­hén­tej

N. te­hén­tej­ből ké­szült sajt

 

A. szó­jaital    N. kecs­ke­tej  A. len­cse
Hús, hal, to­jás N. bor­jú­hús  Q. nyúl N. kecs­ke­hús   R. to­jás vagy S. hal
         

      

M.L.
XII. évfolyam 4. szám

Címkék: allergia, rotációs diéta

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.