Betegségek A-tól Z-ig

To­rok­gyul­la­dás, man­du­la­gyul­la­dás

  A to­rok­fá­jás az ese­tek több mint 90%-á­ban ví­rus­fer­tő­zés­re ve­zet­he­tő vissza, de a hát­tér­ben al­ler­gi­ás re­ak­ció vagy kör­nye­ze­ti té­nye­zők (por, füst, szá­raz le­ve­gő, na­gyon for­róét­elek vagy ita­lok) ha­tá­sa is áll­hat, sőt ki­ala­kul­hat gyul­ladt fog vagy a fo­gíny fer­tő­zé­se kö­vet­kez­té­ben is. Fon­tos tisz­táz­ni, hogy nem Strep­to­coc­cus bak­té­ri­um okoz­ta to­rok­gyul­la­dás­ról van-e szó. Az utób­bi­nak ugya­nis gya­ko­ri szö­vőd­mé­nye a reu­más láz és a szív­bu­rok­gyul­la­dás, il­let­ve a ve­se­be­teg­ség. A to­rok­gyul­la­dás né­hány nap, eset­leg né­hány hét alatt rend­be szo­kott jön­ni.  


   

   Köhögést okozhat a gégefő irritációja, a tüdőben felgyűlt nyálka és az erős hurut, a fokozott nyáltermelődés

   

  A meg­hű­lé­ses be­teg­sé­gek, to­rok­fer­tő­zé­sek gya­kran jár­nak együtt an­gi­ná­val, amely to­rok­fá­jást okoz, el­ső­sor­ban nye­lés­kor. Ilyen­kor a ga­rat­man­du­lák pi­ros­sá vál­nak és meg­duz­zad­nak, eset­leg gennye­sek is le­het­nek. A to­rok­gyul­la­dás rend­sze­rint hi­deg­rá­zás­sal, fej- és vég­tag­fáj­dal­mak­kal kez­dő­dik. Ez­zel egyidejű­leg meg­na­gyob­bod­nak és meg­ke­mé­nyed­nek a nya­ki nyi­rok­cso­mók, a be­teg gya­kran be­lá­za­so­dik, fáj­dal­ma pe­dig át­su­gá­roz­hat a fü­lek­be. Nem rit­ka az sem, hogy kö­zép­fül­gyul­la­dás ala­kul ki. Ez ért­he­tő, hi­szen a ga­rat, az orr és a fül szo­ros kap­cso­lat­ban áll egy­más­sal; a fej és a nyak nyi­rok­cso­mó­i­val együtt az úgy­ne­ve­zett el­ső vé­dő­gyű­rűt al­kot­ják.

   

  A to­rok­gyul­la­dást ko­mo­lyan kell ven­ni, mert szö­vőd­mény­ként tü­szős man­du­la­gyul­la­dás­hoz ve­zet­het. Ez ál­ta­lá­ban csak az egyik ol­da­lon okoz nye­lé­si ne­héz­sé­get, mi­köz­ben a man­du­lá­kon fe­hér vagy sár­ga hó­lya­gocs­kák je­len­nek meg, és a be­teg­nek ma­gas lá­za lesz. Tü­szős man­du­la je­le, ha a fáj­da­lom fel­su­gár­zik a fü­lig, a man­du­lák erő­tel­je­sen meg­duz­zad­nak és a le­he­let rossz szag­úvá vá­lik. Ilyen­kor fel­tét­le­nül or­vo­si ke­ze­lés­re van szük­ség. A man­du­la­gyul­la­dás kró­ni­kus­sá is vál­hat, ilyen­kor tar­tós a nye­lé­si ne­héz­ség, a to­rok­ban ide­gen­test-ér­zés ta­pasz­tal­ha­tó, a nyi­rok­cso­mók duz­zad­tak ma­rad­nak, és a fáj­da­lom ki­su­gár­zik a fül­re. Vi­gyá­zat: a tü­szős man­du­la­gyul­la­dás­nak sú­lyos szö­vőd­mé­nyei le­het­nek; szív­be­teg­ség, ízü­le­ti gyul­la­dás, ve­se­be­teg­ség és reu­ma ala­kul­hat ki.

   

  Ha gya­kran for­dul elő to­rok­gyul­la­dás vagy túl­sá­go­san so­ká­ig tart, ér­de­mes tisz­táz­ni, hogy nem mo­no­nuc­le­osis be­teg­ség áll-e a hát­tér­ben.

   

  Ha va­la­ki ál­lan­dó­an disz­kom­fort ér­zést ta­pasz­tal a tor­ká­ban vagy kró­ni­kus kö­hö­gés kí­noz­za, élel­mi­szer-al­ler­giára is gya­na­kod­hat.

   

  Ét­rend, élet­mód

  A to­rok­gyul­la­dás el­ső nap­jai­ban bő­sé­ge­sen fo­gyas­szunk gyü­mölcslét és gyógy­te­át, és ne együnk so­kat. Né­hány nap el­tel­té­vel is in­kább csu­pán gyü­möl­csöt fo­gyas­szunk, hogy a szer­ve­zet­nek ne kell­jen ener­gi­át for­dí­ta­nia a ne­héz ét­e­lek emész­té­sé­re, ha­nem a gyó­gyu­lás­ra össz­pon­to­sít­has­son. Hagy­juk el az összes kon­cen­trált, egy­sze­rű cu­krot, va­gyis a mé­zet, a cu­krot, a szá­rí­tott gyü­möl­csöt és a ma­gas cu­kor­tar­tal­mú gyü­mölcslé­ket (a na­rancs­lé­ben pél­dá­ul sa­va­nyúíze el­le­né­re na­gyon sok a cu­kor).

   

  Ta­pasz­ta­la­tok ta­nú­sít­ják, hogy a man­du­la­gyul­la­dást gya­kran a hely­te­len táp­lál­ko­zás okoz­za. Ez oly­an­kor szem­be­tű­nő, ha va­la­ki sok szén­hi­drá­tot fo­gyaszt, mi­köz­ben ke­vés fe­hér­jét és más tá­pa­nya­got vesz ma­gá­hoz.

   

  Fon­tos a pi­he­nés: a be­teg le­gyen mi­nél töb­bet ágy­ban.

   


   

  Láz­csil­la­pí­tót fel­nőt­tek­nél csak ak­kor al­kal­maz­zunk, ha a láz elé­ri a 40 °C-ot. Mi­vel a láz a szer­ve­zet vé­de­ke­ző me­cha­niz­mu­sá­nak fon­tos ré­sze, csak ak­kor sza­bad el­le­ne „dol­goz­ni”, ha a test már nem ké­pes a láz el­le­nőr­zé­sé­re. Gye­re­kek­nél más a hely­zet: nem sza­bad hagy­ni, hogy a lá­zuk túl­sá­go­san ma­gas­ra szök­jön, mert ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nyek­kel já­ró láz­görcs ala­kul­hat ki.

   

  Le­gyen a la­kás­ban, fő­leg a há­ló­szo­bá­ban pá­rá­sí­tó vagy lég­ned­ve­sí­tő be­ren­de­zés, hogy a to­rok ne szá­rad­jon ki. Ha nincs ott­hon ilyen, tegyünk a fű­tő­test­re egy meg­ned­ve­sí­tett tö­rül­kö­zőt, az is hasz­nál. A be­teg ne do­há­nyoz­zon, és ne tar­tóz­kod­jék olyan he­lyen, ahol má­sok füs­töl­nek.

   

  A vissza-vissza­té­rő to­rok­gyul­la­dás és szá­jü­re­gi fer­tő­zé­sek ab­ból is adód­hat­nak, hogy fer­tő­zött a fog­ke­fe. Ah­hoz, hogy a bak­té­riu­mok meg­te­le­ped­je­nek a fog­ke­fén, vizs­gá­la­tok sze­rint 17-35 nap szük­sé­ges. Ezért a fog­ke­fét vagy ha­von­ta cse­rél­jük ki, vagy rend­sze­re­sen fer­tőt­le­nít­sük (pél­dá­ul ne­o­mag­no­los víz­ben).

   

  Gyógy­nö­vé­nyek

  El­ső szá­mú fe­la­dat az im­mun­rend­szer mű­kö­dé­sé­nek erő­sí­té­se. Eb­ben ha­té­kony se­gít­sé­get nyújt a kas­vi­rág (Echi­na­chea), amely­ből ké­szít­he­tünk te­át, de gyógy­szer­tár­ban vagy gyógy­nö­vény­bolt­ban kap­ha­tó tink­tú­ra for­má­já­ban is be­ve­het­jük.

   

  To­rok- és szá­jö­blí­tő ke­ve­rék­ként (Rá­pó­ti-Rom­váry) a kö­vet­ke­ző ja­va­solt: ka­mil­la­vi­rág (5 g), fe­hér­mály­va­le­vél (5 g), bor­sos­men­ta­le­vél (3 g), zsá­lya­le­vél (5 g), cser­szö­mör­ce­le­vél
  (5 g), apró­boj­tor­ján­fű (5 g).

   

  Friss gyöm­bér­gyö­kér­ből fő­zött, erős te­ával ugyan­csak ér­de­mes gar­ga­ri­zál­ni. A gyöm­bért egyéb­ként úgy is fel­hasz­nál­hat­juk, hogy a gyö­ke­ret meg­re­szel­jük, és a gyöm­bér­port méz­zel össze­ke­ver­ve kis­ka­na­lan­ként le­nyel­jük.

   

  Or­vo­si vagy ker­ti zsá­lya le­ve­lét tegyük for­ró víz­be és hagy­juk 5 per­cig áll­ni. Ha már kis­sé le­hűlt, egy csé­szé­nyi te­ával öblö­ges­sük a tor­kun­kat, gar­ga­ri­zál­junk.

   

  Fő­leg gyer­me­kek szok­tak pa­nasz­kod­ni a ga­rat­ban fel­lé­pő kel­le­met­len, össze­hú­zóér­zés­re. Ez eny­hít­he­tő, ha zsá­lya­le­vél­ből és ka­mil­la­vi­rág­ból (fe­le-fe­le arány­ban) ké­szí­tünk te­át, és az­zal öblö­ge­tünk. Az el­já­rást akár órán­ként is­mét­el­het­jük, kü­lön­ben nem hasz­nál.

   


   A zsálya, a kakukkfű és a csalán főzete megszünteti a torokgyulladást és a hörghurutot kísérő váladék termelődését

   

  Hasz­nos le­het még a ka­kukk­fű­tea.

   

  Fel­nőt­tek hí­gí­tat­lan vagy kis­sé hí­gí­tott svéd­ke­se­rű­vel is gar­ga­ri­zál­hat­nak. Egy po­hár víz­hez ad­junk há­rom evő­ka­nál­nyi svéd­csep­pet. A hí­gí­tat­lan svéd­ke­se­rű még gyor­sab­ban meg­szün­te­ti a gyul­la­dást. (Theiss)

   

  Öblö­get­het­jük a tor­kun­kat más­képp is. Egy po­hár lang­yos víz­ben old­junk fel egy evő­ka­nál sót,
  de he­lyet­te be­le­fa­csar­hat­juk a víz­be egy fél ci­trom le­vét, vagy te­he­tünk be­le 3-5 csepp jód­tink­tú­rát.

   

  Hasz­nos le­het az al­ma­e­ce­tes gar­ga­ri­zá­lás. Egy po­hár víz­be tegyünk két te­áska­nál­nyi al­ma­e­ce­tet, és az­zal öblö­ges­sünk. A sa­vas víz egyéb­ként ön­ma­gá­ban is jó, bár nem min­degy, mi­lyen kém­ha­tá­sú. Ha van ott­hon ví­z­ak­ti­vá­tor ké­szü­lék, az az­zal elő­ál­lí­tott sa­vas vi­zet ér­de­mes er­re a cél­ra hasz­nál­ni. Gyor­san se­gít.

   

  Bo­ro­ga­tás, pa­ko­lás

  Ha a to­rok­gyul­la­dást iz­za­dás és láz kí­sé­ri, a tü­ne­tek nyak­bo­ro­ga­tás­sal eny­hít­he­tők. Hi­deg víz­zel ned­ve­sít­sünk be egy len­vá­szon ken­dőt, csa­var­juk ki, és te­ker­jük nem túl szo­ro­san a nyak kö­ré. Kös­sük át me­leg gyap­jú­sál­lal. A meg­szá­radt kö­tést 20-30 perc múl­va ve­gyük le. A bo­ro­ga­tás nap­já­ban több­ször al­kal­maz­ha­tó, de sú­lyos eset­ben nem he­lyet­te­sí­ti az or­vo­si ke­ze­lést.

   

  Be­vált há­zi gyógy­mód a tú­ró­val vagy őrölt mus­tár­mag­gal tör­té­nő pa­ko­lás, amely ha­té­ko­nyan csil­la­pít­ja a gyul­la­dást.

   

  Il­ló­o­la­jok

  Hasz­nos il­ló­o­la­jok to­rok­gyul­la­dás­nál: ci­t­rom, ci­trom­fű, er­dei fe­nyő, eu­ka­lip­tusz, ge­rá­ni­um, ka­kukk­fű, ka­mil­la, le­ven­du­la, mir­ha, mus­ko­tály­zsá­lya, szan­tál­fa, te­a­fa, töm­jén, zsá­lya. Vi­gyá­zat: ha va­la­ki ho­me­o­pá­ti­ás ké­szít­ményt szed, ti­los az il­ló­olaj, il­let­ve az il­ló­o­la­jat tar­tal­ma­zó fog­krém!

   

  A fokhagyma természetes antibiotokum. Nyersen vagy kapszulában fogyasztva gyógyítja a torokgyulladást

   

  Re­fle­xo­ló­gia

  A gé­ge és a to­rok, il­let­ve a man­du­lák zó­ná­ját cél­sze­rű ke­vés zsí­ros krém­mel masszí­roz­ni a lábon és a ké­zen.

   

  A gé­ge és a to­rok ke­ze­lé­sé­hez a láb­fe­jen a nagy­lá­bujj ala­pízü­le­té­nél az el­sőés a má­so­dik ujj kö­zöt­ti részt masszí­roz­zuk. Ha­son­ló­an ta­lál­hat­juk meg a ké­zen lé­vő zó­nát, a hü­vely­kujjnak a mu­ta­tó­ujj fe­lő­li tö­vé­nél. A te­nyér és a kéz­hát ol­da­lá­ról egy­aránt ér­de­mes masszí­roz­ni.

   

  A man­du­lák­ra a láb­fe­jen, a nagy­lá­bujj tö­vé­ben, az ín­től jobb­ra és bal­ra, a má­so­dik ízen gya­ko­rol­ha­tunk ha­tást. A ké­zen lé­vő zó­na a hü­vely­kujjnak a kö­röm fe­lő­li ol­da­lán, a má­so­dik ujjperc fel­ső ré­szén ta­lál­ha­tó. Mind­két lábon és ké­zen masszí­roz­zuk.

   

   

  Aku­presszú­ra

  Nyo­mo­gas­suk a vas­tag­bél-me­ri­di­án 4-es pont­ját (Vab-4) a hü­vely­kujj és a mu­ta­tó­ujj kéz­kö­zép­cson­ti ta­lál­ko­zá­sá­nál lé­vő mé­lye­dés­ben.

   

  A be­haj­lí­tott kö­nyö­kön, fe­lül nyom­juk meg né­hány­szor a kö­nyök­haj­lat kül­ső szé­lét, va­gyis a vas­tag­bél­ve­ze­ték 11-es pont­ját (Vab-11).

   

  A kor­mány­zó ve­ze­ték 14-es pont­ja (Kor-14) az utol­só, va­gyis a 7. nyak­csi­go­lya és az 1. hát­csi­go­lya tö­vis­nyúl­vá­nya kö­zött ta­lál­ha­tó.

   

   

  A torok és a pajzsmirigy reflexzónája a nagylábujj alatti párnázott terület. "Sétáltassa" hüvelykujját különböző irányokban ezen a területen a köhögés első pillanataiban

   

  A szív­bu­rok-me­ri­di­án 6-os pont­ját (Szb-6) úgy ta­lál­juk meg, hogy kö­zép­ső há­rom ké­zuj­jun­kat össze­zár­va, me­rő­le­ge­sen a csuk­ló­re­dő­re he­lyez­zük a kar bel­ső ol­da­lán, és eb­ben a ma­gas­ság­ban nyo­mo­gat­juk a pár­hu­za­mo­san fu­tó két hosszúín kö­zöt­ti részt.

   

  A tü­dő­ve­ze­ték 5-ös pont­já­nak (T-5) ke­ze­lé­sé­hez fi­no­man nyo­mo­gas­suk a kö­nyök­haj­lat re­dő­jé­nek hü­vely­kujj fe­lő­li szé­lét, mi­köz­ben a te­nyer­ünk fel­fe­lé néz.

   

  Akut man­du­la­gyul­la­dás ese­tén se­gít még a tü­dő­me­ri­di­án 11-es pont­já­nak (T-11) ke­ze­lé­se, emel­lett ma­gas láz­nál al­kal­mas a tü­dő hű­té­sé­re is. A pont a hü­vely­kujj kö­rö­má­gyá­nak kül­ső szög­le­té­nél ta­lál­ha­tó, a kö­röm­től 2-3 mil­li­mé­ter­re. Vagy a má­sik hü­vely­kujj kör­mé­vel erő­sen nyom­juk, vagy kö­röm­mel csip­ked­jük, ujjbeggyel nyom­kod­juk.

   

   

  Táp­lá­lék­ki­egé­szítők

  A nagy dó­zi­sú C-vi­ta­min sze­dé­se (le­he­tő­leg bio­fla­vo­no­i­dok­kal együtt) gyor­sít­ja a gyó­gyu­lást, és fon­tos sze­re­pe van a reu­más láz meg­elő­zé­sé­ben. Mi­vel víz­ben ol­dó­dó vi­ta­min­ról van szó, na­pon­ta több­ször kell be­ven­nünk be­lő­le, vagy szed­jünk el­hú­zó­dó fel­szí­vó­dá­sú ké­szít­ményt.

   

  Az A-vi­ta­min vagy elő­vi­ta­min­ja, a bé­ta-ka­ro­tin se­gít a gyul­ladt nyál­ka­hár­tyák egész­sé­gé­nek hely­re­ál­lí­tá­sá­ban.

   

  A fok­hagy­ma erő­tel­jes bak­té­ri­um- és ví­ru­sel­le­nes ha­tá­sú. Mi­vel a nyers fok­hagy­má­ból ne­héz nagy mennyi­sé­get el­fo­gyasz­ta­ni és a gyom­rot is meg­ter­hel­he­ti, célszerű jó mi­nő­sé­gű táp­lá­lék­ki­egé­szítő for­má­já­ban ma­gunk­hoz ven­ni.

   

   

   Lazítsa ki a lábujjait, hogy hozzáférjen a mellkasi reflexzónát képviselő kiemelkedő területhez. Ha ezt a területet a hüvelykujjal masszírozzuk, oldódik a "mellkasi eredtű" köhögés

   

  Erős fer­tőt­le­ní­tő ha­tá­sú, hat­ha­tó­san vé­di a száj és a to­rok nyál­ka­hár­tyá­ját a pro­po­lisz. Ta­b­let­ta for­má­já­ban is kap­ha­tó. To­rok­gyul­la­dás ese­tén ér­de­mes nap­já­ban több­ször el­szo­po­gat­ni egy-egy ta­blet­tát.

   

  Ugyan­csak elő­nyös a cink be­vi­te­le, mert ja­vít­ja az im­mun­rend­szer ha­té­kony­sá­gát, de fel­nőt­tek­nél ha­tá­so­sabb, mint gye­re­kek­nél.

   

  Ha az or­vos an­ti­bio­ti­ku­mot ren­del, a kú­rá­val egyidejű­leg és utá­na egy­aránt lény­eges a „ba­rát­sá­gos” bél­bak­té­riu­mok, a Lac­to­ba­cil­lus aci­dop­hi­lus és a Bi­fi­do­bac­te­ri­um bi­fi­dus sze­dé­se. Így a be­teg meg­aka­dá­lyoz­hat­ja és gyó­gyít­hat­ja az an­ti­bio­ti­kum okoz­ta has­me­nést, élesz­tő­gom­ba-túl­sza­po­ro­dást és a hú­gyú­ti fer­tő­zé­se­ket.

  Kürti Gábor
  X. évfolyam 1. szám

  Címkék: mandulagyulladás, torokgyulladás

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.