Betegségek A-tól Z-ig

Vi­zuá­lis fül­di­ag­nosz­ti­ka és fü­la­ku­punk­tú­ra

Az aku­punk­tú­ra ha­tá­sát ma már ke­ve­sen von­ják két­ség­be. La­punk rend­sze­res ol­va­sói számá­ra azon­ban az sem is­me­ret­len, hogy a fül­kagy­ló­ból pon­to­san meg­ál­la­pít­ha­tó a szer­ve­zet ener­ge­ti­kai ál­la­po­ta és a disz­har­mó­ni­ák he­lye a szer­ve­zet­ben.


 

A gyermekáldásban is segíthet az akupunktúra

 

A ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás­ból a nyu­ga­ti vi­lág­ban le­gin­kább az aku­punk­tú­ra ter­jedt el. Az ál­ta­lá­no­san el­ter­jedt tes­ta­ku­punk­tú­ra mel­lett lé­te­zik még 15 ún. aku­punk­tú­rás mi­k­ro­rend­szer is. Ezek kö­zül a leg­is­mer­tebb a fü­la­ku­punk­tú­ra.

 

E mód­szert a fran­cia or­vos, Paul No­gi­er mint­egy 60 esz­ten­dő­vel eze­lőtt ve­zet­te be a nyu­ga­ti or­vos­lás­ban. Azó­ta e rend­szer so­kat fej­lő­dött, az ere­de­ti aku­punk­tú­rás te­rü­le­tek újabb zó­nák­kal, pon­tok­kal egé­szül­tek ki. Ezt a kü­lön­le­ges mód­szert dr. Günt­her Gu­nia né­met or­vos a vi­zuá­lis fül­di­ag­nosz­ti­ka mód­sze­ré­vel egé­szítet­te ki. Ez lény­egé­ben a fül­kagy­ló na­gyí­tó­len­csé­vel vég­zett vizs­gá­la­ta.

 

A mo­del­lek jól szem­lél­te­tik a tes­tet be­há­ló­zó me­ri­di­á­no­kat. Az eze­ken el­he­lyez­ke­dő pon­to­kat a fü­la­ku­punk­tú­ra ki­egé­szíté­se­ként le­het ke­zel­ni

 

A vizs­gá­ló meg­vi­lá­gí­tott na­gyí­tó­val szem­lé­li a pá­ciens fül­kagy­ló­ját. Fon­tos szem­pont a fül mé­re­te, for­má­ja, sá­padt­sá­ga vagy vö­rös­sé­ge, a fe­lü­le­tén ki­raj­zo­ló­dó vé­re­dé­nyek, fol­tok és bőr­hám­lá­sok. Min­de­me je­lek­ből kö­vet­kez­te­té­se­ket ké­pes le­von­ni az egyes szer­vek ál­la­po­tá­ról, ill. az egyes test­ré­sze­kről. A fül­tér­ké­pen jól lát­ha­tó, hogy a fül­kagy­ló egy, az anya­méh­ben fej­jel le­fe­lé, össze­ku­po­rod­va el­he­lyez­ke­dő em­brió­ra ha­son­lít. A pon­tos at­la­szok­nak kö­szön­he­tő­en ma min­den sza­k­em­ber könnyen hoz­zá­fér­he­tő di­ag­nosz­ti­kai te­rü­let­ként hasz­nál­hat­ja a pá­ciens fü­lét. A fü­lön ki­raj­zo­ló­dó vé­re­dé­nyek alap­ján pon­to­san meg­ha­tá­roz­ha­tó a be­teg­ség akut vagy idült jel­le­ge.

 

Je­lek, elvál­to­zá­sok a fül­di­ag­nosz­ti­ka rend­sze­ré­ben

 

Érel­vál­to­zá­sok    ar­té­ri­ás ér­raj­zo­la­tok vé­nás ér­raj­zo­la­tok  
Szín­bé­li vál­to­zá­s sok vö­rö­sö­dé­sek fe­hér fol­tok  
Bőr­szer­kezet   bőr vas­tag­sá­ga duz­za­na­tok cso­mók, du­do­rok de­for­mi­tá­sok, pl. be­mé­lye­dé­sek pik­ke­lye­se­dés, hám­lás eró­zi­ók  
     

Porc­ko­rong­sérv­vel já­ró fáj­dal­mak ese­tén pl. az ágyé­ki ge­rinc zó­ná­já­ban ki­tá­gult, pan­gó vé­r­e­dé­nyek raj­zo­lód­nak ki. A váll- és nya­ki­zom­zat me­rev­sé­gé­ből ere­dő fej­fá­jást a nya­ki ge­rinc fül­zó­ná­já­ban meg­je­le­nő ér­raj­zo­la­tok jel­zik. A fül a leg­több eset­ben már ak­kor is je­lez, ha a pá­ciens­nek még nin­cse­nek pa­na­szai. A gya­kor­lott fül­di­ag­nosz­ta a ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás sze­rin­ti anam­né­zis-fel­vé­tel­lel, eset­leg nyelv- és pul­zus­di­ag­nó­zis­sal ki­egé­szít­ve mód­sze­rét, pon­tos ké­pet kap a pá­ciens ener­ge­ti­kai és egész­sé­gi ál­la­po­tá­ról.

 

Ezen a fül­kagy­lón fáj­da­lom­zó­nák raj­zo­lód­nak ki a térd, az ágyé­ki csi­go­lyák, az isiá­szi­deg és bel­ső szer­vek te­rü­le­tén - A fül­be raj­zolt em­brió alap­ján lo­gi­kus­sá vá­lik az egyes szer­vek el­he­lyez­ke­dé­se a fül­ben

 

 

Ho­gyan hat szer­ve­ze­tün­kre a fü­la­ku­punk­tú­ra? A fü­la­ku­punk­tú­ra lény­egé­ben re­flex­terápia. Le­het vi­tat­koz­ni, va­jon a mód­szer úgy mű­kö­dik-e, mint a kí­nai or­vos­lás vagy a re­flex­zó­na-ter­ápia. Ha pon­to­sab­ban meg­vizs­gál­juk a kér­dést, be kell lát­nunk, hogy a fül lény­egé­ben re­flex­zó­na, te­hát a fü­la­ku­punk­tú­ra a ha­gyo­má­nyos kí­nai mód­szer ki­egé­szítő ele­me. Ép­pen ezért gya­kran kom­bi­nál­ják a két rend­szert.

 

 

A ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás rend­sze­ré­ben kü­lön­le­ge­sen fon­tos he­lye van a pul­zus­di­ag­nó­zis­nak. Össze­sen 28 kü­lön­fé­le pul­zust­ípust kü­lön­böz­te­tünk meg. A nyelv­di­ag­nó­zis szin­tén fon­tos di­ag­nosz­ti­kus mód­szer
 

A gya­kor­lott ter­apeuta ke­zé­ben a fü­la­ku­punk­tú­ra ja­val­la­tai meg­egyez­nek a ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás in­di­ká­ció­i­val. Egyes he­lye­ken el­ső­sor­ban ge­rinc­bán­tal­mak és ízü­le­ti be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­ben al­kal­maz­zák a fü­la­ku­punk­tú­rát. A mód­szer in­di­ká­ciói egy­aránt ke­zel­he­tők fül- és tes­ta­ku­punk­tú­rá­val. Azon­ban min­dig lát­vá­nyos és ele­gáns meg­ol­dás, ha a fü­lön ki­raj­zo­ló­dó erek­nek meg­fe­le­lő­en szúr­ják a tű­ket. Igen meg­győ­ző, ami­kor a pá­ciens sok­szor azon­nal, de leg­ké­sőbb né­hány perc múl­va már ér­zi a fáj­da­lom­csil­la­pí­tó ha­tást.

V.T.
X. évfolyam 3. szám

Címkék: fülakupunktúra, füldiagnosztika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.