Betegségek A-tól Z-ig

Zilgrei-módszer

Lélegzés, tehermentesítés, gyógyítás - megszabadít a fájdalomtól


 

A Zil­grei-mód­szer lény­ege az izom­la­zí­tás. Ha­tá­sá­ra a be­teg új­ra sza­ba­don és fáj­da­lom nélkül mozoghat

 

Egyre több híve van a Zilgrei-módszernek, annak az egyszerű öngyógyító eljárásnak, amely a mozgást és a ritmikus lélegzést kombinálja. A siker zálogát azonban a megfelelően képzett tanár és a rendszeres gyakorlás jelenti.

 

A Zilgrei rendkívüli öngyógyító módszer, amelyet bárki megtanulhat, mivel nagyon egyszerű és szelíd gyógymód. Különösen hatásos a sokakat gyötrő hátfájdalmak ellen, ahol a baj oka az izomfeszültségekben rejlik.

 

A nem megfelelő terhelés vagy a fizikai problémák miatt kialakuló izomgörcsök jelentik a gerinc problémák legfőbb okait. Mivel a gerinc mentén számos ideg és ér fut le, a panaszok az egész szervezetet érintik. Az izomgörcsök oldására az orvosok injekciót adnak, a Zilgrei viszont kizárólag célzott légzéssel és egy fajta tartás- és mozgásterápiával éri el a görcsoldást.

 

A tréning az úgynevezett önvizsgálattal kezdődik. Laza tartásban a páciens mozgatni kezdi az érintett testrészt, például a nyakát (lásd a rajzon). Ezáltal meg lehet állapítani, hol fészkel a fájdalom, vagy hol korlátozott a mozgás.

 

 

Az ezt követő önkezelésnél a Zilgrei a test egy egészen különleges jelenségére épít: arra, hogy belégzés közben fokozódik a gerinc görbülete. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gerinc megrövidül. Kilégzésnél ezzel ellentétes hatás lép fel, és az izomtónus is megváltozik. Ezek a hatások elsősorban akkor mutatkoznak meg, ha egész légzés dimenziónkat kimerítjük, és alkalmazzuk a speciális Zilgrei légzést.

 

Ez a légzés a következő mintát követi: az orron át mélyen belégzünk, öt másodpercig bent tartjuk a levegőt, az orron át kilégzünk, öt másodperc légzésszünetet tartunk, azután az egészet kezdjük elölről. Utána fájdalommentes pózt veszünk fel. Ha például problémát jelent számunkra a fejünket jobbra hajtani, akkor balra hajtjuk. Ezt a pózt megtartjuk, és közben ötször a Zilgrei-légzés szerint lélegzünk ki és be. Utána önellenőrzéssel vizsgáljuk meg, javult-e a másik irányba a mozgásunk.

 

Az önvizsgálathoz a panaszt okozó testrészt három irányban mozgassuk

 

A módszer nagy előnye, hogy nem a fájdalmas résszel dolgozik, ami például a gyógytornánál előfordul. Így ez a szelíd módszer elkerüli az újabb feszültségek, ingerek és még intenzívebb fájdalom kialakulását. A Zilgreiből azonban mindenki profitálhat, kivéve azokat, akiknek a hátpanaszait a túlságosan gyenge hátizomzat okozza. Nekik ugyanis speciális erősítő tréningre van szükségük.

 

A módszert a legjobban képzett Zilgrei-tanároktól lehet elsajátítani, akik az egyéni problémáktól függően személyre szabott tréninget tartanak. Aki megtanulta a terápiás koncepciót, az utána otthon gyakorolhat tovább, vagy Zilgrei-csoportokban dolgozhat rendszeresen.

 


Két név­ből alko­tott szó

A Zil­grei szó két rész­ből áll össze: a Zil­lo és a Gre­is­sing ne­vek­ből. Az olasz ne­mes­asszony, Adria­na Zil­lo éve­ken át kró­ni­kus hát­fáj­dal­mak­tól szen­ve­dett, ame­lyek egy idő után még to­ló­szék­be is kény­sze­rí­tet­ték. Mi­vel sem­mi nem se­gí­tett, a be­teg 1978-ban fel­ke­res­te Hans Gre­is­sing mi­lá­nói ren­de­lőjét. A ki­ro­prak­ti­ká­val fog­lal­ko­zó or­vos pá­cien­sé­vel kö­zö­sen fej­lesz­tet­te ki azt a ter­ápi­ás pro­g­ra­mot, amely mély­lég­zés­sel, tar­tás- és moz­gás­gya­kor­la­tok­kal ve­szi fel a har­cot a fáj­da­lom­mal és az ízü­le­ti pa­na­szok­kal: a Zil­gre­it.

 

Gyors és ha­tá­sos

A Zil­grei kü­lön­le­ges ha­tá­sa el­sősor­ban a re­ke­szi­zom­lég­zé­sen ala­pul. En­nek ered­mé­nye­ként a tü­dŒ­ka­pa­ci­tás job­ban ki­bo­nat­ko­zik, és a vér­be több oxi­gén jut. Ez pe­dig nem­csak az izom­zat­ra gya­ko­rol jobb ha­tást, ha­nem a mé­reg­te­le­ní­tő szer­vek­re, így a ve­sék­re, a máj­ra és a bél­re is. En­nek a lég­zés­nek kö­szön­he­tően pum­pá­ló ha­tás ala­kul ki, el­sősor­ban a nyi­ro­ke­rek­ben és a vissze­rek­ben. Így a sa­lak­anya­gok job­ban el­szál­lí­tód­nak. 

- me -
XI. évfolyam 9. szám

Címkék: fájdalom, izomlazítás, lélegzés, öngyógyítás

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.