Biogazdálkodás

Bio­fű­sze­rek


   

   

  A curry egész In­diá­ban ál­ta­lá­nos, még­is vi­dé­k­ről vi­dék­re vál­to­zik, sőt csa­lá­dról csa­lá­d­ra is, hi­szen min­den va­la­mi­re va­ló in­diai csa­lád ren­del­ke­zik sa­ját curryre­cepttel. De az iga­zi curry ren­del­ke­zik né­hány nél­kü­löz­he­tet­len alko­tó­résszel. Ezek a ko­rian­der, a ró­mai kö­mény, a curryle­vél, a fe­ke­te­bors, a sze­re­csen­dió-vi­rág, a fa­héj, a lep­ke­szeg­mag (más né­ven gö­rög­szé­na), a szeg­fű­szeg, a csil­la­gá­nizs, a fe­ke­te kö­mény, a kar­da­mom, a csi­li, a gyöm­bér, a fok­hagy­ma és ter­mé­sze­te­sen a ki­hagy­ha­tat­lan szí­ne­ző­a­nyag, a kur­ku­ma. Ad­ha­tó hoz­zá to­váb­bá ba­bér­le­vél, szeg­fű­bors és még egy se­reg más fű­szer, a curry gaz­da­gí­tá­sa cél­já­ból.
  A mi­nő­sé­gi mér­ce azon­ban ma­gas. Olyan csí­pős­nek kell len­nie, ami­lyen csak le­het, ugya­nak­kor tö­ké­le­tes íz­har­mó­niá­jú­nak, és egyet­len fű­szer sem to­la­kod­hat má­sok elé­be.

   

  Ha va­la­ki egy in­diai ét­te­rem­ben han­gos krá­ko­gás kö­ze­pet­te, tüs­szög­ve, könnyez­ve, vö­rös fej­jel iz­zad­va azt kér­dez­né, va­jon egész­sé­ges-e ez, a vá­lasz ter­mé­sze­te­sen: igen. A csí­pős ét­elek ugya­nis fel­pezs­dí­tik a vér­ke­rin­gést, az idő­köz­be­ni iz­za­dás pe­dig a test­hő­mér­sék­let csök­ke­né­sét idé­zi elő. Ez kü­lö­nö­sen a tró­pu­si, szub­tró­pu­si klí­ma alatt rend­kí­vül fon­tos. Egyút­tal nö­ve­li az ét­vá­gyat, se­gí­ti az emész­tést, se­gít a szo­ru­lá­son, el­pusz­tít­ja a pa­to­gén csí­rá­kat a bél­fló­rá­ban, se­gí­ti a szív mun­ká­ját, ja­vít­ja a vé­r­áram­lást. Né­me­lyi­kü­kről úgy hír­lik, hogy a fér­fi­as­sá­got is fo­koz­za.

   

  A csi­li ugya­nis nem csu­pán egy pi­káns fű­szer, de ha­tá­sos csí­ra­ö­lő is. Az an­ti­bio­ti­kus ha­tás an­nál erő­sebb, mi­nél több­fé­le fű­szert kom­bi­ná­lunk. A fok­hagy­má­ról ré­gó­ta tud­juk, mi­cso­da (bak­té­riu­mö­lő) gyó­gye­rő la­ko­zik ben­ne. Most a ko­rian­der­ről is ki­de­rült min­dez. Me­xi­kói és ame­ri­kai tu­dó­sok a ko­rian­der­ből izo­lált ha­tó­a­nya­got (Do­de­ce­nalt) si­ker­rel al­kal­maz­ták szal­mon­el­la­fer­tő­zés ese­tén.

   

  Ter­mé­sze­te­sen a kö­zön­sé­ges bol­tok­ban, ázsiai ke­res­ke­dé­sek­ben, fű­szer­szak­bol­tok­ban ki­zá­ró­lag ha­gyo­má­nyos (ma­gya­rul: vegy­sze­res ter­mesz­té­sű) fű­sze­re­ket vá­sá­rol­ha­tunk. Az igé­nye­sebb fo­gyasz­tók job­ban te­szik, ha igé­nyes bio­bol­tok­ban vá­sá­rol­nak, kí­no­san ügyel­ve, hogy a por­té­kán sze­re­pel­jen a bio­el­le­nőr­ző szer­ve­zet ne­ve, kód­ja: HU-ÖKO-01 vagy -02.

   

  Ma már szám­ta­lan fű­szer kap­ha­tó bio­mi­nő­ség­ben is, ame­lyek­nek to­váb­bi elő­nye, hogy men­tes a ra­dio­ak­tív be­su­gár­zás­tól, ami a ha­gyo­má­nyos fű­sze­rek ese­té­ben nem­csak hogy ter­mé­sze­tes, de kö­te­le­ző is!

   

  Egy le­gen­da vé­ge?

  Nincs meg­rá­zóbb ér­zés, mint ami­kor az em­ber­fia gyer­me­két éri va­la­mi elő­re nem lá­tott tra­gé­dia. Nos, mint az Öko­pi­ac 1991-be­li lét­re­ho­zó­ja, elin­dí­tó­ja, ha­son­ló „él­ményt” kel­lett átél­nem, ami­kor is az Öko­piac­nak je­len­leg he­lyet adó Marc­zi­bá­nyi té­ri Mű­ve­lő­dé­si Ház igaz­ga­tó­ja le­vél­­ben kö­zöl­te a pia­cot mű­köd­te­tő Bio­kul­tú­ra Egye­sü­let­tel, hogy a pi­ac mű­köd­te­té­sé­re vo­nat­ko­zó szer­ző­dé­sét 2005. ja­nu­ár el­se­jé­vel fel­mond­ja,
  il­let­ve nem hosszab­bít­ja meg. Je­len­leg úgy tű­nik, hogy a si­ker­tör­té­net kö­zel 15 év után meg­sza­kad. Az Öko­pi­ac je­len­leg Eu­ró­pa leg­na­gyobb, leg­je­len­tő­sebb he­ti gya­ko­ri­ság­gal mű­kö­dő öko­pia­ca. Úgy tű­nik, ez nem so­ka­kat ér­de­kel, sok­kal in­kább az ÁNTSZ ká­kán is cso­mót ke­re­sé­se, a kb. 300 m-re lé­vő (fel­te­he­tő­en vegy­sze­res kosz­ton élő) la­kók fa­nyal­gá­sai az irány­mu­ta­tó­ak.

   

  Kár len­ne ezt a ma már ide­gen­for­gal­mi ne­ve­ze­tes­ség­ként is szá­mon tar­tott pro­gra­mot ebek har­min­cad­já­ra jut­tat­ni, vagy ne­tán eset­leg kap­zsi „új­be­fek­te­tők” mar­ta­lé­kául oda­dob­ni.
  A pi­ac leg­főbb von­ze­re­je, lé­té­nek ga­ran­ciá­ja ugya­nis a füg­get­len és hi­te­les gaz­da, a Bio­kul­tú­ra fe­lü­gye­le­te, hi­te­les­sé­ge.

   

  Min­da­mel­lett, ha va­la­ki­nek ki­vi­te­lez­he­tő öt­le­te len­ne, el­sőd­le­ge­sen bu­dai hely­szín­re vo­nat­ko­zó­an, ké­rem, ossza meg ve­lem. Hát­ha si­ke­rül a tú­lé­lés.

   

  Fű­sze­rek a curryben  Ha­tá­suk
  Lep­ke­szeg­mag/gö­rög­szé­na  Reu­ma­el­le­nes, a fel­ső lé­gú­ti pa­na­szo­kat eny­hí­ti. Har­mo­ni­zál­ja a hor­mon­ház­tar­tást, gyó­gyít­ja a visszér­tá­gu­la­tot és az ara­nye­ret.
  Csi­li Tá­gít­ja az ere­ket, hí­gít­ja a vért, nö­ve­li az ét­vá­gyat, eny­hí­ti a fel­fú­vó­dást, csök­ken­ti az ét­vágy­ta­lan­sá­got és a te­lí­tett­sé­gér­zést.
  Szeg­fű­szeg Fáj­da­lom­csök­ken­tő (fog­fá­jás!), csök­ken­ti a visszér­tá­gu­lást, ét­vágy­ja­ví­tó, emész­tés­ser­ken­tő.
  Gyöm­bér Ét­vágy­ta­lan­ság el­len, émely­gés, úti rosszul­lét, fel­hí­gult vér ese­té­re. Egyéb­ként ha­tá­sos afro­di­ziá­kum is.
  Kar­da­mom Emész­tés- és ét­vágy­ja­ví­tó, fel­fú­vó­dást gát­ló, ne­mi vá­gyat ser­ken­tő.
  Ko­rian­der Ét­vágy- és emész­tés­ja­ví­tó, te­lí­tett­sé­gér­ze­tet csök­ken­ti, has­me­nést meg­ál­lít­ja, sok eset­ben mi­grén ese­tén is ha­tá­sos.
  Ró­mai kö­mény (cu­min) Kó­li­ka, has­me­nés, ét­vágy­ta­lan­ság el­len, gyo­mor­rák ki­ala­ku­lásá­nak koc­ká­za­tát csök­ken­ti.
  Kur­ku­ma Az emész­tést ja­vít­ja az epe­fo­lya­dék sza­bad áram­lá­sát se­gít­ve, máj­vé­dő, ar­te­riosz­kle­ró­zis-el­le­nes ha­tá­sú.
  Csil­la­gá­nizs  Ét­vágy- és emész­tés­ja­ví­tó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó (fej­fá­jás, gyo­morgörcs), reu­ma­el­le­nes ha­tá­sú.
  Fa­héj Vér­ke­rin­gés-ja­ví­tó, emész­tés­ser­ken­tő, fel­fú­vó­dás­gát­ló, bél­pa­na­szok ese­tén jó­té­kony ha­tá­sú, ala­csony vér­nyo­mást eme­li.
     

  Bé­csi Mek­ka

  Nem, nem bo­lon­dul­tam meg, tu­dom én jól, hogy Bécs ez idá­ig – töb­bek kö­zött – mok­ká­já­ról volt hí­res, ám no­vem­ber ele­je óta a bio­fo­gyasz­tók Mek­ká­já­vá lé­pett elő Ste­fan Ma­ran jó­vol­tá­ból, aki sor­ban har­ma­dik szu­per­mar­ket­jét fe­la­vat­va új fe­je­ze­tet nyi­tott a bio­ke­res­ke­de­lem te­rén. A már né­hány he­te üze­me­lő zász­lós­ha­jó no­vem­ber 4-én tar­tot­ta hi­va­ta­los meg­nyi­tó­ját, amely­re meg­hí­vót ka­pott a szak­ma szí­ne-ja­va. A nagy­vo­na­lú fo­ga­dás­sal egy­be­kö­tött saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón meg­tud­hat­tuk, hogy a csu­pa üveg-, tö­mör­fa-, króm­be­ren­de­zés és ha­lo­gén­fé­nyek ká­prá­za­ta mint­egy 800m2-en buz­dít vá­sár­lás­ra.

   

   

  A tá­gas, szel­lős tér­ben je­len­leg 4500-fé­le, ki­zá­ró­lag el­le­n­őr­zött öko­ter­mék kí­nál­ja ma­gát az egyéb­ként már ed­dig is jól el­lá­tott bé­csi pol­gár­nak. Il­let­ve nem csak ne­ki, hi­szen kér­dé­sem­re Ma­ran úr el­mond­ta, hogy szám­ta­lan vá­sár­ló­juk ér­ke­zik Nyu­gat-Ma­gyar­or­szág­ról, il­let­ve Cse­hor­szág­ból. A kis bio­bol­tok ide­je, úgy tű­nik, le­járt. A for­ga­lom­nö­ve­ke­dés ki­zá­ró­lag a nagy alap­te­rü­le­tű szak­bol­tok­ban vár­ha­tó. A már meg­szo­kott plá­za­ké­nye­lem itt va­ló­di sza­kér­tő ki­szol­gá­lás­sal pá­ro­sul, sőt a törzs­ve­vők min­den vá­sár­lás­nál 5% en­ged­ményt is kap­nak az amúgy sem drá­mai árak­ból.

   

   

  Az óriá­si te­rü­le­ten shop-in-shop rend­szer­ben mű­kö­dik a hús­rész­leg és a tej­ter­mé­kek pia­ca, amely na­pon­ta friss áruval vár­ja a go­ur­met fo­gyasz­tó­kat. El­kü­lö­nül­ve kí­nál­ják a kü­lön­fé­le cél­cso­por­tok spe­ciá­lis ter­mé­ke­it (glu­tén­men­tes, ve­gán, ma­kro­bio­ti­kus stb).

   

  Bé­csi ki­rán­du­lás ese­tén ér­de­mes fel­ke­res­ni a bio­markt.ma­ran be­vá­sár­ló­köz­pont­ját az An­ge­rer ut­cá­ban.   


  X. évfolyam 12. szám

  Címkék: biofűszerek

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.