Biogazdálkodás

Sze­líd gyógy­mó­dok ku­tyusok­nak és ci­cák­nak

Szám­ta­lan eset bi­zo­nyít­ja, hogy mi­lyen jól mű­köd­nek a ter­mé­sze­tes gyógy­mó­dok a négy­lá­bú­ak­nál is. Saj­nos azon­ban a gaz­dik csak ak­kor ke­re­sik fel a ter­mé­sze­tes mód­sze­rek­kel dol­go­zó ál­lat­gyó­gyászt, ami­kor a hi­va­ta­los or­vos­lás már nem tud se­gí­te­ni. Ilyen­kor a ho­me­o­pá­tia ke­cseg­tet si­ker­rel.  


 

Saj­nos a tu­laj­do­no­sok nem min­dig elég tü­rel­me­sek, nem haj­lan­dók tu­do­má­sul ven­ni, hogy idült be­teg­sé­ge­ket nem le­het egy­sze­rű­en és gyor­san meg­szün­tet­ni. Az ál­la­tok­nál is gya­k­ran kell szá­mí­ta­ni ter­ápi­ás re­ak­ció­kra, ami azt je­len­ti, hogy a ke­ze­lés meg­kez­dé­sé­vel át­me­ne­ti­leg rossz­ab­bod­nak a pa­na­szok. Ez pe­dig jó jel, azt mu­tat­ja, hogy az ál­lat szer­ve­ze­te re­agál a ter­ápiá­ra. A ho­me­o­pá­tiá­ra jel­lem­ző, hogy nem nyom­ja el a kel­le­met­len tü­ne­te­ket, pa­na­szo­kat, mint a vegyi alap­anya­gú gyógy­sze­rek.

 

 

Mi­kor se­gít a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat?

Ál­ta­lá­nos meg­fi­gye­lés, hogy a ho­me­o­pá­tiá­val ke­zelt ál­la­tok egy­re rit­káb­ban be­teg­sze­nek meg, az öre­ge­dés sem olyan lát­vá­nyos ná­luk. A ter­mé­sze­tes or­vos­ság nem csak tes­tü­ket tart­ja kar­ban, a pa­ra­zi­tá­kat is tá­vol tart­ja.

 

Ha éven­te há­rom­szor ho­me­o­pá­ti­ás fé­reg­te­le­ní­tést vég­zünk ku­tyánk­nál, ill. macs­kánk­nál, nem kell fél­ni a pa­ra­zi­ták­tól.

 

Ki­vá­ló se­gít­ség a ho­me­o­­pá­tia a visz­ke­tő bőr­ki­ü­té­sek ese­tén is. Az afri­kai oko­u­ba­ka (fa­ké­reg) ho­me­o­pá­ti­ás ké­szít­mé­nye ki­vá­ló­an he­lyet­te­sí­ti a kor­ti­zont. A fül­be­teg­sé­gek is jól ke­zel­he­tők ho­me­o­pá­tiá­val, és ilyen­kor igen gyor­san gyó­gyul­nak.

 

A ha­son­szen­vi gyógy­mód igen jól be­vált az idős­ko­ri csí­pő­fáj­dal­mak és bé­nu­lá­sok ke­ze­lé­sé­ben is. Még az olyan pszi­chés gon­dok ese­tén is, mint az ide­ges­ség, a fé­lős­ség vagy az ezek miatt be­kö­vet­ke­ző be­pisz­kí­tás ese­té­ben is meg­bíz­ha­tó­an mű­kö­dik Hah­ne­mann mód­sze­re.

 

A fáj­dal­mak és bé­nu­lá­sok gyó­gyí­tá­sá­ban jó szol­gá­la­tot tesz a kí­nai aku­punk­tú­ra.

 

Az ál­lat-ter­mé­szet­gyó­gyász má­sik fon­tos esz­kö­ze a Bach-vi­rág­ter­ápia. A vi­rá­gesszen­ci­ák fi­nom esszen­ciá­ja kü­lö­nö­sen nagy ha­tás­sal van az ál­la­tok lel­ké­re. Ha egy ál­la­tot bán­tal­maz­nak, ugya­núgy ag­resszi­vi­tás­sal vagy erős fé­le­lem­mel re­agál, mint az em­ber. A Bach-vi­rá­gok leí­rá­sai ép­pen ezért az ál­la­to­kra ugya­núgy vo­nat­koz­tat­ha­tók, mint ránk, em­be­rek­re.

 

Szép pél­da er­re Princ, egy 35 esz­ten­dős nor­vég pó­ni, va­ló­sá­gos ló­ma­tu­zsá­lem. Idős ko­ra el­le­né­re pá­ni fé­le­lem­mel fo­gad­ta a pat­ko­ló­ko­vá­csot. Annyi­ra rúg­ka­pált, hogy a ko­vács alig volt ké­pes elvé­gez­ni mun­ká­ját.

 

Hogy Princ fé­lel­me­in eny­hít­se­nek, a kö­vet­ke­ző „pe­di­kűr” előtt 30 csepp er­nyős ma­dár­tej, nap­vi­rág, ne­báncs­vi­rág, cse­resz­nye­szil­va és isza­lag ke­ve­ré­két kap­ta. A ke­ve­rék azon­nal ha­tott: Princ szin­te rez­ze­nés­te­le­nül tűr­te a kel­le­met­len­sé­ge­ket. Kü­lö­nö­sen ilyen idős ál­lat ese­té­ben jó, ha szer­ve­ze­tét nem kell fe­les­le­ge­sen ké­miai ha­tó­a­nya­gok­kal ter­hel­ni.

 

 

A ku­tyák be­teg­sé­gei

Min­den ál­lat­faj­nak meg­van­nak az erős, ill. gyen­ge pont­jai. A ku­tyák ti­pi­kus gyen­ge­sé­gei kö­zé so­rol­ha­tók a szív és ke­rin­gés szerv­rend­sze­re, az ízü­le­tek, a ge­rin­cosz­lop és a máj. Hogy a ko­mo­lyabb be­teg­sé­ge­ket meg­előz­zük, leg­ké­sőbb 10. éle­té­vük (kis­tes­tű faj­ták­nál 12 éves kor­tól) ho­me­o­pá­ti­ás mód­szer­rel kell vé­de­ni az adott szer­ve­ket, ill. szerv­rend­sze­re­ket.

 

A szív vé­del­mé­ben a leg­ki­vá­lóbb a ga­la­go­nya és a cac­tus gran­di­flo­ra ké­szít­mény csep­pek vagy in­jek­ció for­má­já­ban. A csí­pő­ízü­let vé­del­mé­ben ajánl­ha­tó a ver­mi­cu­li­te­ta­blet­ta, fáj­da­lom­csil­la­pí­tás­ként pe­dig in­jek­ció for­má­já­ban.

 

Így sze­re­tett há­zi ked­ven­cünk éle­tét akár 2-3 év­vel meg­hosszab­bít­hat­juk.

 

Egy kü­lö­nö­sen szép pél­da Cé­zár, a kis fe­ke­te ke­ve­rék ese­te. A ku­tyus min­den sé­ta után egy­re fá­rad­tabb­nak, el­csi­gá­zot­tabb­nak tűnt. 10 évé­vel (ez em­be­ri kor­ra át­szá­mít­va 70 évet je­lent!) már nem volt ép­pen fia­tal. Rá­adá­sul ivar­ta­la­ní­tott kan­ként túl­sú­lyos volt. A rend­sze­res ho­me­o­pá­ti­ás ke­ze­lés ha­tá­sá­ra szí­vé­nek ál­la­po­ta sta­bi­li­zá­ló­dott, és még hosszú éve­kig bol­do­gan élt gaz­di­já­val.

 

A macs­kák be­teg­sé­gei

A macs­kák jel­leg­ze­tes gyen­ge pont­jai a ve­sék, a hó­lyag és a máj. Az akut ves­egyul­la­dá­sok hát­te­ré­ben nem­rit­kán gennyes fo­gak, geny­nyes to­rok­gyul­la­dás vagy méh­gyul­la­dás áll­hat. Nem rit­ka a nö­vé­nyi mér­ge­zés.

 

Azt, hogy a ve­se­mű­kö­dés­sel gond van, ab­ból le­het ész­re­ven­ni, hogy az ál­lat ét­vágy­ta­lan­ná vá­lik, has­me­né­se van és hány, és le­so­vá­nyo­dik. Ilyen­kor a les­pe­de­za si­e­bol­di és mer­cu­ri­us so­lu­bi­lis ho­me­o­pá­ti­ás ké­szít­mé­nyei ta­blet­ták vagy in­jek­ci­ók for­má­já­ban meg­szün­tet­he­tik a be­teg­sé­get.

 

Min­ka gyö­nyö­rű ál­lat. Az ál­la­tor­vos a 15 esz­ten­dős szo­ba­tig­ris­nél elő­re­ha­la­dott ves­egyul­la­dást ál­la­pí­tott meg, és leg­fel­jebb fél évet adott ne­ki. A gaz­dit – egy idős, ma­gá­nyos höl­gyet – mé­lyen les­új­tot­ta a hír, ezért min­dent meg­tett, hogy ked­ven­cét meg­ment­se. Na­pon­ta há­rom­szor be­ad­ta ne­ki a ho­me­o­pá­ti­ás ta­blet­tá­kat, és ne­gye­dé­ven­ként egy erő­sí­tő in­jek­ció­ra elvit­te a ter­mé­szet­gyó­gyász­hoz. Szi­go­rú­an be­tar­tot­ták a dié­tás elő­í­rá­so­kat is. A gon­dos ápo­lás ha­tá­sá­ra az ál­lat há­rom év­vel él­te túl a vég­ze­tes di­ag­nó­zist.

 

A macs­kák má­sik gyen­ge pont­ja a húgy­hó­lyag. Ha kis kö­vecs­kék zár­ják el a húgy­csö­vet, ak­kor órán­ként egy ta­blet­ta cant­ha­rist kell ad­ni a ci­cus­nak. Ha en­nek el­le­né­re sem áll be ja­vu­lás, ha­la­dék­ta­la­nul fel kell ke­res­ni az ál­la­tor­vost.

 

Ha gon­dok van­nak a szo­ba­tisz­ta­ság­gal, 2-2 cseppnyit old­junk fel 20 ml víz­ben a kö­vet­ke­zők­ből: er­nyős ma­dár­tej, ne­báncs­vi­rág, je­ri­kói lonc, han­ga­fű, bükk. A ke­ve­rék­ből na­pon­ta há­rom­szor ad­junk a pá­ciens­nek 10 csep­pet.

 

 

Ho­me­o­pá­ti­ás ház­ipa­ti­ka ál­la­tok­nak

Ab­ro­ta­num – fér­ges­ség, has­me­nés és le­so­vá­nyo­dás el­len

Ar­ni­ca – izom­fáj­dal­mak, zú­zó­dás és tú­le­ről­te­tés el­len

Ar­se­ni­cum al­bum – aszt­ma, has­me­nés, fé­le­lem, nyug­ta­lan­ság el­len és rák­ter­ápi­ák ki­egé­szítő ke­ze­lé­se­ként

Bel­la­don­na – min­den­faj­ta gyul­la­dás­ra és gu­taü­tés­re

Chi­na of­fi­ci­na­lis – has­me­nés és há­nyás el­len

Dul­ca­ma­ra – reu­ma és ide­ges hó­lya­gir­ri­tá­ció el­len

Echi­na­cea – az el­le­nál­ló ké­pes­ség erő­sí­té­sé­re, fer­tő­zé­sek el­len

Fer­rum met­al­li­cum – ét­vágy­ta­lan­ság­ra és vér­sze­gény­ség­re

Ig­na­tia – hon­vágy­ra és a ma­gány­tól va­ló fé­le­lem el­len

Nux vo­mi­ca – gyo­mor­pa­na­szok, kó­li­ka és szék­re­ke­dés

Opi­um – ije­de­lem kö­vet­kez­mé­nye­i­re

Pe­tro­se­li­num – ir­ri­tá­bi­lis hó­lyag

Se­pia – nős­tény ku­tyák hor­mo­ná­lis za­va­ra­i­ra

Si­li­cea – epi­lep­sziá­ra, gennye­se­dé­sek­re és fisz­tu­lák­ra

Sul­fur – bőr­pa­na­szok­ra, ek­cé­má­ra, kor­pá­so­dás­ra

-vörös-
X. évfolyam 10. szám

Címkék: kutyák, macskák

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.