Biokörnyezet

Újra a Földanyára építenek

Holisztikus ötletek a jó közérzethez

A New Age út­tö­rő nap­jai óta elin­dult egy olyan moz­ga­lom, amely az al­ter­na­tív szo­ciá­lis és spi­ri­tuá­lis élet­for­mák­kal össze­füg­gés­ben tu­da­to­san új utat ke­res az épí­té­szet­ben is. Má­ra az ilyen kom­mu­na­mo­del­lek, öko­fal­vak és egyéb kez­de­mé­nye­zé­sek az egész vi­lá­gon fel­buk­kan­tak, jó pél­dát mu­tat­va ar­ra, ho­gyan le­het meg­va­ló­sí­ta­ni a ho­lisz­ti­kus épít­ke­zést és élet­for­mát.  


 

 Ma­ri­po­sa mű­vé­szek ál­tal ki­ala­kí­tott épü­le­te Te­ne­rif­fa szi­ge­tén

 

„Kép­zelj el egy vá­rost, egy cso­dá­la­tos vá­rost, olyat, ami­lyen­nek a hol­nap vá­ro­sá­nak len­nie kell: kis ház­cso­por­tok­kal, ame­lye­ket par­kok vesz­nek kö­rül, ahol a la­kók öröm­mel töl­tik az ide­jü­ket. Öröm­mel ki­ala­kí­tott há­za­kat látsz, ame­lyek meg­fe­lel­nek la­kó­ik igé­nye­i­nek, ki­fe­je­zés­re jut­tat­ják élet­fel­fo­gá­su­kat, íz­lé­sü­ket és az őket kö­rül­ve­vő kör­nye­zet­hez fű­ző­dő kap­cso­la­tu­kat. Az em­be­rek, akik­kel ta­lál­ko­zol, azt vá­la­szol­ják, hogy sza­vuk volt sa­ját vá­ro­suk for­má­lá­sá­ban, ők ha­tá­roz­ták meg a kül­se­jét, a fej­lő­dé­sét és a ki­ala­kí­tá­sát. Me­ző­gaz­da­sá­gi üze­mek­hez jutsz, ame­lyek kon­ku­ren­cia­harc nél­kül ter­mel­nek, mind össze­tar­toz­nak és egyen­ként is fon­to­sak. Kép­zelj el egy vá­rost, ahol a lel­ki nyu­ga­lom ku­ta­tá­sa ural­ko­dik pénz­vágy he­lyett, egy vá­rost bű­nö­zés nél­kül, ahol ma­gá­tól ér­te­tő­dő a jó­a­ka­rat és a be­csü­le­tes­ség.”

 

A bé­kés élet­nek ez a ví­zió­ja szár­maz­hat­na egy ha­la­dó épí­tész tol­lá­ból, va­ló­já­ban azon­ban a spi­ri­tuá­lis ta­ní­tó, Swa­mi Kriy­anan­da (Do­nald Wal­ters) ír­ta. Mi­vel a ta­ní­tó – akár­csak pél­da­ké­pe és mes­te­re, Pa­ra­ma­han­sa Yo­ga­nan­da – mun­kás­sá­ga fon­tos ré­szé­nek tar­tot­ta, hogy elve­it a va­ló­ság­ban is meg­va­ló­sít­sa, a hat­va­nas évek vé­gén meg­ala­pí­tot­ta az el­ső Anan­da vi­lág-test­vé­ri­ség fa­lut Ka­li­for­niá­ban. A Ne­va­da ál­lam­ban ta­lál­ha­tó, San Fran­ci­scó­tól észa­kra fek­vő fes­tői te­le­pü­lé­sen ma ke­re­ken há­rom­száz la­kó él, akik­nek si­ke­rült meg­me­ne­kül­ni­ük a szek­tá­so­dás­tól.

 

Egy 1991-ben szü­le­tett írá­suk­ban a ka­li­for­niai­ak a te­le­pü­lést a vá­ro­ső­rü­let al­ter­na­tí­vá­ja­ként mu­tat­ták be. Köz­le­ke­dé­si pro­blé­mák, la­kás­szű­ke, mun­ka­nél­kü­li­ség és kör­nye­zet­szennye­zés – eze­ket a pro­blé­má­kat az or­ga­ni­kus-ho­lisz­ti­kus, ön­ál­ló­an kor­mány­zott fa­lu­ban ha­tá­so­san kü­szö­böl­ték ki, meg­ál­lí­tot­ták a kap­cso­la­tok szé­trom­bo­ló­dá­sát. Az ilyen fa­lu ugyan­is egy­faj­ta ter­mé­sze­tes ke­ve­rék­zó­na, ahol min­den­fé­le élet­te­vé­keny­ség (lak­ha­tás, mun­ka, pi­he­nés, be­vá­sár­lás stb.) gya­log elér­he­tő, az in­frast­ruk­tú­rát ma­guk a la­ko­sok te­rem­tet­ték meg és üze­mel­te­tik, a szo­ciá­lis el­szi­ge­telt­sé­get az élet­te­rü­le­tek tér­be­li ke­ve­re­dé­se aka­dá­lyoz­za meg, az épít­ke­zé­si stí­lu­sok ido­mul­nak a kör­nye­zet­hez és nem meg­for­dít­va. Min­dez az ame­ri­kai elő­vá­ro­sok meg­szo­kott, mo­no­ton, csa­lá­di há­zas be­épí­té­se és a fa­lu­sze­rű ház­cso­por­tok he­lyett, egy­ben a sű­rűbb be­épí­tés­nek, a töb­be­me­le­tes há­zak­nak is he­lyet ad­va. Egy­szó­val: a ki­csi szép.

 

Ananda Village, Egyesült Államok

A vi­lág-test­vé­ri­ség fa­lu Ka­li­for­niá­ban a Yo­ga­nan­da-ta­nít­vány Kriy­anan­da kez­de­mé­nye­sé­re szü­le­tett. A te­le­pü­lés­nek há­rom­száz la­kó­ja van, épü­le­tei jór­észt fá­ból ké­szül­tek, és a fa­lu­si­as jel­le­get a sok zöld is erő­sí­ti

 

Ha­son­ló elve­ken ala­pul­nak azok az al­ter­na­tív te­le­pü­lé­sek is, ame­lye­ket meg­ta­lá­lunk pél­dá­ul Au­ro­vil­le-ben, Find­hornban vagy az új-me­xi­kói La­ma Foun­­da­tion­nél. A spi­ri­tuá­li­san in­spi­rált élet­ről alko­tott utó­pia gya­kor­la­ti meg­va­ló­su­lá­sa össz­hang­ban, nem el­len­tét­ben áll a ter­mé­szet­tel, szem­ben a nagy­vá­ro­so­kra jel­lem­ző glo­bá­lis tech­ni­ka- és nagy­sá­gő­rü­let­tel. Az 1992-es vá­ros­ter­ve­zés­sel fog­lal­ko­zó riói csúcs­ta­lál­ko­zó vi­lág­mé­re­tek­ben hív­ta fel a fi­gyel­met ar­ra, mi­lyen sür­ge­tő fe­la­dat a kör­nye­zet­ba­rát gaz­da­ság- és fej­lő­dés­po­li­ti­ka meg­va­ló­sí­tá­sa.

 

Ma­nap­ság szám­ta­lan épí­tész, vá­ros­ter­ve­ző és cso­port cél­ja, ha kü­lön­fé­le mó­don is, az épít­ke­zés­nél szem előtt tar­ta­ni az öko­nó­miai, öko­ló­giai, bio­ló­giai, szo­ciá­lis, pszi­cho­ló­giai és spi­ri­tuá­lis szem­pon­to­kat. Vi­lág­szer­te szám­ta­lan terv és há­ló­zat ke­let­ke­zett és ke­let­ke­zik eb­ben a té­má­ban.

 

 

Nem­zet­kö­zi há­ló­za­tok és ter­vek

• Ti­zen­há­rom or­szág épí­té­szei, öko­ló­gu­sai és bio­ló­gu­sai ha­tá­roz­ták el 1990-ben a Gaia In­ter­na­tio­nal nem hi­va­ta­los há­ló­zat élet­re hí­vá­sát, az­zal a cél­lal, hogy meg­te­remtsék az egyen­súlyt az épí­tett kör­nye­zet és az öko­szisz­té­mák kö­zött, fenn­tart­va boly­gón­kon min­den­faj­ta élet­for­mát, aho­gyan ez ala­pí­tó oki­ra­tuk­ban ol­vas­ha­tó. A nor­vé­giai Jol­les­tó­ban lé­vő Gai­a-cso­port koor­di­ná­ci­ós köz­pont­ként szol­gál, rend­sze­re­sen ren­dez­nek itt ta­nács­ko­zá­so­kat és tan­fo­lya­mo­kat, a Gaia In­ter­na­tio­nal pe­dig részt vesz kü­lön­fé­le kon­fe­ren­ciá­kon, ver­se­nye­ken és pá­lyá­za­to­kon.

 

• A lon­do­ni épí­tész, Da­vid Pe­ar­son a Gaia ta­gaj­ként ala­pí­tot­ta meg az Eco­lo­gi­cal De­sign As­so­cia­tion ne­vű szer­ve­ze­tet, egy olyan há­ló­za­tot, amely­nek cél­ja a „zöld” ter­ve­ző­mű­vé­szet el­ter­jesz­té­se. Ma­ga az épí­tész vi­lág­szer­te több, elve­i­nek meg­fe­le­lő pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­ban vett részt.

 

• Vi­lág­szer­te ak­tív a Gaia Ala­pít­vány Glo­bal Eco-Vil­lage Network (GEN) ne­vű szer­ve­ze­te, együtt­mű­köd­ve eu­ró­pai ágá­val, az Eco-Vil­lage Eu­ro­pe­an Network­kel. A há­ló­zat fő cso­mó­pont­jai a han­no­ve­ri Le­bens­gar­ten Stey­er­berg, az ausz­trá­liai Crystal Wa­ters, va­la­mint a ten­nes­se­e-i The Farm kom­mu­na. A nem­zet­kö­zi tit­kár­ság a dá­niai Sned­sted­ben ta­lál­ha­tó.

 

Földhajó, Egyesült Államok

Ez a fé­lig a föld­be vájt épü­let, ame­lyet az ame­ri­kai Mi­ke Rey­nolds ter­ve­zett, olyan anya­gok­ból áll, mint hasz­nált au­tó­gu­mik, kon­zerv­do­bo­zok és anyag. Nagy fe­lü­le­tű ab­la­kai fog­lyul ej­tik a nap­fényt.A ház a lon­do­ni épí­tész, Da­vid Pe­ar­son számá­ra (jobb­ra) a Gai­a-élet­stí­lus egyik jó pél­dá­ja

 

• A „jö­vő­mű­he­lyek” öt­le­te ere­de­ti­leg a jö­vő­ku­ta­tó Ro­bert Jungk fe­jé­ben szü­le­tett meg, ő olyan cso­por­tos kez­de­mé­nye­zé­se­ket ér­tett alat­ta, ame­lyek­nek lét­re­ho­zói tu­da­to­san új uta­kon kép­ze­lik el a jö­vő ki­ala­kí­tá­sát. Né­me­tor­szág­ban, Ausz­triá­ban és Svájcban több mint öt­ven olyan cso­port ta­lál­ha­tó, ame­lyek részt vet­tek sa­ját la­kó­kör­nye­ze­tük meg­ter­ve­zé­sé­ben. A jö­vő­mű­he­lyek­ből ke­rült­ek ki pél­dá­ul a ka­li­for­niai egye­te­mi vá­ros, Da­vis fa­lu­hoz ha­son­ló te­le­pü­lés­mo­dell­jei, és az os­na­brüc­ki, il­let­ve frei­bur­gi öko­fa­lu-kez­de­mé­nye­zé­sek. Ezek­nek a te­le­pü­lé­sek­nek olyan „zöld” kri­té­riu­mok­nak kell meg­fe­lel­ni­ük, mint pél­dá­ul nem mér­ge­ző, új­ra­hasz­no­sít­ha­tó, kör­nye­zet­ba­rát anya­gok al­kal­ma­zá­sa, fi­gyel­mes bá­nás­mód a víz­zel és az ener­giá­val, me­g­úju­ló ener­gia­for­rá­sok hasz­ná­la­ta, ön­el­lá­tás stb. Ezen­kí­vül a la­kó­kat ar­ra is ösz­tön­zik, hogy el­mé­lyed­je­nek az élet spi­ri­tuá­lis szem­pont­ja­i­ban.

 

• A ka­li­for­niai épí­tész, Pe­ter En­gel egy ilyen pro­jek­tet ter­vez az Asrvo­daya Shra­mo­da­na ne­vű pol­gá­ri bé­ke­moz­ga­lom­mal a cey­lo­ni Mo­ra­tuwa vá­ros­ká­ban. A krí­zis­sel súj­tott or­szág la­kói egy bé­ke- és me­di­tá­ci­ós köz­pont­ban gyűl­het­nek össze, és ott kö­zös mun­ká­val ta­lál­hat­ják meg a meg­bé­ké­lés­hez ve­ze­tő utat. Ter­ve­ző­mun­ká­ja so­rán En­gel so­kol­da­lú­an tá­masz­ko­dott a he­lyi épí­té­szet ha­gyo­má­nyos for­mái­ra és tech­ni­kái­ra: pél­dá­ul az ősi cey­lo­ni ko­los­to­rok be­já­ra­tát min­tául ve­vő nagy be­já­ra­ti ka­pun ke­resz­tül jut­ha­tunk be a fal­lal kö­rül­vett kom­ple­xum­ba, a há­rom bel­ső ud­var­ban man­da­la for­má­jú tra­di­cio­ná­lis für­dő­me­den­cék ta­lál­ha­tók, ame­lye­ket for­rás- és eső­víz­zel töl­te­nek fel, hogy a he­lyi­ek elvé­gez­hes­sék ben­nük ri­tuá­lis tisz­tál­ko­dá­su­kat. A Vishva Ni­ke­tan (Uni­ver­zá­lis ott­hon) név­re hall­ga­tó épü­le­tegyüt­tes ki­ala­kí­tá­sá­hoz fel­hasz­nál­ják a há­bo­rú­ban le­rom­bolt há­zak tor­nyait, a fém­szük­ség­le­tet pe­dig fegy­ve­rek be­ol­vasz­tá­sá­ból fe­de­zik.

 

 

Ne zsák­má­nyol­juk ki töb­bé a föl­det!

A Gaia élet­stí­lus meg­va­ló­sí­tá­sát je­len­tik az Egye­sült Ál­la­mok­ban, egé­szen pon­to­san Ari­zo­ná­ban és Új-Me­xi­kó­ban vég­zett kí­sér­le­tek, ame­lyek­nek so­rán szal­ma­bá­lák­ból épít­kez­tek. Ez az anyag jól véd a for­ró­ság el­len, me­gúju­ló nyer­sa­nyag­for­rá­sok­ból me­rít, és nem kell messzi­ről a hely­szín­re szál­lí­ta­ni. 1996 óta Ari­zo­ná­ban hi­va­ta­lo­san is elis­me­rik ezt az épít­ke­zé­si for­mát, és ugya­nez vár­ha­tó a má­sik ál­lam­ban is. Ka­li­for­niá­ban a gya­ko­ri föl­dren­gé­sek miatt ugyan­csak el­fo­gad­ják fa­lak épí­tő­a­nya­ga­ként a szal­ma­bá­lá­kat és az agya­got, mi­vel ezek na­gyon ru­gal­ma­sak.

 

Eze­ket a meg­ol­dá­so­kat 1987 óta, ami­kor Rió­ban pro­gram­szin­tre emel­te az ENSZ kör­nye­zet­vé­del­mi bi­zott­sá­ga, „fenn­tart­ha­tó­nak” ne­ve­zik. A fo­ga­lom lény­ege, hogy a föl­det nem sza­bad ki­zsák­má­nyol­ni, ha­nem nyer­s­anya­gai­val úgy kell bán­ni, hogy raj­ta meg­őriz­he­tő, fenn­tart­ha­tó le­gyen az em­be­ri ci­vi­li­zá­ció.

 

The Farm, Egyesült Államok

Eb­ben az 1971-ben Ten­nes­se­e-ben ala­pí­tott kom­mu­ná­ban há­rom­szá­zan él­nek. A te­le­pü­lés az egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb és leg­kre­a­tí­vabb öko­fa­lu­nak szá­mít. A há­zak szal­ma­bá­lák­ból ké­szül­tek, ez az épít­ke­zé­si for­ma me­gúju­ló nyer­sa­nyag­for­rást hasz­no­sít és jó mi­nő­sé­gű (jó hő­szi­ge­te­lő, könnyen meg­mun­kál­ha­tó), ezért az Egye­sült Ál­la­mok­ban mind na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend

 

En­nek egyik fon­tos ele­me az úgy­ne­ve­zett per­ma­kul­tú­ra, az a kon­cep­ció, ame­lyet az ausz­trál Bill Mol­li­son és hon­fi­tár­sa, Da­vid Holm­gre­en alko­tott meg a per­ma­nens és az ag­ri­kul­tú­ra sza­vak össze­vo­ná­sá­ból. En­nek ke­re­té­ben meg­kí­sér­lik a la­kó­kör­nye­zet­ben ta­lál­ha­tó öko­szisz­té­má­kat (kony­ha­kert, ál­la­tok, hul­la­dék­fel­dol­go­zás, ener­gia) olyan ha­tá­sos há­lóvá szer­vez­ni, hogy elér­jék a ter­mé­sze­tes rend­sze­rek ön­sza­bá­lyo­zó hely­re­ál­lí­tó ké­pes­sé­gét. Az öko­há­ló­za­tok egyik na­gyon fon­tos ré­sze a per­ma­kul­tú­rá­król foly­ta­tott esz­me- és ta­pasz­ta­lat­cse­re.

 

A már em­lí­tett La­ma Fo­un­da­tion Új-Me­xi­kó­ban ta­lál­ha­tó, Ta­os­tól észa­kra. Itt hang­sú­lyo­san fog­lal­koz­nak a fen­ti té­má­val, és hogy mi­ért, an­nak tra­gi­kus oka van. A La­ma (agyag) hegy­ség­ben 3000 mé­ter ma­ga­san fek­vő, a Rio Gran­de im­po­záns tor­ko­la­tá­ra né­ző te­le­pü­lés, ahol min­den nyá­ron spi­ri­tuá­lis él­ményt ke­re­sők ez­rei ta­lál­koz­tak, majd­nem tel­je­sen meg­sem­mi­sült egy 1996 má­ju­sá­ban ki­tört tűz­vész­ben. Nem ma­radt meg más be­lő­le, mint ar­chi­tek­to­ni­kus kö­ze­pe, egy ku­po­lás tem­plom, a kony­ha, a sza­u­na és az üveg­ház. El­pusz­tult az er­dő, a vissza­vo­nu­lást biz­to­sí­tó kuny­hók, a mű­he­lyek, és az ott la­kók­nak kel­lett meg­kí­sé­rel­ni­ük új­ra­te­le­pí­te­ni a nö­vény­ze­tet. Ha­son­ló ka­ta­sztró­fá­nak esett ál­do­za­tul né­hány év­vel eze­lőtt az Anan­da is.

 

 

Spi­ri­tuá­lis, öko­ló­giai, kö­zös­sé­gi

A Né­me­tor­szág­ban, az Egye­sült Ál­la­mok­ban és Ausz­trá­liá­ban ta­lál­ha­tó GEN-köz­pon­to­kon kí­vül idő­köz­ben szá­mos pro­jekt és há­ló­zat be­in­dult Ar­gen­tí­ná­ban, Dá­niá­ban, Iz­ra­el­ben, Ola­szor­szág­ban, Oro­szor­szág­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is. Ta­pasz­ta­la­taik alap­ján a leg­több öko­gon­dol­ko­dó az al­ter­na­tív te­le­pü­lés­for­má­nak há­rom tí­pu­sát kü­lön­böz­te­ti meg:

 

1. az öko­ló­giai­lag mo­ti­vált cso­por­tok a ter­mé­szet­tel va­ló har­mó­ni­át hang­sú­lyoz­zák (ön­el­lá­tás élel­mi­sze­rek­kel és ener­giá­val);

2. a szo­ciá­li­san mo­ti­vált cso­por­tok a kö­zös­ség fon­tos­sá­gát hang­sú­lyoz­zák;

3. a spi­ri­tuá­li­san mo­ti­vált cso­por­tok a nyu­ga­ti ma­te­ria­liz­mus üres­sé­gé­vel az ön­ma­gun­kért va­ló fe­le­lős­ség és az egyé­ni fej­lő­dés je­len­tő­sé­gét he­lye­zik szem­be.

 

 Crystal Waters, Ausztrália

  

Ne­vét ar­ról kap­ta, hogy gaz­dag ter­mé­sze­tes vi­zek­ben. A Dél-Ausz­trá­lia eny­he klí­má­jú vi­dé­kén lé­vő öko­te­le­pü­lé­sen 83 fa­bun­ga­ló áll, és há­rom­száz em­ber­nek ad ott­hont, akik ön­ál­ló­an ter­me­lik meg az ál­ta­luk fel­hasz­nált élel­mi­szert és ener­gi­át. En­nek alap­ja a per­ma­kul­tú­ra, ahol a bio­ló­giai kör­for­gá­sok há­ló­zat­tá szer­ve­zé­sé­re tö­rek­sze­nek

 

Nem meg­le­pő azon­ban, hogy a sza­kem­be­rek vé­gül ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re jut­nak: ezek a ka­te­gó­ri­ák nem vá­laszt­ha­tók el éle­sen egy­más­tól. Sok öko­fa­lu mind­há­rom szem­pon­tot meg­tes­te­sí­ti, az a ten­den­cia fi­gyel­he­tő meg, hogy köl­csö­nö­sen ki­bő­ví­tik egy­más lá­tó­te­rét, ta­nul­nak egy­más­tól, és meg­be­csü­lik a má­sik ál­tal kép­vi­selt ér­té­ke­ket. A leg­több öko­é­pí­tész az új te­le­pü­lé­sek ter­ve­zé­se mel­lett azt is fe­la­da­tá­nak tart­ja, hogy már meg­lé­vő fal­va­kat és vá­ros­ré­sze­ket át­épít­sen. „Itt meg­van az egész ur­ba­nisz­ti­kai in­frast­ruk­tú­ra, a fe­la­dat csak en­nek egész­sé­ges ki­hasz­ná­lá­sa. Ha meg­ért­jük egy vá­ros anyag­cse­ré­jét, meg­ta­lál­juk azo­kat az uta­kat is, ame­lyek ré­vén a sze­me­tet se­gí­tő for­rás­sá vál­toz­tat­hat­juk” – ál­lít­ja Pe­ar­son.

 

De a vá­ros­ter­ve­zés­nek is meg kell vál­toz­nia – Pe­ar­son er­re vo­nat­ko­zó ja­vas­la­tai az Anan­da-em­lé­ki­rat­hoz ha­son­ló­an hang­za­nak, és meg­fe­lel­nek a mo­dern öko­gon­dol­ko­dás irá­nyel­ve­i­nek: ke­ve­sebb ut­ca, több tö­meg­köz­le­ke­dé­si esz­köz és vo­nal, a la­kó- és ipa­ri öve­ze­tek meg­fe­le­lő ke­ve­ré­se, a he­lyi klí­ma és föl­draj­zi adott­sá­gok fi­gye­lem­be­vé­te­le, he­lyi nyer­sa­nya­gok al­kal­ma­zá­sa.

 

Danish Association

 

Dá­niá­ban 25 öko­fa­lu egye­sü­lé­sé­vel jött lét­re ez a szer­ve­zet 1993-ban. A te­le­pü­lé­sek fa­lu­si és vá­ro­si kör­nye­zet­ben ta­lál­ha­tók, és öko­ló­giai, il­let­ve spi­ri­tuá­lis meg­ha­tá­ro­zott­ság jel­lem­ző rá­juk

 

A ka­li­for­niai Da­vis­ben és Ber­ke­ley­ben (kor­mány­za­ti tá­mo­ga­tás­sal) pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés nyo­mán a jö­vő­mű­he­lyek mo­dell­jé­nek meg­fe­le­lő te­le­pü­lé­sek ke­let­kez­tek, ahol köz­pon­ti sze­re­pet ját­sza­nak a fen­ti irá­nyel­vek. Da­vis­ben, a szá­z­ezer la­ko­sú egye­te­mi vá­ros­ban a kam­pusz kö­rül fa­lu­si ott­ho­nok egész so­rá­ból ál­ló te­le­pü­lés jött lét­re: üz­le­tek és in­téz­mé­nyek elér­he­tő kö­zel­ség­ben, passzív na­pe­ner­gia-hasz­no­sí­tás, na­pe­ner­giá­val me­le­gí­tett víz, kö­zös ker­tek, hi­ány­zó au­tó­pá­lya – min­dez szab­vány­nak szá­mít a te­le­pen, ahol az ener­gia­el­lá­tás mód­já­ról kö­zö­sen dön­töt­tek. Ber­ke­ley­ben a terv cél­ja az volt, hogy a vá­ros­köz­pont kö­rül fa­lu­sze­rű te­le­pü­lés jöj­jön lét­re. A la­kók élő bio­tóp­pá vál­toz­tat­ták a ko­ráb­ban szennye­zett vizű pa­ta­kot, na­pe­ner­gi­át hasz­no­sí­tó há­za­kat épí­tet­tek, for­ga­lom­csil­la­pí­tó mód­sze­re­ket ve­zet­tek be. Ugya­nez a ci­vil szer­ve­zet 1990-ben meg­ren­dez­te itt az öko­vá­ro­sok el­ső nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ciá­ját is.

 

A jö­vő­mű­he­lyek – már csak öko­ló­giai okok­ból is – erő­sen hang­sú­lyoz­zák a ho­lisz­ti­kus épí­té­szet szo­ciá­lis as­pek­tu­sait. Ha a kö­zös­sé­get mint alap­pil­lért ki­ve­szik az öko­ló­giai la­kó- és élet­for­ma kö­zös kon­cep­ció­já­ból, a mo­dell össze­om­lik és hi­he­tet­le­nül drá­gá­vá vá­lik. A kö­zös­sé­gi mo­del­lek je­len­te­nek előnyt. Egy öko­te­le­pü­lés ki­ala­kí­tá­sa an­nál a cso­port­nál kez­dő­dik, amely kö­zö­sen vesz részt a ter­ve­zés­ben, és a kö­zös­ség­nél vég­ző­dik, amely­nek tag­jai tá­mo­gat­ják egy­mást a gye­rek­fe­l­ügye­let­ben és a be­teg­gon­do­zás­ban. Os­na­brückben két­száz em­ber dön­tött úgy, hogy kö­zö­sen hoz­zá­já­rul egy ilyen pro­jekthez, amely­hez a kez­de­mé­nye­zés Hans-Rolf Brink­mann épí­tész­től szár­ma­zott.

 

A jö­vő ala­kí­tá­sá­nak mű­he­lyei

Os­na­brückben, il­let­ve a szom­szé­dos Ge­orgsma­ria­hüt­té­ben két öko­fa­lu ka­pott he­lyet, ame­lyek min­dent tar­tal­maz­nak, ami öko­ló­giai­lag és szo­ciá­li­san ér­tel­mes: két­eme­le­tes há­zak, tömb­fű­tés, na­pe­ner­gia-be­ren­de­zé­sek, eső­víz-hasz­no­sí­tás, jó szi­ge­te­lés, egész­sé­ges és bio­ter­mesz­tés­ből szár­ma­zó épí­tő­­anya­gok, a la­kók köz­re­mű­kö­dé­se, nagy­sza­bá­sú kö­zös­sé­gi ház, kö­zös au­tó­hasz­ná­lat, a te­le­pü­lés­ről ki­til­tott au­tók, a la­kás, ipar és ke­res­ke­de­lem ke­ve­ré­sé­vel ki­ala­kí­tott fa­lu­si jel­leg, sok zöld­fe­lü­let a te­tő­kön és a hom­lok­za­to­kon is. Az épí­té­si árak meg­fe­lel­nek a ha­gyo­má­nyos há­za­ké­nak, a re­zsi­költ­ség ala­cso­nyabb.

 

Mariposa, Teneriffa

  

Egy új At­lan­tisz vi­zio­ná­lis épí­té­sze­ti meg­ol­dá­sa jött lét­re mű­vé­szek bá­bás­ko­dá­sa mel­lett a Ka­ná­ri-szi­ge­te­ken. Ma­ri­po­sa a ví­ziók­ban gaz­dag jö­vő­for­má­lás labo­ra­tó­riu­má­vá vál­hat

 

Lát­vá­nyos pro­jekt szín­he­lye lett a Ka­ná­ri-szi­ge­tek egyi­ke is. Te­ne­rif­fa dé­li ré­szén a stutt­gar­ti ga­lé­ria­tu­laj­do­nos há­zas­pár, Hel­ga és Hans-Jür­gen Mül­ler öt­le­te nyo­mán ke­let­ke­zett a Ma­ri­po­sa (Pil­langó) ne­vű te­le­pü­lés. Az el­kép­ze­lés lény­ege, hogy a mű­vé­szi-spi­ri­tuá­lis ki­ala­kí­tá­sú kör­nye­zet­ben a gaz­da­sá­gi és a po­li­ti­kai élet be­fo­lyá­sos sze­mé­lyei ta­lál­koz­nak köz­gaz­dá­szok­kal, gon­dol­ko­dók­kal és mű­vé­szek­kel, hogy kö­zö­sen ala­kít­sa­nak ki jö­vő­mű­he­lye­ket. A két épí­tész, Fer­nan­do Vil­la­ro­ja és Ul­ri­ke Thei­sen pi­ros va­ko­lat­tal és a szi­get kü­lön­fé­le pont­ja­in össze­gyűj­tött cse­rép­da­ra­bok­kal egy ba­ná­lis be­ton­épü­le­tet ala­kí­tott át mű­al­ko­tás­sá, sokezer­nyi, cso­mók­ba kö­tött fe­nyő­tű­vel te­tő­ket fed­tek le és pa­ra­vá­no­kat épí­tet­tek.

 

 

A ter­mé­szet és a tech­ni­ka szim­bió­zi­sa

A ho­lisz­ti­kus épí­té­szet egyik leg­nagy­ra­tö­rőbb pro­jektje a Holy Is­land Ret­re­at Cen­tre. A hely­szín, a Skó­cia nyu­ga­ti part­jai előtt fek­vő Ar­ran-szi­get egyik szi­klá­ja, ősi­dők óta szent hely­nek szá­mít, ezért meg­fe­le­lő hely­szí­ne le­het a val­lá­sok kö­zöt­ti spi­ri­tuá­lis cen­trum­nak, amely egy­ben a leg­ma­ga­sabb öko­ló­giai nor­mák­nak is meg­fe­lel.

 

Riszovó, Oroszország

 

Szent­pé­ter­vár­tól dél­re, 166 hek­tár­nyi er­dős te­rü­le­ten állt Ri­szo­vó el­ha­gyott fa­lu­ja, ame­lyet 1993-ban öko­ak­ti­vis­ták ál­lí­tot­tak hely­re. A há­zak el­ső­sor­ban blokk­fá­ból épül­tek, il­let­ve res­tau­rál­ták őket. A la­kók új ku­tat fúr­tak, zöld­sé­ge­ket te­le­pí­tet­tek, mé­hész­ke­dés­be kezdtek és fű­ré­szü­ze­met lé­te­sí­tet­tek. Áram és te­le­fon még ma sincs

 

A kez­de­mé­nye­ző a skó­ciai Samye Ling budd­his­ta ko­los­tor és apát­ja, Yes­he Lo­sal. A ter­ve­ző, And­rew Wright a ter­mé­szet és a tech­ni­ka tö­ké­le­tes szim­bió­zi­sát ál­mod­ta a vi­har­csap­kod­ta szi­kla­szir­tre: min­den ener­gia a szi­ge­ten ke­let­ke­zik, ma­guk nye­rik az ivó­vi­zet, a hul­la­dé­kot kü­lön­fé­le új­ra­hasz­no­sí­tá­si mód­sze­rek­kel tün­te­tik el. Az egyé­ni me­di­tá­ci­ós vissza­vo­nu­lás­ra le­he­tő­sé­get adó, 108 ku­po­la­for­má­jú he­lyi­ség te­ra­szos for­má­ban a föld­be váj­va a szi­get dé­li ol­da­lán kap he­lyet. A kö­rül­ve­vő föl­dré­teg jól szi­ge­tel, az erős sze­lek­nek csak ke­vés­sé van ki­té­ve, és a fű­tés­re szol­gá­ló ener­gia egy ré­sze a nap­su­gár­zás­ból ered.

M.L.
X. évfolyam 2. szám

Címkék: feng shui, New Age

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.