Biokörnyezet
<< 1   2   3   3 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Újra a Földanyára építenek

A New Age út­tö­rő nap­jai óta elin­dult egy olyan moz­ga­lom, amely az al­ter­na­tív szo­ciá­lis és spi­ri­tuá­lis élet­for­mák­kal össze­füg­gés­ben tu­da­to­san új utat ke­res az épí­té­szet­ben is. Má­ra az ilyen kom­mu­na­mo­del­lek, öko­fal­vak és egyéb kez­de­mé­nye­zé­sek az egész vi­lá­gon fel­buk­kan­tak, jó pél­dát mu­tat­va ar­ra, ho­gyan le­het meg­va­ló­sí­ta­ni a ...

» Részletek

Virágzó terek

A virágzó szobanövények minden évszakban energiát adnak. A feng shui ősi kínai művészete elárulja, a különféle növények segítségével hogyan vihetünk új energiát életünk egyes területeire.

» Részletek

Vissza a természetes építőanyagokhoz

Az em­be­ri­ség le­ga­lább ki­len­ce­zer éve él agyag­ból ké­szült há­zak­ban, a föld la­kos­sá­gá­nak egy­har­ma­da még ma is. A le­gú­jabb idők épí­tő­a­nya­gai, a be­ton, az acél és az üveg ná­lunk sem tet­ték fö­lös­le­ges­sé a ter­mé­sze­tes anya­go­kat. A le­gu­tób­bi év­ti­ze­dek­ben ugya­nis érez­he­tő­en meg­élén­kült az ér­dek­lő­dés a ...

» Részletek

Wellness az irodában

Aki jól érzi magát a munkahelyén, az örömét leli a munkájában, jobb a teljesítménye és egészségesebben él. Már kis odafigyeléssel is kellemesebbé teheti környezetét, megalkothatja íróasztala melletti saját wellnessét.

» Részletek

Zöld pénz a jobb jövőért

A klímaváltozás globális gondolati változáshoz vezet. Lassan teret nyer a bolygónkért érzett szociális felelősség. A krízis sújtotta bankok sorsa is azt mutatja, legfőbb ideje az új gazdasági etika elterjedésének.

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.