Biológiai fogászat

A szájüreg erősítése?

A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert biológiai fogászati tanácsai

„A fo­gá­sza­ti pro­blé­mák vég­ig­kí­sé­rik éle­tün­ket és fel­me­rü­lő kér­dé­se­in­kre sok­szor nem ka­punk vá­laszt.” 

Ked­ves Dok­tor Úr!

 

Sze­ret­nék töb­bet ten­ni a fo­gaim és az ínyem vé­del­mé­ben. Ter­hes­sé­gem alatt át­es­tem egy na­gyon kel­le­met­len íny­gyul­la­dá­son, és a ko­ráb­ban nem is­mert fé­le­lem a fo­gaim elvesz­té­sé­től azó­ta is elő­jön, ha időn­ként, fog­mo­sás­kor vér­zést ta­pasz­ta­lok. Az ér­de­kel­ne, hogy van­nak-e olyan ét­elek, amik en­nek el­mu­lasz­tá­sá­ban se­gít­het­nek?

 

Kö­szö­net­tel: B.-né, Csil­la

 

 

Ked­ves Csil­la!

 

Az elő­ző szám­ban a sa­vas-lú­gos ha­tá­so­król, a szá­jü­re­gi pH fon­tos­sá­gá­ról és en­nek táp­lál­ko­zás­sal va­ló be­fo­lyá­so­lá­sá­ról be­szél­tünk.

 

A szá­jü­reg spe­ciá­lis táp­lál­ko­zá­sá­hoz megint csak vissza vagy át kell nyúl­nunk a ke­le­ti gyó­gyá­szat te­rü­le­té­re. A kí­nai bel­gyó­gyá­szat sze­rint az egyes ér­zék­szer­vek is az aku­punk­­tú­rás csa­tor­nák sza­bá­lyo­zá­sa alatt áll­nak, pél­dá­ul a máj-epe csa­tor­na­rend­szer a sze­met, a lá­tást, a ve­se-hó­lyag rend­szer a fü­let, a hal­lást be­fo­lyá­sol­ja. A szá­jü­re­get és an­nak funk­cióit is ér­zék­szerv­ként de­fi­niál­ják. Ez a gyo­mor-lép-has­nyál­mi­rigy csa­tor­na­rend­szer ha­tá­sa alatt áll.
(A női ne­mi mű­kö­dést és a ter­hes­sé­get is alap­ve­tő­en a fel­so­rolt há­rom csa­tor­na­rend­szer be­fo­lyá­sol­ja.)

 

 

A ke­le­ti gyó­gyá­szat sze­rint a szá­jü­reg be­teg­sé­gei, az íny kró­ni­kus gyul­la­dá­sai jel­zé­sek a szer­ve­zet ré­szé­ről, hogy a gyo­mor-lép-has­nyál­mi­rigy rend­szer­hez tar­to­zó szer­vek­ben va­la­mi­lyen ren­del­le­nes­ség áll fenn. Pél­dá­ul a cu­kor­be­teg­ség ko­rai tü­ne­te le­het az íny vér­zé­se, a szá­jü­reg gyul­la­dá­sa. Ugya­nígy a túl sok sa­vas jel­le­gű élel­mi­szer fo­gyasz­tá­sa (fe­hér ke­nyér, szén­sa­vas üdí­tő­i­ta­lok, túl sok hús, édes­sé­gek stb.), az elég­te­len száj­hi­gi­é­né, az amal­gám­tö­mé­sek hi­ga­nyol­dó­dá­sa, a száj­ban lé­vő fé­ma­la­pú pót­lá­sok elek­tro­lí­zi­se is okoz­hat­nak kró­ni­kus íny­gyul­la­dá­so­kat, vér­zé­se­ket. Ezek mind a „lép­gyen­ge­ség” tü­net­ta­ná­ba tar­toz­nak. Lás­suk, mik azok a táp­lá­lé­kok, me­lyek erő­sí­tik ezt a csa­tor­na­rend­szert, és ezál­tal a szá­jü­reg „ener­ge­ti­ká­ját”: kö­les, édes­bur­go­nya, ár­pa, rizs, haj­di­na, sár­ga-, őszi­ba­rack, ci­trom, da­to­lya, dió, sző­lő, kör­te, szil­va, mál­na, eper, fü­ge, mo­gyor­ó­hagy­ma, sár­ga-, fe­hér­ré­pa, zel­ler, ku­ko­ri­ca, csi­cse­ri­bor­só, gesz­te­nye, tök, ubor­ka, bor­só, spe­nót, zöld­bab, cé­kla, pet­re­zse­lyem, vö­rös­hagy­ma, fok­hagy­ma, ka­por, ar­ti­csó­ka, cé­kla, tor­ma, mus­tár, csa­lán, ten­ge­ri mo­szat, kék-zöld al­ga, kö­mény, fa­héj, sze­re­csen­dió, gyöm­bér, gin­zeng, bors, gyöm­bér­tea, gin­zeng­tea, zel­ler- és pet­re­zse­lyem­tea.

 

Erő­sí­tő il­ló­o­la­jok: ke­se­rű na­rancs, édes­kö­mény, gyöm­bér, ci­trom­fű, mir­ha, le­ven­du­la, ber­ga­mott, te­a­fa, eu­ka­lip­tusz, roz­ma­ring;

 

és hogy – ki­vé­te­le­sen – a nem ve­ge­tá­riá­nu­sok is örül­hes­se­nek: mar­ha­hús, csir­ke, ser­tés­hús, gom­ba, kagy­ló, ma­kré­la, szar­dí­nia.

 

Ke­rü­len­dők: a hi­deg ét­elek-ita­lok, a túl sok nyers ét­el (az ét­ele­ket eny­hén pá­rol­juk), a zsí­rok, a túl sok édes­ség, a tej, a tej­ter­mé­kek, az élesz­tő, a sör, a ká­vé.

 

Leg­kö­ze­lebb a ter­hes­ség alat­ti fog­ápo­lás­ról be­szé­lünk.

 

Üd­vöz­let­tel, jó egész­sé­get kí­ván,

Dr. Csiszár Róbert
X. évfolyam 7. szám

Címkék: biológiai fogászat

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.