Biológiai fogászat

A tejfogak előtörése

A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert biológiai fogászati tanácsai

„A fo­gá­sza­ti pro­blé­mák vég­ig­kí­sé­rik éle­tün­ket és fel­me­rü­lő kér­dé­se­in­kre sok­szor nem ka­punk vá­laszt.”


Ked­ves Dok­tor Úr!

 

4 hó­na­pos a kis­lá­nyom. Né­hány nap­ja azt vet­tem ész­re, hogy nyál­zik, és min­dent a szá­já­ba vesz. Le­het, hogy már ilyen ko­rán jön a fo­ga? Amúgy sem­mi vál­to­zást nem ta­pasz­tal­tam, se a han­gu­la­tá­ban, se a szék­le­té­ben, az éj­sza­kát is vég­iga­lussza. A fog­zás nem jár láz­zal? Ha rág­ni sze­ret­ne, mit ad­ha­tok ne­ki? El­né­zést a sok kér­dé­sért, de ő az el­ső ba­bám és nincs még ta­pasz­ta­la­tom. Vá­rom se­gít­sé­gét, üd­vöz­let­tel

 

Ani­kó.

 

 

Ked­ves Ani­kó!

 

A kis­ba­bá­nak va­ló­szí­nű­leg jön az el­ső fo­ga. Ez nem fel­tét­le­nül jár együtt láz­zal, has­me­nés­sel, ál­mat­lan­ság­gal, sí­rás­sal, nyű­gös­ség­gel, meg­vál­to­zott vi­sel­ke­dés­sel. Min­de­ne­set­re a fo­ko­zott nyál­zás és a rág­csá­lá­si igény elég jel­lem­ző tü­net. Egyéb tü­ne­tek is je­lent­kez­het­nek; a fül dör­zsö­lé­se, száj kö­rü­li ki­ütés és a szo­pá­si idő­szak vé­gez­té­vel a szi­lárd táp­lá­lék ke­rü­lé­se. Min­de­ne­set­re a ba­ba han­gu­la­tá­nak vál­to­zá­sa, a rossz­kedv min­dig fi­gyel­mez­te­tő jel, ami­re oda kell fi­gyel­ni.

 

 

A fog­zá­si fáj­dal­mak csök­ken­té­se

• A pa­ti­kák­ban kap­ha­tó fáj­da­lom­csil­la­pí­tó ké­szít­mé­nyek (pl. Den­ti­nox gél, Cal­gel).

• A ho­me­o­pá­ti­ás le­he­tő­sé­ge­kről az elő­ző szám­ban ír­tam, itt csak fel­so­ro­lássze­rű­en; Cha­mo­mil­la, Bel­la­don­na, Aco­nit, Ar­se­ni­cum alb., Mag­ne­si­um phos., Cal­ci­um carb., Si­li­cea, Mer­cu­ri­us so­lub. jö­het­nek el­ső­sor­ban szó­ba.

• Ha a ba­ba kí­ván­ja, nyu­god­tan hagy­juk rág­csál­ni. A „rá­gó­ká­kat” er­re a cél­ra gyárt­ják, sok­szor be­lül fo­lya­dék van, így hű­tő­szek­rény­ben le­het hű­te­ni, de egy te­áska­nál is meg­fe­le­lő. Ez eset­ben azért ne hagy­juk fe­lü­gye­let nél­kül.

• So­kat se­gít­het az íny­masszázs, tisz­ta uj­jal, ahol pi­ros, ott masszí­roz­zuk, gyen­gé­den, kör­kö­rö­sen.

 

A tej­fo­gak át­tör­ése kb. a 6. hó­nap­ban kez­dő­dik és a 24. hó­nap­ban fe­je­ző­dik be. De ezek nem szi­go­rú ha­tá­rok. A 4. hó­nap­ban is el­kez­dőd­het, kü­lö­nö­sen lá­nyok­nál, és a har­ma­dik éle­tév­ben is be­fe­je­ződ­het, fő­képp fi­úk­nál. Az elő­tör­ési sor­rend: met­szők, el­ső őr­lők, szem­fo­gak, má­so­dik őr­lők. A tej­fo­gak meg­je­le­né­sé­vel az áll­cson­tok is nö­ve­ke­dés­nek in­dul­nak.

 

Tej­fo­gak (20 db) db az át­tö­rés ide­je­
Al­só-kö­zép­ső met­sző­fog 2 5–9. hó­nap­
Fel­ső-kö­zép­ső met­sző­fog 2 8–12. hó­nap
Fel­ső-ol­dal­só met­sző­fog 2 10–12. hó­na­p
Al­só-ol­dal­só met­sző­fog 2 12–15. hó­na­p
El­ső őr­lő­fo­gak 4 10–18. hó­nap­
Szem­fo­gak 4 16–20. hó­nap
Má­so­dik őr­lő­fo­gak 4 20–30. hó­nap
     

A fo­gak egész­sé­gét, az örök­le­tes té­nye­ző­kön kí­vül, a táp­lál­ko­zás be­fo­lyá­sol­ja el­ső­sor­ban. Ez az anyá­nál is fon­tos a ter­hes­ség alatt, hi­szen a fo­gak csí­rái a 6. hó­nap­tól kez­de­nek ki­ala­kul­ni. Az anya táp­lál­ja a gyer­me­két! Ezt a ma­gá­tól ér­te­tő­dő mon­da­tot nem le­het elég­gé ki­hang­sú­lyoz­ni. Ez a táp­lá­lás a fo­gam­zás pil­la­na­tá­tól a szop­ta­tás be­fe­je­zé­sé­ig tart. Eza­latt min­den, amit a ma­gunk egész­sé­ge el­len el­kö­ve­tünk, a gyer­me­künk egész­sé­gét, jö­vő­be­li egész­sé­ges éle­tét ve­szé­lyez­te­ti. Csak fel­so­ro­lássze­rű­en: al­ko­hol, ká­vé, do­hány­zás, vi­ta­min- és nyo­m-e­lem­hi­á­nyos táp­lál­ko­zás, tar­tó­sí­tott, ada­lék­anya­gok­kal dú­sí­tott élel­mi­sze­rek, stressz, moz­gás­hi­ány, sze­re­tet­nél­kü­li­ség stb.

 

Az új­szü­lött táp­lá­lá­sá­nak egyet­len he­lyes mód­ja a szop­ta­tás. Mi­nél to­vább tart, an­nál jobb. A szo­pás – ké­sőbb a rá­gás – alatt az iz­mok erő­tel­jes mun­kát fej­te­nek ki. Ez elen­ged­he­tet­len az áll­cson­tok, a fog­me­der és a fo­gak har­mo­ni­kus, sza­bá­lyos fej­lő­dé­sé­hez.

 

Ha va­la­mi­lyen ok­ból nem tud­juk szop­tat­ni a ba­bát, az új tí­pu­sú cu­mi­sü­ve­gek is meg­fe­le­lő­ek, de a cu­min a lyuk ki­csi le­gyen. A ba­bá­nak erő­tel­je­sen kell szop­nia, és a szop­ta­tás vé­gé­re meg kell iz­zad­nia a „nagy mun­ká­tól”. A nagy lyu­kú cu­mi­val csak be­le­önt­jük a táp­szert a gye­rek­be, és nem a mun­ká­tól fá­rad ki, ha­nem a gyom­ra te­lí­tő­dik. Ez­zel csak ba­ba­hiz­la­lást vég­zünk.

 

 

Ha te­át kap, ke­rül­jük a gyá­ri ké­szít­mé­nye­ket, de a gyógy­nö­vé­nyes te­ákat is. Ez utób­bi­ak­ra csak gyo­mor-bél­pro­blé­mák ese­tén van szük­ség. A ször­pök, gyü­mölcsle­vek szin­tén ke­rü­len­dők. Va­ló­di gyü­mölcsből ké­szült, nem tar­tó­sí­tott le­vet csak dé­le­lőtt kap­jon. Na­pi in­ni­va­ló­ja le­gyen szén­sav­men­tes ás­vány­víz, vagy ke­vés bar­na cu­kor­ral, va­ló­di szá­rí­tott gyü­mölcsből ké­szült tea.

 

7-8 hó­na­pos kor­tól már ke­nyér­hé­jat, há­mo­zott al­mát, kör­tét ad­ha­tunk rág­csál­ni. A rá­gó­fo­gak meg­je­le­né­sé­vel egy­re ke­mé­nyebb, da­ra­bo­sabb ét­ele­ket ad­junk, ez­zel a rá­gás nor­má­lis funk­cióvá vá­lik.

 

A ba­ba­fog­ápo­lás­ról és egyéb ét­ke­zé­si ja­vas­la­to­król majd leg­kö­ze­lebb!

 

Üd­vöz­let­tel, jó egész­sé­get kí­ván,

Dr. Csiszár Róbert
X. évfolyam 3. szám

Címkék: biológiai fogászat, tejfogak

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.