Biológiai fogászat

Arc­tá­ji fájdal­mak IV. - Nem mindig fogfájdalmak

A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert biológiai fogászati tancásai

„A fo­gá­sza­ti pro­blé­mák vég­ig­kí­sé­rik éle­tün­ket, és fel­me­rü­lő kér­dé­se­in­kre sok­szor nem ka­punk vá­laszt.” 

Ki­vé­te­le­sen a be­ve­ze­tőt nem egy ol­va­sói le­vél­ből idéz­ném. Sa­ját ta­pasz­ta­lat an­nak a 26 éves if­jú hölgy­nek az ese­te, aki­nek 2 év alatt 9 fo­gát tá­vo­lí­tot­ták el, ál­lan­dó arc­tá­ji fáj­dal­mak miatt. El­mon­dá­sa sze­rint a ki­hú­zott fo­gai egész­sé­ge­sek vol­tak, er­re utal a meg­ma­rad­tak­ban össze­sen 1 kis tö­més. A fá­jó, ér­zé­keny fo­gait – szin­te min­den eset­ben – meg­pró­bál­ták gyö­kér­ke­zel­ni, de a sor­o­za­tos gyö­kér­ke­ze­lé­sek nem ve­zet­tek ered­mény­re, a fáj­dal­mak erő­söd­tek, éj­jel is je­lent­kez­tek, 2 év alatt 15 ki­lót fo­gyott. Rész­le­tes ki­kér­de­zés, vizs­gá­la­tok so­rán ki­de­rült, hogy szin­te tel­je­sen egész­sé­ges, min­den labor­le­le­te nor­má­lér­té­kű, csak két pro­blé­má­ja van, az évek óta fen­nál­ló szék­le­tü­rí­té­si kép­te­len­ség, he­ten­te 1-2 al­ka­lom­mal van csak szék­le­te, és a kö­nyö­kízü­let kró­ni­kus fáj­dal­ma. A kér­dés: el­kép­zel­he­tő-e az egy­más­tól „tá­vol le­vő” te­rü­le­tek, tü­ne­tek kö­zöt­ti össze­füg­gés?

 

 

Aku­punk­tú­rás csa­tor­na­há­ló­zat

Az aku­punk­tú­rás csa­tor­nák be­há­lóz­zák az egész szer­ve­ze­tet. A leg­több szak­könyv en­nek a há­ló­zat­nak csak egy ré­szét em­lí­ti, az úgy­ne­ve­zett fő­csa­tor­nák le­fu­tá­sát. Azon­ban az aku­punk­tú­rás há­ló­zat le­fu­tá­sa sok­kal bo­nyo­lul­tabb; min­den fő­csa­tor­ná­hoz tar­toz­nak fel­szí­ni és mély ágak, ún. ín-izom csa­tor­nák, Lu­o-ágak, ún. le­té­rő csa­tor­nák (a mel­lé­kelt fe­jáb­rá­kon ezek is lát­ha­tók).

 


1. ábra: A fogfájdalmak leggyakoribb kisugárzási területei

 

Az elő­ző cikk­ben em­lí­tet­tem, hogy min­den szá­jü­reg­ben lé­vő kró­ni­kus ha­tás az aku­punk­tú­rás csa­tor­nák­ban lé­vő ener­gia áram­lá­sát ká­ro­san be­fo­lyá­sol­hat­ja. Ugya­nak­kor a fo­lya­ma­tok nem­csak egy irány­ba működ­nek, ha­nem oda-vissza. Te­hát a fej te­rü­le­tén lé­vő, bi­zony­ta­lan ere­de­tű eny­he fáj­dal­mak, bi­zser­gé­sek, nyi­lal­lá­sok vagy kró­ni­kus erős fáj­dal­mak hát­te­ré­ben gya­kran az adott te­rü­let­hez tar­to­zó, azon ke­resz­tül­fu­tó aku­punk­tú­rás csa­tor­na ener­gia­áram­lá­si za­va­ra áll. Ez azt je­len­ti, hogy az egyes aku­punk­tú­rás csa­tor­nák, ve­ze­té­kek men­tén ki­ala­kul­hat­nak ener­gi­apan­gá­sos te­rü­le­tek, ahol a meg­re­kedt ener­gia/csi fáj­da­lom ké­pé­ben je­lent­ke­zik. Ez az ener­gia­hi­á­nyos vagy ener­gia­bő­sé­ges pan­gá­sos fáj­da­lom az aku­punk­tú­rás csa­tor­nák men­tén bár­hol je­lent­kez­het, de van­nak ún. „ki­emelt” te­rü­le­tek, ahol na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel fog fáj­ni. Eze­ket a ki­emelt te­rü­le­te­ket az aku­punk­tú­ra­köny­vek rész­le­te­sen leír­ják.

 

 

Ki­su­gár­zik a fáj­da­lom

A fog­fáj­dal­mak ún. ki­su­gár­zá­sa ré­gó­ta is­mert, és a be­teg fo­gak ese­té­ben saj­nos gya­kran át­él­he­tő „él­mény”. Az 1. ábra a fog­fáj­dal­mak leg­gya­ko­ribb ki­su­gár­zá­si te­rü­le­te­it mu­tat­ja. Ha va­ló­ban be­teg, gyul­ladt, szuvas a fog, a di­ag­nosz­ti­ká­nak ez a ré­sze jól műkö­dik. A pro­blé­ma ak­kor je­lent­ke­zik, ha a fáj­dal­mak jel­le­gé­ből és a ki­su­gár­zá­si zó­nák­ból kö­vet­kez­tet­ve az adott he­lyen nem ta­lá­lunk pro­blé­más fo­gat. Ezek­nek a tü­ne­tek­nek a hát­te­ré­ben az aku­punk­tú­rás csa­tor­na­rend­szer ál­tal köz­ve­tí­tett ener­gia­áram­lá­si blok­ko­kat kell ke­res­nünk.

 

Néz­zük rész­le­te­seb­ben az egyes bel­ső szer­vek, szerv­rend­sze­rek – aku­punk­tú­rás csa­tor­nák ál­tal köz­ve­tí­tett – jel­zé­se­i­nek főbb ki­su­gár­zá­si te­rü­le­te­it, kü­lön ki­emel­ve a fog­akat, fog­cso­por­to­kat.

 

 

VE­SE-HÚGY­HÓ­LYAG csa­tor­na

Fog és fog­ágy: a fel­ső és az al­só met­sző­fo­gak.

 

Te­rü­le­tek: bel­ső szem­zug, ko­po­nya­te­tő, nyak­szirt, ge­rinc két ol­da­la, ge­rin­ciz­mok, far­táj, comb és az al­só láb­szár há­tul­só ol­da­lá­nak kö­ze­pe, a láb­fej kül­ső ol­da­la, talp, az al­só láb­szár és a comb bel­ső ré­sze, a kis­me­den­ce, szegy­csont és a kulcscsont kö­zöt­ti ízü­let; 2. ábra.

 

A funk­ci­ós kör­höz tar­to­zó ki­emelt te­rü­le­tek:

Szerv: ve­se-hó­lyag, fér­fi-női ne­mi szer­vek.

 

Csi­go­lya­szeg­men­tum: ágyé­ki 2., 3., fa­rok 4., 5., ke­reszt­csont.

 

Fő vég­tag­te­rü­le­tek: láb, térd hát­só ré­sze, csí­pő.

 


2. ábra

 

Tü­ne­tek

Fáj­dal­mak, gyul­la­dá­sok, izom­mű­kö­dé­si za­va­rok, bé­nu­lá­sok a csa­tor­nák le­fu­tá­sa men­tén, hom­lok­tá­ji fej­fá­jás, me­rev és fáj­dal­mas tar­kó, fé­l­ol­da­li bé­nu­lás, fáj­da­lom és moz­gá­sza­var a térd­haj­lat­ban, erőt­len al­só vég­ta­gok, lum­bá­gó.

 

 

MÁJ-EPE csa­tor­na

Fog és fog­ágy: a szem­fo­gak.

 

Te­rü­le­tek: ha­lán­ték, tar­kó, sze­mü­reg, mell­kas ol­da­la, ke­reszt­csont, csí­pő­ízü­let, az al­só vég­tag kül­ső ol­da­la, láb­hát, az al­só vég­tag bel­ső fel­szí­ne, comb­haj­lat; 3. ábra.

 

Ki­emelt te­rü­le­tek

Szerv: máj, epe­ve­ze­ték, epe­hó­lyag.

 

Csi­go­lya­szeg­men­tum: há­ti 8., 9., 10.

 

Fő vég­tag­te­rü­le­tek: láb, térd, csí­pő.

 

Tü­ne­tek

Fáj­da­lom, gyul­la­dás a csa­tor­nák men­tén, fé­l­ol­da­li fej­fá­jás, áll­ka­pocs­fáj­da­lom, mell­kas­fáj­da­lom, csí­pő­ízü­le­ti meg­be­te­ge­dé­sek, térd-comb fáj­da­lom.

 

 

TÜ­DŐ-VAS­TAG­BÉL csa­tor­na

Fog és fog­ágy: fel­ső ki­sőr­lők, al­só őr­lők.

 

Te­rü­le­tek: a fel­ső vég­tag bel­ső-elül­ső fel­szí­ne, a csuk­ló hü­vely­kuj­ji ré­sze, a te­nyér iz­mai, a hü­vely­kujj, a mu­ta­tó­ujj, az al­kar há­ti ol­da­la, a kö­nyök­haj­lat és a fel­kar kül­ső szé­le, a váll, a kulcs­csont fe­let­ti árok kö­ze­pe, az áll­ka­pocs; 4. ábra.

 


3. ábra

 

Ki­emelt te­rü­le­tek

Szerv: tü­dő, vas­tag­bél, vak­bél.

 

Csi­go­lya­szeg­men­tum: nya­ki 5., 6., 7., há­ti 2., 3., 4., ágyé­ki 4., 5.

 

Fő vég­tag­te­rü­le­tek: váll, kö­nyök, kar, al­kar-kéz kül­ső ol­dal; 5. ábra.

 

Tü­ne­tek

Fáj­dal­mak, gyul­la­dá­sok, izom­fo­lya­ma­tok a csa­tor­nák le­fu­tá­sa men­tén, mell­kas duz­za­dás-szo­rí­tás, váll-hát-fej fáj­da­lom, fáj­da­lom a kulcs­csont fe­let­ti árok­ban, al­só-fel­ső fog­sor fáj­dal­ma, fel­ső vég­tag ol­dal­só iz­mai­nak fáj­dal­ma, kö­nyök­fáj­da­lom, fej­fá­jás.

 

 

LÉP (has­nyál­mi­rigy)- GYO­MOR csa­tor­na

Fog és fog­ágy: fel­sőőr­lők, al­só ki­sőr­lők.

 

Te­rü­le­tek: áll­ka­pocs­szeg­let, fül előt­ti te­rü­let, ha­lán­ték fel­ső ré­sze, hom­lok­szeg­let, já­rom­csont al­só szé­le, fej­bic­cen­tő izom, az al­só vég­tag elül­ső fel­szí­ne, a 2. lábujj, a nagy­lá­bujj bel­ső ol­da­la, az al­só vég­tag bel­ső fel­szí­ne, ágyék.

 


4. ábra

 

Ki­emelt te­rü­le­tek

Szerv: lép-(has­nyál­mi­rigy), gyo­mor.

 

Csi­go­lya­szeg­men­tum: há­ti 11., 12., ágyé­ki 1.

 

Fő vég­tag­te­rü­le­tek: térd elöl ké­tol­dalt.

 

Tü­ne­tek

Duz­za­nat a fe­jen és a nya­kon, arc-, áll­ka­pocs­fáj­da­lom, arc­duz­za­nat, ar­ciz­mok gör­csei, el­fer­dült száj, száj­zár, ne­he­zí­tett rá­gás, rá­gó­ízü­let-gyul­la­dás, al­só vég­ta­gi ke­rin­gé­si za­va­rok, izom­gyen­ge­ség, ideg­bán­tal­mak, moz­gá­si ne­héz­ség, il­let­ve fáj­da­lom a láb­szár elül­ső kül­ső ré­szén, a láb­fe­jen, „kö­tő­szö­ve­ti gyen­ge­ség”.

 

 

SZÍV-VÉ­KONY­BÉL csa­tor­na

Fog és fog­ágy: a fel­ső és az al­só böl­cses­ség­fo­gak.

 

Te­rü­le­tek: a hó­nalj­gö­dör kö­ze­pe, a kar bel­ső-hát­só ol­da­la, a csuk­ló, az 5. ujj, a kéz, az al­kar ol­dal­só ol­da­la, a la­poc­ka, az áll­ka­pocs­szeg­let előt­ti te­rü­let, a já­rom­csont íve, a sze­mü­reg kül­ső szé­le.

 


5. ábra

 

Ki­emelt te­rü­le­tek

Szerv: szív, pat­kó­bél, vé­kony­bél.

 

Csi­go­lya­szeg­men­tum: nya­ki 8., há­ti 5., 6., 7., fa­rok 1., 2., 3.

 

Vég­tag­te­rü­le­tek: váll-kö­nyök, a kéz-al­kar ol­da­la.

 

Tü­ne­tek

Fel­ső vég­tag fáj­dal­ma, fáj­dal­mak, gyul­la­dá­sok, ér­zé­sza­va­rok, bé­nu­lá­sok a csa­tor­nák men­tén, al­só hát-, nyak-, váll-, kar- (a kar ol­dal­só ré­sze) fáj­da­lom, he­ré­be su­gár­zó fáj­da­lom, fej­fá­jás, az áll­ka­pocs alat­ti tá­jék és a nyak fáj­dal­mas duz­za­na­ta, nyak­fer­dü­lés.

 

Vissza­tér­ve az if­jú hölgy pá­ciens­re, vé­gered­mény­ben a kró­ni­kus vas­tag­bél-funk­ció­za­var ered­mé­nyez­te a kö­nyö­kízü­let fáj­dal­mát, va­la­mint az erős al­só és fel­ső áll­cson­ti fáj­dal­ma­kat, a ki­s­őr­lők és a na­győr­lő­fo­gak te­rü­le­tén, és ez ve­ze­tett a fog­vesz­té­sek­hez.

Dr. Csiszár Róbert
XII. évfolyam 5. szám

Címkék: arctáji fájdalmak, biológiai fogászat

Aktuális lapszámunk:
2020. február

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.