Biológiai fogászat

Foglazulás

A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert biológiai fogászati tanácsai

„A fo­gá­sza­ti pro­blé­mák vég­ig­kí­sé­rik éle­tün­ket és fel­me­rü­lő kér­dé­se­in­kre sok­szor nem ka­punk vá­laszt.”


Ked­ves Dok­tor Úr!

 

20 éves va­gyok, és most az­zal kell szem­be­néz­zek, hogy az el­ső fo­gaim fö­lül és alul is mo­zog­nak. Ez azt je­len­ti, hogy íny­sor­va­dá­som van? Gim­na­zis­ta ko­ro­mig volt fog­sza­bály­zóm, le­het ez­zel össze­füg­gés­ben? Az íny­sor­va­dás meg­szün­tet­he­tő, vagy csak ke­zel­he­tő? Mit te­he­tek én?

 

Üd­vöz­let­tel: Ci­li

 

 

Ked­ves Ci­li!

 

A bio­ló­giai fo­gor­vos­lás és az orá­la­ku­punk­tú­ra sze­rint (ez utób­bi sza­kág a száj­ban lé­vő aku­punk­tú­ra­pon­tok és -ve­ze­té­kek mű­kö­dé­sé­vel és ke­ze­lé­sé­vel fog­lal­ko­zik) a szá­jü­reg­ben egyes te­rü­le­tek kap­cso­lat­ban van­nak – az aku­punk­tú­rás csa­tor­nák ré­vén – egyes bel­ső szer­vek­kel és a test más te­rü­le­te­i­vel is. Er­re fő­leg a kró­ni­ku­san meg­lé­vő vagy vissza­té­rő gyul­la­dá­sok, fáj­dal­mak, elvál­to­zá­sok ese­tén kell gon­dol­ni. Az Ön ál­tal leírt te­rü­let a ve­se-húgy­hó­lyag csa­tor­ná­hoz tar­to­zik. Ez azt je­len­ti, hogy a vi­ze­let­ki­vá­lasz­tó rend­szer­ben lé­vő kró­ni­kus fo­lya­ma­tok, gyul­la­dá­sok ha­son­ló tü­ne­te­ket okoz­hat­nak ezen az íny­te­rü­le­ten is. A ké­pet to­vább bo­nyo­lít­ja, hogy a bel­ső ne­mi szer­vek mű­kö­dé­sé­nek egy ré­sze is eh­hez a csa­tor­ná­hoz tar­to­zik. Ha­son­ló tü­ne­te­ket okoz­hat a pe­te­fé­szek gyul­la­dá­sa, a rend­szer­te­len ha­vi vér­zés, a kró­ni­kus hó­lyag­hu­rut, a vi­ze­let el­csö­pö­gé­se és a hü­vely fer­tő­zé­se, gyul­la­dá­sa is. A szá­jü­re­gi he­lyi fo­lya­ma­tok sok­szor jel­zé­sek a szer­ve­zet egyéb te­rü­le­te­i­től. Elő­ször csak he­lyi íny­gyul­la­dás ala­kul ki, mely elég ma­kacs és a ke­ze­lé­sek­re nem iga­zán re­agál, ci­kli­kus­ság is meg­fi­gyel­he­tő, majd az íny­fo­lya­ma­tok sú­lyos­bod­nak, az íny alat­ti csont­hár­tya is érin­tet­té vá­lik, ta­sa­kok ala­kul­nak ki a fog­nya­kak kö­rül, és el­kez­dő­dik a fog­akat kö­rül­ve­vő csont­le­me­zek fel­szí­vó­dá­sa és le­épü­lé­se. Ezek az utób­bi fo­lya­ma­tok már nem jár­nak erős fáj­dal­mak­kal, így az em­ber haj­la­mos el­ha­nya­gol­ni.

 

 

Ugya­nak­kor el­kép­zel­he­tő a fog­sza­bá­lyo­zó „utó­ha­tá­sa” is. A túl „erő­tel­je­sen”, gyor­san vég­zett fog­sza­bá­lyo­zó ke­ze­lés meg­la­zít­hat egyes fog­akat, fog­cso­por­to­kat. Ez az Ön ese­té­ben ak­kor jön szó­ba, ha a ke­ze­lés előtt a fel­ső front­fo­gai elő­re­áll­tak és az al­sók be­fe­lé dől­tek. Ilyen­kor a fo­gak dön­té­se-be­hú­zá­sa a cson­tál­lo­mány át­épü­lé­sé­vel jár, és csak las­san, fo­ko­za­to­san hajt­ha­tó vég­re. De a hát­tér­ben ilyen­kor egy má­sik ener­ge­ti­kai csa­tor­na is érin­tett, a gyo­mor-lép-has­nyál­mi­rigy csa­tor­na­rend­szer, a ke­le­ti bel­gyó­gyá­szat­ban is­mert „gyen­ge lép” tü­net­tan­nal, mely­nek leggya­ko­ribb oka le­het a túl sok sa­vas jel­le­gű élel­mi­szer fo­gyasz­tá­sa (fe­hér ke­nyér, szén­sa­vas üdí­tő­i­ta­lok, túl sok hús, édes­sé­gek stb.). Ilyen­kor a csont át­épü­lé­se las­sab­ban kö­vet­ke­zik be.

 

A ter­ápiá­ban el­sőd­le­ges fon­tos­sá­gú a tö­ké­le­tes száj­hi­gi­é­né és a le­pe­dék rend­sze­res, va­la­mint a fog­kö­vek idő­sza­kos el­tá­vo­lí­tá­sa. A ha­gyo­má­nyos gyul­la­dás­csök­ken­tő ké­szít­mé­nye­ken kí­vül egyéb le­he­tő­sé­gek is van­nak, így pél­dá­ul bio­re­zo­nan­cia, elek­tro­mág­nes-ter­ápia, gyógy­nö­vény­ala­pú ecse­te­lő, szá­jö­blí­tő, száj­nyál­ka­hár­tya-ke­ze­lő sze­rek, ho­me­o­pá­ti­ás gyógy­sze­rek, vi­ta­min-, nyo­me­lem­ké­szít­mé­nyek. A táp­lál­ko­zás át­ala­kí­tá­sa és ún. „jang” jel­le­gű élel­mi­sze­rek fo­gyasz­tá­sa, a szá­jü­re­gi pH-ér­ték sa­vas jel­le­gé­nek csök­ken­té­se stb. A homeopátiás szerek közül elsődlegesen, az „alkati szerek” valamint a Calcium csoport egyes szerei: -fluoricum, -carbonicum, -phos­phori­cum az elsődlegesek, valamint a Mercu­rius solubilis, a Staphysagria, az Arzenicum album, a Natrium muriaticum, a Tuja, a Silicea, és a Ruta. A szerek kiválasztása természetesen homeopátiás szakorvost igényel. A szájüregi savasságról és a jang/jin élelmiszerekről, majd egy más alkalommal beszélünk.

 

De le­ge­lő­ször is a vá­la­szom ele­jén ír­ta­kat vég­ig ké­ne gon­dol­nia, és nem ár­ta­na elő­ször nő­gyó­gyá­sza­ti és fo­gá­sza­ti sza­kor­vo­si – pa­ro­don­to­ló­giai – vizs­gá­lat­ra el­men­nie.

 

Üd­vöz­let­tel, jó egész­sé­get kí­ván

Dr. Csiszár Róbert
X. évfolyam 5. szám

Címkék: biológiai fogászat, foglazulás

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.