Biológiai fogászat

Fogzás és homeopátia

A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert biológiai fogászati tanácsai

„A fo­gá­sza­ti pro­blé­mák vég­ig­kí­sé­rik éle­tün­ket, és fel­me­rü­lő kér­dé­se­in­kre sok­szor nem ka­punk vá­laszt.”


Ked­ves Dok­tor Úr! Kis­lá­nyom 9 hó­na­pos. Egy hó­nap­ja jött ki a két el­ső fo­ga alul kö­zé­pen. Na­gyon meg­szen­ved­tünk ve­le, kü­lö­nö­sen éj­sza­ka. Hasz­nál­tunk Cha­mo­mil­la go­lyócs­ká­kat és Den­ti­nox gélt is, de egyik sem hasz­nált. A gyógy­sze­rész­hölgy ta­ná­csá­ra Mer­cu­ri­us So­lu­bi­lis 9CH-t ad­tunk a ba­bá­nak, és ez hir­te­len min­den pro­blé­mát meg­ol­dott. Most újabb fo­gak jön­nek, a fel­sők, kö­zé­pen. Mer­cu­ri­us­tól min­den rend­ben. Es­te szok­tam ad­ni 4 sze­met össze­tör­ve, táp­szer­ben. Kér­dé­se­im: ér­de­mes-e es­tén­ként Mer­cu­ri­ust ad­ni a ba­bá­nak a jó al­vás ér­de­ké­ben, meg­elő­zés­ként, vagy fel­tét­le­nül vár­jam meg, hogy éj­sza­ka fel­sír­jon? Ha ez a szer nem jó a pro­blé­má­ra (bár két­ség­kí­vül ha­tá­sos), ak­kor mi más­sal pró­bál­koz­ha­tom még? Vá­la­szát elő­re is kö­szö­nöm, Zsu­zsa.

 

Ked­ves Zsu­zsa!

A ho­me­o­pá­ti­ás sze­rek két­ség­kí­vül mel­lék­ha­tás­men­te­sek, il­let­ve ha nem meg­fe­le­lő a ki­vá­lasz­tott szer, leg­fel­jebb nem hat. De! A rend­sze­res adás át­han­gol­ja a szer­ve­zet mű­kö­dé­sét, és kü­lö­nö­sen a Mer­cu­ri­us el­fe­di a va­ló­di tü­ne­te­ket. Sem­mi­kép­pen ne hasz­nál­ja rend­sze­re­sen és meg­elő­zés­kép­pen. A táp­szer­be ke­vert ho­me­o­pá­ti­ás gyógy­szer el­len­ke­zik a sze­rek al­kal­maz­ha­tó­sá­gá­val, ugya­nis köz­vet­le­nül a száj­ba kell ten­ni azo­kat, vagy egy ke­vés szén­sav­men­tes ás­vány­víz­ben – ne csap­víz­be, ne teá­ba – el­ke­ver­ve. Az üveg­ből ki­vé­ve ne ér­jünk a go­lyók fe­lü­le­té­hez, és az el­ke­ve­rés­hez ne hasz­nál­junk fém­ka­na­lat. A ho­me­o­pá­ti­ás go­lyócs­kák ugya­nis a fe­lü­le­tü­kön hor­doz­zák a ha­tó­a­nya­got, és így ér­zé­ke­nyek min­den „be­avat­ko­zás­ra”.

 

A tej­fo­gak át­tör­ésé­nek fo­lya­ma­tát ne­vez­zük fog­zás­nak. Ez ál­ta­lá­ban 6 hó­na­pos kor kö­rül kez­dő­dik, és a 3. év vé­gé­ig tart. Sok ba­bá­nál csak az el­ső fo­gak meg­je­le­né­se okoz pro­blé­mát, és a kö­vet­ke­ző fo­gak át­tör­ése – a he­lyi íny­pi­ro­so­dá­son és han­gu­lat­vál­to­zá­son kí­vül – nem okoz tü­ne­te­ket. Ugya­nak­kor jó né­hány kis­gye­rek és szü­leik éle­tét meg­ke­se­rí­ti a fáj­dal­mas íny, az in­ger­lé­keny­ség, az éj­sza­kai nem al­vás, a has­me­nés. A fog­zá­si pro­blé­mák meg­ol­dá­sá­ra két­ség­kí­vül az egyik leggya­krab­ban al­kal­ma­zott szer a Cha­mo­mil­la, de sok cse­cse­mő­nek nem al­kal­mas.
A tü­ne­tek gon­dos meg­fi­gye­lé­se és mér­le­ge­lé­se se­gít a meg­fe­le­lő szer ki­vá­lasz­tá­sá­ban. Né­hány ál­ta­lá­nos szem­pont a ho­me­o­pá­ti­ás sze­rek al­kal­ma­zá­sá­ra:

 

Cha­mo­mil­la – ha a fog­zás in­ger­lé­keny­ség­gel jár (ez na­gyon igény­be ve­szi a kör­nye­ze­tét), az arc­nak csak egyik fe­le pi­ros, hi­deg bo­ro­ga­tás­ra a tü­ne­tek ja­vul­nak, me­leg­re rossz­ab­bod­nak, és in­kább éj­jel je­lent­kez­nek, a sí­rás éles, han­gos, csak az nyug­tat­ja meg a kis­ba­bát, ha fel­ve­szik, has­me­nés kí­sé­ri, ál­ta­lá­ban spe­nót­szí­nű. Ada­go­lás: D30 fé­ló­rán­ként (vagy gya­krab­ban 5-10 per­cen­ként – D6-D12) 1-1 go­lyócs­ka, max. 6-8 adag.

 

Bel­la­don­na – ha az egész arc for­ró és pi­ros, so­kat iszik, me­leg­re ja­vul és le­fe­kvés­kor je­lent­ke­zik, ha fe­lül vagy fel­kel a gye­rek, a tü­ne­tek csök­ken­nek. A láz is fel­szök­het. Gya­kran ak­tív és a láz el­le­né­re sem ele­sett. Ada­go­lás: D30 fé­ló­rán­ként (vagy gya­krab­ban 5-10 per­cen­ként – D6-D12) 1-1 go­lyócs­ka, max. 6-8 adag.

 

Aco­nit – ha lá­zas, zöl­des, vi­zes has­me­nés és hány­in­ger is le­het, ha nyug­ta­lan és sír, so­kat iszik, me­leg­re rossz­ab­bo­dik, az ab­lak ki­nyi­tá­sá­ra, friss le­ve­gő­re, al­vás­tól ja­vul. Ada­go­lás: D30 fé­ló­rán­ként (vagy gya­krab­ban 5-10 per­cen­ként – D6-D12) 1-1 go­lyócs­ka, max. 6-8 adag.

 

 

Ar­se­ni­cum alb. – ha lá­zas és ki­me­rült, ke­vés szag­ta­lan has­me­nés is le­het, a fej me­leg, a vég­ta­gok fáz­nak és fáj­nak (eze­ket me­le­gen, szá­ra­zon kell bo­ro­gat­ni), éj­fél után je­lent­ke­zik, hi­deg ita­lok ha­tá­sá­ra rossz­ab­bo­dik. Ada­go­lás: D6-D12 fé­ló­rán­ként, vagy gya­krab­ban 1-1 go­lyócs­ka, max. 10 adag.

 

Mag­ne­si­um phos. – ha bél­gör­csök je­lent­kez­nek, a has puf­fadt, me­leg­re vagy me­leg für­dő után a tü­ne­tek ja­vul­nak, éj­sza­ka, hi­deg­re vagy a jobb ol­da­lán fe­kve a tü­ne­tek rossz­ab­bod­nak. Ada­go­lás: D6 vagy D12, 5-10 per­cen­ként 1-1 go­lyócs­ka, max. 10 adag.

 

Cal­ci­um carb. – a gye­rek szo­mo­rú, in­dí­ték­sze­gény, sa­va­nyú­an iz­zad, ned­ves a pár­na, sa­va­nyú a szék­let, hi­deg­re rossz­ab­bo­dik az ál­la­po­ta. Ada­go­lás: D30 fé­ló­rán­ként (vagy gya­k­rab­ban 5-10 per­cen­ként – D6-D12) 1-1 go­lyócs­­ka, max. 6-8 adag.

 

Si­li­cea – a ba­ba szék­re­ke­dés­re haj­la­mos és a fo­gai is ne­he­zen tör­nek elő, gya­ko­ri a lá­zas hörghu­rut, pa­na­szo­san, be­le­tö­rő­döt­ten sír, nem in­ger­lé­keny. Ada­go­lás: D30 na­pon­ta há­rom­szor 2-3 go­lyócs­ka.

 

Mer­cu­ri­us so­lub. – a nyelv duz­zadt, ha van­nak fo­gak, azok be­nyo­ma­ta a nyelv szé­lén meg­ma­rad, a fog­zást erős nyá­lad­zás és száj­szag kí­sé­ri, a for­ró és hi­deg ét­elek is rossz­ab­bo­dást ered­mé­nyez­nek, az ágy­me­leg­re is rossz­ab­bod­nak a tü­ne­tek. Ada­go­lás: D6 vagy D12, 5-10 per­cen­ként 1-1 go­lyócs­ka, max. 10 adag.

 

Fon­tos! Ha a ba­ba hány vagy has­me­né­se van, sá­padt és gyen­ge, azon­nal hív­junk or­vost.

 

Üd­vöz­let­tel, jó egész­sé­get kí­ván

Dr. Csiszár Róbert
X. évfolyam 2. szám

Címkék: biológiai fogászat, fogzás

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.