Biológiai fogászat

Mit egyen a baba? - Fogápolás

A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert biológiai fogászati tanácsai

„A fo­gá­sza­ti pro­blé­mák vég­ig­kí­sé­rik éle­tün­ket és fel­me­rü­lő kér­dé­se­in­kre sok­szor nem ka­punk vá­laszt.”


Tisz­telt Dok­tor Úr!

 

Kis­fiam ké­té­ves. Az utób­bi idő­ben min­dig egy ka­nál mé­zet kér le­fe­kvés­kor. Igaz, min­dig sze­ret­te az édes­sé­get. A tej­fo­ga­in bar­nás fol­to­kat vet­tem ész­re, és a leg­hát­só al­só fo­gai mint­ha lyu­ka­sak len­né­nek. Amúgy tel­je­sen egész­sé­ges, a szék­le­te szo­kott ki­csit ke­mény len­ni, és gya­kran fo­lyik az or­ra. Kér­dé­sem az len­ne, nem ká­ros-e a méz hosszú tá­von, és a bar­nás fol­tok meg­je­le­né­se le­het-e az es­ti mé­ze­vés kö­vet­kez­mé­nye?

 

üd­vöz­let­tel: P.-né H. Ka­ta­lin

 

 

Ked­ves Ka­ta­lin!

 

Az elő­ző szám­ban ott hagy­tuk ab­ba, hogy a ba­ba ét­elé­be, ita­lá­ba cu­krot le­he­tő­ség sze­rint ne tegyünk. A fe­hér cu­kor pe­dig min­dig ke­rü­len­dő. A ke­le­ti táp­lál­ko­zás­tu­do­mány a cu­krot és a sót a „fe­hér mé­reg” jel­ző­vel il­le­ti. A cukros íz­hez a ba­ba hoz­zá­szo­kik. A cukros ol­dat­tal gya­kran érint­ke­ző fo­gak gyor­san rom­la­nak, egy­részt a cu­kor – már ré­geb­ben is­mert – szuva­so­dást oko­zó ha­tá­sa miatt, más­részt mert a cu­kor ener­ge­ti­kai­lag gyen­gí­ti a gyo­mor-lép-has­nyál­mi­rigy szerv­rend­szer mű­kö­dé­sét, ez pe­dig az egész emész­tő­rend­szer­re ki­hat, és a nyi­rok­rend­sze­ren ke­resz­tül az im­mun­rend­szer el­le­nál­ló ké­pes­sé­gét is csök­ken­ti. Az őr­lő­fo­gak gya­ko­ri le­tö­re­de­zé­se is ez­zel függ össze (a ké­pen jel­zett aku­punk­tú­rás csa­tor­nák köz­ve­tí­té­sé­vel). Az elal­vást könnyí­ten­dő „cukros cu­mi”, kis ka­nál méz, cu­kor­ka, cso­ko­lá­dé pe­dig már ko­moly vé­tek­nek szá­mít. In­kább ad­junk egy sze­let al­mát rág­csál­ni­va­ló­nak.

 

 

Ha va­la­mit éde­sí­te­ni aka­runk, hasz­nál­junk sű­rí­tett gyü­mölcsle­vet vagy ke­vés bar­na cu­k­rot, ma­lá­tát (pl. rizs­ma­lá­ta). Így a méz is ke­rü­len­dő. Nem­csak azért, mert erő­tel­je­sen ta­pad a fo­gak­hoz és a táp­csa­tor­na nyál­ka­hár­tyá­já­hoz, ha­nem mert egyes en­zim­jei meg­za­var­hat­ják a cse­cse­mő/kis­gye­rek má­já­nak mű­kö­dé­sét és bél­bak­té­ri­um-fló­rá­ját. A méz el­ső­sor­ban gyógy­szer, és nem rend­sze­res táp­lá­lék.

 

Nem­csak a fo­ga­kra, ha­nem az egész élet­re ked­ve­ző ha­tá­sú, ha a cse­cse­mő az el­ső éle­té­vé­ben nem ke­rül rend­sze­res kap­cso­lat­ba a kö­vet­ke­ző élel­mi­sze­rek­kel: cu­kor, só, fű­sze­rek, sült hú­sok, fel­vá­got­tak, füs­tölt ké­szít­mé­nyek, to­jás, zsí­ros ét­elek, nö­vé­nyi gyógy­te­ák. Táp­lá­ló, könnyű ét­elek­re van szük­sé­ge. Ha pé­pes ét­elt ké­szí­tünk, szén­sav­men­tes ás­vány­vi­zet hasz­nál­junk hoz­zá. Ha te­jet adunk hoz­zá, csak a fő­zés vé­gén tegyük; a fe­hér­je­mo­le­ku­lák ezál­tal nem kö­tőd­nek a szén­hi­drá­tok­hoz, és az ét­el köny­nyeb­ben emészt­he­tő­vé vá­lik.

 

A cse­cse­mő mi­nél több, kü­lön­bö­ző ét­elt is­mer meg, an­nál könnyeb­ben ki­vá­laszt­ja a számá­ra ked­ve­ző­e­ket. Bíz­zuk ezt rá! Az ösz­tön­ei még sok­kal érin­tet­le­neb­bek, mint a fel­nőt­te­ké, és a rossz szo­ká­sok se be­fo­lyá­sol­ják.

 

 

A tej­fo­gak ápo­lá­sa

Ami­kor meg­je­len­nek az el­ső tej­fo­gak, az es­ti für­de­tés al­kal­má­val tisz­tít­suk le őket. Elő­ször géz­lap­pal, vi­zes pe­len­ká­val, majd más­fél-két éves kor­ban a ba­ba meg­kap­hat­ja el­ső fog­ke­fé­jét. Ez le­gyen kis fe­jű és pu­ha. Kez­det­ben csak rág­csál­ni fog­ja, de ez nem baj, a lé­nyeg az es­tén­kén­ti rend­sze­res hasz­ná­lat. Se­gít­sünk, ve­zes­sük a ke­zét, és a fog­mo­sás­ban is jár­junk elöl jó pél­dá­val. Fog­krém még nem kell, ké­sőbb is ke­rül­jük az íze­sí­tett-éde­sí­tett ké­szít­mé­nye­ket. Saj­nos a gye­rek­fog­kré­mek leg­na­gyobb ré­sze ilyen. Hasz­nál­junk ter­mé­sze­tes alap­anya­gú fog­kré­me­ket, és azok­ból is csak fél­bor­só­nyit tegyünk a fog­ke­fé­re. A száj kiö­blí­té­sé­hez min­dig ra­gasz­kod­junk, de ez ne a für­dő­víz­zel tör­tén­jen. A flu­o­rid­tar­tal­mú fog­kré­mek hasz­ná­la­ta­kor kü­lö­nö­sen fon­tos az ala­pos öblí­tés.

 

 

A rend­sze­res, fé­lé­ven­kén­ti fo­gá­sza­ti át­né­zés­nek két és fél, há­ro­mé­ves kor­ban kell kez­dőd­nie. Gye­re­künk szok­ja meg, hogy ez is az élet ré­sze, és az el­ső él­mé­nye nem egy fog­fáj­da­lom miat­ti fo­gá­sza­ti ke­ze­lés lesz. Az egész­sé­ges tej­fo­gak ké­pe­zik az egész­sé­ges ma­ra­dó fo­gak alap­ját.

 

Üd­vöz­let­tel, jó egész­sé­get kí­ván,

Dr. Csiszár Róbert
X. évfolyam 4. szám

Címkék: biológiai fogászat

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.