Biológiai fogászat

Savas-lúgos hatások

A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert biológiai fogászati tanácsai

„A fo­gá­sza­ti pro­blé­mák vég­ig­kí­sé­rik éle­tün­ket és fel­me­rü­lő kér­dé­se­in­kre sok­szor nem ka­punk vá­laszt.”


Tisz­telt Dok­tor Úr!

 

Az utób­bi idő­ben több cik­ket is ol­vas­tam a szer­ve­zet­ben lé­vő sa­va­król. Szá­mom­ra úgy tű­nik, sok min­de­nért, be­teg­sé­gért ezek fe­le­lő­sek. Ezek el­ső­sor­ban a bél­ben zaj­ló fo­lya­ma­tok, vagy a száj­ban is le­het sa­va­so­dá­s? Gon­do­lom, hogy igen, mert kü­lön­ben nem re­klá­moz­nák a sa­vas pH-t csök­ken­tő rá­gó­gu­mi­kat.

 

Üd­vöz­let­tel: S. Gé­za

 

 

Tisz­telt Uram!

 

Va­ló­ban, a szer­ve­ze­tünk „el­sa­va­so­dá­sá­ról” az utób­bi évek­ben egy­re töb­bet ol­va­sunk, és saj­nos egy­re töb­ben élik meg en­nek egyes tü­ne­te­it is; rend­szer­te­len szék­let, has­puf­fa­dás, gyo­mor­fáj­da­lom, táp­lá­lé­kér­zé­keny­ség, vagy kö­vet­kez­mé­nye­it; el­hí­zás, cel­lu­li­tisz, bőr­fo­lya­ma­tok, ízü­le­ti gyul­la­dás, kró­ni­kus fej­fá­jás, ál­lan­dó gyul­la­dá­sok a szer­ve­zet­ben, im­mun­rend­sze­ri gyen­ge­sé­gek, szív­do­bo­gás­ér­zet, aszt­más tü­ne­tek stb.

 

„A ha­lál a be­lek­ben la­ko­zik”, ír­ta a kö­zép­ko­ri or­vos, az al­ki­mis­ta Pa­ra­cel­sus, és ugya­n­így igaz, hogy a meg­fe­le­lő táp­lál­ko­zás az egész­ség biz­to­sí­té­ka is. „Az vagy, amit meg­eszel! Ha egész­sé­ge­sen táp­lál­ko­zol, hosszú és bol­dog éle­tű le­szel ezen a föl­dön.” A gö­rög, a ke­le­ti, az in­diai fi­lo­zó­fiai-or­vo­si mű­vek­ben ál­lan­dó­an vissza­kö­szön­nek a ha­son­ló tar­tal­mú ki­je­len­té­sek. A nyu­ga­ti or­vos­lás csak az utób­bi év­ti­ze­dek­ben kezd fo­ko­zott fi­gyel­met for­dí­ta­ni a táp­lál­ko­zás és a mé­reg­te­le­ní­tés fon­tos­sá­gá­ra.

 


 

A szer­ve­zet sa­va­so­dá­sá­ról ak­kor be­szé­lünk, ha a vi­ze­let és a nyál kém­ha­tá­sa, pH-ja tar­tó­san 6,0 alá csök­ken. A nor­mál ér­ték a vi­ze­let­nél reg­gel 6,0–6,5, a nyál­nál egész nap, egy órá­val ét­ke­zé­sek előtt mér­ve 6,5–7,5.

 

Ha a sav­szint nö­vek­szik, a szer­ve­zet a sa­vak kö­zöm­bö­sí­té­sé­re a test­szö­ve­tek­ből von­ja ki a nát­riu­mot, a ká­liu­mot, a kal­ciu­mot, a mag­né­ziu­mot, ez a „puf­fe­ro­ló” ha­tás, majd egy­re fo­ko­zot­tab­ban sa­vat rak­tá­roz a szö­ve­tek­ben. Ez már egy ön- vagy vissza­mér­ge­zé­ses fo­lya­mat, az ún. au­to­to­xi­ká­ció. Te­hát a meg­fe­le­lő pH a fel­té­te­le az ás­vá­nyi anya­gok és a tá­pa­nya­gok tö­ké­le­tes hasz­no­sí­tá­sá­nak. A vi­ze­let pH-ja a sav­puf­fe­rek mű­kö­dé­sé­re, a nyál pH-ja pe­dig az emész­tő­en­zi­mek meg­fe­le­lő mű­kö­dé­sé­re utal.

 

A sok hús és tej­ter­mék, a tész­ták és a fe­hér ke­nyér, a sok szén­sa­vas ital, a bő­sé­ges ét­ke­zés, a kap­ko­dó evés, a ké­ső es­ti evés mind sa­va­so­dást ered­mé­nyez. A he­lyes ét­ke­zés ki­ala­kí­tá­sá­ban so­kat se­gít­het­nek egyes mód­sze­rek, pél­dá­ul a tá­pa­nya­gok em­zi­mak­ti­vi­tá­son ala­pu­ló kom­bi­ná­ció­ja, az ún. Shel­ton-mód­szer, a mit mi­vel ne együnk, pl. zsírt és fe­hér­jét szén­hi­d­rát­tal stb. Ugya­nígy a vér­cso­port sze­rin­ti vagy az élel­mi­sze­rek jin és jang jel­leg sze­rin­ti fe­l­osz­tá­sa is.

 

A nyál pH-ját csök­ken­tő, sa­va­sí­tó szá­jü­re­gi ha­tá­sok, a táp­lá­lé­ko­kon kí­vül: az elég­te­len rá­gás, a szá­jü­re­gi elek­tro­lí­zis (a szá­jü­reg­be be­épí­tett fé­mek, pl. az amal­gám, elek­tro­mos te­vé­keny­ség kö­vet­kez­té­ben is ol­dód­nak), a szá­j­üreg gom­bás fer­tő­zé­se, az elég­te­len száj­hi­gi­é­né, il­let­ve a pro­té­zi­sek gom­bás le­ra­kó­dá­sainak kö­vet­kez­té­ben, va­la­mint a szén­sa­vas ita­lok, az al­ko­hol, a do­hány­füst, a ká­vé.

 

A leg­fon­to­sabb élel­mi­sze­rek a lú­gos­ság, sa­vas­ság szem­pont­já­ból:

 

Lú­go­sí­tó ha­tá­sú élel­mi­sze­rek: ana­nász (friss), ba­nán, őszi-, sár­ga­ba­rack, cse­resz­nye, da­to­lya, din­nye, sár­ga­din­nye, eg­res, fü­ge, kör­te, ma­zso­la, sző­lő, ri­biz­li;

 

zöld­ség­fé­lék: pa­ra­di­csom, ar­ti­csó­ka, zöld­bab, bor­só, bors, al­gák, olí­va, brok­ko­li, fok­hagy­ma, hagy­ma, ka­por, ká­posz­ta, kel­ká­posz­ta, pet­re­zse­lyem, sár­ga­ré­pa, spe­nót, sós­ka, spár­ga, tor­ma, friss ubor­ka, zel­ler, sa­lá­ták, re­tek, szó­ja­bab, szó­ja­le­ci­tin, ga­bo­na­fü­vek (ár­pafű, bú­za­fű stb.), lu­cer­na­fű;

 

tej­ter­mé­kek: tej (csak a bio­te­hén­tej vagy -kecs­ke­tej), jog­hurt, ke­fir, sa­vó;

 

mag­vak: kö­les, haj­di­na, ár­pa, bar­na rizs, gesz­te­nye, man­du­la;

 

gyógy­te­ák és zöld tea.

 

In­di­rekt úton a sa­vas pH-t csök­ken­tik a kal­ci­um-mag­né­zi­um ké­szít­mé­nyek, az A- és D-vi­ta­min, a zöld nö­vé­nyek fo­gyasz­tá­sa és a bél­tisz­tí­tás.

 

Sa­va­sí­tó ha­tá­sú­ak: szin­te min­den más; az összes be­főtt, cu­kor­ral el­tett gyü­mölcs, min­den tej­ter­mék és hús­fé­le, a to­jás­fe­hér­je, a mar­ga­ri­nok és va­jak, a bab, a len­cse, a ga­bo­na­fé­lék, a tész­ták, a bur­go­nya, a fe­hér rizs, min­den ola­jos mag, a méz, az al­ko­ho­los ita­lok, a ká­vé.

 

A sa­va­sí­tó élel­mi­sze­rek lis­tá­ja rö­vi­debb­nek tű­nik, de a min­den­na­pi táp­lá­lé­ka­ink nagy ré­szét ezek ad­ják, és ezek ha­tá­roz­zák meg bél­rend­sze­rünk ál­la­po­tát. Hogy mit et­et­nek ve­lünk és mit eszünk, azt szo­ká­sa­ink és kör­nye­ze­tünk ha­tá­roz­zák meg. Ta­lán kéz­be ké­ne ven­ni ezt is.

 

Leg­kö­ze­lebb a szá­jü­reg táp­lál­ko­zá­sá­ról be­szé­lün­k!

Dr. Csiszár Róbert
X. évfolyam 6. szám

Címkék: biológiai fogászat

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.