Egészséges életmód

Aranyérmes fitnesztippek

  An­ni Fri­e­sin­ger a leg­te­het­sé­ge­sebb né­met kor­cso­lyá­zók kö­zé tar­to­zik, a 2002-es té­li olim­pi­án, Salt Lake City­ben ara­nyér­met nyert az 1500 mé­te­res gyor­skor­cso­lyá­zás­ban. Cik­künk­ben a 27 esz­ten­dős baj­nok­nő elá­rul­ja leg­ha­tá­so­sabb fit­nesz­tippje­it is.  


  ­Anni kor­cso­lyá­zó­csa­lád­ból szár­ma­zik, az éde­sap­ja, az éde­sany­ja és a test­vé­rei is pro­fik ezen a té­ren. Sa­ját be­val­lá­sa sze­rint si­ke­rei­nek alap­ja a ke­mény edzés, de mun­ká­ja köz­ben a fe­jét is hasz­nál­nia kell. A baj­nok­nő na­pi nyolc órát edz, nyá­ron ke­rék­pá­ro­zik – nem szá­mít rit­ka­ság­nak, hogy egy dé­le­lőtt 120 ki­lo­mé­tert is le­te­ker –, de a progrmján sze­re­pel a gör­kor­cso­lyá­zás, a fu­tás, az at­lé­ti­ka, az erő­tré­ning és az aqu­a-jog­ging is. Ami az ét­ke­zé­sét il­le­ti, a leg­fon­to­sabb a ki­egyen­sú­lyo­zott, zsí­sze­gény koszt, il­let­ve a ka­ló­ria­dús élel­mi­sze­rek mel­lő­zé­se. Ked­ven­ce egyéb­ként a spa­getti, amit egy­részt vál­to­za­to­san le­het el­ké­szí­te­ni, más­részt ki­vá­ló szén­hi­drát­for­rás­nak szá­mít.

   

  Mint spor­to­ló­nak a leg­fon­to­sabb ét­ke­zé­se a reg­ge­li. In­kább fel­kel egy fél órá­val ha­ma­rabb, csak nyu­god­tan élvez­hes­se az íze­ket. Fő­ként ver­se­nyek ide­jén fon­tos ez, hi­szen oly­an­kor a reg­ge­li az egyet­len iga­zi ét­ke­zé­se. Ked­ven­cei a gyü­möl­csök, ame­lyek el­lát­ják a szer­ve­ze­tet a szük­sé­ges ás­vá­nyi anya­gok­kal, és erő­sí­tik az im­mun­rend­szert. In­ni fő­ként csap­vi­zet iszik né­mi ci­trom­lé­vel, szük­ség ese­tén al­ma­lé­vel vagy mag­né­zi­um­mal. A re­ge­ner­áció leg­kel­le­me­sebb for­má­ját az il­ló­o­la­jos la­zí­tó für­dő és a masszázs je­len­ti számá­ra.

   

  Mint az olasz kony­ha lel­kes hí­ve, An­ni gya­kran főz spe­get­tit, ez rá­adá­sul ki­vá­ló szén­hi­drát­for­rás is  - A la­zí­tás egyik ki­vá­ló for­má­ja a szé­na­für­dő

   

   

  Gya­kor­la­tok kez­dők­nek is

   

  1. gya­kor­lat: Tér­delő­tá­masz

  Ez a gya­kor­lat az egész tes­tet meg­moz­gat­ja, és gon­dos­ko­dik ar­ról, hogy a tes­tünk­ben ak­kor se ma­rad­ja­nak izom­gör­csök, ha az egész na­pot az író­asz­tal mel­lett ül­dö­gél­ve tölt­jük. Na­gyon fon­tos, hogy a tes­tünk egy vo­na­lat ké­pez­zen, a fe­ne­künk ne le­gyen se túl mé­lyen, se túl ma­ga­san, kü­lön­ben a há­tun­kra túl­sá­go­san nagy te­her ne­he­ze­dik. An­ni ja­vas­la­ta: a kez­dők na­pi 4 al­ka­lom­mal vé­gez­zék a gya­kor­la­tot, majd emel­jék a na­pi pen­zu­mot.

   

  2. gya­kor­lat: Nyak­nyúj­tás

  Ez a gya­kor­lat se­gít gör­csös nya­kiz­mok ese­tén, és fő­ként az ol­dal­só nya­kiz­mo­kat la­zít­ja el. Ül­jünk le tö­rö­kü­lés­ben, fel­ső­tes­tünk le­gyen egye­nes, fe­jün­ket hajt­suk a bal vál­lunk fe­lé. A bal ke­zünk­kel nyúl­junk át a fe­jünk fö­lött úgy, hogy meg­fog­has­suk a jobb fü­lün­ket, és a fe­jün­ket még kö­ze­lebb húz­has­suk a bal vál­lunk­hoz. Jobb ke­zün­ket köz­ben tart­suk a test mel­lett, úgy, hogy kéz­há­tunk érint­se a ta­lajt, és a ka­runk ne­ki­fe­szül a föld­nek. Utá­na ugya­nezt a gya­kor­la­tot vé­gez­zük el a má­sik ol­da­lon is. An­ni ja­vas­la­ta: mind­két ol­da­lon kö­rül­be­lül tíz má­sod­per­cig tart­suk meg a pózt.

   

  3. gya­kor­lat: Láb­nyúj­tás

  Ez a gya­kor­lat a fel­ső­com­bot, a vád­lit és a há­tat edzi. Ül­jünk le a föl­dre, a lábun­kat nyújt­suk egye­ne­sen elő­re. A láb­fe­jünk­kel pi­pál­junk. Egye­nes hát­tal és nyúj­tott kar­ral las­san ha­jol­junk a lábun­kra, amennyi­re csak tu­dunk, és pró­bál­juk meg elér­ni a lábuj­ja­in­kat. Fon­tos: a há­tunk ma­rad­jon vég­ig egye­nes! An­ni ja­vas­la­ta: las­san szá­mol­junk tí­zig, majd új­ra egye­ne­sed­jünk fel.

   

  4. gya­kor­lat: Fe­né­ki­zom­nyúj­tás

  Ez a gya­kor­lat hosszab tá­von hoz­zá­já­rul ah­hoz, hogy a fe­ne­künk for­más, a com­bunk fe­szes le­gyen. Nyúj­tott láb­bal ül­jünk a ta­laj­ra, haj­lít­suk be a bal lábun­kat, mi­köz­ben a jobb nyújt­va ma­rad, majd emel­jük át a jobb láb fe­lett és tegyük a ta­laj­ra. A fel­ső­tes­tet for­dít­suk jobb­ra és a bal tér­det húz­zuk a jobb váll­hoz.
  A pózt tart­suk meg egy kis ide­ig. Itt is fon­tos, hogy a há­tunk egye­nes le­gyen. An­ni ja­vas­la­ta: mind­két ol­da­lon kö­rül­beül tíz má­sod­per­cig vé­gez­zük.

   

  5. gya­kor­lat: Csí­pő­haj­lí­tás

  Ez a gya­kor­lat se­gít a jobb tar­tás ki­ala­kí­tá­sá­ban, és hogy la­záb­ban jár­junk-kel­jünk a vi­lág­ban. Egyik tér­dünk­kel tá­masz­kod­junk a ta­la­jon, a má­sik lábun­kat térd­ben be­haj­lít­va tegyük a föl­dre. Há­tun­kat tart­suk egye­ne­sen, mind­két ke­zünk­kel tá­masz­kod­junk vagy a csí­pőn­kön, vagy a com­bun­kon. Csí­pőn­ket las­san moz­gas­suk elő­re-hát­ra. An­ni ja­vas­la­ta: mind­két ol­da­lon kö­rül­be­lül tíz má­sod­per­cig vé­gez­zük.

   

  6. gya­kor­lat: Comb­nyúj­tás

  Ez a gya­kor­lat erő­sí­ti a comb izom­za­tát, se­gít meg­előz­ni a hát- és de­rék­fá­jást. Áll­junk egye­ne­sen, a jobb lábun­kat haj­lít­suk fel térd­ben hát­ra­fe­lé, jobb ke­zünk­kel fog­juk meg a bo­kán­kat, és a sar­kun­kat húz­zuk mi­nél kö­ze­lebb a fe­ne­künk­höz. Most a csí­pőn­ket könnye­dén tol­juk elő­re, amíg eny­he hú­zó éré­zést nem ta­pasz­ta­lunk a com­bunk­ban. An­ni ja­vas­la­ta: a pózt kö­rül­be­lül tíz má­sod­per­cig tart­suk meg, majd is­mé­tel­jük meg a má­sik lábunk­kal is.
     

  -emel-
  X. évfolyam 10. szám

  Címkék: fitnesztippek

   Aktuális lapszámunk:
   2020. november

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.