Egészséges életmód

Az aszpartám története (folytatás)

Meg­hök­ken­tő „me­sék”, avagy azok va­gyunk, amit meg­etet­nek ve­lünk 4. rész


Tör­té­ne­tünk az elő­ző rész­ben a nyolcva­nas évek ele­jén ért vé­get az asz­par­tám en­ge­délyé­nek meg­adá­sá­val. Az en­ge­dély ki­adá­sát po­li­ti­kai dön­tés­ként köny­vel­te el a szak­saj­tó, hi­szen min­den lé­te­ző sza­bályt és tör­vényt fel­rú­gott Art­hur Hay­es, az FDA ak­ko­ri meg­bí­zott­ja, ami­kor alá­ír­ta a szük­sé­ges pa­pí­ro­kat. Rá­adá­sul min­dez a de­mo­krá­cia fel­leg­vá­rá­ban tör­tént, egy olyan or­szág­ban, amely kül­de­té­sé­nek te­kin­ti az em­be­ri jo­gok vé­del­mét, még­hoz­zá a leg­ma­ga­sabb szin­ten. De ne higgye a Ked­ves Ol­va­só, hogy ezek után min­den a he­lyé­re ke­rült és a ke­délyek meg­nyu­god­tak. Ha ez így lett vol­na, ak­kor most pár sor után rá­tér­het­nénk azok­ra a tu­laj­don­sá­go­kra, vizs­gá­la­tok ered­mé­nye­i­nek be­mu­ta­tá­sá­ra, me­lyek a vi­hart fel­ka­var­ták. Er­re még egy pi­cit vár­ni kell, hogy mi­nél tel­je­sebb ké­pet le­hes­sen al­kot­ni a 20., va­la­mint a 21. szá­zad ele­jé­nek egyik le­gér­de­ke­sebb je­len­ség­sor­oza­tá­ról.

 

A nyolcva­nas évek foly­ta­tá­sa

1982

A Se­ar­le cég bár meg­kap­ta az asz­par­tám for­gal­ma­zá­si en­ge­délyét, még nem ér­te el cél­ját tel­jes mér­ték­ben. Az üdí­tő­i­tal-piac­ra va­ló be­ha­to­lás – az iga­zi nagy üz­let – egye­lő­re csak álom ma­radt, mi­vel az asz­par­tá­mot csak szá­raz élel­mi­sze­rek­ben le­he­tett al­kal­maz­ni az en­ge­dély sze­rint. Az üdí­tő­i­ta­lok­ban az asz­par­tám sta­bi­li­tá­sá­nak bi­zo­nyí­tá­sa még nem tör­tént meg. Nem le­he­tett meg­mon­da­ni, hogy egy asz­par­tám­tar­tal­mú üdí­tő med­dig őr­zi meg a mi­nő­sé­gét!

 

A sza­ba­dal­mi vé­dett­ség le­jár­tá­nak ro­ha­mos kö­ze­le­dé­se okoz­ta az újabb fej­tör­ést. Már­pe­dig ha ez be­kö­vet­ke­zik, más gyár­tók eset­leg elvég­zik a hi­ány­zó vizs­gá­la­to­kat, és ki tud­nak jön­ni a piac­ra egy ol­csóbb, ugya­nak­kor biz­ton­sá­go­sabb éde­sí­tő­szer­rel.

 

A má­so­dik pro­blé­ma még eb­ben az év­ben meg­ol­dó­dott. Si­ke­rült a kon­g­resszus­sal el­fo­gad­tat­ni egy olyan tör­vény­mó­do­sí­tást, mely­nek se­gít­sé­gé­vel a kér­dé­ses sza­ba­dal­mi vé­dett­ség meg­hosszab­bít­ha­tó. Ter­mé­sze­te­sen azok a sze­ná­to­rok, akik ha­té­kony se­gít­sé­get nyúj­tot­tak a ter­ve­zet el­fo­gad­ta­tá­sá­ban, el­kö­vet­ke­ző vá­lasz­tá­si kam­pá­nyuk­hoz je­len­tős anya­gi tá­mo­ga­tást kap­tak a Se­ar­le cég­től.

 

Ok­tó­ber 15-én a Se­ar­le új­ból ké­ri az FDA-t, hogy en­ge­délyez­ze az asz­par­tám al­kal­ma­zá­sát üdí­tő­i­ta­lok­ban, va­la­mint gyer­me­kek számá­ra ké­szült vi­ta­min­ké­szít­mé­nyek­ben.

 

1983

Nem kel­lett egy évet sem vár­ni az en­ge­dély ki­ter­jesz­té­sé­nek meg­adá­sá­hoz. A jó­vá­ha­gyó az FDA ré­szé­ről Mark No­vitch volt, aki köz­vet­len kol­lé­gá­ja Art­hur H. Hay­es­nek, az ala­pen­ge­dély ki­adó­já­nak. Ar­ról nem szól a tör­té­net, hogy si­ke­rült a ké­szít­mény sta­bi­li­tá­sát meg­ol­da­ni! Va­ló­szí­nű­leg a mo­le­ku­la meg­íté­lé­se vál­to­zott meg, nem pe­dig ké­miai el­le­nál­ló ké­pes­sé­ge, hi­szen össze­té­te­le nem mó­do­sult. A meg­íté­lés saj­nos gya­kran hát­tér­be szo­rít­ja a té­nye­ket. An­nak ide­jén a sza­cha­rin azért ke­rült fel a vél­he­tő­en rák­kel­tő anya­gok lis­tá­já­ra, mert a lis­tát össze­ál­lí­tó hét­ta­gú bi­zott­ság négy tag­ja ag­gó­dott az ál­lat­kí­sér­le­tek so­rán ész­lelt da­ga­na­tok ki­ala­ku­lá­sa miatt. Hosszú időn ke­resz­tül nem tud­ták meg­győz­ni őket ag­go­dal­maik alap­ta­lan­sá­gá­ról, an­nak el­le­né­re, hogy sem ak­kor, sem ké­sőbb nem si­ke­rült iga­zol­ni a sza­cha­rin rák­kel­tő ha­tá­sát az em­be­ri fo­gyasz­tás­ra ja­va­solt és al­kal­mas kon­cen­trá­ció­ban. A sza­cha­rin olyan pri­uszt ka­pott, mely­nek je­len­le­gi is­me­re­te­ink sze­rint nem volt alap­ja. Nos, az asz­par­tám ese­té­ben jól is­mert, mek­ko­ra üz­le­ti ha­szon­nal jár az üdí­tők­ben va­ló al­kal­ma­zás. Nincs te­hát mit cso­dál­koz­ni, ha meg­íté­lé­se az üz­le­ti ér­de­kek­nek meg­fe­le­lő­en ala­kul!

 

Az esz­ten­dő ese­mé­nye még, hogy az asz­par­tám biz­ton­sá­go­san fo­gyaszt­ha­tó mennyi­sé­gé­nek ha­tár­ér­té­két több mint két­sze­re­sé­re emel­ték fel. Az ilyen vál­toz­ta­tás a sza­kér­tők sze­rint rend­kí­vül rit­ka az FDA tör­té­ne­té­ben.

 

Nem sok­kal az asz­par­tám szén­sa­vas üdí­tők­ben va­ló al­kal­ma­zá­sá­nak en­ge­délye­zé­se után Art­hur Hay­es el­hagy­ja az FDA-t és a New York Me­di­cal Col­le­ge dé­kán­ja lesz. Emel­lett Mr. Hay­es a Bur­ston Mar­stel­ler cég kon­zul­tán­sa lett na­pi 1000 (!) dol­lá­rért. Az em­lí­tett cég a Se­ar­le mar­ke­ting­te­vé­keny­sé­gé­nek egyik osz­lo­pa.

 

Jú­li­us 8-án az Ari­zo­nai Egye­tem egyik labo­ra­tó­riu­má­nak ve­ze­tő­je, dr. Wo­o­drow Mon­te kér­vényt adott be a bí­ró­sá­gon az asz­par­tám be­til­tá­sa ér­de­ké­ben. El­ső­sor­ban az asz­par­tám­ból fel­sza­ba­du­ló me­ta­nol miatt ag­gó­dott. Ugya­ne­zen a na­pon Ja­mes Tur­ner is bea­dott egy ha­son­ló kér­vényt a FDA-hoz. Mind­ket­tőt el­uta­sí­tot­ták.

 

1984

Az Ari­zo­nai Egye­te­men ala­pos vizs­gá­la­to­kat kezdtek az üdí­tők­ben a sa­va­nyú kö­zeg miatt az asz­par­tám­ból fel­sza­ba­du­ló me­ta­nol­lal kap­cso­lat­ban. Meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy ha az üdí­tő­ket nem a meg­fe­le­lő hő­mér­sék­le­ten tá­rol­ják, ak­kor bi­zony olyan mennyi­sé­gű me­ti­lal­ko­hol kép­ződ­het, amely ön­ma­gá­ban is ele­gen­dő le­het­ne a be­til­tás­hoz! En­nek el­le­né­re a Mon­te-fé­le ké­rel­met el­uta­sí­tot­ták.

 

1985

Az USA sze­ná­tu­sa újabb, az asz­par­tám­mal kap­cso­la­tos pro­blé­má­val szem­be­sül. Tör­vény­ja­vas­la­tot nyúj­tot­tak be, mely kö­te­lez­né a gyár­tó­kat, hogy tün­tes­sék fel a ké­szít­mé­nyek do­bo­zán a ben­nük ta­lál­ha­tó asz­par­tám mennyi­sé­gét. A ja­vas­lat meg­bu­kott. El­ső­sor­ban a Re­pu­b­li­ká­nus Párt kép­vi­se­lői til­ta­koz­tak a leg­he­ve­seb­ben. Em­lé­kez­zünk, hogy a re­pu­bli­ká­nus Re­agan az el­nök, va­la­mint az ő hí­vei nyo­má­sá­ra ke­rült az asz­par­tám for­ga­lom­ba!

 

Az év leg­na­gyobb ese­mé­nye a G. D. Se­ar­le cég ela­dá­sa a Mon­san­to ve­gyi­pa­ri cég­nek. A Mon­san­to ma a vi­lág egyik ve­gyi­pa­ri óri­á­sa! Még eb­ben az év­ben a Mon­san­to lét­re­hoz­za a Nu­traSweet Com­pany le­ány­vál­la­la­tot. Ez a cég vi­szi to­vább az asz­par­tá­müz­le­tá­gat.

 

1986

A Com­mu­nity Nut­ri­tion In­sti­tu­te (CNI) egy kér­vényt nyúj­tott be az FDA el­len a bí­ró­sá­gon, mely­ben az­zal vá­dol­ja a ha­tó­sá­got, hogy nem kö­vet­te a szo­ká­sos elő­í­rá­so­kat, ami­kor en­ge­délyez­te, hogy az asz­par­tá­mot üdí­tő­i­ta­lok­ban is al­kal­maz­has­sák. Emel­lett a CNI a be­ad­vány­ban azt is kér­te, hogy tart­sa­nak nyil­vá­nos meg­hall­ga­tást asz­par­tá­mügy­ben, mi­előtt a vég­ső en­ge­délyt meg­ad­ják. A bí­ró­ság az­zal uta­sí­tot­ta el a kér­vényt, hogy nincs elég in­dok a meg­hall­ga­tás­ra, va­la­mint az FDA el­ma­rasz­ta­lá­sá­ra. A CNI a kö­vet­ke­ző­ket nyi­lat­koz­ta az el­uta­sí­tás­ra re­agál­va:

 

Amennyi­ben egy nyil­vá­nos meg­hall­ga­tás nem ré­sze az élel­mi­szer-ki­egé­szítők en­ge­délye­zé­sé­nek, ak­kor nagy a va­ló­szí­nű­sé­ge olyan ké­szít­mé­nyek for­ga­lom­ba ke­rü­lé­sé­nek, me­lyek ár­tal­mat­lan­sá­ga nincs bi­zo­nyít­va.

 

Még eb­ben az év­ben a GAO (ez az USA-ban az Ál­la­mi Szám­ve­vő­szék­nek fe­lel meg) vizs­gá­lód­ni kez­dett azon kor­mány­hi­va­tal­no­kok kö­ré­ben, akik az asz­par­tám­ter­me­lő ipa­r­ág­gal kap­cso­lat­ba ke­rült­ek. Meg­ál­la­pí­tá­saik nem ke­vés­bé let­tek meg­hök­ken­tők, mint a CNI ki­je­len­té­se. A GAO sze­rint az FDA egy for­góaj­tó az ame­ri­kai kor­mány és az ipar kö­zött, me­lyen ke­resz­tül az ipar óriá­scé­gei tel­jes mér­ték­ben be­fo­lyá­suk alatt tart­ják a kor­mányt. A fo­lya­mat me­cha­niz­mu­sa na­gyon egy­sze­rű: a kor­má­nyal­kal­ma­zot­tak igye­kez­nek meg­fe­lel­ni az ipar kí­vá­nal­mai­nak, cse­ré­be egy idő után jól fi­ze­tő ipa­ri ál­lá­so­kat kap­nak. A do­log to­váb­bi fi­no­mí­tá­sa, ami­kor ezek az ipar­ba „ki­re­pült” al­kal­ma­zot­tak időn­ként vissza­tér­nek a kor­mány­hi­va­ta­li ál­lá­saik­ba, és így „ipa­ri ba­rá­taik­nak” to­váb­bi elő­nyö­ket tud­nak nyúj­ta­ni. A GAO sze­rint ez egy olyan er­köl­csi kor­rup­ció, me­lyet gya­kor­la­ti­lag bün­tet­le­nül le­het foly­tat­ni!

 

1987

A Uni­ted Press tíz olyan szö­vet­sé­gi al­kal­ma­zot­tról tesz em­lí­tést, akik ko­moly ál­lá­sa­ján­la­tot kap­tak az asz­par­tám­gyár­tó ipa­rág­tól.

 

A sze­ná­tus­ban is­mét si­ke­re­sen gá­tol­ták az asz­par­tám mennyi­sé­gé­nek fel­tün­te­té­sét elő­í­ró tör­vény­ja­vas­lat el­fo­ga­dá­sát.

 

A már em­lí­tett GAO vizs­gá­la­tot vég­zett az FDA-nál, ahol ki­zá­ró­lag ar­ra volt kí­ván­csi, hogy az FDA az asz­par­tám en­ge­délye­zé­se so­rán be­tar­tot­ta-e a szo­ká­sos tör­vé­nyes lé­pé­se­ket, és dön­té­sei té­nye­ken ala­pul­tak-e. Meg­ál­la­pí­tá­saik­ban vissza­kö­szön­tek a ko­ráb­bi pro­blé­mák. Meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az FDA nem fog­lal­ko­zott jó né­hány fon­tos és ag­gasz­tó vizs­gá­la­ti ered­ménnyel.

 

A GA­O-je­len­tés meg­ál­la­pí­tá­sait rö­vi­den úgy fog­lal­hat­nánk össze, hogy az FDA nem tar­tot­ta be a szo­ká­sos lé­pé­se­ket vizs­gá­la­ta so­rán, dön­té­sei pe­dig a cél ér­de­ké­ben össze­vá­lo­ga­tott té­nye­ken ala­pul­tak.

 

Eb­ben az év­ben hoz­ták utol­já­ra nyil­vá­nos­ság­ra az éves asz­par­tá­me­la­dá­so­kat, me­lyek olyan mér­té­kű nö­ve­ke­dést mu­tat­tak, amely még a gyár­tó ál­mait is messze fe­lül­múl­ták. A Nu­tra­Sweet Com­pany úgy dön­tött, hogy a to­váb­bi­ak­ban tit­ko­sít­ja eze­ket a for­gal­mi ada­to­kat.

 

1988–89

Meg­in­dul az asz­par­tám ter­jesz­té­se a vi­lág­ban. Az el­ső ál­lo­más: Bra­zí­lia. Egy óriá­si re­k­lám­kam­pány után 150 olyan ter­mék je­lent meg a bra­zil pia­con, mely­ben asz­par­tám az éde­sí­tő­szer.

 

 

A ki­lenc­ve­nes évek

A ki­lenc­ve­nes évek az asz­par­tám vi­lág­hó­dí­tó út­já­ról szól­nak. A pro­blé­mák száma egye­lő­re nem gya­ra­po­dik, nem de­rül­nek ki újabb ne­ga­tí­vu­mok, igaz, a hi­va­ta­los vá­lasz is ké­sik az ed­dig meg­is­mert gon­do­kra. Köz­ben töb­be­ket ré­mü­let­tel tölt el, hogy a Nu­traSweet Com­pany már fej­lesz­ti az asz­par­tám utód­já­nak szá­mí­tó újabb éde­sí­tő­sze­re­ket.

 

1992-ben ke­rül az asz­par­tám a Co­ca-Co­lá­ba, ami­kor meg­je­le­nik a Diet Co­ke ter­mék.

 

1992. de­cem­ber 14-én le­jár az asz­par­tám sza­ba­dal­mi vé­dett­sé­ge. Ez annyit je­lent, hogy most már bár­ki gyárt­hat­ja, nem csak a Mon­san­to. Egy hol­land cég élt is a kí­nál­ko­zó le­he­tő­ség­gel.

 

1993-ban Me­xi­kó­ban, 1994-ben Ma­gyar­or­szá­gon, Ro­má­niá­ban, Ugan­dá­ban, Ecu­a­dor­ban, Uru­gu­ay­ban, Kín­ban és Pa­ra­gu­ay­ban je­le­nik meg az asz­par­tám. A kül­föl­di meg­je­le­nés el­le­né­re a tel­jes ter­me­lés mint­egy 90%-át az USA-ban ér­té­ke­sí­tik.

 

 

Az ez­red­for­du­ló­tól nap­ja­in­kig

Az új évez­red az­zal a vá­rat­lan for­du­lat­tal in­dult, hogy a Mon­san­to cég elad­ta a Nu­traSweet Com­panyt egy J. W. Childs Com­pany név­re hall­ga­tó, Eu­ró­pá­ban ke­vés­sé is­mert cég­nek 440 mil­lió dol­lá­rért. Gya­kor­la­ti­lag a tel­jes üz­le­tág a már­ka­név­vel és gyár­tó­ka­pa­ci­tás­sal együtt át­ke­rült az új cég­hez.

 

2000 és 2002 kö­zött lát­nak nap­vi­lá­got az eu­ró­pai és a ka­na­dai ha­tó­sá­gok vizs­gá­la­ti ered­mé­nyei, me­lye­ket a meg­fe­le­lő elő­í­rá­sok sze­rint vé­gez­tek el, és ame­lyek igye­kez­nek vá­laszt ad­ni az év­ti­ze­dek so­rán fel­hal­mo­zó­dott pro­blé­má­kra. Va­ló­já­ban azért nincs min­den rend­ben, le­ga­láb­bis a két­ke­dők sze­rint. Aki sok vizs­gá­lat ered­mé­nyét ta­nul­má­nyoz­ta már át pá­lya­fu­tá­sa so­rán, an­nak bi­zo­nyá­ra fel­tű­nik, hogy a ha­tó­sá­gi ál­lás­fog­la­lá­sok összes ered­mé­nye ne­ga­tív, azaz sze­rin­tük az asz­par­tám mint ét­rend-ki­egé­szítő fo­gyasz­tá­sa min­den té­ren biz­ton­sá­gos. De ak­kor elő­ző szá­za­dunk utol­só év­ti­ze­de­i­ben sza­kér­tők tu­cat­jai té­ved­tek vol­na, vé­gez­tek vol­na hoz­zá nem ér­tő mó­don szá­mos vizs­gá­la­tot?

Dr. Vinczer Péter
X. évfolyam 4. szám

Címkék: aszpartám

Aktuális lapszámunk:
2020. január

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.