Egészséges életmód

Békegong hangterápia

Gyógyító hangok


Min­den, ami az em­bert a vi­lág­ban kö­rül­ve­szi, har­mo­ni­kus rez­gés­ben van. A meg­vál­to­zott, disz­har­mó­niá­ban lé­vő rez­gé­sek elő­ször csak vál­to­zá­sok­hoz, majd a tel­jes pusz­tu­lás­hoz ve­zet­het­nek. Az egész uni­ver­zum­ban ez tü­krö­ző­dik vissza. Sze­ren­csé­re a rez­gé­sek kor­ri­gál­ha­tók és a jó (har­mo­ni­kus) rez­gé­sek át­ad­ha­tók. Ezt hasz­nál­ja ki a Bé­ke­gong Hang­ter­ápia.

 

A Bé­ke­gong hang­ter­ápi­ás szett két ön­ál­ló egy­ség­ből áll. A dal­lam­sor, mely a két­vo­na­las C”-től mind­két irány­ban egy-egy ok­táv, és a Gó­li­át Gon­gok – 7 db – a hét csa­kra hang­jai­nak fe­lel­nek meg. Min­de­gyik han­gol­ha­tó igény és funk­ció sze­rint. Fel­hasz­nál­ha­tók ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti cé­lo­kra, csa­kra­tisz­tí­tás­hoz, me­di­tá­ció­hoz, egyéb ál­ta­lá­nos test­rez­gé­sek sti­mu­lá­lá­sá­hoz – kez­de­ti stá­di­um­ban a sejt­mem­brá­nok kó­ros rez­gé­se­i­nek kor­ri­gá­lá­sá­ra –, stresszol­dás­ra.

 

A gon­go­kat az er­re ki­kép­zett sza­kem­ber ön­ál­ló­an szó­lal­tat­ja meg. A kom­plett hang­ter­ápiá­hoz az alap­to­na­li­tást – ze­nei alá­fes­tést – mag­nó­ról vagy CD-ről kell al­kal­maz­ni. Min­den ter­apeuta a sa­ját ma­ga ál­tal össze­ál­lí­tott dal­lam­sort is al­kal­maz­hat.

 

A gon­go­kat kü­lön­vá­laszt­va, az ál­ta­luk ki­bo­csá­tott fel­har­mo­ni­kus tar­to­má­nyuk sze­rint is le­het al­kal­maz­ni. Hip­no­ter­apeuták az ál­ta­luk össze­ál­lí­tott gyó­gyí­tá­si fo­lya­mat­ba be­épít­ve is al­kal­maz­hat­ják. A ver­bá­lis uta­sí­tá­sok, üze­ne­tek mel­lé, a tu­da­ta­lat­ti transz­for­má­lá­sá­hoz a kel­lő pil­la­nat­ban, a test könnyebb el­la­zu­lá­sát se­gí­tik a kü­lön­bö­ző gon­gü­tők al­kal­ma­zá­sa. (Pl. ke­mény ütő = éles fel­ső hang, filcvé­gű ütő = me­di­ta­tív ál­la­pot, gu­mi­vé­gű ütő = tel­jes fel­har­mo­ni­kus ál­la­pot, mély al­vás al­fa-ál­la­pot.) Ter­mé­sze­te­sen, ami­kor a ter­apeuta el­sa­ját­í­tot­ta az ütés­tech­ni­ká­kat, ön­ál­ló­an is al­kal­maz­hat sa­ját hang­ké­pe­ket, kom­po­zí­ció­kat.

 

Békegong a termé­szetgyógyászatban - Békegong a feng shui világában

 

Csa­kra­tisz­tí­tás­hoz a hang­ter­ápia-szet­tet a 438–440,6 herz tar­to­mány­ban le­het han­gol­ni. Ezek a hul­lám­hosszok fe­lel­nek meg az em­be­ri test­ben je­len lé­vő egész­sé­ges rez­gé­sek­nek. Amennyi­ben a sejt­mem­brán sé­rült, a rez­gé­sek a sejt­mag­ra ki­fej­tett te­vé­keny­sé­gü­ket las­san a ká­ros tar­to­mány­ba for­dít­ják. Egy írisz­di­ag­nó­zis ki­mu­tat­ja a kez­de­ti ká­ros fo­lya­ma­to­kat. Az idő­ben al­kal­ma­zott hang­ter­ápia a csa­kra­tisz­tí­tás­sal kom­bi­nál­va pe­dig ezt vissza­for­dít­ja. Az ere­de­ti ál­la­pot még idő­ben vissza­áll, és a szer­ve­zet ön­gyó­gyí­tó fo­lya­ma­ta be­in­dul. A fel­har­mo­ni­kus han­gok a tu­da­t­alat­ti­ra hat­va a lé­lek tisz­tu­lá­sát is elő­se­gí­tik, mely ki­egé­szít­he­tő kán­tá­lás­sal is. A gon­gok me­gü­té­se eb­ben az eset­ben kí­sé­rő jel­le­get vesz­nek fel.

 

Kán­tá­lá­si han­gok:

1. csa­kra LUM; 2. csa­k­ra VOM; 3. csa­kra RAM;
4. csa­kra HUM; 5. csa­kra AH; 6. csa­kra AUM;
7. csa­k­ra CSEND

 

   

1. kép: Békegong a természetgyógyászatban
2. kép: Békegong a feng shui világában
3. kép: Hangterápia szett

 

Min­den egyéb te­rü­le­ten, ahol a hang­ter­ápia szó­ba jö­het, al­kal­maz­ha­tó a gong. A sú­lyo­san gá­tolt vagy au­tis­ta gye­re­kek ke­ze­lé­sé­nél, ki­egé­szít­he­tő test­moz­gás­sal, kán­tá­lás­sal, tánc­cal és raj­zo­lás­sal. Eb­ben az eset­ben a ve­ze­tő ter­a­peu­tá­nak elő­ször a gon­gok me­gü­té­se után min­de­gyik pá­ciens ese­té­ben ki kell vá­lasz­ta­ni a sa­ját han­got, va­gyis az alap­han­got, ami­re a pá­ciens fel­fi­gyel. Ez az alap­to­na­li­tás je­len­ti a pá­ciens han­gra tör­té­nő re­agá­lá­sát, ké­sőb­bi­ek­ben a sta­bi­li­zá­lá­sát. Er­re kell fe­lé­pí­te­ni a har­mo­ni­kus han­go­kat. Az ütők meg­vá­lasz­tá­sa is fon­tos, a kí­vánt cél elé­ré­se ér­de­ké­ben. Mi­vel a sé­rült tu­dat más­képp re­agál a kül­ső rez­gé­sek­re, ja­va­solt a ki­vá­lasz­tott sa­ját han­got a pá­ciens­sel éne­kel­tet­ni. A kán­tá­lást a gya­kor­lat köz­ben mint egy ze­nei tak­tust is­mét­el­ni kell. A bel­ső hang re­zo­nan­ciá­ja fe­l­erő­sí­ti a bel­ső lel­ki fel­töl­tő­dést és könnyeb­bé te­szi a ter­ápia alat­ti kom­mu­ni­ká­ci­ót. A hang­ter­ápia a lég­zés egyen­le­tes­sé té­te­lé­ben, an­nak za­va­ra­inak ki­kü­szö­bö­lé­sé­ben is se­gít. A me­g­ütött gong rit­mu­sát a ki- és be­lég­zés üte­mé­vel kell fel­ven­ni. A lég­zés meg­vál­to­zik és a vér egyen­le­tes oxi­gén­tar­tal­ma az agy egyen­le­tes vé­rel­lá­tá­sát ered­mé­nye­zi, ezál­tal a be­teg kon­cen­trá­ló­ké­pes­sé­gét ja­vít­ja.

 

A hang­ter­ápia al­kal­ma­zá­sa ál­ta­lá­nos egész­ség­me­gó­vás cél­já­ból he­ti két al­ka­lom, ma­xi­mum 30-30 perc. Egyéb kon­krét ese­tek­ben elő­ze­tes or­vo­si kon­zul­tá­lás­sal egy­be­köt­ve, na­pon­ta 20-30 perc 5-6 na­pig.

Né­meth Je­nő Fe­renc, Dr. Var­ga Alaj­zia ál­ta­lá­nos or­vos, pszi­cho­ló­gus, szak­ta­ná­csa­dó
X. évfolyam 5. szám

Címkék: hangterápia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.