Egészséges életmód

Feng shui a szerelemért

Vissza tud­ja idéz­ni azt a fel­vil­la­nyo­zó ér­zést, ami­kor part­ne­ré­nek elő­ször né­zett mé­lyen a sze­mé­be, és a kö­vet­ke­ző pil­la­nat­ban már tud­ta is, hogy ha­lá­lo­san sze­rel­mes lesz be­lé? Ér­zi még, hogy a szí­ve a tor­ká­ban do­bog? És azt az iz­ga­tó bi­zser­gést az ujjbe­gye­i­ben, mert min­den érin­tés olyan, mint egy ki­sebb áram­ütés?


 

Ne­künk, eu­ró­pai­ak­nak nincs ma­gya­rá­za­tunk e je­len­sé­gek­re. Ázsiá­ban azon­ban más­képp lát­ják min­dezt: ez a csi, az uni­ver­zá­lis éle­te­ner­gia ha­tá­sa, ami két em­ber ta­lál­ko­zá­sát ilyen ér­de­kes, ener­ge­ti­zá­ló él­ménnyé for­mál­ja. A fér­fi- és a női ener­gi­ák kö­zött fe­szült­ség és lát­ha­tat­lan ener­gia­áram­lás ke­let­ke­zik, ami el­le­náll­ha­tat­lan és fé­kez­he­tet­len von­ze­rőt gya­ko­rol a sze­rel­me­sek­re.

 

A csi azon­ban nem csak em­be­rek kö­zött ké­pes áram­la­ni, ha­nem min­den­hol és min­den­ben, ami kö­rül­vesz ben­nün­ket. Ez a feng shui, a ter­mé­szet­ben meg­fi­gyel­he­tő ener­gia­áram­lás­ról szó­ló ta­ní­tás ha­tás­te­rü­le­te. A feng shui cél­ja, hogy a kör­nye­ze­ti és ter­mé­sze­ti ener­gi­ák kö­zött har­mó­ni­át te­remtsen. A feng shui és a sze­re­lem a csi ré­vén kap­cso­ló­dik egy­más­hoz, ahol ugya­nis sza­ba­don és har­mo­ni­ku­san áram­lik a csi, ott a sze­re­lem is in­ten­zí­vebb.

 

A „Feng shui a szerelemért” olyan ho­lisz­ti­kus mód­szer, amely elve­zet ezek­hez a má­gi­kus
el­ső pil­la­na­tok­hoz, ami­kor meg­nyí­lunk egy má­sik em­ber előtt. A bol­dog­ság re­ceptje négy te­rü­let­re ter­jed ki: ener­gia­teszt, szo­ba­de­ko­rá­ció, feng shui a test­nek és a lé­lek­nek, és vé­gül, de nem utol­só­sor­ban az ero­ti­ka ta­ó­ja.

 

 

Ener­gia­teszt: har­mó­nia a la­kás­ban

A sza­ba­don áram­ló ener­gia élő, él­te­tő erő – ez a feng shui leg­fon­to­sabb sza­bá­lya, amely nem csak a test­re ér­vé­nyes: a csi­nek a la­kás­ban is sza­ba­don kell áram­la­nia, hogy ne ala­kul­has­sa­nak ki blo­ká­dok, pan­gá­sok, ame­lyek za­var­ják a la­kás har­mó­niá­ját. A csit a be­ren­de­zé­si tár­gyak, bú­to­rok, spe­ciá­lis dí­szí­tő­ele­mek irá­nyít­ják, va­la­mint meg­ha­tá­ro­zott szí­nek tu­da­tos al­kal­ma­zá­sa, vi­rá­gok el­he­lye­zé­se, élek és sar­kok el­fe­dé­se.

 

Mi­nél len­dü­le­te­seb­ben áram­lik a csi, an­nál jobb a la­kás at­mosz­fé­rá­ja, an­nál job­ban ér­zik ma­gu­kat a ben­ne élők.

 

Ép­pen ezért aján­la­tos a há­ló­szo­bá­ban al­kal­maz­ni a tá­vol-ke­le­ti lak­be­ren­de­zé­si tant. Ugyan ki nem vá­gyik va­ló­sá­gos sze­rel­mi fé­szek­re, vagy sze­ret­né egy fá­rasz­tó nap után is meg­ta­lál­ni a meg­fe­le­lő han­gu­la­tot – akár egy kis össze­bú­jás­ra, akár egy for­ró sze­rel­mes éj­sza­ká­ra?

 

A há­ló­szo­ba hely­ze­te dön­tő fon­tos­sá­gú: a le­he­tő leg­tá­vo­labb­ra es­sen a la­kás be­já­ra­tá­tól, le­he­tő­leg nyu­godt he­lyen. Vég­szük­ség ese­tén al­kal­maz­ha­tunk meg­fe­le­lő zaj­szi­ge­te­lést, vagy át­köl­töz­he­tünk má­sik szo­bá­ba is. Ez a vál­to­zás az élet más te­rü­le­te­in is po­zi­tív ha­tást gya­ko­rol­hat ránk. A kö­vet­ke­ző lé­pés az ágy meg­fe­le­lő el­he­lye­zé­se. Vá­lasszuk ki a he­lyi­ség leg­vé­det­tebb ré­szét, te­hát egy ab­lak­ta­lan fa­lat. Az ágy vé­ge azon­ban sem­mi­képp ne az aj­tó fe­lé le­gyen. Ide­á­lis eset­ben az ágy nem az aj­tó és az ab­lak kö­zött he­lyez­ke­dik el, mert az „ener­ge­ti­kai hu­zat” egész éj­sza­ka nyug­ta­lan­sá­got te­remt. Ha nem megy más­képp, „fé­ke­ző” tár­gya­kat kell fe­lál­lí­ta­ni, pl. egy pa­ra­vánt vagy ro­man­ti­kus bal­da­chi­nos ágyat, ame­lyet füg­gö­nyök vesz­nek kö­rül.

 

Ami a be­ren­de­zést il­le­ti: „a ke­vés több”. Min­den, ami ak­ti­vi­tást, nyug­ta­lan­sá­got szim­bo­li­zál (szá­mí­tó­gé­pasz­tal, író­asz­tal, köny­ves­polc), ta­bu a há­ló­szo­bá­ban. Ha te­het­jük, tá­vo­lít­suk el a há­ló­he­lyi­ség­ből a nagy­mé­re­tű csil­lá­ro­kat, a szé­les ko­mó­do­kat, a tükrös szek­ré­nye­ket is.

 

Szo­ba­de­ko­rá­ció: az ér­zé­kek ün­ne­pe

Mi­előtt a há­ló­szo­bát be­ren­dez­nénk, és va­ló­di sze­re­lem­szo­bát hoz­nánk lét­re, ki kell ir­ta­nunk a ré­gi at­mosz­fé­rát: 1. tá­vo­lít­sunk el min­den ka­ca­tot; 2. ta­ka­rít­sunk ki; 3. füs­töl­jünk.
A túl­ter­helt pol­cok, új­ság­tor­nyok, a sa­rok­ban le­do­bott fe­hér­ne­mű vagy egy nyit­va ha­gyott va­sa­ló­desz­ka stb. ener­gi­apan­gást okoz. Ne egy­sze­rű­en csak ren­det rak­junk, kezdjünk mód­sze­res, kö­vet­ke­ze­tes lom­ta­la­ní­tás­ba: cso­dál­koz­ni fog, mi­lyen sok he­lye lesz új be­ren­de­zé­si tár­gyak­nak.

 

Ha el­ké­szül­tünk a ta­ka­rí­tás­sal és a rend­ra­kás­sal, vé­gül tá­vo­lít­suk el a múlt lát­ha­tat­lan, de je­len lé­vő ener­giáit. Ugya­nis min­den, amit az évek so­rán mond­tak vagy tet­tek eb­ben a he­lyi­ség­ben, azt tá­rol­ják, rak­tá­roz­zák a fa­lak és a bú­to­rok. A szo­bát ener­ge­ti­kai­lag a leg­job­ban il­la­tok­kal és szí­nek­kel tisz­tít­hat­juk meg: éges­sünk szá­rí­tott zsá­lyát egy kis füs­tö­lő­e­dény­ben, szór­junk szét ró­zsa­vi­zet, tán­col­junk csen­gettyűk, cim­ba­lom vagy gong hang­já­ra egyik fal­tól a má­si­kig – ezt le­he­tő­leg sen­ki se lás­sa!

 

A bejárat is fontos: kellemes színek és stílusos dekoráció

 

Ener­ge­ti­kai szem­pont­ból a fen­ti­ek alap­ján elő­ké­szí­tett há­ló­szo­ba „szűz” te­rü­let, amely nyit­va áll a jó rez­gé­sek előtt. Eze­ket nem csak Ön és part­ne­re su­gá­roz­za ki, ha­nem a bú­to­rok, a szo­ba­dí­szek, ame­lyek a szo­bá­ban van­nak. A feng shui ép­pen ezért tu­da­to­san al­kal­maz meg­ha­tá­ro­zott szí­ne­ket, ár­nya­la­to­kat, anya­go­kat és for­má­kat, ame­lyek egy­részt gon­dos­kod­nak a meg­fe­le­lő at­mosz­fé­rá­ról, más­fe­lől pe­dig szim­bo­li­zál­ják a pár­kap­cso­la­tot, az össze­tar­to­zást – pl. két­ka­rú gyer­tya­tar­tók, egy vá­za, amely­ben min­dig két szál friss vi­rág van, egy szé­pen ke­re­te­zett fo­tó a le­gu­tol­só nya­ra­lás­ról, vagy a már szin­te klasszi­kus­nak mond­ha­tó del­fin­pár. Ki­hasz­nál­hat­juk azon­ban a nö­vé­nyek, kris­tá­lyok, szél­já­té­kok, szél­csen­gők po­zi­tív ener­giá­ját is. A le­he­tő­sé­gek száma szin­te vég­te­len, a meg­ol­dás olyan egyé­ni le­het, mint amennyi­re egyé­ni egy-egy pár íz­lé­se, sze­mé­lyi­sé­ge.

 

Aki nem biz­tos ben­ne, hogy in­kább a sely­met vagy a len­vász­nat sze­re­ti, a ci­trom vagy a mó­susz il­la­tát ked­ve­li, a vi­dám vagy in­kább a me­leg szí­ne­ket, eset­leg a föld­szí­ne­ket ré­sze­sí­ti előny­ben, az gon­dol­kod­jon el raj­ta, hogy mi­lyen tí­pu­sú: fém, víz, fa, tűz vagy föld. Ez a fe­l­osz­tás a kí­nai öt elem ta­ná­ra ve­zet­he­tő vissza, és a feng shui ese­té­ben ar­ról ad tá­jé­koz­ta­tást, hogy az egyén mi­lyen kör­nye­zet­ben ér­zi jól ma­gát – és nyí­lik meg en­nek kö­vet­kez­té­ben part­ne­ré­nek.

 

Hi­te­les­ség: feng shui a test­nek és a lé­lek­nek

A kör­nye­zet min­den vál­to­zá­sa be­fo­lyá­sol­ja a bel­sőt is. Ezért a feng shui spe­ciá­lis se­gé­desz­kö­zök­höz fo­lya­mo­dik: tár­gyak­hoz, szí­nek­hez, a szo­ba át­ren­de­zé­sé­hez, ami ál­tal az ener­gia erő­sít­he­tő és irá­nyít­ha­tó, szim­bo­li­kus je­len­té­sük be­fo­lyá­sol­ja tu­da­ta­lat­tin­kat, ugya­nak­kor a vál­toz­ta­tá­sok em­lé­kez­tet­nek ben­nün­ket a vál­toz­ta­tás szán­dé­ká­ra is.

 

A gyors és ma­ra­dan­dó vál­to­zás csak ak­kor kö­vet­ke­zik be, ha va­la­ki haj­lan­dó bel­ső­leg is meg­vál­toz­ni. Ha egy pár­szim­bó­lu­mot he­lye­zünk el a szo­bá­ban, az azon­nal meg­vál­toz­tat­ja a he­lyi­ség at­mosz­fé­rá­ját, ami elég le­het ah­hoz, hogy fel­fris­sül­jön a pár­kap­cso­lat. Ah­hoz azon­ban, hogy ez a vál­to­zás ma­ra­dan­dó le­gyen, a pár­kap­cso­la­tot lel­ki, szel­le­mi és tes­ti szin­ten új­ra kell ér­té­kel­ni.

 

En­nek fel­té­te­le a hi­te­les­ség. A feng shui szem­pont­já­ból ide­gen, hely­te­len cse­le­ke­det, ha va­la­ki nem ter­mé­sze­tes mó­don él, el­tá­vo­lo­dik in­di­vi­duá­lis ener­giáitól. A csi új­ra meg­ta­lá­lá­sa ér­de­ké­ben ré­gi sza­bá­lyok­kal, vi­sel­ke­dés- és gon­dol­ko­dás­min­ták­kal, el­kép­ze­lé­sek­kel kell sza­kí­ta­ni: „Aki nem vál­to­zik, nem él” – tart­ja egy kí­nai köz­mon­dás. Csak aki sa­ját ma­gát is sze­re­ti, az ké­pes a feng shuit sa­ját hasz­ná­ra for­dí­ta­ni. És csak az tud­ja élvez­ni az éle­tet és a sze­rel­met, aki tes­té­ben és lel­ké­ben össz­han­got te­remt.

 

 

Az ero­ti­ka ta­ó­ja 

A csil­lo­gó há­ló­szo­ba, új bú­to­rok, part­ner­szim­bó­lu­mok és sza­ba­don áram­ló ener­gia sem­mit sem ér, ha a leg­fon­to­sabb hi­ány­zik: két em­ber, aki­nek ked­ve van a szex­re, sőt, ked­vü­ket le­lik ab­ban, hogy el­csá­bít­sák egy­mást, meg­nyíl­ja­nak part­ner­ük előtt, és el­me­rül­je­nek ben­ne.

 

A sze­rel­mi feng shui ép­pen ezért ki­ter­jed az ér­zé­ki­sé­get fel­tü­ze­lő il­la­to­kra és aro­má­kra, a gyen­géd érin­té­sek­re és a szen­ve­délyes öle­lé­sek­re, afro­di­ziá­ku­mo­k­ra, egy­szó­val min­den­re, ami a tes­tet, a lel­ket és a szel­le­met sti­mu­lál­ja és erő­sí­ti a sze­rel­mi csit. A sze­re­lem éle­t­­ener­gia, a sze­rel­mi já­ték pe­dig az éle­t­ener­gia meg­nö­ve­lé­sé­nek mű­vé­sze­te, no­ha a súly­ta­lan­ság és ener­giá­val fel­töl­tött­ség ér­ze­te, amit sze­rel­mi együtt­lét után ér­zünk, a nyu­ga­ti tu­do­mány szem­pont­já­ból meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan, bi­zo­nyít­ha­tat­lan. Kí­ná­ban nem is ke­res­nek ilyen bi­zo­nyí­té­ko­kat. A csi ön­ma­gá­ban je­len­ti a vá­laszt: „A te­rem­tés a sze­re­le­mért tör­tént. Amíg min­den Egy volt, nem lé­te­zett gyö­nyör. De ami­kor meg­szűnt az egy­ség, és lét­re­jött a fér­fi és a nő, és ők is­mét öle­lés­ben egye­sül­tek, az ma­ga volt a gyö­nyör.”

 

A há­ló­szo­bá­tól a sze­rel­mi fé­sze­kig

• A há­ló­szo­ba bú­to­rait le­he­tő­leg együtt ke­res­sék ki. A vá­lasz­tás­nál ne a prak­ti­kus­ság le­gyen a fő szem­pont! In­kább in­tuí­ció­já­ra hall­gas­son, va­ló­sít­sa meg ál­mait – min­degy, hogy gics-cses bal­da­chi­nos ágyat vagy di­va­tos fu­tont vá­laszt. A lé­nyeg, hogy Ön és part­ne­re jól érez­zék ma­gu­kat.

 

Egy ágy á la feng shui, amely gondoskodik a "jó rezgésekről"

 

• Ke­res­sen „ér­zé­ki” de­ko­rá­ci­ót, ki­egé­szítő­ket. A se­lyem, a bár­sony kel­le­me­sebb, mint a ba­ná­lis gya­pot. A fo­ko­za­to­san tom­pít­ha­tó fé­nyű vi­lá­gí­tás, szí­nes égők­kel jobb, mint a mennye­ze­ti vi­lá­gí­tás. Ve­gyünk il­la­tos gyer­tyá­kat, csen­gő­já­té­ko­kat, vi­rá­go­kat, min­dent, ami a te­ret el­sza­kít­ja a hét­köz­na­pi­ság­tól és ér­zé­ki, ero­ti­kus han­gu­la­tot te­remt.

 

• A sze­rel­mi fé­szek­től tart­son tá­vol min­den ne­ga­tív ha­tást. Min­den, amit e he­lyi­ség­ben csi­nál­nak vagy mon­da­nak, ener­ge­ti­kai nyo­mok­at hagy hát­ra. A leg­fon­to­sabb sza­bály te­hát: ne ve­sze­ked­jünk, ne vi­tat­koz­zunk a há­ló­szo­bá­ban. He­lyet­te in­kább a sze­re­tet, a sze­líd­ség és a bi­za­lom han­gu­la­tát te­remtsük meg itt. En­nek ha­tá­sá­ra a gyö­nyör ma­gá­tól meg­va­ló­sul.

-tamás-
X. évfolyam 7. szám

Címkék: feng shui, szerelem

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.