Egészséges életmód

Gyógy­nö­vény­kul­tú­ra Ha­lim­bán

Nyi­tott por­ták, fal­vak

    Ajánlott cikkeink a témában:


 


 

Min­dig jó­le­ső ér­zés­sel töl­ti el az em­bert, ha a gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok ked­ve­zőt­len ten­den­ciái el­le­né­re egy kis te­le­pü­lés lég­kör­ére nem az el­si­vá­ro­so­dás, a mun­ka­nél­kü­li­ség kö­vet­kez­té­ben egy­re in­kább jel­lem­ző „elö­re­ge­dés” nyom­ja rá a bé­lyegét, ha­nem a ha­gyo­mány­tisz­te­le­ten ala­pu­ló, kul­tu­rá­lis ér­té­ke­ket fel­ka­ro­ló és a gaz­da­sá­gi le­he­tő­sé­ge­ket a vég­ső­kig ki­hasz­ná­ló tu­da­tos ön­kor­mány­za­ti po­li­ti­ka.

 

A Ki­sal­föld és a Dél-Ba­kony ta­lál­ko­zá­sá­nál lé­vő kö­zség, Ha­lim­ba pon­to­san ilyen. A Vesz­p­rém me­gyei ki­csi fa­lu az Új At­lan­tisz Tér­sé­gi Fej­lesz­té­si Tár­su­lás ak­tív tag­ja, mely­nek ön­kor­mány­za­ta jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki a kö­ze­li te­le­pü­lé­sek­kel és rend­sze­re­sen szer­vez­nek kö­zös pro­gra­mo­kat is.

 

Idén a Nyi­tott Por­ták pro­gram ke­re­té­ben ren­dez­ték meg a Sza­lai Na­pok ve­tél­ke­dőt a vi­dék­fej­lesz­té­si cé­le­lő­i­rány­zat 2003–2004. évi tá­mo­ga­tá­sá­nak igény­be­vé­te­lé­vel. A Dr. Sza­lai Mik­lós Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban im­má­ron ha­gyo­mány­nak szá­mí­tó ren­dez­vény a né­hai es­pe­res, az Eu­ró­pa-szer­te jól is­mert ha­lim­bai „fü­ves pap” em­lé­ke előtt tisz­te­leg, ami­kor is az 1990. má­jus l-jén be­kö­vet­ke­zett ha­lá­lá­nak év­for­du­ló­in, vagy ah­hoz kö­zel eső idő­pon­tok­ban úgy­ne­ve­zett tér­sé­gi ve­tél­ke­dőt szer­vez­nek az ál­ta­lá­nos is­ko­lás ta­nu­lók kö­ré­ben. A ver­seny két kor­cso­port­ban, az al­só és fel­ső ­ta­go­za­to­sok kö­zött zaj­lik, és a kör­nyék­be­li 10-12 te­le­pü­lés is­ko­lái­ból mint­egy 20-22 négyfős csa­pat vesz ben­ne részt. A ve­tél­ke­dő té­mái az egész­sé­ges élet­mód­ra ne­ve­lés je­gyé­ben fe­lö­le­lik a táp­lál­ko­zás­sal, sport­tal, élet­mód­dal kap­cso­la­tos kér­dé­se­ket, va­la­mint Sza­lai es­pe­res éle­té­vel, te­vé­keny­sé­gé­vel össze­füg­gő is­me­re­te­ket, de a gyógy­nö­vé­nyis­me­ret te­rén szer­zett tu­dá­sa­nya­got is. A nyer­te­sek rend­sze­rint ju­ta­lom­könyv­ben, ok­le­vél­ben ré­sze­sül­nek.

 

 

A ver­sennyel egy idő­ben a ren­de­zők gyógy­nö­vény­tú­rá­kat szer­vez­nek a Ba­kony leg­gaz­da­gabb gyógy­nö­vény­le­lő­he­lyé­nek szá­mí­tó kör­nye­ző ré­te­ken, és ilyen­kor szé­les­re tár­ja ka­puit az es­pe­res egy­ko­ri otthona, má­ra gyö­nyör­űen fe­lú­jí­tott em­lék­há­z, ahol a pá­rat­lan fi­to­ter­ápi­ás is­me­ret­tel bí­ró pap min­den­na­pi éle­té­nek re­li­kviái mel­lett az ér­dek­lő­dők meg­te­kint­he­tik a fa­lu hely­tör­té­ne­ti gyűj­te­mé­nyét és a gyógy­nö­vénytan­ker­tet is.

 

Má­jus 7-én a Ha­lim­bai Mű­ve­lő­dé­si Ház is ran­gos és tör­té­ne­té­ben ed­dig pá­rat­lan ren­dez­vény szín­he­lye volt: az ön­kor­mány­zat itt szer­vez­te meg A gyógy­nö­vény­kul­tú­ra Ha­lim­bán cí­mű kon­fe­ren­ciá­ját. Az egész na­pos pro­g­ram ke­re­té­ben Pá­lo­si­né Nagy Ka­ta­lin is­ko­lai­gaz­ga­tó nyi­tó elő­adá­sá­ban dr. Sza­lai Mik­lós éle­tét és mun­ká­ssá­gát mél­tat­ta, dr. Szend­rei Kál­mán, a Sze­ge­di Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem pro­fesszo­ra Ha­lim­bai em­lé­kek cím­mel az es­pe­res­hez fű­ző­dő kap­cso­la­tá­nak rész­le­te­i­ről, te­ái­val kap­cso­la­tos ta­pasz­ta­la­tai­ról szá­molt be, dr. Si­pos Ti­bor, cson­grá­di or­vos pe­dig A ha­zai gyógy­nö­vé­nyek sze­re­pe a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek gyó­gyí­tá­sá­ban cím­mel tar­tott elő­adást.

 

Az elő­adók kö­zött sze­re­pelt még Wa­re Bor­bá­la bio­gaz­da He­gyes­dről (A bio­gaz­dál­ko­dás­ról), Kun Gyu­la Aj­ká­ról (Aku­presszú­rás masszázs), va­la­mint Ha­lim­ba egy­kor nép­sze­rű há­zior­vo­sa, dr. Tol­nai Pál Tüs­ke­vár­ról (Az es­pe­res úr te­ái­nak hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos gya­kor­la­ti ta­pasz­ta­la­tok).

 

Halimba nevezetessége: a Dr. Szalai Miklós Emlékház

 

A fa­lu el­ső kon­fe­ren­ciá­ja nem vé­let­len, mond­hat­ni egy tu­da­tos ön­kor­mány­za­ti po­li­ti­ka ré­sze. Sza­lai Mik­lós még éle­té­ben elad­ta re­cep­tú­rá­i­nak gyár­tá­si jo­gát a Szi­las-men­ti Tsz-nek. Az is­mert gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok kö­vet­kez­té­ben azon­ban a Ha­lim­bá­ri­um gyógy­tea-csa­lád má­ra el­tűnt a piac­ról.

 

– Az ön­kor­mány­zat 2002–2006. évi ci­klus­pro­gram­já­ban ki­emelt cél­ként sze­re­pel a Ha­lim­bá­ri­um gyógy­te­ák új­ra gyár­ta­tá­sa – mond­ja Tó­bel Já­nos pol­gár­mes­ter. – Ez­zel nem tit­kolt cé­lunk az is, hogy mun­ka­he­lye­ket te­remtsünk a fa­lu la­ko­sai­nak. En­nek ér­de­ké­ben a már ko­ráb­ban el­kez­dett fej­lesz­té­se­ket sze­ret­nénk foly­tat­ni, s a ha­lim­bai gyógy­te­ák jó hí­rét öreg­bí­te­ni.

G.K.
X. évfolyam 6. szám

Címkék: gyógynövénykultúra, Halimba

    Ajánlott cikkeink a témában:

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.