Egészséges életmód

Itt az ideje a szerelemnek!


 

Nap­fény, me­leg, il­la­to­zó ré­tek – ilyen­kor fel­pezs­dül a vé­rünk, tob­zód­nak a hor­mon­ja­ink, a szí­nek és il­la­tok fel­pezs­dí­tik ér­zé­ke­in­ket. Agyunk a leg­na­gyobb ne­mi szer­vünk, ál­lít­ják so­kan, amely mint­egy 100 mil­li­ád ideg­sejt­jé­vel ér­zel­me­ket, ké­jér­ze­tet ge­ner­ál. Azon­nal kó­dol­ja az iz­ga­tó érin­té­se­ket, és kül­ső be­fo­lyás nél­kül is ero­ti­kus fan­tá­ziá­ra sar­kall. Be­töl­ti a sze­xuá­lis irá­nyí­tó­köz­pont sze­re­pét, sza­bá­lyoz­za a hor­mon­ter­me­lést, a hor­mo­nok pe­dig vissza­hat­nak az ideg­sej­tek­re és be­fo­lyá­sol­ják sze­xuá­lis ma­ga­tar­tá­sun­kat.

 

 

Fel­láng­ol­nak az ér­zel­mek

Mi­kor a ter­mé­szet a leg­szebb szí­ne­i­ben pom­pá­zik, a nap­su­ga­rak fel­for­ró­sít­ják bő­rün­ket, Ámor nyi­la könnyen cél­ba ta­lál. A ter­mé­szet má­mo­rí­tó friss, zöld, sár­ga, pi­ros szí­nei, az in­ten­zív il­la­tok köz­vet­le­nül az agy ér­zel­mi köz­pont­ját in­ger­lik. Nemhiá­ba al­kal­maz­nak az il­lat­szer­gyár­tók nagy mennyi­ség­ben vi­rá­gesszen­ciá­kat. A nap su­ga­rai ser­ken­tik a bőr vér­ke­rin­gé­sét, így a lágy szel­lő si­mo­ga­tá­sa is ké­pes ero­ti­kus él­ményt nyúj­ta­ni, mi­köz­ben an­nak me­le­ge old­ja fe­szült­sé­ge­in­ket.

 

Az ál­la­tok sze­xuá­lis hor­mon­ter­me­lő­dé­se ta­vasz­tól kez­dő­dő­en meg­nő, olyan anya­go­kat bo­csá­ta­nak ki ma­guk­ból, amelyen pár­zás­ra hí­vo­gatnak. Az em­ber sze­xuá­lis éle­te bár ke­vés­bé függ az év­sza­kok­tól, a nap­pa­lok hosszab­bo­dá­sá­val az ál­mo­sí­tó me­la­to­nin ha­tá­sa csök­ken a vér­ben, a me­gújult ter­mé­szet pszi­chén­kre po­zi­tív ha­tást gya­ko­rol, nyi­tot­tab­bá vá­lunk a sze­rel­mi él­mé­nyek­re.

 

Ér­de­kes ku­ta­tá­so­kat vé­gez­tek egy ten­ge­ri olaj­fú­ró tor­nyon dol­go­zó fér­fi­ak kö­ré­ben: na­pon­ta meg­mér­ték a le­bo­rot­vált sza­káll sú­lyát. Azt ta­pasz­tal­ták, hogy há­rom nap­pal a sza­bad­sá­guk előtt, nyil­ván­va­ló­an az öröm­te­li vá­ra­ko­zás ha­tá­sá­ra meg­nö­ve­ke­dett tesz­tosz­te­ron (fér­fi ne­mi hor­mon) szint­jé­nek nö­ve­ke­dé­se miatt meg­nőtt a le­bo­rot­vált sza­káll sú­lya.

 

Ká­bul­tan a hor­mo­nok­tól

A do­pa­min hor­mon be­fo­lyá­sol­ja örö­mér­ze­tün­ket, ak­ti­vi­tá­sun­kat. Si­ke­rél­mény ha­tá­sá­ra szer­ve­ze­tünk­ben meg­sza­po­rod­nak a stressz­hor­mo­nok (no­rad­re­na­lin, ad­re­na­lin, kor­ti­zol), ál­lí­tó­lag ugya­ni­lyen ha­tá­sa van egy von­zó part­ner meg­je­le­né­sé­nek. Ezt egyes sza­kem­be­rek iz­ga­lo­mát­vi­tel­nek ne­ve­zik. Azért ne es­sünk túl­zá­sok­ba, nem va­gyunk tel­je­sen ki­szol­gál­tat­va a hor­mon­ház­tar­tás ké­miai fo­lya­ma­tai­nak, ugya­nis az ún. bio­dro­gok nem vál­toz­tat­ják ki­rály­fi­vá a bé­kát. Eu­fó­ria ide, eu­fó­ria oda az ér­te­lem szű­rő­jét nem tud­juk tel­jes mér­ték­ben ki­ik­tat­ni, amely sze­lek­tál­ja és el­le­n­őr­zi a ben­nün­ket ért ha­tá­so­kat. Vi­tat­ha­tat­lan azon­ban, hogy ezek a hor­mo­nok fe­le­rő­sí­tik ér­zé­ke­in­ket.

 

Ha szerelmesek vagyunk, endorfinokat termel szervezetünk. A csokoládé fogyasztása közben átélt boldogságérzet kialakulásában is ezek a testazonos ópiátok játszanak szerepet

 

Más­fe­lől egy is­me­ret­len em­ber­rel va­ló el­ső ta­lál­ko­zás min­dig fe­le­más ér­zel­me­ket vált ki be­lő­lünk: kí­ván­csi­sá­got és vá­gya­ko­zást, ugya­n­ak­kor bi­zony­ta­lan­sá­got és fé­lel­met. Ré­gi be­ideg­ző­dé­sek­ből fa­ka­dó­an stressz­hor­mo­nok­kal fel­vér­tez­ve ké­szen ál­lunk a me­ne­kü­lés­re: szí­vünk gyor­sab­ban ver, lé­leg­ze­tünk fel­gyor­sul, te­nyer­ünk ned­ves lesz. Az iz­gal­mi ál­la­pot az emész­tő­szer­vek vé­rel­lá­tá­sát csök­ken­ti, en­nek le­gin­kább a gyo­mor lát­ja ká­rát, va­la­mint csök­ken a nyál­el­vá­lasz­tás, meg­fe­szül­nek a rá­gó­iz­mok. Ilyen ál­la­pot­ban elég ne­héz ud­va­rol­ni.

 

Sze­re­lem né­hány négy­zet­cen­ti­mé­te­ren

Csak né­hány négy­zet­cen­ti­mé­ter­re kor­lá­to­zód­nak azok a te­rü­le­tek az agyunk­ban, ame­lyek kompu­ter­rel ge­ner­ált agyi ké­pe­ken sza­bály­sze­rű­en fel­vil­lan­nak, ha fér­fi­ak és nők meg­pil­lant­ják sze­rel­mük fény­ké­pét. Ezek a „sze­rel­mi szek­to­rok” fe­le­lő­sek az en­dor­fi­nok ki­bo­csá­tá­sá­ért, és ugya­na­zo­kon a te­rü­le­te­ken ta­lál­ha­tók az agy­ban, ame­lyek pl. dro­gok ha­tá­sá­ra vál­nak ak­tív­vá.

 

A sze­rel­mes em­ber nem kri­ti­zál, ha­nem ide­a­li­zál, nem akar­ja tu­do­má­sul ven­ni az imá­dott társ hi­á­nyos­sá­gait. Ki­vé­te­les ál­la­pot­ban len­ne az agyunk? Ku­ta­tók er­re azt vá­la­szol­ják, hogy a „sze­rel­mi szek­tor” iz­ga­tá­sa be­fo­lyá­sol­ja az em­lé­ke­ze­tért, a fi­gye­le­mért, az össze­tett pro­b­lé­ma­me­gol­dás­ért fe­le­lős agyi te­rü­le­tek mű­kö­dé­sét. Ez­zel pár­hu­za­mo­san a de­presszió­nál és a fé­le­le­mér­zet­nél túl­zott ak­ti­vi­tást mu­ta­tó agyi te­rü­le­tek vi­szont hát­tér­be szo­rul­nak. Aki te­hát a fel­le­gek­ben jár, nem­csak kor­lá­to­zott íté­lő­ké­pes­ség­gel ren­del­ke­zik, de de­presszió­ja és fé­lel­mei is szer­te­fosz­la­nak. Ez ha úgy tet­szik, a sze­rel­mi ál­la­pot kí­vá­na­tos mel­lék­ha­tá­sa, a be­szű­kült tu­da­tál­la­pot po­zi­tív ered­mé­nye.

 

 

Ami­kor a tűz már csak pa­rázs­lik

Ami­kor az el­ső má­mor vé­get ér, meg­mé­ret­te­tik a sze­re­lem: ka­land, vagy hosszú tá­vú vi­szony? Akár hissz­ük, akár nem, eb­ben is sze­re­pet ját­sza­nak a hor­mo­nok: sze­xuá­lis érint­ke­zés ese­tén a fe­ni­le­ti­la­min tes­tazo­nos afro­di­ziá­kum­ként hat, a do­pa­min pe­dig az öröm­ről és vágy­ról gon­dos­ko­dik. Ezu­tán a fá­zis után agyunk jó eset­ben „hű­ség­hor­mo­no­kat”, va­zo­presszint és oxi­to­cint ter­mel. Ez utób­bi „emo­cio­ná­lis ra­gasz­tó­a­nyag” fe­le­lős a jó kö­zér­ze­tért, a kö­zel­ség utá­ni vá­gyért, és kü­lö­nö­sen szop­ta­tás ide­jén és or­gaz­mus után kép­ző­dik na­gyobb mennyi­ség­ben. Ez kö­ti össze a szü­lő­ket gyer­me­kük­kel és a sze­rel­mes­pá­ro­kat egy­más­sal. Ál­ta­la szo­ros kap­cso­lat lé­te­sül.

 

Ha a pár össze­il­lik, ak­kor a bol­dog­ság ke­ve­sebb szex ese­tén sem szű­nik meg. En­nek bio­ké­miai okai az en­dor­fi­nok. Ezek a tes­tazo­nos opiá­tok, ame­lyek a mor­fi­um­hoz ha­son­ló­ak, nem csak a cso­ko­lá­dé fo­gyasz­tá­sa­kor vál­ta­nak ki bol­dog­sá­gér­zést, ha­nem alap­ve­tő­en fáj­da­lom- és fé­le­lem­csök­ken­tő ha­tá­sú­ak és jó­ér­zést te­rem­te­nek. Ezt a fo­lya­ma­tot se­gí­ti az in­ge­rü­let­köz­ve­tí­tő sze­ro­to­nin. Ez fo­koz­za az en­dor­fin fel­sza­ba­du­lá­sát és kö­ze­li ro­ko­na az LSD-nek.

 

A má­sik em­ber il­la­tá­tól is függ, hogy von­zó­nak és ero­ti­kus­­nak ta­lál­juk-e őt

 

De a leg­több em­ber­nek még­sem si­ke­rül hosszú tá­vú és bol­dog kap­cso­la­tot ki­ala­kí­ta­ni. Er­ről ta­nús­ko­dik a vá­lá­sok ma­gas ará­nya is. Amint csök­ken a szen­ve­dély és a kö­zös té­vé­zés­sel töl­tött es­ték ve­szik át az ágy sze­re­pét, fel­me­rül­nek vá­lá­si gon­do­la­tok. Itt hor­mo­nok­kal ér­vel­ni hely­te­len len­ne, és ne­mi­gen ve­zet­ne ki­elé­gítő ered­mény­hez. Ray Bau­me­is­ter és El­len Bralslavsky, két ame­ri­kai pszi­cho­ló­gus más aka­dályt lát: sze­rin­tük a szen­ve­dély nem más, mint a part­ner meg­is­me­ré­se irán­ti vágy. Ál­lan­dó­an rá gon­do­lunk, a tes­ti meg­is­me­rés,
a szex do­mi­nál. Elein­te nagy a szen­ve­dély és óriá­si lé­pe­sek­kel ha­la­dunk elő­re: a el­ső pil­lan­tás­tól az el­ső csó­kig, az el­ső csók­tól az el­ső kö­zös éj­sza­ká­ig. De min­den lé­pés­sel nő az az ér­zel­mi kö­zel­ség, is­me­re­tünk a má­si­król, a biz­ton­sá­gér­zet és a bi­za­lom. Az­tán egy­szer elé­ri az in­ti­mi­tás a leg­ma­ga­sabb szint­jét. Olyan jól is­mer­jük a má­si­kat, mint ön­ma­gun­kat. A szen­ve­dély le­cseng. Aki ezu­tán rend­sze­re­sen elvá­lik és má­sik part­nert ke­res, vagy ve­sze­ke­dés­sel és bé­kü­lés­sel tart­ja meg a bi­zser­gést, az ma­gas árat fi­zet: a kö­zel­sé­get és a biz­ton­sá­got ad­ja fel, az egész­sé­ges és bol­dog élet bi­zo­nyí­tot­tan fon­tos alap­kö­ve­it.

 

Köl­csön­ha­tá­sok sok­szí­nű­sé­ge

A ma­gyar nyelv­ben több mint 400 ér­zel­met ki­fe­je­ző szó lé­te­zik, en­nek el­le­né­re csak igen ke­vés az olyan sze­rel­mes, aki ér­dem­ben sza­vak­ba tud­ná fog­lal­ni, hogy mit is érez va­ló­já­ban. So­kan a köl­té­szet­hez for­dul­nak, és me­ta­fo­rák­kal pró­bál­ják ki­fe­jez­ni ér­zel­me­i­ket. Min­d­ez csak bio­ké­miai vi­vő­a­nya­gok­ban és spe­ci­fi­kus agyi te­vé­keny­sé­gek­ben gyö­ke­rez­ne? Min­den bi­zonnyal nem!

 

Alig lé­te­zik olyan do­log, amit tu­do­má­nyo­san ne­he­zebb len­ne meg­ra­gad­ni, mint az ér­zel­mi éle­tet, amit kül­ső in­ge­rek ugya­núgy be­fo­lyá­sol­nak, mint a bel­sők. Így a „bé­ka vagy ki­rály­fi” kér­dés­re a vá­lasz egy kom­plex há­ló­zat­ból szü­le­tik meg. Bol­dog­ság­ból, han­gok­ból, szí­nek­ből, il­la­tok­ból, a nap me­le­gé­ből, a meg­fe­le­lő hor­mon­kok­tél­ból, de ez még nem min­den. Tu­da­ta­lat­ti em­lé­kek, elvá­rá­sok és fé­lel­mek is be­le­ját­sza­nak a do­log­ba, és a kép­ze­le­tünk sem alá­be­csü­len­dő.

 

Il­la­tok – tit­kos csá­bí­tók

Vég­re meg­tör­tént az el­ső öle­lés – és az­tán hir­te­len nem is akar­juk már meg­csó­kol­ni a má­si­kat, vagy meg­sza­gol­ni a bő­rét. A le­he­le­té­nek, a hó­nal­já­nak, a bő­ré­nek az il­la­ta hir­te­len ki­jó­za­nít. Hir­te­len ele­günk lesz a má­sik­ból. Mi en­nek az oka?

 

Az ál­ta­lunk ki­su­gár­zott és fo­ga­dott leg­fi­no­mabb je­lek kö­zé tar­to­zik a test il­la­ta, no­ha az em­ber szag­lá­sa nem túl­zot­tan fej­lett. A hal­lás­sal és a lá­tás­sal el­len­tét­ben az il­la­tok ér­zé­ke­lé­sét nem szű­ri meg az agyunk.

 

A drá­ga szar­vas­gom­bát is csak azért ta­lál­ja meg a ser­tés, mert ezek and­rosz­te­ront – egy tesz­tosz­te­ron­szár­ma­zé­kot – tar­tal­maz­nak

 

Az orr­nyál­ka­hár­tya több mint öt­mil­lió szag­ló­sejt­je köz­vet­len össze­köt­te­tés­ben áll az agy fej­lő­dés­tör­té­ne­ti­leg le­gi­dő­sebb ré­sze­i­vel. Ez az úgy­ne­ve­zett lim­bi­kus rend­szer, amely­ben az ér­zel­mek is szü­let­nek. Így nem meg­le­pő, hogy a bőr il­la­ta is sze­re­pet ját­szik ab­ban, hogy két em­ber ké­miá­ja meg­fe­le­lő-e. Pél­dá­ul a nők va­gi­ná­lis vá­la­dé­ká­ban ta­lál­ha­tó úgy­ne­ve­zett ko­po­li­nok (sa­vany­kás il­la­tú és ízű anya­gok) össze­té­te­le a női ci­klus kü­lön­bö­ző sza­ka­sza­i­ban in­ga­do­zik. Ala­csony kon­cen­trá­ció­ban csá­bí­tó­an hat­nak a fér­fi­ak­ra, von­zób­bá te­szik a nő­ket. A ter­mé­keny na­po­kon a fér­fi­ak kü­lö­nö­sen ero­ti­kus­nak és von­zó­nak tart­ják a ha­tá­sát. Ha vi­szont el­sza­po­rod­nak, ak­kor kel­le­met­le­nül hat­nak a má­sik nem­re. A ko­po­li­nok szag­lá­sa nö­ve­li a fér­fi­ak tesz­tosz­te­ron­szint­jét és ez­zel a sze­xuá­lis ger­je­del­mét is. De a ne­mi éle­ten kí­vül is ki­fej­tik ha­tá­su­kat az il­la­tok: így pél­dá­ul a szü­lés után az éde­sa­nyák meg­is­me­rik gyer­me­ke­i­ket az il­la­tu­król, és a ba­bák­nál is ha­mar ki­ala­kul ez a ké­pes­ség.

 

Mi­lyen hor­mo­nok ját­sza­nak sze­re­pet a sze­xua­li­tás­ban?

Fe­ro­mo­nok: A fér­fi ve­rej­ték­mi­ri­gye­i­ben az and­rosz­te­ron, a női hü­vely­vá­la­dék­ban pe­dig a ko­po­li­nok van­nak je­len.

 

Do­pa­min: Fe­ni­la­la­nin ami­no­sav­ból áll, ami a sze­rel­met má­mo­rí­tóvá és iz­gal­mas­sá te­szi, és elő­se­gí­ti az egyet­len sze­mély­re va­ló össz­pon­to­sí­tást. Ha­tá­sá­ra csök­ken az ét­vágy és az al­vá­s-
i­gény.

 

Sze­ro­to­nin: Trip­to­fán ami­no­sav­ból ke­let­ke­zik és jó­kedvre han­gol. A sze­rel­mes em­ber öszt­ro­gén­szint­je csök­ken­het, és erős han­gu­lat­vál­to­zá­sok lép­het­nek fel ná­la. Re­mény és két­sé­gek, öröm és csa­ló­dás kö­zött in­ga­do­zik.

 

A ba­zsa­li­ko­mot vágy­kel­tő­ként tar­tot­ták szá­mon már a ter­mé­sze­ti né­pek is

 

En­dor­fi­nok: Ugyan­csak örö­mér­ze­tet és egy­faj­ta ön­fe­ledt le­be­gés ér­ze­tét kel­tik, vi­szont ha­tá­su­kra csök­ken az em­be­rek re­ali­tás­ér­zé­ke.

 

No­rad­re­na­lin és ad­re­na­lin: Akár­csak a do­pa­min, ezek is a fe­ni­la­la­nin és ti­ro­zin ami­no­sa­vak­ból épül­nek fel. Má­mor­szerű, de in­kább stresszes ál­la­po­tot idéz­nek elő. Fe­le­lő­sek a hastá­jé­ki bi­zser­gé­sért, a he­ves szív­ve­ré­sért és a vér­nyo­más-nö­ve­ke­dé­sért a sze­rel­me­sek­nél.

 

Kor­ti­zol: Ez a stressz­hor­mon az ad­re­na­lin­nal együtt sti­mu­lál­ja a lim­bi­kus rend­szert, ami már év­mil­li­ók óta irá­nyít­ja az ér­zel­mek, a hő­mér­sék­let, a vér­nyo­más és a pul­zus kap­cso­la­tát.

 

A fér­fi­ak il­la­ta más, mint a nő­ké

Az il­lat szem­pont­já­ból le­gér­zé­ke­nyebb élet­sza­kasz a serdü­lő­kor. Et­től kezdve a test kü­lö­nö­sen in­ten­zív és egyé­ni aro­má­kat bo­csát ki. Leggya­ko­ribb il­lat az iz­zadt­ság, ame­lyet a ne­mi hor­mo­nok ál­tal be­fo­lyá­solt spe­ciá­lis bőr­mi­ri­gyek ter­mel­nek. Ezek fő­leg a hó­nalj­ban és a mell­bim­bók kö­rül, az in­tim test­ré­szek és a vég­bél tá­jé­kán he­lyez­ked­nek el. A fér­fi­ak bő­re fa­nyar il­la­tú, míg a női ve­rej­ték in­kább sa­vany­kás. Ezek­ben ta­lál­ha­tó­ak a fe­ro­mo­nok (sze­xuá­lis csá­ba­nya­gok), ame­lyek ren­del­te­té­sük­nél fog­va oda­csa­lo­gat­ják a part­nert és jel­zik a sze­xuá­li­tás­ra va­ló kész­sé­get. Az em­be­rek eze­ket a csá­ba­nya­go­kat nem bo­csát­ják ki ki­lo­mé­ter­nyi tá­vol­sá­gok­ba, mint a pil­lang­ók, és nem szi­ma­tol­ják ész­re­ve­he­tő­en a má­si­kat, hogy meg­tud­ják, va­jon a má­sik kész-e az együtt­lét­re. Még­is, a bőr jel­leg­ze­tes egye­di il­la­ta na­gyobb ha­tás­sal van a sze­rel­mi élet­re, mint gon­dol­nánk. A fe­ro­mo­nok egy ré­szét „ha­to­dik ér­zé­künk­kel” ész­lel­jük, az­zal a nemré­gi­ben fel­fe­de­zett aprócs­ka re­cep­tor- (ér­zé­ke­lő sejt) hal­maz­zal, ami az elül­ső orr­vá­lasz­fa­lon he­lyez­ke­dik el, s ami az üze­ne­teket köz­vet­le­nül a sze­x­uá­lis mű­kö­dés­hez fon­tos agy­te­rü­le­tek­hez to­váb­bít­ja. Ez az ál­la­tok­nál lény­ege­sen erő­tel­je­seb­ben mű­kö­dik, de a mi or­runk is ész­le­li a csá­ba­nya­go­kat.

 

 

A nő­ket pro­vo­ká­ló il­lat

Szin­te hi­he­tet­len, de igaz: a fér­fi hó­nal­já­nak il­la­ta meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet ját­szik egy kap­cso­lat ké­miá­já­ban. A bőr­fe­lü­le­ten ta­lál­ha­tó bak­té­riu­mok a fér­fi ne­mi hor­mon, a tesz­tosz­te­ron bom­lás­ter­mé­ke­it előbb szan­tál­fail­la­tú and­rosz­te­nol­lá bont­ják, a kö­vet­ke­ző lé­pés­ben vi­szont ezt a kel­le­mes il­la­tot a vi­ze­let­re em­lé­kez­te­tő and­rosz­te­ron sza­ga fe­di el, ami már ke­vés­bé meg­nye­rő.

 

A női szer­ve­zet is ter­mel kis mennyi­ség­ben tesz­tosz­te­ront, ezért a női ve­rej­ték­ben is meg­ta­lál­ha­tó­ak ezek az il­latok. A fér­fi­ak szer­ve­ze­té­ben azon­ban eb­ből a hor­mon­ból hat­szor annyi ta­lál­ha­tó, ezért in­ten­zí­vebb il­la­tú az iz­zad­sá­guk. Összes­sé­gé­ben el­mond­ha­tó, hogy a hó­nalj­ve­rí­ték a víz mel­lett több mint 250 kü­lön­bö­ző anya­got tar­tal­maz, ame­lyek ha­tá­sa ma még fel­fe­de­zés­re vár. A tesz­tosz­te­ron szár­ma­zé­kai jól is­mer­tek, mert az ál­lat­vi­lág­ban, pl. a ser­té­sek­nél va­ló­di sze­xuá­lis csá­ba­nyag­ként mű­köd­nek. A kan­disz­nó nyá­lá­ban ta­lál­ha­tó and­rosz­te­ron több ki­lo­mé­te­res tá­vol­ság­ból csa­lo­gat­ja a pá­ro­so­dás­ra haj­lan­dó nős­tény ser­tést, de a drá­ga szar­vas­gom­bát is csak azért ta­lál­ja meg a föld alatt, mert az and­rosz­te­ront tar­tal­maz.

 

Az oszt­ri­ga cink­tar­tal­ma sti­mu­lál­ja a hor­mo­no­kat

 

Az em­be­ri együtt­lét so­rán az and­rosz­te­ron­nak ez­zel szem­ben csak kis sze­re­pe van. Pe­te­érés ide­jén a nők nem ta­lál­ják annyi­ra kel­le­met­len­nek ezt a szú­rós iz­zadt­ság­sza­got. A fo­gam­zás­ra le­gal­kal­ma­sabb idő­pont­ban a női szag­ló­szerv „sze­met huny” a do­log fe­lett. Vi­gyá­zat: ami­kor csá­bí­tó il­la­to­król be­szé­lünk, nem mos­dat­lan tes­te­kről van szó, ha­nem a spe­ci­fi­ku­san fi­nom egyé­ni il­lat­ról. De­zo­do­rált vi­lá­gunk­ban saj­nos ke­ve­set ér­zünk eb­ből. Sam­pon-, tus­für­dő- és tes­tá­po­ló-, after sha­ve- és eau de to­i­let­te-il­la­tunk van.

 

 

A csá­bí­tás kony­hai trükk­jei

Aphro­di­té, a szép­ség és a sze­re­lem is­ten­nő­je a gö­rög mi­to­ló­giá­ban nem ép­pen az ár­tat­lan­ság meg­tes­te­sí­tő­je. Hogy sze­re­tő­it va­ló­ban a ró­la el­ne­ve­zett bá­ji­tal­lal csá­bí­tot­ta-e el, nem tud­juk – azon­­ban az aláb­bi fű­sze­rek és ét­elek va­ló­ban ren­del­kez­nek ilyen ha­tás­sal.

 

Oszt­ri­ga és cso­ko­lá­dé: lu­xus kéj­fak­tor­ral

„Egy­szer­re öt­ve­net” – ezt a lu­xust en­ged­te meg ma­gá­nak Ca­sa­nova reg­ge­li­re, még mi­előtt a leg­szebb höl­gye­ket sor­já­ban el­csá­bí­tot­ta vol­na. Fá­rad­ha­tat­lan fér­fi­er­ejé­nek le­het­sé­ges tit­ka: bő­sé­ge­sen fo­gyasz­tott fe­hér­jét és cin­ket. Egyet­len oszt­ri­ga 15 mg cin­ket tar­tal­maz, és ez­zel az egyik leg­ma­ga­sabb cink­tar­tal­mú élel­mi­szer­nek szá­mít. A ma­gas cink­tar­ta­lom nem csak az agy ero­ti­kus köz­pont­jai kö­zött köz­ve­tít. A fér­fiak­nak és a nők­nek egy­aránt szük­sé­gük van er­re az ás­vá­nyi anyag­ra a tesz­tosz­te­ron ne­vű sze­xuá­lis hor­mon kép­ző­dé­sé­hez. A ke­vés­bé moz­gé­kony sper­miu­mok miat­ti ter­mé­ket­len­ség ese­tén is se­gít­het.

 

Az al­ko­hol csak kis mennyi­ség­ben hat ser­ken­tő­en. Egy po­hár­ral több a kel­le­té­nél, s a má­mo­rí­tó ha­tás el­űzi az ero­ti­kus va­rázst

 

Már az az­té­kok is tud­ták, hogy a cso­ko­lá­dé­ban vágy­fo­ko­zó anya­gok van­nak. A ka­kaót nem csak élel­mi­szer­nek te­kin­tet­ték, ha­nem afro­di­ziá­kum­nak és gyógy­szer­nek is hasz­nál­ták. De nem kell egy egész tá­blát fel­fal­ni, egy csé­sze jó mi­nő­sé­gű ka­ka­ó­ból ké­szült for­ró cso­ko­lá­dé is meg­hoz­za a kí­vánt ha­tást.

 

Ser­ken­tő nö­vény­pár: pet­re­zse­lyem és ba­zsa­li­kom

A pet­re­zsely­mes bur­go­nyát, a pet­re­zsely­met már­tá­sok­ban és le­ve­sek­ben min­den­ki is­me­ri. De azt elég ke­ve­sen tud­ják, hogy az is­mert kony­ha­nö­vény ha­tó­a­nya­ga egy il­ló­olaj, amely a gyö­ke­ré­ben és a le­ve­lei­ben is meg­ta­lál­ha­tó és a húgy­ve­ze­té­ke­ket, va­la­mint a mé­het iz­gat­ja. Az olaj fő alko­tó­ele­mei a misz­tri­szci­tin és ter­pé­nek, me­lyek fő­ként víz­haj­tó ha­tá­sú­ak. Az el­ső szá­mú kéj­fak­tor vi­szont az apiol, amely­nek mé­hiz­ga­tó ha­tá­sa van. A ré­gi egyip­to­mi­ak ba­zsa­li­ko­mot tet­tek a für­dő­vi­zük­be, hogy ez­zel in­ge­rel­jék a li­bi­dó­ju­kat A ba­zsa­li­kom a ter­mé­keny­ség és szen­ve­dély biz­to­sí­té­ka volt már a ter­mé­sze­ti né­pek­nél is. Ná­lunk fű­sze­res il­la­ta miatt le­gin­kább pa­ra­di­csom-moz­za­rel­la sa­lá­ta íze­sí­té­sé­re hasz­nál­ják, fi­gyel­men kí­vül hagy­va a ter­mé­keny­ség­re gya­ko­rolt má­gi­kus ha­tá­sát. Ha az em­ber sok friss ba­zsa­li­ko­mot fo­gyaszt, ál­lí­tó­lag szép­nek és kí­vá­na­tos­nak ér­zi ma­gát il­ló­o­la­jai­nak ha­tá­sá­ra.

 

A fa­héj élet­re kel­ti az ízér­zé­ket és a ne­mi mi­ri­gyek mű­kö­dé­sét ser­ken­ti

 

Csili

A kéj­fo­ko­zó kony­ha klasszi­ku­sa nem csak csí­pős, ha­nem sze­re­lem­ger­jesz­tő mel­lék­ha­tá­ssal is bír. Míg a kö­zép­kor­ban a csi­lit vagy a fér­fi hó­nal­já­ra, vagy a ge­ni­tá­liá­i­ra he­lyez­ték, hogy ero­ti­kus hal­lu­ci­ná­ció­kat vált­son ki, ma elég egy csi­pet­nyi jó csi­li­por a han­gu­lat fo­ko­zá­sá­ra. Egy kis csi­li, és szer­ve­ze­tünk már áraszt­ja is a bol­dog­ság­hor­mo­no­kat, len­dü­let­be hoz­za a vér­ke­rin­gést, nö­ve­li a vér­nyo­mást. Ezt a csi­li kap­sza­i­cin­tar­tal­ma okoz­za. Ez az al­ka­lo­id fáj­da­lo­min­gert küld agyunk fe­lé, ezt pe­dig az öröm­hor­mo­nok fel­sza­ba­du­lá­sa kö­ve­ti.

 

Sze­re­csen­dió

A sze­re­csen­dió nem csak a sze­xuá­lis ér­zé­keny­sé­get fo­koz­za, ha­nem eny­hén bó­dí­tó ha­tá­sú is. Ép­pen ezért nem csak kü­lön­le­ges íze miatt ked­velt már év­szá­za­dok óta, hanem bó­dí­tó ita­lo­kat is ké­szí­tet­tek a dió­ban ta­lál­ha­tó mi­risz­ti­cin­ből. A sze­re­csen­vi­rág il­ló­o­la­ja nem­hiá­ba az Ex­tasy alap­anya­ga. A mi­risz­ti­cin nagy kon­cen­trá­ció­ban drog­ként hat. Ez­zel szem­ben kis adag­ban és fő­leg fris­sen ét­elek­hez ad­va ser­ken­tő és la­zí­tó ha­tás­sal ren­del­ke­zik. Aki vi­szont túl sok sze­re­csen­di­ót fo­gyaszt, an­nak meg­fáj­dul a fe­je.

 

Gyöm­bér

A fér­fi­ak gyen­gé­dek lesz­nek ál­ta­la, a nő­ket pe­dig el­ra­gad­ja a szen­ve­dély. Aki sze­re­lem­fo­ko­zó ét­elét eg­zo­ti­ku­san sze­re­ti fű­sze­rez­ni, ne hagy­ja ki ezt az aromás gyökeret. A dél­ke­let-ázsiai kul­túr­nö­vény, a gyöm­bér nem csak sti­mu­lá­ló­an hat, ha­nem a vér­ke­rin­gést is fel­gyor­sít­ja. A vé­rel­lá­tás ja­vul, a ne­mi szer­vek­ben vér­bő­ség ke­let­ke­zik és a sze­xuá­lis vágy is fo­ko­zó­dik. Már Nost­ra­da­mus is a gyöm­bért aján­lot­ta, „hogy a fér­fi ké­pes le­gyen el­lát­ni ter­mé­sze­tes kö­te­les­sé­gét”.

 

Eny­hén má­mo­rí­tó ha­tá­sú a sze­re­csen­dió, ami na­gyobb mennyi­ség­ben olyan erős, mint egy drog

 

Bors

A bors nem csak kü­lön­fé­le már­tá­sok és ét­elek íze­sí­té­sé­re al­kal­mas, ha­nem fel­lob­bant­ja a „bel­ső tü­zet” is és iz­gat­ja a ne­mi szer­vek nyál­ka­hár­tyáit. Ami­kor Nagy Sán­dor In­diá­ból Eu­ró­pá­ba hoz­ta ezt a fű­szert, ha­zá­já­ban már ré­gen is­mer­ték iz­ga­tó ha­tá­sát. Az ájur­vé­di­kus gyó­gyá­szat­ban a bors – pi­pe­rin­tar­tal­ma miatt – mint iz­ga­tó­szer fon­tos sze­re­pet ját­szik, amely ja­vít­ja a ne­mi szer­vek és a has vé­rel­lá­tá­sát. A fe­ke­te bors erő­sebb, mint a fe­hér, a pi­ros bors pe­dig tu­laj­don­kép­pen a bo­ros­tyán­nö­vé­nyek csa­lád­já­ba tar­to­zik. Min­degy, me­lyik bor­sot hasz­nál­juk a fű­sze­re­zés­hez, de min­dig fris­sen le­gyen őröl­ve, mert csak így ké­pes meg­fe­le­lő­en ki­fej­te­ni ha­tá­sát.

 

Va­ní­lia

For­ró cso­ko­lá­dé egy csi­pet­nyi il­la­tos va­ní­liá­val – ez ré­geb­ben olyan ital volt, amely­nek élve­ze­té­ben csak ki­rá­lyok és más ma­gas mél­tó­sá­gok ré­sze­sül­het­tek. És ha nem jöt­tek vol­na rá, hogy mes­ter­sé­ge­sen is be le­het po­roz­ni a nö­vényt, ak­kor még ma is a lu­xus­ter­mé­kek kö­zé tar­toz­na. Az in­di­á­nok, az az­té­kok és a me­xi­kó­i­ak va­la­mennyi­en ke­ver­tek már va­ní­liá­ból bá­j­i­ta­lo­kat, hogy a fá­radt fér­fi­ak­ban fe­léb­resszék a vá­gyat. Sze­rel­mi kéjt fo­ko­zó ha­tás­sal fő­ként a tisz­ta va­ní­lia ren­del­ke­zik, a leg­ma­ga­sabb dó­zist köz­vet­le­nül a va­ní­lia­ru­dak­ban ta­lál­juk. Az afro­di­ziá­ló élve­zet elé­ré­se ér­de­ké­ben fű­sze­rez­zünk ki­csit erő­seb­ben. De min­dig tisz­ta, friss va­ní­li­át hasz­nál­junk a szin­te­ti­ku­san elő­ál­lí­tott va­ní­li­ás cu­kor he­lyett. En­nek az íze is jobb!

 

A va­ní­liá­hoz ré­gen csak ki­rá­lyok és ma­gas mél­tó­sá­gok jut­hat­tak

 

Fa­héj

Nem csak ka­rá­csony tá­ján ke­re­sett és ked­velt fű­szer a fa­héj, amely fo­koz­za az ízér­zé­ket és a ne­mi mi­ri­gyek mű­kö­dé­sét. A kü­lö­nö­sen jó mi­nő­sé­gű fa­héj Sri Lan­ká­ból szár­ma­zik, ahol ugyan­csak jól is­me­rik vé­rel­lá­tást fo­ko­zó afro­di­ziá­kum­ként. A jó mi­nő­sé­gű cey­lo­ni fa­héj ar­ról is­mer­szik meg, hogy két­fe­lől van fel­te­ker­ve. Ar­ról se fe­led­kez­zünk meg, hogy az őrölt fa­héj ha­mar elve­szí­ti aro­má­ját.

 

Pezs­gő és vö­rös­bor

Az al­ko­hol – le­ga­láb­bis egy po­hár pezs­gő és egy po­hár vö­rös­bor – is afro­di­ziá­kum­nak te­kint­he­tő. Na­gyobb mennyi­ség­ben vi­szont ugya­núgy el­nyom­ja a li­bi­dót, mint a ni­ko­tin és a ká­vé.

V.Á.
X. évfolyam 7. szám

Címkék: párkapcsolat, szerelem

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.