Egészséges életmód

Kínai gyógygimnasztika gyerekeknek


 

 

A gyermeki pszichére manapság számtalan teher nehezedik. Ugyanakkor a gyerekek keveset mozognak, nem véletlen, hogy az iskolások negyven százalékánál tartászavarok figyelhetők meg. Mindezen problémákra hatásos megoldást jelenthet az óvodások és iskolások számára kifejlesztett csi-kung. Hatására a gyerekek nyugodtabbak, egészségesebbek lesznek, jegyeik pedig javulnak.

 

Ta­nu­lá­si pro­blé­mák, stressz és össz­pon­to­sí­tá­si pro­blé­mák ese­tén a kí­nai gyógy­gimnasztika nagy segítséget jelenthet

 

A csi-kungban a szakértők szerint az a legszebb, hogy a gyerekek megtanulnak segíteni saját magukon. Ez pedig nagyon fontos akkor, amikor egyre több szülő és pedagógus panaszkodik a diákok kedvetlenségére, figyelmetlenségére, akiknek magatartása is sok kívánnivalót hagy maga után. A gyerekek hétköznapjaiba egyre inkább bevonult a stressz, az unalom és az agresszivitás. A segélykiáltások nem csak a gyermeki pszichétől érkeznek. Az egyoldalú mozgások, a mozgáshiány, a túl sok ülés testi síkon is koordinációs és súlyproblémákat okoznak, az iskolások 40 százalékának tartáshibái vannak.

A ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás sze­rint az ener­gia meg­ha­tá­ro­zott pá­lyák, a me­ri­di­á­nok men­tén áram­lik az em­be­ri szer­ve­zet­ben

 

Ezen a helyzeten próbál meg változtatni az a program, amelynek keretében kidolgozták a csi-kung, e tradicionális kínai mozgásrendszer gyerekekre szabott változatát. A program figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, és azt, hogy a gyerekek a felnőttekétől teljesen eltérő síkon tanulnak. A lényeg, hogy a gyerekek (13 éves korig) számára a gyakorlatokat történetekbe ágyazzák bele, míg az idősebbek számára inkább a technikára esik a hangsúly. A szakértők szerint már rövid ideig tartó gyakorlás után is javulnak az olyan panaszok, mint a nyugtalanság, a szétszórtság, a közömbösség, és ugyanez érvényes az agresszióra és a dühkitörésekre is. A tünetek jelentősen javulnak, sőt nem ritkán teljesen eltűnnek. A gyerekek kiegyensúlyozottabbakká válnak, iskolai teljesítményük javul, mozgékonyabbak lesznek, mozgásproblémáik eltűnnek.

 

A gye­re­kek meg­ta­nul­nak az itt és most­ban él­ni, élvez­ni a pil­la­nat örömét

 

A lelki és fizikai erősödés azonban csak a dolog egyik oldala. A csi-kung lényege egyfajta életérzésnek a közvetítése, amely a pillanat teljességében a lét tökéletességét látja. A gyerekek megtanulják, hogy örüljenek a pillanatnak, az „itt és most”-nak. Megtanulják átélni az egyszerűség örömét. És megtanulnak pihenni, saját középpontjukban lenni. Az óvónők tapasztalatai szerint ugyanis sok gyerek teljesen nyugtalan, dekoncentrált, nem tud védekezni a folyamatosan ráömlő ingerek ellen. Sokan nem ismerik a gyengéd érintés örömét sem. Ilyenkor sokat segíthet a „csi-kung kettesben” elnevezésű program, amelynek keretében a két ember kölcsönösen masszírozza a lábujjakat, lazán végigfuttatja ujjait a másik hátán, karján és lábán. Az érintés az ember alapvető tapasztalatai közé tartozik, és az a gyerek, aki ezt nem kapja meg, elpusztul. Az óvatos csi-kung gyakorlatok közben a gyerekek megtanulnak lazítani, és önmagukra, illetve másokra hagyatkozni. Testi érzéseiket úgy írják le, hogy melegük lesz, és kellemes bizsergést éreznek a tagjaikban. Nagyon élvezik a gyakorlatokat, és hatására nyugodtabbá, elengedettebbé válnak játék közben, és tapintatosabban bánnak egymással.

 

A csi-kung hoz­zás­egít a tes­tér­zés ja­vu­lá­sá­hoz is, pél­dá­ul egy­más lábuj­jai­nak masszí­ro­zá­sá­val, a hát, a kar és a lábak ütögetésével

 

A saját test érzékelése az egyedül végzett gyakorlatoknál áll a középpontban. A gyerekek meséket hallgatnak állatokról és növényekről, és maguk is a történetek szereplőivé válnak. Lábujjaik hernyóvá változnak és óvatosan végigkúsznak az úton, medveként figyelmesen nyújtogatják a nyakukat, ha körül akarnak nézni, karjuk ormánnyá válik, amikor elefántként narancsot akarnak szedni a fáról. Az ilyen gyakorlatok erősítik és érzékenyebbé teszik az érzékszerveket és a test érzékelését, a gyerekek megismerik saját testüket és érzékszerveiket, ez pedig nagyon fontos a későbbi tudatos egészségmegőrzés miatt. Ez a szemlélet is a hagyományos kínai orvoslásban gyökerezik.

 

„A gó­lya a mo­csár­ban sé­tál” és „A med­ve kö­rül­néz” ne­vı csi-kung gya­kor­la­tok hoz­zás­egí­tik a gye­re­ke­ket ah­hoz, hogy kipihenhessék magukat

 

E felfogás szerint testünkben meghatározott pályák, az úgynevezett meridiánok mentén áramlik az energia, és a betegségek oka ennek az áramlásnak a blokkolódása. A csi-kung a meridiánok energiaáramlását is erősíti. Ezért válik be a csi-kung olyan esetekben, amikor a diákok nem képesek tanulni, nehezen szervezik meg az életüket, stressztünetektől szenvednek. A pedagógusok szerint éppen ezért előbb képessé kell tenni őket a tanulásra, és csak azután következhet a valódi munka. Ezt a hidat építi ki a csi-kung, amelynek gyakorlatai kombinálják a nyújtógyakorlatokat, a lassú mozgásokat, a légző- és imaginációs gyakorlatokat. Hatásukra a hangulat enyhül, a magatartás-problémák megritkulnak, a stresszhatások leépülnek, a koncentrációs képességek javulnak. A gyerekek pedig jobb jegyeket szereznek, írásképük (a koncentráció egyik jele) szebbé válik, gyorsabban tanulnak, és jobban érdeklődnek a tananyagban foglalt információk iránt.

 

Mi az a csi-kung?

A csi-kung össze­fog­la­ló ne­ve egyes gya­kor­la­tok­nak és so­kol­da­lú gya­kor­lat­rend­sze­rek­nek. Szü­le­té­sé­nek föld­jén, Kí­ná­ban évez­re­des ha­gyo­má­nyai van­nak, és szi­lárd ré­szét ké­pe­zi a ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás­nak. A csi je­len­té­se ener­gia, a kung pe­dig gya­kor­la­tot je­lent. Bár az egyes vál­to­za­tok kü­lön­böz­het­nek, min­de­gyik­nél lény­egé­ben az egy­sze­rı moz­gá­sok, lég­zőgya­kor­la­tok és kon­cen­trá­ció kom­bi­ná­lá­sá­ról van szó.

- emel -
XI. évfolyam 9. szám

Címkék: csi-kung, energia, gimnasztika, meridián, tartászavar

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.