Egészséges életmód

Kne­ipp-kú­ra

„Nem is­me­rek ha­tá­so­sabb mód­szert a víz gyó­gyí­tó ere­jé­nél” Se­bas­ti­an Kne­ipp

Sebastian Kne­ipp (1821–1897) elve az volt, hogy az em­ber lel­két és tes­tét egy­ség­ben le­het csak gyó­gyí­ta­ni. Öt pil­lé­ren nyug­vó egész­ség­me­gőr­ző mód­sze­rei (víz­ke­ze­lés, fi­to­ter­ápia, moz­gás­ter­á­pia, egész­sé­ges ét­ke­zés, lel­ki egyen­súly) a test, lé­lek és szel­lem har­mó­niá­ját igye­kez­nek meg­őriz­ni, hely­re­ál­lí­ta­ni. Ezek kö­zül a víz­ke­ze­lés a Kne­ipp-i öt-elem kú­ra alap­pil­lé­re.  


 

 

Az el­ső Kne­ipp-kú­rá­nál az a kü­lö­nö­sen meg­le­pő, hogy az egy­sze­rű víz­ke­ze­lé­sek is in­ten­zív in­ger re­ak­ci­ót in­dí­ta­nak be. Bő­rünk mil­lió­nyi ideg­sejt­jé­vel egy har­mat­csepp bi­zser­ge­tő hi­de­gét ugya­núgy ér­zé­ke­li mint egy gőz­für­dő jó­le­ső me­le­gét. Ezt az ér­zé­keny­sé­get hasz­nál­ja ki a hi­dro­ter­ápia. Min­den víz­ke­ze­lés a bő­rön ke­resz­tül a ve­ge­ta­tív ideg­rend­szer­re hat és har­mo­ni­zál­ja a szív­mű­kö­dést, a vér­ke­rin­gést, a lég­zést, az anyag­cse­rét, az al­vá­si- és éb­ren­lé­ti rit­must, az emész­tést, a mi­rigy­te­vé­keny­sé­get, az im­mun­vé­del­met és a lel­ki egyen­súlyt.

 

Bad Wö­ris­ho­fen-ben, Kneipp világhíres gyógyfürdő-városában a ke­ze­lé­sek re­per­to­ár­ja 130 fé­le zu­hanyt, für­dőt, bo­ro­ga­tást és le­mo­sást ölel ma­gá­ba. De lás­suk ho­gyan élvez­het­jük né­hány egy­sze­rű gya­kor­lat elvég­zé­sé­vel a Kne­ipp kú­ra po­zi­tív ha­tá­sait ott­ho­nunk­ban is.

 

Le­pas­ko­lás

Ez a mód­szer a tü­dő­gyul­la­dás meg­elő­zé­sé­re al­kal­mas, mert a hi­deg, ned­ves in­ger fo­koz­za a he­lyi vér­ke­rin­gést. Márt­sunk egy két­rét haj­to­ga­tott ken­dőt vagy tö­rül­kö­zőt hi­deg víz­be, majd csa­var­juk ki. Egyik vé­gé­nél fog­va fe­lül­ről le­fe­lé, majd len­tről fel­fe­lé ha­lad­va ala­po­san pas­kol­juk vég­ig a há­tun­kat. Ha a ke­ze­lés után fé­ló­rá­ra ágy­ba bú­junk, há­tunk tar­tó­san át­me­leg­szik.

 

A víz-gim­nasz­ti­ka a tel­jes izom­zat jó­té­kony nyúj­tá­sát és erő­sí­té­sét szol­gál­ja, ide­á­lis tor­na túl­súly és hát­pa­na­szok ese­tén
 

 

Le­dör­zsö­lés

Szá­raz, eset­leg be­ned­ve­sí­tett frot­tír­tö­rül­kö­ző­vel ala­po­san dör­zsöl­jük át tes­tün­ket. Ha­tá­sá­ra ja­vul a vé­rel­lá­tás, és kel­le­mes me­leg­ség jár át ben­nün­ket. Ha a le­dör­zsö­lést az elő­ző­ek­ben is­mer­te­tett pas­ko­lás­sal kom­bi­nál­juk, még jobb ha­tást ér­he­tünk el.

 

 

Le­ö­blí­tés

A le­ö­blí­tés­sel ered­mé­nye­sen ke­zel­het­jük a nyo­más­ra ér­zé­keny fej­fá­jást és az arc­fáj­dal­ma­kat. A mód­szer az arc­bőrt fe­sze­sí­ti. Ve­gyünk a ke­zünk­be hi­deg vi­zet és ezt hir­te­len moz­du­lat­tal csap­juk az ar­cunk­ba. Ezt ad­dig is­mé­tel­ges­sük, míg ar­cunk jól le­hűl, majd egy frot­tír­tö­rül­kö­ző­vel ala­po­san dör­zsöl­jük meg arc­bő­rün­ket.

 

 

Emel­ke­dő kar­für­dő

A kar­für­dőt fő­leg a hi­deg lábak ke­ze­lé­sé­re hasz­nál­juk. Be­haj­lí­tott ka­run­kat me­rít­sük test­me­leg víz­be úgy, hogy a víz a kö­nyö­künk fö­lé ér­jen. Az el­kö­vet­ke­ző 10-15 perc­ben egy­per­cen­ként önt­sünk for­ró vi­zet a für­dő­be. A ke­ze­lés vé­gé­re a víz hő­mér­sék­le­te ér­je el a 40 fo­kot. Vé­ge­ze­tül öblít­sük le a ka­run­kat hi­deg csap­víz­zel.

 

 

Emel­ke­dő láb­für­dő

Eh­hez a ke­ze­lés­hez szük­sé­günk van egy ma­gas fa­lú edény­re vagy egy vö­dör­re, amely­be annyi vi­zet önt­he­tünk, hogy a bo­kánk fö­lé ér­jen. A ke­ze­lést a kar­für­dő­vel azo­nos mó­don vé­gez­zük.

 

Hi­deg-me­leg zu­ha­nyo­zás

A mód­szer lény­ege, hogy zu­ha­nyo­zás köz­ben ál­lan­dó­an vál­to­gat­juk a hi­deg és a me­leg vi­zet: kb. 20-30 mp-ig me­leg vi­zet fo­lya­tunk ma­gun­kra, amit 2-3 mp-nyi hi­deg vi­zes zu­hany kö­vet, majd is­mét me­leg víz­zel foly­tat­juk. Fon­tos, hogy a ke­ze­lést hi­deg víz­zel fe­jez­zük be.

 

A me­leg­ről a hi­deg­re tör­té­nő vál­tást a kö­vet­ke­ző­kép­pen al­kal­maz­zuk: elő­ször a jobb lábun­kon fel­fe­lé ha­lad­va csor­gat­juk a vi­zet, majd a csí­pő a far és a láb hát­só ré­sze kö­vet­ke­zik. Ezt meg­is­mé­tel­jük a bal lábun­kon is. A fel­ső tes­ten a jobb ka­ron fel­fe­lé ha­la­dunk a vál­lig, ezu­tán a bal kar kö­vet­ke­zik utol­só­ként mell­ka­sun­kat, ha­sun­kat és há­tun­kat hűt­jük le. Fon­tos, hogy ne áll­junk moz­du­lat­la­nul a zu­hany­ró­zsa alatt és a ví­zsu­gár el­jus­son min­den test­ré­szün­kre. A zu­ha­nyo­zás vé­gez­té­vel bő­rün­ket ala­po­san dör­zsöl­jük le frot­tír­tö­rül­kö­ző­vel, míg eny­he bőr­pír je­lent­ke­zik.

 

 

Nyak­bo­ro­ga­tás

A Kne­ipp-fé­le nyak­bo­ro­ga­tás szá­mos nyak­tá­jé­ki be­teg­ség gyó­gyí­tá­sá­ra al­kal­mas. Egy kb. 8x60 cm mé­re­tő len­vá­szon ken­dőt hi­deg víz­be már­tunk és jól ki­csa­var­juk, majd szo­ro­san – le­he­tő­leg ránc­men­te­sen – a nya­kunk kö­ré te­ker­jük. A vi­zes bo­ro­ga­tást egy me­leg gyap­jú­ken­dő­vel bo­rít­juk be és biz­to­sí­tó­tű­vel rög­zít­jük. A bo­ro­ga­tást le­ga­lább 45-60 per­cig tart­suk fenn, de egész éj­sza­ká­ra is ma­rad­hat. Le­vé­te­le után a nya­kun­kat hi­deg víz­zel öblít­sük le és frot­tír­tö­rül­kö­ző­vel ala­po­san dör­zsöl­jük szá­raz­ra.

-emese-
X. évfolyam 10. szám

Címkék: víz

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.